ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Kasutusjuhend

ESAB Mig U5000i Kasutusjuhend
FI
Aristo ®
Mig U5000i
Käyttöohjeet
0459 291 301 FI 110509
Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxxx,
950-xxx-xxxx
-2-
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Nostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päätevastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Useiden langansyöttöyksiköiden kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Liitännät ja valvontalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päälle kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhaltimen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytyslaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kauko-ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
13
13
14
6 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1
6.2
6.3
Päivittäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarvittaessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vuosittain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
15
7 VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
18
21
22
23
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-3-
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden
on täytettävä tämäntyyppiselle laitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä suositusta voidaan
pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Laitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käy­
tössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin ti­
lanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta ja leikkaamisesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei laitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä pai­
kassa.
S Laitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
-4bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi ja
leikatessasi. Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoi­
tustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita laitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa savusta.
S
Poista savu ja -kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
VAROITUS!
Viralähdettä ei saa kayttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
HUOMAA!
Class A-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa, joiden
virransyöttö tapahtuu yleisestä pienjänniteverkosta. ”Class A”-laitteen
sähkömagneettista yhteensopivuutta voi olla vaikea varmistaa
sellaisissa asunnoissa sekä johtojen että ilman kautta kulkeutuvien
häiriöiden takia.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
-5bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
Vie elektroniikkalaitteet keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevan direktiivin 2002/96/EY ja kansallisen
lainsäädännön mukaan hävitettävät laitteet tulee viedä keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet lain mukaan velvollinen selvittämään
hyväksytyt keräyspisteet.
Lisätietoja saat ESAB-edustajaltasi.
2
JOHDANTO
Mig U5000i –hitsausvirtalähde soveltuu MIG/MAG-hitsaukseen, TIG-hitsaukseen ja
päällystetyillä elektrodeilla suoritettavaan hitsaukseen (MMA eli puikkohitsaus).
Virtalähdettä on saatavana kahta eri mallia:
S Mig U5000i ilman jäähdytyslaitetta
S Mig U5000i varustettuna jäähdytyslaitteella
Huomautus!Tässä käyttöohjeessa on selostettu jäähdytyslaitteella varustettu Mig
U5000i –virtalähde. Hitsausvirtalähdettä käytetään yhdessä langansyöttöyksiköiden
Feed 3004 ja Feed 4804 kanssa.
Kaikki säädöt tehdään langansyöttöyksiköstä tai -ohjausrasiasta.
ESAB-tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 23.
2.1
Varusteet
Virtalähteen mukana toimitetaan päätevastus, 5m maadoituskaapelille ja käyttöohje.
3
TEKNISET TIEDOT
Mig U5000i
Verkkojännite
400 V, $10 %, 3∼ 50/60 Hz
Verkkosyöttö
Ssc min 2,8 MVA
Zmax 0,21 Ω
Ensiövirta
Imaks. MIG/MAG
Imaks. MMA
Imaks. TIG
36 A
37 A
29 A
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa 6,5 minuuttia hitsauk­ 50 W
sen lopetuksen jälkeen
Säätöalue
MIG/MAG
MMA
TIG
8-60 V / 16-500 A
16 - 500 A
4 - 500 A
Sallittu kuormitus MIG/MAG
60 % katkonainen
100 % katkonainen
500 A / 39 V
400 A / 34 V
Sallittu kuormitus MMA
60 % katkonainen
100 % katkonainen
500 A / 40 V
400 A / 36 V
-6bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
Mig U5000i
Sallittu kuormitus TIG
60 % katkonainen
100 % katkonainen
500 A / 30 V
400 A / 26 V
Tehokerroin maksimivirralla
0,91
Hyötysuhdemaksimivirralla
87 %
Tyhjäkäyntijännite U0 maks.
MIG/MAG, TIG ilman VRD-toimintoa 1)
MMA ilman VRD-toimintoa 1)
U0L “Live TIG” VRD-toiminto deaktivoitu 2)
MIG/MAG, MMA, VRD-toiminto deaktivoitu
VRD-toiminto aktivoitu 2)
72 - 88 V
68 - 80V
78 V
59 V
< 35 V
2)
Käyttölämpötila
-10 – +40 ° C
Kuljetuslämpötila
-20 – +55 ° C
Jatkuva äänenpaine tyhjäkäynti
<70 dB (A)
Mitat, pxlxk
jäähdytyslaitteen kanssa
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Paino
jäähdytyslaitteen kanssa
71 kg
91 kg
Eristysluokka muuntaja
H
Kotelointiluokka
IP 23
Käyttöluokka
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tai leikata
tietyllä kuormituksella. Kuormitusaikasuhde on määritetty 40 _C asteen lämpötilassa.
Suojausluokka
IP-koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyt­
töön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
Verkkosyöttö, Ssc min.
Pienin sallittu oikosulkuteho verkossa IEC 61000-3-12 mukaisesti.
Verkkosyöttö, Zmaks.
Suurin sallittu verkkoimpedanssi IEC 61000-3-11 mukaisesti.
1) Koskee virtalähteitä, joiden tyyppikilvessä ei ole VRD-erittelyä.
2) Koskee virtalähteitä, joiden tyyppikilvessä on VRD-erittely. VRD-toiminto selostetaan
ohjauspaneelin käyttöohjeessa, jos paneelissa on tämä toiminto.
Jäähdytyslaite
Jäähdytysteho
2,0 kW 40 ° C asteen lämpötilaerolla ja 1,0 l/min
virtaamalla
Jäähdytysneste
50 % vettä / 50 % monoetyleeniglykolia
Jäähdytysnesteen määrä
5,5 l
Suurin virtaama
2,0 l/min
Liitettävien vesijäähdytteisten
hitsauspistoolien/polttimien enimmäismäärä
kaksi MIG-hitsauspistoolia tai
yksi TIG-poltin ja yksi MIG-hitsauspistooli
-7bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Huom!
Sähköverkolle asetettavat vaatimukset
Suuritehoinen laite voi verkosta ottamansa suuren virran johdosta vaikuttaa verkkojännitteeseen
epäsuotuisasti. Joillakin laitetyypeillä saattaa lisäksi olla liitäntärajoituksia tai vaatimuksia koskien
suurinta sallittua verkkoimpedanssia tai pienintä vaadittua ottotehoa yleisen sähköverkon
liitäntäpisteessä (ks. tekniset tiedot). Sellaisissa tapauksissa laitteen käyttäjän velvollisuus on
tarkistaa (tarvittaessa sähköntoimittajalta), voiko kyseisen laitteen liittää verkkoon.
4.1
Nostaminen
Virtalähteen kanssa
4.2
Vaunun ja virtalähteen kans­
sa
Vaunun 2 ja virtalähteen
kanssa
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo- ja poistoaukkojen
edessä.
4.3
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean arvoiseen
verkkojännitteeseen ja että se suojataan oikean kokoisella
varokkeella. Suojamaadoitus on toteutettava määräysten
mukaisesti.
Tyyppikilpi ja kytkentätiedot.
-8bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
Suositeltu varokekoko ja pienin johdinala
Mig U5000i
400 V 3 50 Hz
Verkkojännite
400 V
Verkkojohdon poikkipinta4G6
ala mm2
Vaihevirta I1eff
28 A
Varoke
25 A
hidastettu varoke
32 A
mikrokytkin, tyyppi C
Huomautus!
Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Kytkennät on suoritettava
paikallisten määräysten mukaisesti.
4.4
Päätevastus
Tietoliikennehäiriöiden välttämiseksi CAN-väylän
molemmissa päissä pitää olla päätevastus.
CAN-väylän toinen pää on ohjauspaneelissa, jossa on
sisäänrakennettu päätevastus. Toinen pää on
virtalähteessä ja siihen pitää kytkeä päätevastus
oheisen kuvan mukaisesti.
4.5
Useiden langansyöttöyksiköiden kytkeminen
Ohjausrasialla ja langansyöttöyksiköllä ilman ohjauspaneelia voidaan ohjata jopa 4
langansyöttöyksikköä yhdeltä hitsausvirtalähteeltä.
Valittavana ovat seuraavat liitännät:
S
1 TIG-poltin ja 1 MIG-pistooli (edellyttää yleisvirtalähteen)
S
2 MIG-pistoolia
S
1 TIG-poltin ja 3 MIG-pistoolia (edellyttää yleisvirtalähteen)
S 4 MIG-pistoolia
Jos kaikilla langansyöttöyksiköillä hitsataan vesijäähdytteisillä MIG-pistooleilla
suositellaan, että 2 lisäpistoolille liitetään erillinen jäähdytyslaite.
Suosittellemme, että pistoolit kytketään rinnan.
-9bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
Kaksi langansyöttöyksikköä
Kahden langansyöttöyksikön liittämiseen tarvitaan liitäntäsarja, katso lisävarusteet
sivulla 23.
Neljä langansyöttöyksikköä
Neljän langansyöttöyksikön liittämiseen tarvitaan kaksi liitäntäsarjaa ja ylimääräinen
jäähdytyslaite, katso lisävarusteet sivulla 23.
- 10 bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
5
KÄYTTÖ
AH 0935
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
- 11 bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
5.1
Liitännät ja valvontalaitteet
1
TIG-pistoolista tulevan jäähdytysnesteen
liitäntä, PUNAINEN
10
Valkoinen virran merkkivalo
2
TIG-pistoolista tulevan jäähdytysnesteen
liitäntä ELP:llä*, SININEN
11
Oranssi ylikuumenemisen merkkivalo
3
Jäähdytysnesteen täyttöaukko
12
Langansyöttöyksikön ohjauskaapelin tai
päätevastuksen liitäntä
4
Liitäntä (+) hitsauskaapelille MMA-hitsauk­
sessa tai maadoituskaapelille TIG-hitsauk­
sessa
13
Kaasuletkun liitäntä
5
Kauko-ohjaus liitäntä
14
Langansyöttöyksikköön syötettävän hit­
sausvirran liitäntä
6
Liitäntä (-) maadoituskaapelille MMA- ja
MIG/MAG-hitsauksessa tai hitsauskaape­
lille TIG-hitsauksessa
15
Langansyöttöyksikköön menevän jäähdy­
tysnesteen liitäntä, SININEN
7
Hitsauspistoolista tulevan käynnistyssig­
naalin liitäntä
16
Langansyöttöyksiköstä tulevan jäähdytys­
nesteen liitäntä, PUNAINEN
8
TIG-pistooliin menevän kaasun liitäntä
17
Langansyöttöyksikön 42 V jännitteensyö­
tön varoke
9
Virtakytkin 0 / 1 / START
*ELP = ESAB Logic Pump, katso kohta 5.5.
- 12 bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
5.2
Päälle kytkeminen
Hitsausvirtalähde kytketään päälle kääntämällä virtakytkin (7) asentoon START.
Virtakytkin palautuu asentoon 1, kun se vapautetaan.
Sähkökatkoksen sattuessa hitsausvirtalähde pysyy pois päältä, kunnes virtakytkin
käännetään uudelleen asentoon START.
Hitsausvirtalähde kytketään pois päältä kääntämällä virtakytkin asentoon 0.
Sähkökatkoksen sattuessa ja kun hitsausvirtalähde kytketään pois päältä,
hitsaustiedot tallennetaan muistiin. Tämän ansiosta ne ovat käytettävissä, kun
virtalähde seuraavan kerran kytketään päälle.
5.3
Puhaltimen ohjaus
Hitsausvirtalähde on varustettu ajastimella, joka pysäyttää jäähdytyspuhaltimet 6,5
minuutin kuluttua hitsauksen lopetuksesta. Hitsausvirtalähde menee silloin
energiansäästötilaan. Jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus
aloitetaan.
Alle 180 A:n hitsausvirtaa käytettäessä jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla
nopeudella ja yli 180 A:n hitsausvirtaa käytettäessä ne käyvät täysnopeudella.
5.4
Ylikuumenemissuoja
Hitsausvirtalähde on varustettu kolmella lämpövarokkeella, jotka laukeavat, jos
laitteen lämpötila nousee liian korkeaksi. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja
virtalähteen etupaneelin oranssi merkkivalo syttyy. Lämpövarokkeet palautuvat
automaattisesti, kun lämpötila laskee riittävän alas.
5.5
Jäähdytyslaite
Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi jäähdytyslaitteen ja hitsauspistoolin välinen
korkeusero saa olla korkeintaan 7 metriä. Tätä suuremmat korkeuserot voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä, kuten esimerkiksi pitkä käynnistymisaika, ilmakuplia,
alipainetta jne.
Jos korkeuseron pitää olla yli 7 metriä, suosittelemme asennussarjaa, joka koostuu
takaiskuventtiilistä ja magneettiventtiilistä, katso lisävarusteet sivulla 23. Kun venttiilit
on asennettu, letkupaketin pitää olla vaaka-asennossa ensimmäisen käynnistysker­
ran aikana, niin että kaikki täyttyy vedellä. Sen jälkeen syöttöyksikkö ja letkupaketti
nostetaan oikeaan korkeuteen. Nyt laitteistoa voidaan käyttää ongelmitta jopa 12
metrin korkeuserolla.
Jäähdytysveden liitäntä (TIG-hitsaus)
Jäähdytyslaite on varustettu tunnistusjärjestelmällä ELP (ESAB Logic Pump), joka
tunnistaa onko jäähdytysnesteletkut kytketty.
Jos laitteeseen liitetään vesijäähdytteinen TIG-pistooli, virtalähteen katkaisimen on
oltava asennossa 0 (kiinni).
Jos hitsausvirtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen TIG-pistooli, vesipumppu
käynnistyy automaattisesti, kun virtalähteen virtakytkin käännetään asentoon START
ja hitsaus aloitetaan. Hitsauksen lopetuksen jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin
ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
- 13 bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
Toiminta hitsauksen aikana
Kun käyttäjä käynnistää hitsauksen painamalla pistoolin kosketinta, virtalähde
syöttää jännitteen lankaan samalla kun langansyöttö ja vesipumppu käynnistyvät.
Hitsaus lopetetaan, kun käyttäjä vapauttaa koskettimen. Hitsauksen lopetuksen
jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
Virtausvartija
Virtausvartija katkaisee hitsausvirran syötön jäähdytysnesteen kiertohäiriön
yhteydessä. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja virtalähteen etupaneelin
merkkivalo syttyy. Virtausvartija on lisävaruste.
5.6
Kauko-ohjain
Kun kauko-ohjain on kytkettynä, virtalähde ja langansyöttöyksikkö ovat
kauko-ohjaustilassa eivätkä painikkeet ja säätöpyörät ole käytössä. Toimintoja
voidaan ohjata vain kauko-ohjaimella.
Kun kauko-ohjainta ei käytetä, pitää kauko-ohjain kytkeä irti virtalähteestä/langan­
syöttöyksiköstä. Muussa tapauksessa ne jäävät kauko-ohjaustilaan.
Lisätietoa kauko-ohjauskäytöstä on ohjauspaneelin käyttöohjeessa.
6
KUNNOSSAPITO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
Suojalevyt saa irrottaa vain valtuutettu sähköasentaja.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
6.1
Päivittäin
Seuraavat kunnossapitotoimet pitää suorittaa päivittäin.
S
Tarkasta, että kaikki kaapelit ja liitännät ovat kunnossa. Kiristä tarvittaessa ja
vaihda vialliset osat.
S
Tarkasta jäähdytysnesteen taso ja virtaus. Lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa.
- 14 bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
6.2
S
Tarvittaessa
Tarkasta säännöllisesti, että virtalähde on puhdas.
Jäähdytysilman tulo- tai poistoaukon tukkeutuminen saattaa aiheuttaa laitteen
ylikuumenemisen
S
S
Puhdista pölysuodatin
S
Irrota puhaltimen ritilä ja pölysuodatin
(1).
S
Käännä ritilä (2) ulos.
S
Irrota pölysuodatin (3).
S
Puhalla puhtaaksi paineilmalla
(pienellä paineella).
S
Aseta pölynsuodattimen
pienireikäinen puoli ritilää (2) vasten
(poispäin virtalähteestä).
S
Asenna puhaltimen ritilä ja
pölynsuodatin paikalleen.
Täytä jäähdytysneste
Jäähdytysnesteeksi suositellaan ESABin valmista
jäähdytysnesteseosta, katso lisävarusteet sivulla 23.
S
Täytä jäähdytysnestettä, kunnes pinta on
täyttöputken puolivälissä.
Huom! Jäähdytysnestettä pitää lisätä, jos jäähdytyslaitteeseen liitetään
yli 5 metrin pituinen kaapeli. Jäähdytysnesteletkua ei tarvitse irrottaa
jäähdytysnesteen lisäyksen yhteydessä.
HUOMAA!
Jäähdytysnestettä pitää käsitellä ongelmajätteenä.
6.3
Vuosittain
Seuraavat kunnossapitotoimet pitää suorittaa vähintään kerran vuodessa.
S
Puhdistaminen liasta ja pölystä. Puhalla virtalähde puhtaaksi paineilmalla
(pienellä paineella).
S
Vaihda jäähdytysneste. Huuhtele letkut ja säiliö puhtaalla vedellä.
S
Tarkasta tiivisteet, kaapelit ja liitännät. Kiristä tarvittaessa ja vaihda vialliset osat.
- 15 bu15d1xa
© ESAB AB 2003
FI
7
VIANMÄÄRITYS
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastuksen suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Vian tyyppi
Ei valokaarta.
Toimenpide
S
S
S
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen
aikana.
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Varmista, että hitsaus- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Tarkasta onko lämpövaroke lauennut (virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo palaa).
Tarkasta verkkovarokkeet.
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
S
Tarkasta onko pölysuodatin tukossa.
Tarkasta ylittyvätkö virtalähteen nimellisarvot
(hitsausvirtalähteen ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
Varmista, että hitsaus- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käyttämäsi elektrodit/lanka ovat oikeita.
Tarkasta verkkovarokkeet.
S
S
S
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Mig U5000i on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin EN
60974-1 /-2 /-3 ja EN 60974-10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen
on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä
mainitusta standardista.
Korjaus- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen vii­
meiseltä sivulta.
- 16 bu15d1xa
© ESAB AB 2003
- 17 p
© ESAB AB 2003
Johdotuskaavio
- 18 bu15e11a
© ESAB AB 2003
- 19 bu15e11a
© ESAB AB 2003
Cooling unit
- 20 bu15e11a
© ESAB AB 2003
Mig U5000i
Tilausnumerot
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0459 230 882 Welding power source
0459 230 883 Welding power source
Mig U5000i
Mig U5000i
0459 839 018 Spare parts list
Mig U5000i
Notes
with cooling unit
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 21 bu15o11a
© ESAB AB 2003
Mig U5000i
Varaosaluettelo
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
bu15s
- 22 -
© ESAB AB 2003
Mig U5000i
Lisävarusteet
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
(B) Insulating bushing, included in guide pin .. 0278 300 401
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Handle (1 piece) with mounting screws
bu15a11a
- 23 -
. . 0459 307 881
R0459
291/E110509/P28
Mig U5000i
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 880
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 883
0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 884
Connection set 12 pole - 12 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 880
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 890
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 883
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 884
Connection set water 12 pole - 12 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 888
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 889
bu15a11a
- 24 -
R0459
291/E110509/P28
Mig U5000i
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 970
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 971
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Return cable 5 m 95 mm2
0459 528 972
0459 528 973
0459 528 974
0459 528 975
. . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 897
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
Water return flow guard Mech 7 m . . . . . . . . 0461 203 880
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
bu15a11a
- 25 -
R0459
291/E110509/P28
Mig U5000i
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Coolant (Ready mixed) 50 % water and 50%
ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
bu15a11a
- 26 -
R0459
291/E110509/P28
- 27 p
© ESAB AB 2003
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising