ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Instrukcja obsługi

ESAB Mig U5000i Instrukcja obsługi
PL
Aristo ®
Mig U5000i
Instrukcja obsługi
0459 291 301 PL 110509
Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxxx,
950-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPIECZEŃSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasilanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezystor bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podľączanie wielu podajników drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
5 DZIAŁANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Przyłącza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie źródła prądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sterowanie wentylatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpieczenie przed przegrzaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chłodnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
13
13
14
6 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1
6.2
6.3
Codziennie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W razie potrzeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
15
7 USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS CZĘŚCI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSAŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
18
21
22
23
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-3-
PL
1
BEZPIECZEŃSTWO
Użytkownicy sprzętu firmy ESAB są odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa przez osoby pracujące z lub przy tym sprzęcie. Zasady bezpieczeństwa muszą
być zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzętowi. Poza standardowymi przepisami
dotyczącymi miejsca pracy należy przestrzegać przedstawionych zaleceń.
Wszelkie prace muszą być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający zasady
działania sprzętu. Niewłaściwe działanie sprzętu może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
Każdy, kto używa sprzętu spawalniczego, musi znać się na:
S jego obsłudze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego działaniu
S odpowiednich środków ostrożności
S spawaniu i cięciu
2.
Operator musi upewnić się, że:
S w momencie uruchomienia sprzętu w miejscu pracy nie znajduje się żadna nieupoważniona
osoba
S w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby są odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi być:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeciągów
4.
Sprzęt ochrony osobistej
S Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne,
odzież ognioodporna, rękawice ochronne.
S Nie należy nosić żadnych luźnych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pierścionki,
itp., które mogłyby się o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie.
5.
Ogólne środki ostrożności
S Należy upewnić się czy przewód powrotny został prawidłowo podłączony.
S Praca na sprzęcie o wysokim napięciu powinna być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowiedni sprzęt gaśniczy powinien być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
S Smarowania i konserwacji sprzętu nie wolno przeprowadzać podczas jego pracy.
OSTROŻNIE!
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do spawania łukiem spawalniczym.
bu15d1oa
-4-
© ESAB AB 2003
PL
OSTRZEŻENIE
Spawanie i cięcie łukowe może zagrażać bezpieczeństwu operatora i pozostałych osób
przebywających w pobliżu. Dlatego podczas spawania i cięcia należy zachować szczególne
środki ostrożności. Przed przystąpieniem do spawania zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązująymi na twoism stanowisku pracy.
PORAŻENIE ELEKTRYCZNE - może być przyczyną śmierci.
S
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi normami.
S
Unikaj kontaktu części znajdujących się pod napięciem lub elektrod z gołą skórą, mokrymi
rękawicami lub mokrą odzieżą.
S
Odizoluj się od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij się czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mogą być szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj głowę z dala od wyziewów.
S
W celu uniknięcia wdychania wyziewów i gazów należy korzystać z wentylacji wyciągów.
ŁUK ELEKTRYCZNY -może spowodować uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroń oczy i ciało. Stosuj odpowiednią osłonę spawalniczą, ochronę oczu i odzież ochronną.
S
Chroń osoby przebywające w pobliżu Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich
osłon lub ekranów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU.
S
Iskry powstające podczas spawania mogą spowodować pożar. Upewnij się, że w pobliżu Twojego
stanowiska pracy nie ma materiałów łatwopalnych.
HAŁAS -głośne dźwięki mogą uszkodzić słuch.
S
Chroń słuch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne środki ochrony przed hałasem.
S
Ostrzeż o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w pobliżu.
WADLIWE DZIAŁANIE - W przypadku wadliwego działania urządzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
ESAB może dostarczać wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i akcesoriów.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno używać źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
OSTROŻNIE!
Urządzenia Class A nie są przeznaczone do użytku w budynkach, gdzie
zasilanie elektryczne pochodzi z publicznego niskonapięciowego układu
zasilania. Ze względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w zapewnieniu
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń Class A.
OSTROŻNIE!
Przed instalacją i rozruchem urządzenia
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
bu15d1oa
-5-
© ESAB AB 2003
PL
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne należy
przekazywać do zakładu utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, masz obowiązek uzyskać informacje o
odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
2
WSTĘP
Mig U5000i to źródło prądu dla spawania MIG/MAG/TIG, które można także
stosować do spawania MMA.
Istnieją dwa warianty źród ł a prądu:
S Mig U5000i bez chłodnicy
S Mig U5000i z chłodnicą
Uwaga: Niniejsza instrukcja dotyczy urządzenia Mig U5000i z chłodnicą.
Źródło prądu jest przeznaczone do użytku z podajnikami drutu Feed 3004 lub Feed
4804.
Wszystkie ustawienia zostały pobrane z podajnika drutu lub skrzynki sterowania.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu można znaleźć na stronie 23.
2.1
Wyposażenie
Źródło prądu dostarczane jest w komplecie z rezystorem bezpieczeństwa, 5m kabla
powrotnego i instrukcją obsługi.
3
DANE TECHNICZNE
Mig U5000i
Napięcie sieciowe
400 V, $10%, 3∼ 50/60 Hz
Zasilanie sieciowe
Ssc min 2,8 MVA
Zmax 0,21 Ω
Prąd pierwotny
Imaks. MIG/MAG
Imaks. MMA
Imaks. TIG
36 A
37 A
29 A
Moc pobierana w trybie jałowym, w trybie oszczędzania
energii, 6,5 min. po spawaniu
50 W
Napięcie/zakres prądowy
MIG/MAG
MMA
TIG
8-60 V / 16-500 A
16 - 500 A
4 - 500 A
Obciążenie dopuszczalne przy MIG/MAG
60 % cyklu pracy
100% cyklu pracy
500 A / 39 V
400 A / 34 V
bu15d1oa
-6-
© ESAB AB 2003
PL
Mig U5000i
Obciążenie dopuszczalne przy MMA
60 % cyklu pracy
100% cyklu pracy
500 A / 40 V
400 A / 36 V
Obciążenie dopuszczalne przy TIG
60 % cyklu pracy
100% cyklu pracy
500 A / 30 V
400 A / 26 V
Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym
0,91
Sprawność przy prądzie maksymalnym
87 %
Napięcie obwodu otwartego U0 maks.
MIG/MAG, TIG bez funkcji VRD 1)
MMA bez funkcji VRD 1)
U0L “Live TIG” funkcja VRD wyľączona 2)
MIG/MAG, MMA, funkcja VRD wyľączona
Funkcja VRD wľączona 2)
72 - 88 V
68 - 80 V
78 V
59 V
<35 V
2)
Zakres temperatura pracy
-10 do +40° C
Temperatura transportu
-20 do +55°C
Wymiary, dł. x szer. x wys.
z chłodnicą
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Ciągłe ciśnienie akustyczne, ważone A
<70 db
Masa
z chłodnicą
71 kg
91 kg
Klasa izolacjitransformatora
H
Stopień ochrony
IP 23
Klasa zastosowania
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można spawać lub
ciąć przy określonym obciążeniu nie powodując przeciążenia. Cykl pracy obowiązuje dla 40°C.
Stopień ochrony
IP określa w jakim stopniu urządzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewnątrz
zanieczyszczeń stałych i wodnych. IP23 oznacza, że urządzenie jest przystosowane do pracy w
pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz.
Klasa zastosowania
Klasa zastosowania
oznacza, że urządzenie jest przystosowane do użycia w miejscach,
gdzie występuje zwiększone niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Zasilanie sieciowe, Ssc min
Minimalna moc zwarciowa w sieci według normy IEC 61000-3-12.
Zasilanie sieciowe, Zmax
Maksymalna dopuszczalna impedancja linii w sieci według normy IEC 61000-3-11.
1) Dotyczy źródełprądu bez specyfikacji VRD na tabliczce znamionowej.
2) Dotyczy źródełprądu ze specyfikacją VRD na tabliczce znamionowej.Funkcja VRD została
wyjaśniona w instrukcji obsługi panelu sterowania, jeśli panel posiada tę funkcję.
bu15d1oa
-7-
© ESAB AB 2003
PL
Chłodnica
Zdolność chłodzenia
2,0 kW przy 40° C różnicy temperatur i
przepływie 1,0 l/min
Chłodziwo
50 % woda / 50% monoetylenowy
Ilość chłodziwa
5,5 l
Maksymalny przepływ wody
2,0 l/min
Maksymalna liczba możliwych do podľączenia
chľodzonych wodą uchwytów
spawalniczych/uchwytów elektrod
dwa uchwyty spawalnicze MIG lub
jeden uchwyt elektrody TIG i jeden uchwyt
spawalniczy MIG
4
INSTALACJA
Instalacji może dokonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia.
Uwaga!
Wymagania dotyczące zasilania sieciowego
Z powodu poboru prądu pierwotnego z zasilania sieciowego, urządzenia o dużej mocy wpływają na
jakość zasilania sieci energetycznej. Dlatego niektóre typy urządzeń (patrz dane techniczne) mogą
podlegać ograniczeniom lub warunkom przyłącza w zakresie dopuszczalnej impedancji sieci
zasilającej lub wymaganej minimalnej wydajności zasilania w punkcie podłączenia do sieci
publicznej. W takich przypadkach, monter lub użytkownik urządzenia powinien sprawdzić, czy
można je podłączyć, kontaktując się w razie potrzeby z operatorem sieci rozdzielczej.
4.1
Instrukcja podnoszenia
Ze źródłem prądu
4.2
Z wózkiem i źródłem prądu
Z wózkiem 2 i źródłem prądu
Montaż
Źródło prądu do półautomatu należy umieścić w taki sposób, aby wloty i wyloty
chłodzącego powietrza nie były zablokowane.
bu15d1oa
-8-
© ESAB AB 2003
PL
4.3
Zasilanie sieciowe
Sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone do zasilania
sieciowego o odpowiednim napięciu oraz czy jest
zabezpieczone przez odpowiedni bezpiecznik. Zgodnie z
przepisami, należy wykonać ochronne połączenie uziemiające.
Tabliczka znamionowa z danymi dotyczącymi podłączenia zasilania
Zalecane bezpieczniki i rozmiar pnewodu zasilającego
Mig U5000i
400 V 3 50 Hz
Napięcie sieciowe
400 V
Rozmial przewodu
4G6
zasiljącego, mm2
Prąd fazowy, I1eff
28 A
Bezpiecznik
Przeciwudarowy
25 A
Typ C miniaturowy
32 A
bezpiecznik automatyczny
(MCB)
Uwaga:
Przekroj okablowania sieciowego i bezpieczniki pokazane powyżej są zgodne z przepisami
szwedzkimi. Możliwe, że nie będą one odpowiednie w innych krajach: należy się upewnić, że przekroj
okablowania i bezpieczniki są zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
4.4
Rezystor bezpieczeństwa
W celu uniknięcia zakłóceń komunikacyjnych, końce
szyny CAN muszą być wyposażone w rezystory
bezpieczeństwa.
Jeden koniec szyny CAN znajduje się przy panelu
sterowania, który posiada integralny rezystor bezpieczeństwa.
Drugi koniec znajduje się przy źródle prądu i musi być wyposażony
w rezystor bezpieczeństwa, zgodnie z rysunkiem po
prawej.
4.5
Podľączanie wielu podajników drutu
Za pomocą sterowania i podajników drutu bez panelu sterowania można zarządzać
maks. 4 podajnikami drutu z jednego źródła prądu.
Dostępne są następujące przyłcza:
S
S
S
S
1 uchwyt spawalniczy TIG i 1 uchwyt spawalniczy MIG (wymagane uniwersalne
źródło prądu)
2 uchwyty spawalnicze MIG
1 uchwyt spawalniczy TIG i 3 uchwyty spawalnicze MIG (wymagane uniwersalne
źródło prądu)
4 uchwyty spawalnicze MIG
bu15d1oa
-9-
© ESAB AB 2003
PL
Spawając za pomocą chłodzonych wodą uchwytów spawalniczych MIG z dowolnym
podajnikiem drutu, zaleca się podłączenie rezerwowej chłodnicy dla 2 dodatkowych
uchwytów.
Zalecamy równoległe podłączanie uchwytów.
Dwa podajniki drutu
Podłączając dwa podajniki drutu, należy zastosować zestaw połączeniowy, patrz
akcesoria na stronie 23.
Cztery podajniki drutu
Podłączając cztery podajniki drutu, należy zastosować dwa zestawy połączeniowe i
dodatkową chłodnicę, patrz akcesoria na stronie 23.
bu15d1oa
- 10 -
© ESAB AB 2003
PL
5
DZIAŁANIE
AH 0935
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z niniejszym
sprzętem znajdują się na stronie 4. Należy zapoznać się z nimi przed
przystąpieniem do jego użytkowania.
bu15d1oa
- 11 -
© ESAB AB 2003
PL
5.1
Przyłącza i elementy nastawcze
1
Połączenie wody chłodzącej z uchwytu
elektrody TIG - CZERWONE
10
Biała lampka sygnalizacyjna - zasilanie
włączone (ON)
2
Połączenie z ELP* dla wody chłodzącej do
uchwytu elektrody TIG - NIEBIESKI
11
Pomarańczowa lampka sygnalizacyjna przegrzanie.
3
Wlew wody chłodzącej
12
Złącze kabla sterowania podajnika drutu
lub rezystora bezpieczeństwa
4
Złącze kabla prądu spawania (+) przy
spawaniu MMA lub kabla powrotnego przy
spawaniu TIG
13
Złącze węża gazowego
5
Złącze dla zdalnego sterowania
14
Złącze prądu spawania podajnika drutu
6
Złącze kabla powrotnego (-) lub kabla
prądu spawania przy spawaniu TIG
15
Złącze wody chłodzącej podajnika drutu NIEBIESKI
7
Złącze sygnału startowego z uchwytu.
16
Złącze wody chłodzącej podajnika drutu CZERWONY
8
Złącze gazu uchwytu TIG
17
Bezpiecznik napięcia zasilania podajnika
drutu, 42 V
9
Wyłącznik zasilania sieciowego, 0 / 1 /
START
* ELP = ESAB Logic Pump, patrz punkt 5.5
bu15d1oa
- 12 -
© ESAB AB 2003
PL
5.2
Włączanie źródła prądu
Włączyć zasilanie sieciowe, ustawiając przełącznik (7) w pozycji “START". Po
zwolnieniu przełącznika powróci on do pozycji “1".
Jeśli podczas spawania nastąpi przerwa w dostawie zasilania sieciowego, po czym
zostanie ono przywrócone, źródło prądu pozostanie wyłączone spod napięcia aż do
ponownego uruchomienia poprzez ręczne ustawienie przełącznika w pozycji
“START".
Wyłączyć urządzenie, ustawiając przełącznik w pozyji “0".
W przypadku przerwy w dostawie zasilania, czy też z powodu normalnego
wyłączenia zasilania, dane dotyczące spawania zostaną zapamiętane i będą
dostępne przy następnym uruchomieniu urządzenia.
5.3
Sterowanie wentylatorem
Wentylatory źródła prądu pracują dodatkowe 6,5 minuty po zatrzymaniu spawania, a
urządzenie przełącza się w tryb oszczędzania energii. Uruchamiają się przy
ponownym rozpoczęciu spawania.
Wentylatory pracują z prędkością ograniczoną w przypadku prądu spawania o
natężeniu nie przekraczającym 144 A oraz z pełną prędkością w przypadku prądu o
natężeniu wyższym.
5.4
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Źródło prądu wyposażono w trzy termiczne, samoczynne wyłączniki przeciążeniowe,
które zadziałają, jeśli temperatura wewnętrzna będzie zbyt wysoka, odłączając prąd
spawania i zapalając pomarańczową lampkę wskazującą z przodu urządzenia. Kiedy
temperatura opadnie, nastąpi automatyczny reset wyłączników.
5.5
Chłodnica
Aby zapewnić bezproblemowe działanie, wysokość instalacji od chłodnicy do uchwytu
spawalniczego nie może przekraczać 7 m. Przekroczenie tej wysokości może być przy­
czyną takich problemów, jak długie czasy rozruchu, pęcherzyki powietrza, podciśnienie
itp.
Jeśli wymagana wysokość instalacji przekracza 7 m, zalecamy zestaw montażowy
zawierający zawór zwrotny oraz zawór elektromagnetyczny - patrz akcesoria na
stronie 23. Po zainstalowaniu tych zaworów, w czasie wstępnego rozruchu przewód
powinien być w pozycji poziomej, aby umożliwić całkowite napełnienie wodą. Na­
stępnie należy podnieść podajnik drutu i przewód na odpowiednią wysokość. Po­
zwoli to na ciągłą bezpieczną pracę przy wysokości instalacji do 12 m.
Złącze wodne (spawanie TIG)
Chłodnica jest wyposażona w system detekcji ELP (ESAB Logic Pump), który
sprawdza, czy węże doprowadzające wodę są podłączone.
Podczas podłączania uchwytu TIG chłodzonego wodą, wyłącznik źródła prądu musi
znajdować się w pozycji “0" (wyłączony = Off).
Jeśli chłodzony wodą uchwyt TIG zostanie podłączony, pompa wodna włączy się
automatycznie po przekręceniu wyłącznika głównego w pozycję “START" i/lub w
chwili rozpoczęcia spawania. Po zakończeniu spawania pompa będzie pracować
przez dodatkowe 6,5 minuty, po czym przełączy się w tryb oszczędzania energii.
bu15d1oa
- 13 -
© ESAB AB 2003
PL
Działanie podczas spawania
W celu rozpoczęcia spawania spawacz powinien nacisnąć spust uchwytu. Nastąpi
uruchomienie źródła prądu, podajnika drutu i pompy wody chłodzącej.
W celu zatrzymania spawania, spawacz powinien zwolnić spust uchwytu. Spawanie
zostanie zatrzymane, lecz pompa wody chłodzącej będzie nadal pracować przez 6,5
minuty, po czym urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
Zabezpieczenie przepływu wody
Zabezpieczenie przepływu wody przerywa prąd spawania w przypadku braku
chłodziwa i wyświetla informację o błędzie na panelu sterowania. Zabezpieczenie
przepływu wody stanowi wyposażenie dodatkowe.
5.6
Zdalne sterowanie
Kiedy urządzenie zdalnego sterowania jest podłączone, źródło prądu i podajnik drutu
przechodzą w tryb zdalnego sterowania; przyciski i pokrętľa zostają zablokowane.
Wszystkie funkcje można regulować wyľącznie za pomocą zdalnego sterowania.
Jeśli zdalne sterowanie nie będzie używane, urządzenie należy odľączyć od źródľa
prądu / podajnika drutu, ponieważ w przeciwnym razie pozostanie ono w trybie
zdalnego sterowania.
Dodatkowe informacje dotyczące działania urządzenia zdalnego sterowania znajdują
się w instrukcji obsługi panelu sterowania.
6
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego
dziaľania.
Tylko personel posiadający odpowiednią wiedzę elektryczną (autoryzowani
elektrycy) może zdejmować osłony bezpieczeństwa.
OSTROŻNIE!
Jakiekolwiek czynności naprawcze podejmowane przez użytkownika w okresie
gwarancyjnym powodują całkowitą utratę gwarancji.
6.1
Codziennie
Następujące czynności konserwacyjne należy wykonywać codziennie.
S
Sprawdzać, czy wszystkie kable i przyľącza są sprawne. W razie potrzeby
dokręcać lub wymieniać wadliwe części.
S
Sprawdzać poziom i przepľyw wody. W razie potrzeby uzupeľniać chľodziwem.
bu15d1oa
- 14 -
© ESAB AB 2003
PL
6.2
S
W razie potrzeby
Należy regularnie sprawdzać, czy otwory wentylacyjne źródła prądu nie są
zablokowane zanieczyszczeniami.
Zapchane lub zablokowane wloty i wyloty powietrza spowodują przegrzanie.
S
S
Czyszczenie filtra przeciwpyłowego
S
Zdjąć kratkę wentylatora z filtrem
przeciwpyłowym (1).
S
Odchylić kratkę (2).
S
Zwolnić filtr przeciwpyłowy (3).
S
Przedmuchać go do czysta
sprężonym powietrzem (przy
zmniejszonym ciśnieniu).
S
Przyłożyć filtr drobniejszą siatką z
boku do kratki (2) (ze źródła prądu).
S
Zaľożyć kratkę wentylatora z filtrem
przeciwpyłowym.
Uzupełnianie chłodziwa
Zalecamy stosowanie gotowej mieszaniny chłodzącej
ESAB. Patrz akcesoria na stronie23.
S
Uzupełniać chľodziwo, aż sięgnie połowy rury wlotowej.
Uwaga! Chłodziwo należy uzupełnić w razie podłączania uchwytu
spawalniczego lub kabli o długości 5 m lub dłuższych. Podczas
uzupełniania poziomu wody nie trzeba odłączać przewodu chłodziwa.
OSTROŻNIE!
Chľodziwo należy traktować jak odpady chemiczne.
6.3
Co rok
Następujące czynności konserwacyjne należy wykonywać co najmniej raz w roku.
S
Usuwać wszelki brud i pył. Przedmuchać źródło prądu do czysta suchym
sprężonym powietrzem (przy zmniejszonym ciśnieniu).
S
Wymieniać chłodziwo i myć węże i zbiornik wody czystą wodą.
S
Sprawdzać uszczelki, kable i przyłącza. W razie potrzeby dokręcać lub
wymieniać wadliwe części.
bu15d1oa
- 15 -
© ESAB AB 2003
PL
7
USUWANIE USTEREK
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego technika serwisu należy
przeprowadzić następujące sprawdzenia i kontrole.
Typ usterki
Brak łuku.
Czynność
S
S
S
W trakcie spawania wystąpiła przerwa w
dostawie prądu spawania
S
S
Często zdarza się, że włączają się termiczne,
samoczynne wyłączniki przeciążeniowe.
S
S
Słaba wydajność spawania.
S
S
S
S
8
Sprawdzić, czy zasilanie sieciowe zostało
włączone.
Sprawdzić, czy prąd spawania i kable
powrotne zostały odpowiednio podłączone.
Sprawdzić, czy została ustawiona
odpowiednia wartość prądu.
Sprawdzić, czy zadziałały termiczne,
samoczynne wyłączniki przeciążeniowe (co
jest sygnalizowane pomarańczową lampką
na przednim panelu).
Sprawdzić bezpieczniki zasilania
sieciowego.
Sprawdzić, czy filtry powietrza nie są
zatkane.
Upewnić się, że nie zostały przekroczone
dane znamionowe źródła prądu (tj. że
urządzenie nie jest przeciążone).
Sprawdzić, czy prąd spawania i kable
powrotne zostały odpowiednio podłączone.
Sprawdzić, czy została ustawiona
odpowiednia wartość prądu.
Sprawdzić, czy używane są odpowiednie
elektrody.
Sprawdzić bezpieczniki zasilania
sieciowego.
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Mig U5000i są skonstruowane i przetestowane zgodnie z międzynarodową i
europejską normą EN 60974-1 /-2 /-3 i EN 60974-10. Obowiązkiem jednostki
serwisowej dokonującej serwisu lub naprawy, aby upewnić się, że produkt w
dalszym ciągu odpowiada wymienionym normom.
Naprawy i prace związane z z obwodomi elektrycznymi powinny być
przeprowadzane przez upoważnionego serwisanta ESAB.
Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i zużywające się ESAB.
Części zamienne można zamawiać u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy
ESAB (patrz ostatnia strona tej publikacji).
bu15d1oa
- 16 -
© ESAB AB 2003
p
- 17 -
© ESAB AB 2003
Schemat
bu15e11a
- 18 -
© ESAB AB 2003
bu15e11a
- 19 -
© ESAB AB 2003
Cooling unit
bu15e11a
- 20 -
© ESAB AB 2003
Mig U5000i
Numer zamówieniowy
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0459 230 882 Welding power source
0459 230 883 Welding power source
Mig U5000i
Mig U5000i
0459 839 018 Spare parts list
Mig U5000i
Notes
with cooling unit
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
bu15o11a
- 21 -
© ESAB AB 2003
Mig U5000i
Spis części zapasowych
Item
Ordering no.
SPiSCZĘŚCI ZAPASOWYCH
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
bu15s
- 22 -
© ESAB AB 2003
Mig U5000i
Wyposażenie
WYPOSAŻENIE
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
(B) Insulating bushing, included in guide pin .. 0278 300 401
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Handle (1 piece) with mounting screws
bu15a11a
- 23 -
. . 0459 307 881
R0459
291/E110509/P28
Mig U5000i
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 880
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 883
0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 884
Connection set 12 pole - 12 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 880
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 890
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 883
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 884
Connection set water 12 pole - 12 pole
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 888
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 889
bu15a11a
- 24 -
R0459
291/E110509/P28
Mig U5000i
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 970
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 971
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Return cable 5 m 95 mm2
0459 528 972
0459 528 973
0459 528 974
0459 528 975
. . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 897
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
Water return flow guard Mech 7 m . . . . . . . . 0461 203 880
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
bu15a11a
- 25 -
R0459
291/E110509/P28
Mig U5000i
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Coolant (Ready mixed) 50 % water and 50%
ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
bu15a11a
- 26 -
R0459
291/E110509/P28
p
- 27 -
© ESAB AB 2003
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising