ESAB | MA43 | Instruction manual | ESAB MA43 Användarmanual

ESAB MA43 Användarmanual
SE
Aristo
MA43
MA44
Bruksanvisning
0463 010 070 SE 110503
Valid from program version 1.0
1 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Inställningspanel MA43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningspanel MA44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 MIG/MAG-SVETSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbol och funktionsförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dolda MIG/MAG funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
8
3 MMA-SVETSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
3.2
3.3
Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbol och funktionsförklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dolda MMA funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 SVETSDATAMINNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 FELKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
5.1
5.2
Felkodslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivning av felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
6 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRÅD OCH GASKOMBINATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
16
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-2-
SE
1
INTRODUKTION
Manualen beskriver handhavandet av inställningspanel MA43 och MA44.
OBS! Avvikelser i panelens funktion kan förekomma, beroende på i vilken produkt
den är monterad.
För allmän information om drift se strömkällans respektive trådmatarenhetens
bruksanvisning
Vid nätspänningstillslag gör enheten en självtest av lysdioderna
och displayen, därefter visas programversionen och i detta
exempel är det programversion 0.17A
Bruksanvisningar på andra språk finns tillgängliga att ladda ner från internetsidan
www.esab.com.
1.1
Inställningspanel MA43
Inställning av spänning
Inställning av trådmatningshas­
tighet, ström (ampere, m/min,
eller procent)
Display
Val av svetsmetod MIG/MAG
eller MMA
Val av 2-takt
eller 4 takt
Inställning från panel
, programbyte med pistolkontakt
eller
inkoppling av fjärrdon
Visning om VRD-funktion (reducerad tomgångsspänning) är aktiv eller inaktiv
OBS! VRD funktionen fungerar på strömkällor där funktionen är implementerad.
Gasspolning
Kalltrådsmatning
Indikation av vilken parameter som visas i displayen. Volt, ampere, m/min, eller
procent.
-3bi26s
© ESAB AB 2010
SE
Inställning av induktans
Knappar för svetsdataminne. se kapitel 4.
1.2
Inställningspanel MA44
Inställning av spänning / QSet
Inställning av trådmatningshas­
tighet, ström (ampere, m/min,
procent eller sekunder)
Display
Val av svetsmetod MIG/MAG
eller MMA
Val av QSet
, manuell inställning
Val av krypstart
eller kraterfyllnad
Val av 2-takt
eller synergi
eller 4 takt
Inställning från panel
, programbyte med pistolkontakt
eller
inkoppling av fjärrdon
Visning om VRD-funktion (reducerad tomgångsspänning) är aktiv eller inaktiv.
OBS! VRD funktionen fungerar på strömkällor där funktionen är implementerad
Gasspolning
Kalltrådsmatning
Indikation av vilken parameter som visas i displayen. Volt, ,synergi, QSet,
ampere, m/min, sekunder eller procent.
Inställning av induktans
eller kraterfyllnadstid
synergival
Knappar för svetsdataminne. se kapitel 4.
-4bi26s
© ESAB AB 2010
SE
2
MIG/MAG-SVETSNING
2.1
Inställningar
Funktioner
Inställningsområde
Spänning
8 - 60 V
x
x
Trådmatningshastighet
0,8 - 25 m/min
x
x
Synergi
FRÅN eller TILL
-
x
Synergilinjer
24 st
-
x
QSet
FRÅN eller TILL
-
x
Manuell inställning
FRÅN eller TILL
-
x
Krypstart
FRÅN eller TILL
-
x
0=FRÅN eller 1=TILL
x
-
Kraterfyllnad
FRÅN eller TILL
-
x
Kraterfyllnadstid
0-5s
-
x
2-takt eller 4-takt
x
x
Aktiv panel
FRÅN eller TILL
x
x
Byte av triggerdata
FRÅN eller TILL
x
x
Fjärrdon
FRÅN eller TILL
x
x
-
x
x
Kalltrådsmatning
-
x
x
Induktans
0 - 100%
x
x
Svetsdataminne
1, 2, 3
x
x
0,1 - 9,9 s
x
x
0 = inch, 1 = mm
x
x
50 - 250 ms
x
x
0,1 - 9,9 s
x
x
Krypstart
2/4-takt
1)
2)
Gasspolning
2)
Gasförströmningstid
Måttenhet
1)
1)
Efterbrinntid 1)
Gasefterströmningstid
1)
2)
1)
MA43
MA44
Dessa funktioner är dolda funktioner, se beskrivning kapitel 2.3.
Dessa funktioner går inte att ändra under pågående svetsning
2.2
Symbol och funktionsförklaring
MIG/MAG svetsning
Vid MIG/MAG-svetsning smälter en ljusbåge en kontinuerligt frammatad tråd,
smältan skyddas av en skyddsgas.
Trådmatningshastighet
Med trådmatningshastighet anges en matningshastighet (m/min) för tråden.
-5bi26s
© ESAB AB 2010
SE
Synergi
Varje kombination av trådtyp, tråddiameter och gasmix kräver sitt unika förhållande
mellan trådmatningshastighet och spänning (ljusbågslängd) för att erhålla en stabil
fungerande ljusbåge. Spänningen (ljusbågslängden) följer automatiskt “med” enligt
den förprogrammerade synerginlinjen du har valt, vilket gör det mycket lättare att
snabbt hitta rätt svetsparametrar. Sambandet mellan trådmatningshastighet och
övriga parametrar kallas synergilinje. Se vilka synergilinjer som finns på sidan 14.
Det går även att beställa andra synergilinjer, men de måste installeras av en
auktoriserad ESAB servicetekniker
Vid aktivering av synergi
välj även synergival
med inställningsratten.
QSett
QSet används för att lättare ställa in svetsparametrar.
Medurs vridning på ratten ökar (+) båglängden.
Moturs vridning på ratten minskar (-) båglängden.
KORTBÅGE
Vid första svetsstarten med en ny trådtyp / gastyp ställer QSetautomatiskt in alla
nödvändiga svetsparametrar. Därefter har QSetlagrat alla data för att göra en bra
svets. Vid ändring av trådmatningshastigheten följer automatiskt spänningen med.
SPRAYBÅGE
När man närmar sig ett spraybågeområde måste man öka värdet för QSet.
Koppla ifrån QSet funktionen vid svetsning med ren spraybåge, alla inställningar
ärvs från QSet, förutom spänningen som måste ställas in.
Rekommendation: Gör första svetsen (6 sekunder) med QSet på en provbit för
att få alla data korrekta.
Manuell
Manuellt driftläge. Operatören får själv ställa in lämliga värden för spänning och
trådmatning.
Krypstart
Krypstart innebär att tråden matas med 50 % av inställd hastighet tills dess den får
elektrisk kontakt med arbetstycket.
-6bi26s
© ESAB AB 2010
SE
Kraterfyllnad
Kraterfyllnadstid
Kraterfyllnad gör det lättare att undvika porer, varmsprickor och kraterbildning i
arbetsstycket vid svetsslut.
Vid aktivering av kraterfyllnad
välj även kraterfyllnadstid
med
inställningsratten.
Denna funktion går inte att använda med QSet.
2-takt
Vid 2-takt startar eventuell gasförströmning när pistolkontakten trycks in. Därefter
startar svetsprocessen. När kontakten släpps upp avbryts svetsningen och eventu­
ell gasefterströmning startar.
4-takt
Vid 4-takt startar eventuell gasförströmning när pistolkontakten trycks in och tråd­
matningen startar när kontakten släpps upp. Svetsprocessen fortsätter tills kontak­
ten åter trycks in, trådmatningen stannar och eventuell gasefterströmning startar
när kontakten släpps upp.
Aktiv panel
Inställningar görs från inställningspanelen.
Byte av svetsdata
Med denna funktion är det möjligt att med en tryckning på svetspistolens avtryckare
byta mellan förinställda svetsdataminnen.
För byte utan pågående svetsning gör en snabb tryckning. Om avtryckaren hålls in
för länge tolkar programmet det som en svetsstart.
Byte av svetsdata under pågående svetsning med 2-takt
Under pågående svetsning är svetspistolens avtryckare intryckt, för byte av
svetsdataminne släpp avtryckaren och tryck in den snabbt.
Byte av svetsdata under pågående svetsning med 4-takt
Under pågående svetsning med 4-takt är svetspistolens avtryckare släppt, för byte
av svetsdataminne tryck in avtryckaren och släpp den snabbt.
Vid aktivering av svetsdata
välj svetsdataminne
eller
-7bi26s
© ESAB AB 2010
SE
Fjärrdon
Inställningar görs från fjärrdonet.
Fjärrdonet måste vara anslutet till fjärrdonsuttaget på maskinen innan aktivering
görs. När fjärrdonet är aktiverat är panelen inaktiv.
Med aktiverad fjärrdonsfunktion kan man byta mellan svetsdataminnena med en
svetspistol med programval (RS3).Med aktiverad fjärrdonsfunktion kan man byta
mellan svetsdataminnena med en svetspistol med programval (RS3).
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-funktionen ser till att tomgångsspänningen inte överskrider 35 V när svetsning
inte pågår. Detta indikeras av att lysdioden för VRD är tänd. VRD-funktionen
avaktiveras när systemet känner att svetsningen har påbörjats.
Om VRD-funktionen är aktiverad och tomgångsspänningen överskrider gränsvärdet
35 V, indikeras detta med ett felmeddelande (16) på displayen och det går inte att
börja svetsa så länge felmeddelandet visas.
Gasspolning
Gasspolning används vid mätning av gasflödet eller för att spola gasslangarna rena
från eventuell luft och fukt innan svetsningen påbörjas. Gasspolningen pågår så
länge knappen hålls intryckt och utförs utan att spänning och trådmatning går
igång.
Kalltrådsmatning
Kalltrådsmatning används när man vill mata fram tråd utan att svetsspänningen går
till. Tråden matas så länge knappen hålls intryckt.
Induktans
Högre induktans ger en bredare svets och mindre sprut. Lägre induktans ger ett
hårdare ljud och en stabil koncentrerad ljusbåge.
2.3
Dolda MIG/MAG funktioner
Det finns dolda funktioner i inställningpanelen.
För att komma åt funktionerna håll knapp
intryckt i 5 sekunder, displayen visar
en bokstav och ett värde. Ratten för trådmatning används för att ändra värdet på
vald funktion.
-8bi26s
© ESAB AB 2010
SE
MA43
Funktionsbokstav Funktion
Värde vid leverans
A
Gasförströmning
0,1 s
C
Måttenhet
1 = mm
I
Efterbrinntid
0,08
J
Krypstart
1
L
Gasefterströmning
1.0 s
MA44
Funktionsbokstav Funktion
Värde vid leverans
A
Gasförströmning
0,1 s
C
Måttenhet
1 = mm
I
Efterbrinntid
0,08
L
Gasefterströmning
1.0 s
För att komma ur funktionen håll knapp
intryckt i 5 sekunder.
Gasförströmning
Gasförströmning anger hur lång tid man vill att skyddsgasen ska strömma innan
ljusbågen tänds.
Måttenhet
0 = inch, 1 = mm, Värde vid leverans = 1
Efterbrinntid
Efterbrinntid är en fördröjning mellan tidpunkten då tråden börjar bromsas till dess
strömkällan stänger av svetsspänningen. En för kort efterbrinntid ger ett långt trådutstick efter avslutad svetsning med risk för att tråden kan frysa fast i smältan. En
lång efterbrinntid ger ett kortare utstick och ökad risk för att ljusbågen ska brinna
upp i kontaktmunstycket.
Gasefterströmning
Gasefterströmning anger hur lång tid man vill att skyddsgasen ska strömma efter
att ljusbågen släckts.
Krypstart
Krypstart innebär att tråden matas med 50 % av inställd hastighet tills dess den får
elektrisk kontakt med arbetstycket.
-9bi26s
© ESAB AB 2010
SE
3
MMA-SVETSNING
3.1
Inställningar
Funktioner
Inställningsområde
Ström
16- max A
Aktiv panel
Fjärrdon
Bågtryck ”Arc force”
1)
Droppsvetsning 1)
Varmstart “Hotstart”
1)
Regulatortyp 1)
1)
2)
2)
MA43
MA44
x
x
FRÅN eller TILL
x
x
FRÅN eller TILL
x
x
0 - 99
x
x
0=FRÅN eller 1=TILL
x
x
0 - 99
x
x
1=ArcPlus II eller 0=ArcPlus
x
x
Dessa funktioner är dolda funktioner, se beskrivning kapitel 3.3.
Inställningsområdet är beroende av vilken strömkälla som används.
3.2
Symbol och funktionsförklaringar
MMA svetsning
MMA-svetsning kallas även svetsning med belagda elektroder. När ljusbågen tänds
smälter den elektroden varvid höljet bildar skyddande slagg.
Aktiv panel
Inställningar görs från inställningspanelen.
Fjärrdon
Inställningar görs från fjärrdonet.
Fjärrdonet måste vara anslutet till fjärrdonsuttaget på maskinen innan aktivering
görs. När fjärrdonet är aktiverat är panelen inaktiv.
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-funktionen ser till att tomgångsspänningen inte överskrider 35 V när svetsning
inte pågår. Detta indikeras av att lysdioden för VRD är tänd. VRD-funktionen
avaktiveras när systemet känner att svetsningen har påbörjats.
Om VRD-funktionen är aktiverad och tomgångsspänningen överskrider gränsvärdet
35 V, indikeras detta med ett felmeddelande (16) på displayen och det går inte att
börja svetsa så länge felmeddelandet visas.
- 10 bi26s
© ESAB AB 2010
SE
3.3
Dolda MMA funktioner
Det finns dolda funktioner i inställningpanelen.
För att komma åt funktionerna håll knapp
intryckt i 5 sekunder, displayen visar
en bokstav och ett värde. Ratten för ström används för att ändra värdet på vald
funktion.
MA43 och MA44
Funktionsbokstav Funktion
Värde vid leverans
C
Bågtryck “Arc Force”
5
d
Droppsvetsning
0
F
Regulatortyp
1
H
Hot start amplitude
0
För att komma ur funktionen håll knapp
intryckt i 5 sekunder.
Bågtryck “Arc force”
Bågtryck “Arc force” har betydelse för hur strömmen ändras vid en förändring av
båglängden. Ett lägre värde ger en lugnare ljusbåge med mindre sprut.
Droppsvetsning
Droppsvetsning kan användas vid svetsning med rostfria elektroder. Funktionen
innebär att ljusbågen omväxlande tänds och släcks för att få bättre kontroll över
värmetillförseln. Elektroden behöver bara lyftas något för att ljusbågen skall släck­
as.
Varmstart “Hot start”
Varmstart “Hot start” ökar svetsströmmen under en inställbar tid i början av svets­
förloppet, detta minskar risken för bindfel i början av svetsfogen.
Svetsregulator
Svetsregulator är en typ av reglering som ger en intensivare, koncentrerad och
lugnare ljusbåge. Den hämtar sig snabbare efter droppkortslutning, vilket minskar
risken för att elektroden fastnar.
ArcPlus (0) rekommenderas för basisk elektrod
ArcPlusll (1) rekommenderas för rutil och cellulosa elektrod
- 11 bi26s
© ESAB AB 2010
SE
4
SVETSDATAMINNE
Tre olika svetsdataprogram kan lagras i inställningspanelens minne.
Håll knapp
,
eller
intryckt i 5 sekunder för att lagra svetsdata i
minnet. När den gröna indikeringslampan börja blinka är svetsdatan lagrade.
För att byta mellan de olika svetsdataminnena tryck på knapp
,
eller
.
Svetsdataminnet har backup så att inställningarna finns kvar även om maskinen
stängs av.
5
FELKODER
Felkoder används för att påvisa att det har uppstått ett fel i
utrustningen. Den anges i den nedre delen av displayen med ett E
följt av felkodsnummer.
För att veta vilken enhet som har genererat felet visas ett
enhetsnummer.
Felkodsnummer och enhetsnummer visas växelvis.
Felindikering visar att inställningspanel (U 0) har tappat kontakten
med strömkällan.
Har flera fel detekterats, visas endast koden för det sist inträffade
felet. För att få bort felindikeringen från displayen tryck på någon
funktionsknapp eller vrid på någon ratt.
OBS! Är fjärrdonet är aktiverat, avaktivera fjärrdonet genom att trycka på
för
att få bort felindikeringen.
5.1
Felkodslista
U 0 = svetsdataenhet
U 2 = strömkälla
U 1 = kylaggregat
U 4 = fjärrdon
- 12 bi26s
© ESAB AB 2010
SE
5.2
Beskrivning av felkoder
Nedan beskrivs felkoder som användaren själv kan åtgärda. Visas någon annan kod
tillkalla servicetekniker.
Felkod Beskrivning
E6
E 12
E 16
Hög temperatur
Överhettningsskyddet har löst ut.
Pågående svetsprocess stoppas och det går ej att starta förrän temperaturen har sjunkit.
Åtgärd: Kontrollera att kylluftsintaget / utsläppet ej är igensatt eller nedsmutsat.
Kontrollera även arbetscykeln, så att den ej överskrider märkdata.
Kommunikationsfel (varning)
Belastningen på systemets CAN-buss är tillfälligt för hög.
Strömkälla / matarenhet kan ha förlorat kontakten med inställningspanelen.
Åtgärd: Se över utrustningen så att endast en matarenhet eller fjärrdon är inkopplad.
Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Hög tomgångsspänning
Tomgångsspänningen har varit för hög.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Tillkalla servicetekniker om felet
kvarstår.
E 17
Förlorat kontakt
Inställningspanelen har förlorat kontakten med matarenheten.
Pågående svetsprocess stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
E 18
Förlorat kontakt
Inställningspanelen har förlorat kontakten med strömkällan.
Pågående svetsprocess stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
E 27
Slut på tråd
Matarenheten matar inte fram någon tråd. Pågående svetsprocess kommer att stoppas
och förhindrar svetsstart.
Åtgärd: Fyll på ny tråd.
E 29
Inget vattenföde
Flödesvakten har löst ut.
Pågående svetsprocess stoppas och start förhindras.
Åtgärd: Kontrollera kylvattenkrets och pump.
E 32
Inget gasföde
Gasflödet har underskridit 6 l/min. Start förhindras.
Åtgärd: Kontrollera gasventil, slangar och kopplingar.
Ej kompatibla enheter
Fel trådmatarenhet är ansluten. Start förhindras
Åtgärd: Anslut rätt trådmatarenhet.
Förlorat kontakten med kylaggregatet
Inställningspanelen har förlorat kontakten med kylaggregatet. Stäng av spänningen!
Åtgärd: Kontrollera kablaget. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
E 40
E 41
6
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
- 13 bi26s
© ESAB AB 2010
Tråd och gaskombinationer
Syn
no.
Material
ESAB designation
Wire
diam.
(mm)
Wire
diam.
(inch)
Shielding gas
Regulator
type*
1
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
0.8
.031"
CO2
3
2
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.0
.037"
CO2
10
3
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.2
.045"
CO2
10
4
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
0.8
.031"
82%Ar+18%CO2
1
5
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.0
.037"
82%Ar+18%CO2
10
6
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
1
7
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
0.8
.031"
75%Ar 25%CO2
1
8
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.0
.037"
75%Ar 25%CO2
1
9
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.2
.045"
75%Ar 25%CO2
1
10
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
0.9
.035"
82-90% Ar
10-18% CO2
1
11
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
0.8
.031"
98%Ar 2%CO2
4
12
ER308LSI
OK Autrod 308LSi
0.9
.035"
98%Ar+2%CO2
4
13
ER316LSI
OK Autrod 316LSi
1.0
.037"
98%Ar+2%CO2
1
14
ER316LSI
OK Autrod 316LSi
1.2
.045"
98%Ar+2%CO2
11
15
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
0.9
.035"
90% He 7.5% Ar
2.5% CO2
1
16
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
1.2
.045"
90% He 7.5% Ar
2.5% CO2
1
17
Al 5356
OK Autrod 5356
1.0
.037"
100%Ar
1
18
Al 5356
OK Autrod 5356
1.2
3/64"
100%Ar
1
19
Al 5356
OK Autrod 5356
1.6
1/16"
100%Ar
1
20
Al 4043
OK Autrod 4043
1.0
.037"
100%Ar
1
21
Al 4043
OK Autrod 4043
1.2
3/64"
100%Ar
1
22
Al 4043
OK Autrod 4043
1.6
1/16"
100%Ar
1
23
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
1
24
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.4
.052"
82%Ar+18%CO2
1
- 14 bi21syn
© ESAB AB 2010
Syn
no.
Material
ESAB designation
Wire Wire
diam. diam.
(mm) (inch)
Shielding gas
Regulator
type*
25
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.6
1/16"
82%Ar+18%CO2
1
26
Fe MCW E70C-6M Coreweld C6
1.2
.045"
92%Ar+8%CO2
1
27
Fe MCW E70C-6M Coreweld C6
1.6
1/16"
92%Ar+8%CO2
1
28
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
1
29
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.4
.052"
82%Ar+18%CO2
1
30
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.6
1/16". 82%Ar+18%CO2
1
31
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.2
.045"
75%Ar+25%CO2
1
32
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.4
.052"
75%Ar+25%CO2
1
33
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.6
1/16"
75%Ar+25%CO2
1
34
Fe BCW E71T-5
OK Tubrod 15.00
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
1
35
Fe RCW E71T-1
Dual Shield 7100LH
1.2
3/64"
CO2
3
* At welding with Q-Set, see chapter 2.2, the regulator type is set to 10 as a default value. The value
can be adjusted via the software ESAT.
- 15 bi21syn
© ESAB AB 2010
MA43, MA44
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
0462 991 880 Origo MA43
0462 991 881 Origo MA44
0463 010 070
0463 010 071
0463 010 072
0463 010 073
0463 010 074
0463 010 075
0463 010 076
0463 010 077
0463 010 078
0463 010 079
0463 010 080
0463 010 081
0463 010 082
0463 010 083
0463 010 084
0463 010 085
0463 010 086
0463 010 087
0463 010 089
0463 010 090
0463 010 091
0463 010 092
0463 010 094
0463 010 095
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual US
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
Instruction manual BG
Instruction manual RO
0459 839 051 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 16 bi21o
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 17 notes
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 18 notes
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
© ESAB AB 2010
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising