ESAB | Control panel MA6 | Instruction manual | ESAB Control panel MA6 Brugermanual

ESAB Control panel MA6 Brugermanual
DK
Aristo ®
MA6
Brugsanvisning
0458 854 271 DK 110427
Valid from program version 1.30
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Inden maskinen tages i brug første gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanelets funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboler i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
5
2 MENUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Hovedmenu og målemenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valgmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menustruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
3 MIG/MAG-SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4 MMA-SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4.1
Indstillingsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5 KULBUEMEJSLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.1
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6 GENERELLE FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6.1
6.2
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstillingsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
7 BRUG AF HUKOMMELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
7.1
7.2
7.3
Lagre svejsedata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hente svejsedata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slette svejsedata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
20
8 LÅSEKODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 FEJLKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
9.1
9.2
Liste over fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse af fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
10 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
27
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-2-
DK
1
INDLEDNING
Manualen beskriver brug af betjeningspanel MA6.
Generelle oplysninger om drift findes i brugsanvisningen til strømkilden og
trådfremføringsenheden.
Hvis denne advaseltekst viser sig i displayet, betyder det, at strømkilden ikke
understøtter funktionen.
Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få en opgradering af softwaren.
1.1
Inden maskinen tages i brug første gang
Denne hovedmenu vises i displayet første gang, maskinen startes.
Betjeningspanelet er fra fabrikken indstillet til engelsk, men du kan vælge dit eget
sprog på følgende måde.
S
Tryk på
S
Tryk på
S
Tryk på
(den bløde knap længst til højre under displayet), indtil det rigtige
sprog vises i displayet.
for at gå til valgmenuen.
for at gå til konfigurationsmenuen.
-3bi03dintd1
© ESAB AB 2001
DK
1.2
Betjeningspanelets funktion
Man kan betragte betjeningspanelet som sammensat af to enheder: arbejdshukom­
melsen og svejsedatahukommelsen
Lagre
Arbejdshukommelse
Svejsedatahukommelse
Hente
I arbejdshukommelsen opretter man en komplet opsætning af svejsedataindstillinger,
som kan lagres i svejsedatahukommelsen.
Det er altid arbejdshukommelsens indhold, der styrer processen under svejsning.
Derfor er det også muligt at hente en svejsedataindstilling fra svejsedatahukom­
melsen til arbejdshukommelsen.
Vær opmærksom på, at arbejdshukommelsen altid indeholder de senest indstillede
svejsedataindstillinger. De kan være hentet fra svejsedatahukommelsen, eller der
kan være tale om individuelt ændrede indstillinger. Arbejdshukommelsen er med
andre ord aldrig tom eller “nulstillet”
1.3
Betjeningspanel
1
Display
2
Drejeknap til indstilling af spænding
3
Drejeknap til indstilling af trådfremførings­
hastighed og strøm.
4
Bløde knapper (funktionsknapper)
5
”MENU”-knap
Bløde knapper
Knapper, som har forskellige funktioner afhængigt af, hvilken undermenu du befinder
dig i. Knappernes aktuelle funktion fremgår af teksten i displayets nederste linje (når
funktionen er aktiv, vises dette med en hvid prik ved siden af teksten).
“MENU”-knap
Med denne knap går man til valgmenuen (se under punkt 2.2), hvis man befinder sig
i hovedmenuen, ellers bevæger man sig et trin tilbage.
-4bi03dintd1
© ESAB AB 2001
DK
1.4
Symboler i displayet
Tilbage til hovedmenuen
Flyt markøren nedad til en ny indstillingsparameter.
Skift funktion for den linje, der er markeret
Øg en værdi
2
Mindsk en værdi
MENUER
Betjeningspanelet har flere forskellige menuer. Menuerne er: hoved-, måle-, valg-,
proces-, indstillings-, konfigurations- og hukommelsesmenu. Under opstart vises
også et startbillede med information om, hvilket panel der er tale om, og hvilken
programversion der bruges.
2.1
Hovedmenu og målemenu
Hovedmenuen vises altid umiddelbart efter opstart. Menuen
viser de indstillede værdier. Hvis man begynder at svejse,
mens man befinder sig i hovedmenuen, skifter den
automatisk til at vise målte værdier (målemenu). De målte
værdier bliver stående i displayet, efter at svejsningen er
afsluttet.
Det er muligt at gå til andre menuer uden at miste måleværdierne.
Det er først, når en drejeknap aktiveres, eller man skifter svejsemetode, at der vises
indstillingsværdier i stedet for målte værdier.
2.2
Valgmenu
I valgmenuen vælger man, hvilken undermenu man vil gå til:
proces-, indstillings-, konfigurations- eller hukommelsesme­
nuen.
Procesmenu
Her kan man skifte
svejseproces,
materialetype m.m.
Indstillingsmenu
Her kan man vælge
indstilling af forskellige
svejsedata f.eks. for
gasførstrømning,
varmstarttid, kraterop­
fyldningstid m.m.
Konfigurationsmenu
Her kan man skifte
sprog, måleenhed m.m.
Hukommelsesmenu
I hukommelsesmenuen
kan man lagre, hente
og slette forskellige,
indstillede svejsedata.
Svejsedata kan lagres
på ti forskellige
hukommelsesadresser.
-5bi03dintd1
© ESAB AB 2001
bi03men2
2.3
Menustruktur
MIG/MAG
2/4−stroke
MIG/MAG Pulsed
MMA
2/4−stroke
Craterfill
Craterfill
Hot start
Hot start
Creep start
Creep start
Gas purge
Gas purge
Wire inch
Wire inch
Arc gouging
Hot start
-6Process menu
MIG/MAG
QS
Synergic
1) Wire typ
Gas
Wire diam.
MIG/MAG
Pulsed
2) Wire typ
Gas
Wire diam.
Setting menu
MMA
3) E−type
E−diam
Arc gouging
4) E−diam
MIG/MAG
Induktanc
Gas pre fl.
Hot start
Craterfill
Burnbackt
Gas post fl.
Spot welding
MIG/MAG
Pulsed
Gas pre fl.
Hot start
Crater fill
Burnbackt
Gas post fl.
Spot welding
Configuration menu
MIG/MAG
MMA
Arc force
Hot start
MIG/MAG
Pulsed
5) Lang.
Dimension
Panel ena.
Trigger dat.
MMA
5) Lang.
Dimension
Panel ena.
Arc gouging
Memory menu
MIG/MAG
MIG/MAG
Pulsed
MMA
Aric goug.
5) Lang
Dimension
Panel ena.
Store
Recall
Delete
© ESAB AB 2001
DK
1)
2)
3)
I tabellen herunder ses de tråddiametre, som kan vælges i procesmenuen for synergisk
MIG/MAG-svejsning.
Trådtype
Beskyttelsesgas
Tråddiameter
Lavtlegeret eller ulegeret massiv tråd (Fe)
Ar +18% CO2
Ar + 8% CO2
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Rustfri, massiv tråd (Ss)
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO21%H
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Magnesiumlegeret aluminiumtråd (AlMg)
Ar
1,0 1,2 1,6
Siliciumlegeret aluminiumtråd (AlSi)
Ar
1,0 1,2 1,6
Metalpulverfyldt rørtråd (Fe)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4 1,6
Rutil, fluxfyldt rørtråd (Fe)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4 1,6
Basisk, fluxfyldt rørtråd (Fe)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4 1,6
I tabellen herunder ses de tråddiametre, som kan vælges i procesmenuen for MIG/MAGpulssvejsning.
Trådtype
Beskyttelsesgas
Tråddiameter
Lavtlegeret eller ulegeret massiv tråd (Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Rustfri, massiv tråd (Ss)
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO21%H
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Magnesiumlegeret aluminiumtråd (AlMg)
Ar
1,0 1,2 1,6
Siliciumlegeret aluminiumtråd (AlSi)
Ar
1,0 1,2 1,6
I tabellen herunder ses de elektrodediametre, som kan vælges i procesmenuen for
MMA-svejsning.
Elektrodetype
Elektrodediameter
Basisk
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Rutil
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Cellulose
2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0
4)
Kan vælges i procesmenuen for kulbuemejsling-svejsning.
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
5)
Den tekst, som vises i betjeningspanelet, er tilgængelig på følgende sprog:
svensk, dansk, norsk, finsk, engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk,
polsk, tjekkisk, ungarsk, tyrkisk og amerikansk.
-7bi03tabd3
© ESAB AB 2001
DK
3
MIG/MAG-SVEJSNING
Ved MIG/MAG-svejsning smeltes en kontinuerligt fremført tråd af en lysbue. Smelteba­
det beskyttes af en beskyttelsesgas.
Pulssvejsning benyttes for at styre dråbeovergangen fra lysbuen, så denne bliver stabil,
og man undgår svejsesprøjt selv ved lave svejsedata.
3.1
Indstillinger
MIG/MAG-svejsning uden puls
Indstillingsmuligheder
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
2/4-takt
Krateropfyldning
Krateropfyldningstid
Varmstart “Hot start”
Varmstarttid “Hot start-tid”
Krybestart
Gasgennemskylning*
Koldtrådsfremføring
Qset
Synergi
Induktans
Gasførstrømning
Efterbrændingstid
Gasefterstrømning
Punktsvejsning
Punktsveisetid
Spænding
2-takt eller 4-takt
FRA eller TIL
0-5s
FRA eller TIL
0 - 10 s
FRA eller TIL
FRA eller TIL
FRA eller TIL
0 - 100
0,1 - 25 s
0 - 0,35 s
0,1 - 20 s
FRA eller TIL
0,1 - 25 s
8 - 60
Trådfremføringshastighed
Dataskift
0,8 - 25,0 m/min
INAKTIV
ARC ON eller
ARC OFF
METRISK eller TOMME
FRA eller TIL
FRA eller TIL
FRA eller TIL
FRA eller TIL
FRA eller TIL
-
0,1 s
0,1 s
1
0,1 s
0,01 s
1s
1s
0,25 (vises med én
decimal)
0,1 m/min
-
2-takt
FRA
1,0 s
FRA
1,5 s
TIL
FRA
TIL 2)
70
0,1 s
0,10 s
1s
FRA
0,1 s
synergiafvigelse
0
5 m/min
INAKTIV
-
METRISK
TIL
FRA
FRA
FRA
FRA
-
1)
Måleenhed
Panel aktivt
Lagres automatiskt
AVC trådboks 3)
Grænsværdi 3)
Kodelås 3)
VRD 3)
3)
1)
Disse funktioner kan ikke ændres, mens svejsning finder sted.
Synergilinjen ved levering: massiv tråd (Fe), beskyttelsesgas CO2 med tråd 0,8 mm.
3) Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få denne funktion aktiveret.
2)
MIG/MAG-pulssvejsning
Indstillingsmuligheder
2/4-takt
1)
Krateropfyldning
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
2-takt eller 4-takt
-
2-takt
FRA eller TIL
-
FRA
-8bi03migd4
© ESAB AB 2001
DK
Indstillingsmuligheder
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
Krateropfyldningstid
0-5s
0,1 s
1,0 s
Varmstart “Hot start”
FRA eller TIL
-
FRA
Varmstarttid “Hot start-tid”
0 - 10 s
0,1 s
1,5 s
Krybestart
FRA eller TIL
-
TIL
Gasgennemskylning 1)
-
-
-
Koldtrådsfremføring
-
-
-
Gasførstrømning
0,1 - 25 s
0,1 s
0,1 s
Efterbrændingstid
0 - 0,35 s
0,01s
0,10 s
Gasefterstrømning
0 - 20 s
1s
1s
Punktsvejsning
FRA eller TIL
-
FRA
Punktsveisetid
0,1 - 25 s
1s
0,1 s
Spænding
8 - 60
0,25 (vises med én
decimal)
synergiafvigelse
0
Trådfremføringshastighed
0,8 - 25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Dataskift
INAKTIV
ARC ON eller
ARC OFF
-
INAKTIV
Måleenhed
METRISK eller TOMME
-
METRISK
FRA eller TIL
-
TIL
FRA eller TIL
-
FRA
FRA eller TIL
-
FRA
FRA eller TIL
-
FRA
FRA eller TIL
-
FRA
-
-
-
Panel aktivt
Lagres automatiskt
AVC trådboks
Grænsværdi
Kodelås
VRD
2)
2)
1) Disse
2)
2)
2)
funktioner kan ikke ændres, mens svejsning finder sted.
2) Kontakt
en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få denne funktion aktiveret.
Synergilinjen ved levering: massiv tråd (Fe), beskyttelsesgas Ar 8% CO2 med tråd 1,0 mm.
2-takt
Gasførstrømnin Varm
g
start
Svejsning
Krate­
ropf.
Gasefterstrømning
Funktioner ved 2-taktsbetjening af pistolkontakten.
-9bi03migd4
© ESAB AB 2001
DK
Ved 2-taktsbetjening starter en eventuel gasførstrømning, når pistolkontakten
trykkes ind (1). Derefter starter svejseprocessen. Når kontakten slippes (2),
påbegyndes eventuel krateropfyldning, svejsningen afbrydes helt, og evt.
gasefterstrømning starter.
TIPS! Hvis pistolkontakten under krateropfyldningen igen trykkes ind, kan man med
krateropfyldningens slutdata forlænge svejsningen i et valgfrit tidsrum (den stiplede
linje). Krateropfyldningen kan også afbrydes ved, at kontakten under
krateropfyldningen hurtigt igen trykkes ind og slippes.
- Aktivering af 2-taktsbetjening sker via hovedmenuen.
4-takt
Gasførstrømni
ng
Varm
start
Svejsning
Krate­
ropf.
Gasefterstrømning
Funktioner ved 4-taktsbetjening af pistolkontakten.
Ved 4-taktsbetjening starter gasførstrømning, når pistolkontakten trykkes ind (1).
Når pistolkontakten slippes (2), starter svejseprocessen. Når kontakten igen trykkes
ind (3), indledes eventuel krateropfyldning, og svejsedata falder til lavere værdier.
Når pistolkontakten slippes (4), afbrydes svejsningen helt, og eventuel
gasefterstrømning starter.
TIPS! Krateropfyldningen standser, når pistolkontakten slippes. Holdes kontakten i
stedet trykket ind i længere tid, fortsætter svejsningen med krateropfyldningens
slutdata (den stiplede linje).
- Aktivering af 4-taktsbetjening sker via hovedmenuen.
Krateropfyldning
Krateropfyldning gør det lettere at undgå porer, varmerevner og kraterdannelse på
de steder i emnet, hvor svejsningen afsluttes.
- Indstilling af krateropfyldningstid sker i indstillingsmenuen.
Varmstart “Hot start”
Varmstart “Hot start” øger svejsestrømmen i et indstilleligt tidsrum i begyndelsen af
svejseforløbet. Dette formindsker risikoen for bindefejl i begyndelsen af svejsefugen.
- Indstilling af varmstarttid sker i indstillingsmenuen.
Krybestart
Krybestart betyder, at tråden fremføres med 50% af den indstillede hastighed, indtil
den får elektrisk kontakt med emnet.
- Aktivering af krybestart sker via hovedmenuen.
- 10 bi03migd4
© ESAB AB 2001
DK
Gasgennemskylning
Gasgennemskylningsfunktionen anvendes ved måling af gasflow eller for at skylle
gasslangerne rene for eventuel luft og fugt, inden svejsningen påbegyndes.
Gasgennemskylningen fortsætter, så længe knappen holdes nede, og foregår uden
spænding og trådfremføring.
- Aktivering af gasgennemskylning sker via hovedmenuen.
Koldtrådsfremføring
Koldtrådsfremføring anvendes, når man vil fremføre tråd, uden at svejsespændingen
slås til. Tråden fremføres, så længe knappen holdes nede.
- Aktivering af koldtrådsfremføring sker via hovedmenuen.
QSett
QSett bruges for at gøre det nemmere at indstille svejseparametrene.
S
Når knappen drejes med uret, øges (+) buelængden.
S
Når knappen drejes mod uret, mindskes (+) buelængden.
KORTBUE
Ved første svejsestart med en ny trådtype/gastype indstiller QSettautomatisk alle
nødvendige svejseparametre. Derefter har QSettgemt alle data for at udføre en
god svejsning. Ved ændring af trådfremføringshastigheden følger spændingen
automatisk med.
SPRAYBUE
Når man nærmer sig et spraybueområde, skal man øge værdien for QSett.
Kobl QSett-funktionen fra ved svejsning med ren spraybue. Alle indstillinger arves
fra QSett, undtagen spændingen, der skal indstilles.
Anbefaling: Udfør den første svejsning (6 sekunder) med QSett på et
prøveemne for at få alle data korrekte.
Bemærk! QSet-funktionen og
Synergifunktionen kan ikke være aktiveret på
samme tid.
Synergi
Hver enkelt kombination af trådtype, tråddiameter og gasblanding kræver sit unikke
forhold mellem trådfremføringshastighed og spænding (lysbuelængde) for at
tilvejebringe en stabilt fungerende lysbue. Spændingen (lysbuelængden) justeres
automatisk “” i overensstemmelse med den forprogrammerede synergikurve, du har
valgt, hvilket gør det meget lettere hurtigt at finde de rigtige svejseparametre.
Sammenhængen mellem trådfremføringshastighed og de andre parametre kaldes
synergikurven.
Synergi TIL: hovedmenuen viser den indstillede
trådfremføring samt positiv hhv. negativ afvigelse
fra synergilinjens spænding.
Positiv afvigelse vises med en søjle ovenfor SYN,
negativ vises nedenfor.
- 11 bi03migd4
© ESAB AB 2001
DK
Synergi FRA: hovedmenuen viser den indstillede værdi for spænding og trådfremføring.
- Aktivering af synergi sker via procesmenu.
Synergilinjepakke
Den synergilinjepakke, som leveres med maskinen, hedder “Standard synergic
lines” og indeholder de 33 mest almindelige synergilinjer.
Der kan bestilles andre pakker med synergilinjer, men de skal installeres af en
autoriseret ESAB-servicetekniker.
Induktans
Højere induktans giver en mere udflydende svejsning og mindre sprøjt. Lavere
induktans giver en hårdere lyd og en stabil, koncentreret lysbue.
Indstilling af induktans sker i indstillingsmenuen.
Gasførstrømning
Gasførstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker, at beskyttelsesgassen skal
strømme, inden lysbuen tændes.
- Indstilling af gasførstrømningstid sker i indstillingsmenuen.
Efterbrændingstid
Efterbrændingstiden er en udvidelse af den tid, der går fra det øjeblik, hvor tråden
begynder at bremses, til det tidspunkt, hvor strømkilden afbryder svejsespændingen.
For kort efterbrændingstid giver stort trådudstik efter afsluttet svejsning med risiko
for, at tråden sidder fast i smeltebadet, når dette størkner. En lang efterbrændingstid
giver kortere trådudstik og større risiko for, at lysbuen brænder op i kontaktdysen.
- Indstilling af efterbrændingstid sker i indstillingsmenuen.
Gasefterstrømning
Gasefterstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker, at beskyttelsesgassen skal
strømme, efter at lysbuen er slukket.
- Indstilling af gasefterstrømningstid sker i indstillingsmenuen.
Skift af triggerdata
Med denne funktion er det muligt at skifte mellem forskellige, forudindstillede
svejsedataalternativer ved at dobbeltklikke på svejsepistolens aftrækker (trigger).
Skiftene sker mellem hukommelsesadresserne 1, 2 og 3. (Se kapitel 7 “brug af
hukommelse”). Hvis hukommelsesadresse 2 er tom, skifter man i stedet mellem
adresse 1 og 3.
ARC ON - Skift mellem hukommelsesadresser kan ske før, efter eller mens
svejsning finder sted.
ARC OFF - Skift mellem hukommelsesadresser kan kun ske før eller efter
svejsning.
- Aktivering af triggerdataskift sker i konfigurationsmenuen.
- 12 bi03migd4
© ESAB AB 2001
DK
AVC-trådboks
Ved aktivering af denne funktion kan der benyttes en buespændingskontrolleret
fremføringsenhed (Off-The-Arc feeder), hvor buespændingen fra strømkilden
benyttes som forsyningsspændingen til fremføringsenheden.
Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få denne funktion aktiveret.
- Aktivering af AVC-trådboks sker i konfigurationsmenuen.
Punktsvejsing
Der benyttes punktsvejsning, når man ønsker at punktsvejse tynde plader sammen.
- Aktivering og indstilling af punktsvejsing sker i indstillingsmenue.
Spænding
Højere spænding giver større buelængde samt en varmere og bredere streng.
Det er altid muligt at ændre indstillingsværdien for spænding uafhængigt af den viste
menu. Værdien vises i hovedmenuen eller valgmenuen.
Trådfremføringshastighed
Trådfremføringshastighed angiver en fremføringshastighed (m/min) for tråden.
Det er altid muligt at ændre indstillingsværdien for trådfremføringshastigheden
uafhængigt af den viste menu. Værdien vises i hovedmenuen eller valgmenuen.
VRD (Voltage Reduction Device)
VRD-funktionen sørger for, at tomgangsspændingen ikke overskrider 35 V, når der
ikke svejses. Dette angives ved at symbolet for VRD er synligt, se figur.
VRD-funktionen blokeres, når systemet registrerer, at svejsningen er begyndt.
Hvis VRD-funktionen er aktiveret, og tomgangsspændingen overskrider
grænseværdien 35 V, angives dette med en fejlmeddelelse (16) på displayet, og det
er ikke muligt at begynde svejsning, så længe fejlmeddelelsen vises.
VRD-funktionen er inaktiv ved levering. Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker
for at få funktionen aktiveret.
VRD-symbolet
Bemærk! VRD-funktionen fungerer på de strømkilder, hvor funktionen er indført.
- 13 bi03migd4
© ESAB AB 2001
DK
4
MMA-SVEJSNING
MMA-svejsning kaldes også svejsning med beklædte elektroder. Når lysbuen tændes,
smelter den elektroden, idet beklædningen samtidig danner et beskyttende slaggelag.
4.1
Indstillingsmuligheder
Indstillingsmuligheder
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
FRA eller TIL
-
FRA
Varmstarttid “Hot start”
1 - 30
1
10
Buetryk “Arc Force”
0 - 10
0,5
3
16 - 500A
1A
164 A
METRISK eller TOMME
-
METRISK
FRA eller TIL
-
TIL
FRA eller TIL
-
FRA
FRA eller TIL
-
FRA
FRA eller TIL
-
FRA
-
-
-
Varmstart “Hotstart”
Strøm
1)
2)
Måleenhed
Panel aktivt
Lagres automatiskt
Grænsværdi
Kodelås
VRD
3)
3)
3)
3)
1)
Denne funktion kan ikke ændres, mens svejsning finder sted.
Maksimal strøm afhængig af, hvilken maskintype der anvendes.
3) Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få denne funktion aktiveret.
Synergilinje ved levering: rutil tråd 4,0 mm.
2)
Varmstart “Hot start”
Varmstart “Hot start” øger svejsestrømmen i et indstilleligt tidsrum i begyndelsen af
svejseforløbet. Dette formindsker risikoen for bindefejl i begyndelsen af svejsefugen.
Indstilling af varmstarttid sker i indstillingsmenuen.
Buetryk “Arc Force”
Buetrykket “Arc Force” har betydning for, hvordan strømmen ændres, når buelængden
ændres. En lavere værdi giver en roligere lysbue med færre sprøjt.
Indstilling af buetryk sker i indstillingsmenuen.
Strøm
Højere strømstyrke giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
Det er altid muligt at ændre indstillingsværdien for strømmen uafhængigt af den viste
menu. Værdien vises i hovedmenuen eller valgmenuen.
- 14 bi03mmad6
© ESAB AB 2001
DK
VRD (Voltage Reduction Device)
VRD-funktionen sørger for, at tomgangsspændingen ikke overskrider 35 V, når der
ikke svejses. Dette angives ved at symbolet for VRD er synligt, se figur.
VRD-funktionen blokeres, når systemet registrerer, at svejsningen er begyndt.
Hvis VRD-funktionen er aktiveret, og tomgangsspændingen overskrider
grænseværdien 35 V, angives dette med en fejlmeddelelse (16) på displayet, og det
er ikke muligt at begynde svejsning, så længe fejlmeddelelsen vises.
VRD-funktionen er inaktiv ved levering. Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker
for at få funktionen aktiveret.
VRD-symbolet
- 15 bi03mmad6
© ESAB AB 2001
DK
5
KULBUEMEJSLING
Ved kulbuemejsling anvendes en elektrode, der består af en kulstav med kobberbek­
lædning. Mellem kulstaven og arbejdsstykket dannes en lysbue, der smelter materia­
let. Der tilføres luft, så det smeltede materiale blæses bort.
5.1
Indstillinger
Indstillinger
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
Elektrodediameter
4,0-8,0 mm
1 mm
4,0 mm
Spænding
8-60 V
0,25 V (vises med én
decimal)
37,0 V
Elektrodediameter
Større elektrodediameter giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
Spænding
Højere spænding giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
- 16 bi03gougingd
© ESAB AB 2001
DK
6
GENERELLE FUNKTIONER
6.1
Fjernbetjening
Betjeningspanelets funktion med tilsluttet fjernbetjening
S
Displayet fastfryses i den menu, der er åben, når fjernbetjening tilsluttes.
Måle- og indstillingsværdierne opdateres, men de vises kun i de menuer,
værdierne kan vises i.
S
Ved visning af et fejlindikeringssymbol, er det ikke muligt at fjerne dette, før
fjernbetjening er koblet fra.
S
Vid 10-programsfjernbetjening skifter man mellem hukommelsesadresserne 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Hvis hukommelsesadressen 2 er tom, bevares
værdierne fra adresse 1. Læs mere i kapitel 7 “brug af hukommelse”.
6.2
Indstillingsmuligheder
Aktivt panel
Nær der er tilsluttet en fjernbetjening, kan man indstille strøm eller spænding og
trådfremføring med betjeningspanelet eller fjernbetjeningen.
Bemærk: funktionen skal aktiveres, inden fjernbetjeningen tilsluttes.
- Aktivering af aktivt panel sker i konfigurationsmenuen.
Automatisk lagring
Hvis en svejsedataopsætning hentes fra svejsedatahukommelsen, og man ændrer
indstillingerne, vil ændringerne automatisk blive lagret, nær man henter en ny
svejsedataopsætning fra hukommelsen.
Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få denne funktion aktiveret.
- Aktivering af automatisk lagring sker i konfigurationsmenuen.
Grænseværdier
For at sikre svejsekvaliteten kan man i denne funktion angive maks.- og min.værdi
for trådfremføring/strøm eller spænding. Grænseværdierne kan lagres på de 5 første
hukommelsesadresser i svejsedatahukommelsen.
Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få denne funktion aktiveret.
- Aktivering af grænser sker i konfigurationsmenuen.
Kodelås
I denne funktion kan man låse indstillingsmenuen, og så kan man kun få adgang til
hovedmenuen og fremføringsmenuen, lås mere i kapitlet 8 ”Kodelås”.
Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få denne funktion aktiveret.
- Aktivering af kodelås sker i konfigurationsmenuen.
- 17 bi03gend7
© ESAB AB 2001
DK
7
BRUG AF HUKOMMELSE
De forskellige svejsedata, som er oprettet i arbejdshukommelsen, kan lagres via
hukommelsesmenuen. Man kan lagre op til 10 forskellige svejsedataopsætninger.
7.1
Lagre svejsedata
S
Udfør en svejsedataopsætning i arbejdshukommelsen.
S
Tryk på
for at gå til “valgmenuen” og derefter på
aktuelle indstillinger.
for at gå til de
Kontrollér, at svejsedataindstillingerne er korrekte.
S
Tryk på
S
Tryk på
, indtil du kommer til den hukommelsesadresse, du vil lagre
svejsedataopsætningen på, f.eks. adresse 2.
S
Tryk på
. Nu er der lagret en svejsedataopsætning på hukommelsesadres­
se 2. De andre hukommelsesadresser er tomme.
for at gå til hukommelsesmenuen.
- 18 bi03mind8
© ESAB AB 2001
DK
7.2
Hente svejsedata
S
Tryk på
for at gå til valgmenuen og derefter på
aktuelle indstillinger.
S
Tryk på
S
Vælg den hukommelsesadresse, du vil hente fra, f.eks. adresse 2. Tryk på
for at gå til de
for at gå til hukommelsesmenuen.
, indtil du kommer til adresse 2.
S
Tryk på
vises:
S
Tryk på “JA”, hvis du vil hente svejsedata fra hukommelsesadresse 2 og ændre
arbejdshukommelsens aktuelle indstillinger (tryk på “NEJ”, hvis du fortryder).
for at hente fra hukommelsesadresse 2. Følgende spørgsmål
Dette ikon
i hovedmenuen
hukommelsesadresse der hentes.
viser, hvilken
- 19 bi03mind8
© ESAB AB 2001
DK
7.3
Slette svejsedata
S
Tryk på
for at gå til valgmenuen og derefter på
aktuelle indstillinger.
S
Tryk på
S
Vælg den hukommelsesadresse, du vil slette, f.eks. adresse 2. Tryk på
indtil du kommer til adresse 2.
S
Tryk på
S
Tryk på “JA”, hvis du vil slette svejsedata fra hukommelsesadresse 2 (tryk på
“NEJ”, hvis du fortryder). Hukommelsesadresse 2 er nu tom.
8
for at gå til de
for at gå til hukommelsesmenuen.
,
for at slette hukommelsesadresse 2. Følgende spørgsmål vises:
LÅSEKODE
Kontakt en autoriseret ESAB-servicetekniker for at få låsekoden aktiveret.
S
Tryk på
S
Vælg det første tal i pinkoden ved at trykke på
S
Tryk på
, nu er det første tal lagret. Gør så det samme med de
efterfølgende tal.
S
Tryk på
for at åbne låsekodemenuen.
for at gå til det ønskede tal.
for at åbne betjeningspanelet.
- 20 bi03mind8
© ESAB AB 2001
DK
9
FEJLKODER
Fejlkoder anvendes til at vise, at der er opstået en fejl i udstyret. Koden vises i
displayet som et symbol, der ser sådan ud:
Fejlkoderne opdateres efter 3 sekunder. Det øverste tal i symbolet viser
fejlkodens nummer, se under punkt 9.1. Det nederste tal viser, hvilken
enhed fejlen er opstået i:
Ovenstående symbol viser, at betjeningspanelet (0) har mistet kontakten med
strømkilden.
Hvis der er registreret flere fejl, vises kun koden for den senest indtrufne fejl.
Tryk på en funktionsknap for at slette symbolet i displayet.
Symbolet lyser vedvarende eller blinker afhængigt af fejltype.
Blinkende symboler markeres med “o” i listen over fejlkoder.
9.1
Liste over fejlkoder
0
= betjeningspanel
3
= trådfremføringsenhed
1
= køleaggregat
4
= fjernbetjening
2
= strømkilde
Fejl­ Beskrivelse
kode
0
1
2
3
4
x
1
Hukommelsesfejl, EPROM
x
x
x
x
2
Hukommelsesfejl, RAM
x
x
x
x
3
Hukommelsesfejl, ekstern RAM
x
x
4
Forsyningsspænding 5V
x
5
Høj jævnmellemspænding
6
Høj temperatur
8
Forsyningsspænding 1*
9
Forsyningsspænding 2*
10
Forsyningsspænding 3*
x
11
Trådhastighedsservo
12
Kommunikationsfejl (advarsel)
x
x
14
Kommunikationsfejl (bus off)
x
x
15
Data gået tabt
x
16
Høj tomgangsspænding
17
Ingen kontakt med fremføringsenheden
o
18
Ingen kontakt med strømkilden
o
19
Forkerte indstillingsværdier i ekstern RAM
x
20
Hukommelsesallokeringsfejl
x
22
Tab af data i senderbuffer
x
x
23
Tab af data i modtagerbuffer
x
x
26
Watchdog
x
27
Tråd sluppet op
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
- 21 bi03feld9
© ESAB AB 2001
DK
Fejl­ Beskrivelse
kode
28
Tab af data i stak
29
Intet vandflow
31
Intet svar fra displayenheden
32
Intet gasflow
40
Ikke-kompatible enheder
Enhed
0
1
x
x
3
x
x
4
o
x
o
x
Spænding 1*
Spænding 2*
Spænding 3*
+24V
Betjeningspanel
+3V
Køleaggregat
+24V
Strømkilde
+15V
-15V
Trådfremføringsenhed
Trådfremføringsenhed L
+15V
+15V
+20V
+60V
Fjernbetjening
+13V
+10V
9.2
2
Beskrivelse af fejlkoder
Fejlko­ Beskrivelse
de
1
2
3
4
5
6
Programhukommelsesfejl (EPROM)
Fejl i programhukommelse.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Genstart maskinen. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Fejl i mikroprocessorens RAM
Mikroprocessoren kan ikke skrive hhv. læse i den interne hukommelse.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Genstart maskinen. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Fejl i ekstern RAM
Mikroprocessoren kan ikke skrive hhv. læse i den eksterne hukommelse.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Genstart maskinen. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Spændingsfald i 5V forsyningsspænding
Forsyningsspændingen er for lav.
Igangværende svejsning afbrydes, og start forhindres.
Afhjælpning:Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetekni­
ker, hvis fejlen varer ved.
Jævnmellemspænding ligger uden for grænseværdi
Spændingen er for høj eller for lav. For høj spænding kan bero på kraftige transienter på
nettet eller svagt net (høj induktans i nettet eller en fase faldet ud).
Strømkilden afbrydes og kan ikke startes.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetek­
niker, hvis fejlen varer ved.
Høj temperatur
Termoafbryder er udløst.
Igangværende svejsning afbrydes og kan ikke startes igen, før termoafbryderen er genind­
koblet.
Afhjælpning: Kontrollér, at indtag og udblæsning af køleluft ikke er tilstoppet eller tilsmud­
set. Kontrollér også arbejdscyklus, så den ikke overskrider udstyrets mærkedata.
- 22 bi03feld9
© ESAB AB 2001
DK
Fejlko­ Beskrivelse
de
8
8
8
9
9
9
10
11
12
14
15
16
Lav batterispænding +3V, (betjeningspanel)
For lav batterispænding. Hvis batteriet ikke udskiftes, forsvinder alle lagrede data.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker, når batteriet skal udskiftes.
Forsyningsspænding +15V, (fremføringsenhed og strømkilde)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +13V (fjernbetjening)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding -15V (strømkilde)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +20V (fremføringsenhed)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +10V (fjernbetjening)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +24V
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Trådhastighed
Trådhastigheden afviger fra den indstillede værdi.
Når denne fejl opstår, standser trådfremføringen.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Kommunikationsfejl (advarsel)
Systemets CAN-bus er midlertidigt overbelastet.
Strømkilde/fremføringsenhed kan have mistet kontakten med betjeningspanelet.
Afhjælpning: Gennemgå udstyret, og sørg for, at der kun er tilkoblet en fremføringsenhed
og en fjernbetjening. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Kommunikationsfejl
Systemets CAN-bus er midlertidigt ophørt med at fungere pga. overbelastning.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Gennemgå udstyret, og sørg for, at der kun er tilkoblet en fremføringsen­
hed og en fjernbetjening. Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald
servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Data gået tabt
Mikroprocessoren kan ikke bearbejde indkommende data tilstrækkeligt hurtigt og informa­
tioner er gået tabt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetek­
niker, hvis fejlen varer ved.
Høj tomgangsspænding
Tomgangsspændingen har været for høj.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetek­
niker, hvis fejlen varer ved.
- 23 bi03feld9
© ESAB AB 2001
DK
Fejlko­ Beskrivelse
de
17
18
19
20
22
23
26
Ingen kontakt
Betjeningspanelet har mistet kontakten med fremføringsenheden.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Kontrollér kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Ingen kontakt
Betjeningspanelet har ikke kontakt med strømkilden.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Kontrollér kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Forkerte indstillingsværdier i ekstern RAM
Fejlen registreres, hvis der findes fejlagtige data i batteribackup-hukommelsen.
Afhjælpning: Fejlen rettes af sig selv, men lagrede data på den aktuelle hukommelsesa­
dresse går tabt.
Hukommelsesallokeringsfejl
Mikroprocessoren kan ikke reservere tilstrækkelig plads i hukommelsen.
Fejlen vil forårsage fejlkode 26.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Tab af data i senderbuffer
Betjeningspanelet kan ikke sende informationer til de andre enheder tilstrækkeligt hurtigt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille.
Tab af data i modtagerbuffer
Betjeningspanelet kan ikke bearbejde informationer fra de andre enheder tilstrækkeligt hur­
tigt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille.
Watchdog
Noget har forhindret processoren i at udføre sine normale opgaver i programmet.
Programmet startes igen automatisk. Igangværende svejsning vil blive afbrudt. Ingen funk­
tioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker, hvis fejlen gentager sig.
27
28
29
31
Tråd sluppet op (fremføringsenhed)
Trådfremføringsenheden fremfører ikke tråd. Igangværende svejsning vil blive afbrudt, og
svejsestart forhindres.
Afhjælpning: Sæt ny tråd i.
Tab af data i stak
Programafviklingen fungerer ikke.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetek­
niker, hvis fejlen varer ved.
Intet vandflow
Flowovervågningen har standset svejseprocessen.
Igangværende svejsning afbrydes, og start forhindres.
Afhjælpning: Kontrollér kølevandskredsløb og pumpe.
Intet svar fra displayenheden
Mikroprocessoren har ikke kontakt med displaykortet.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
- 24 bi03feld9
© ESAB AB 2001
DK
Fejlko­ Beskrivelse
de
32
40
10
Intet gasflow
Gasflowet er faldet til under 6 l/min. Start forhindres.
Afhjælpning: Kontrollér gasventil, slanger og koblinger.
Ikke-kompatible enheder
Forkert trådfremføringsenhed er tilsluttet. Start forhindres.
Afhjælpning: Tilslut den rigtige trådfremføringsenhed.
BESTILLING AF RESERVEDELE
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne pu­
blikation.
- 25 bi03feld9
© ESAB AB 2001
Skema
- 26 bi03e11a
© ESAB AB 2001
Producte type
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
0458 535 886 Aristot MA6
0458 854 270
0458 854 271
0458 854 272
0458 854 273
0458 854 274
0458 854 275
0458 854 276
0458 854 277
0458 854 278
0458 854 279
0458 854 280
0458 854 281
0458 854 282
0458 854 283
0458 854 284
0458 854 286
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU
0458 818 990 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 27 bi03o11a
© ESAB AB 2001
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising