ESAB | Control panel MA6 | Instruction manual | ESAB Control panel MA6 Instrukcja obsługi

ESAB Control panel MA6 Instrukcja obsługi
PL
Aristo ®
MA6
Instrukcja obsługi
0458 854 282 PL 110427
Valid from program version 1.30
1 WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Przed rozpoczęciem pracy należ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metoda pracy panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbole na wyświetlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
5
5
2 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.1
2.2
2.3
Menu główne i menu pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Struktura menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
3 SPAWANIE MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.1
Ustawienia dla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4 SPAWANIE MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
4.1
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5 ŹafŁOBIENIE ŁUKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
5.1
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6 OGÓLNE FUNKCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1
6.2
Urządzenie zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
7 ZARZADZANIE PAMIĘCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7.1
7.2
7.3
Przechowaj dane spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przywróć dane spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuń dane spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
22
8 KOD DOSTEPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 KODY USZKODZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
9.1
9.2
Lista kodów uszkodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opisy kodów uszkodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
10 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
28
29
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-2-
PL
1
WSTĘP
Niniejsza instrukcja opisuje działanie panelu sterowania MA6.
Informacje ogólne na temat obsľugi znajdują się w instrukcji użytkownika źródľa
prądu i podajnika drutu.
Pojawienie się na wyświetlaczu tego ostrzeżenia oznacza, że źródło zasilania nie
obsługuje tej funkcji.
Należy skontaktować się z inż¤ynierem autoryzowanego serwisu firmy ESAB, aby
otrzymać zaktualizowane oprogramowanie.
1.1
Przed rozpoczęciem pracy należ:
To menu główne pojawi się na wyświetlaczu przy pierwszym uruchomieniu
urządzenia zasilającego.
Panel sterowania i wyświetlacz zostały fabrycznie ustawione na język angielski.
Istnieje możliwość wyboru jednego z 14 języków panelu sterowania: zmiany języka
dokonuje się w następujący sposób.
Nacisnąć
Nacisnąć
bi03into1
żeby przejść do menu pierwszego wyboru.
żeby przejść do menu konfiguracji.
-3-
© ESAB AB 2001
PL
Naciskać
(przycisk z prawej strony pod wyświetlaczem) do chwili
pojawienia się żąparametrygo języka.
1.2
Metoda pracy panelu sterowania
Panel sterowania składa się z dwóch urządzeń: pamięci nadrzędnej i pamięci
danych spawania.
Przechowaj
Pamięć nadrzędna
Pamięć danych spawania
Przywróć
W pamięci nadrzędnej tworzony jest kompletny zestaw danych spawania, które
można przechowywać w pamięci danych spawania.
Podczas spawania to pamięć nadrzędna zawsze steruje procesem. Dlatego też jest
również możliwe przywrócenie ustawień danych spawania z pamięci danych
spawania do pamięci nadrzędnej.
Należy zwrócić uwagę, że pamięć nadrzędna zawsze zawiera najbardziej aktualny
zestaw ustawień danych spawania. Może on zostać przywołany z pamięci danych
spawania lub z ustawień zmienionych ręcznie. Innymi słowy, pamięć nadrzędna
nigdy nie jest pusta lub “resetowana"
bi03into1
-4-
© ESAB AB 2001
PL
1.3
Panel sterowania
1
Wyświetlacz
2
Pokrętło do regulacji napięcia
3
Pokrętło do regulacji prędkości podawania
drutu oraz prądu
4
Przyciski (klawisze funkcyjne)
5
Przycisk MENU
Przyciski
Funkcje tych przycisków (tzn. co one robią) zmieniają się w zależności od aktualnie
wyświetlanego podmenu. Poszczególne funkcje każdego przycisku pokazane są w
formie tekstu u dołu wyświetlacza, odpowiadającego poszczególnym przyciskom.
(Biała kropka obok tekstu oznacza, że przycisk jest aktywny.)
Przycisk MENU
Przycisk ten umożliwia przejście do menu wyboru (patrz pozycja <>) z menu
głównego. Jeśli znajdujesz się w innym menu, przycisk ten umożliwia przejście o
jedno menu wstecz.
1.4
Symbole na wyświetlaczu
Powrót do menu głównego.
Przesunąć kursor w dół do nowego parametru.
Zmienić funkcję w wybranym wersie.
Zwiększyć wartość.
bi03into1
Zmniejszyć wartość.
-5-
© ESAB AB 2001
PL
2
MENU
Panel sterowania wykorzystuje wiele różnych menu: menu główne, menu
pomiarowe, menu wyboru, menu procesu, menu ustawień, menu konfiguracji i menu
pamięci. Podczas uruchamiania wyświetlony zostaje ekran startowy, informujący o
typie panelu i wersji używanego oprogramowania.
2.1
Menu główne i menu pomiarowe
Menu główne zawsze pojawia się po uruchomieniu,
pokazując ustawione wartości. Jeśli w chwili rozpoczęcia
spawania znajdujesz się w menu głównym, zmieni się ono
automatycznie w celu wyświetlenia wartości pomiarowych (menu pomiarowe).
Wartości pomiarowe pozostają na wyświetlaczu nawet po zakończeniu spawania.
Przekręcenie dowolnego pokrętła umożliwia powrót do menu głównego.
Inne menu dostępne są bez utraty wartości pomiarów.
Wartości ustawień pojawiają się na wyświetlaczu zamiast wartości pomiarów tylko
wtedy, gdy zostaną zmienione ustawienie pokrętła lub metoda spawania.
2.2
Menu wyboru
Menu wyboru służy do wybierania następnego poziomu
menu, do którego chcesz przejść: procesu, ustawień,
konfiguracji lub pamięci.
Menu procesu
To menu służy
do zmiany
procesu
spawania, typu
materiału itp.
Menu ustawień
To menu służy do
ustawiania parametrów
spawania, takich jak
początkowy wypływ
gazu, czas gorącego
startu, czas wypełniania
krateru itp.
Menu
konfiguracji
To menu służy
do zmiany
języka, jednostek
miary, itp.
Menu pamięci
To menu służy do
zachowywania,
przywoływania i/lub
usuwania różnych
zachowanych ustawień
dot. spawania. Istnieje
możliwość zachowania
do dziesięciu różnych
ustawień dla spawania.
bi03into1
-6-
© ESAB AB 2001
bi03men2
2.3
Struktura menu
MIG/MAG
2/4−stroke
MIG/MAG Pulsed
MMA
2/4−stroke
Craterfill
Craterfill
Hot start
Hot start
Creep start
Creep start
Gas purge
Gas purge
Wire inch
Wire inch
Arc gouging
Hot start
-7Process menu
MIG/MAG
QS
Synergic
1) Wire typ
Gas
Wire diam.
MIG/MAG
Pulsed
2) Wire typ
Gas
Wire diam.
Setting menu
MMA
3) E−type
E−diam
Arc gouging
4) E−diam
MIG/MAG
Induktanc
Gas pre fl.
Hot start
Craterfill
Burnbackt
Gas post fl.
Spot welding
MIG/MAG
Pulsed
Gas pre fl.
Hot start
Crater fill
Burnbackt
Gas post fl.
Spot welding
Configuration menu
MIG/MAG
MMA
Arc force
Hot start
MIG/MAG
Pulsed
5) Lang.
Dimension
Panel ena.
Trigger dat.
MMA
5) Lang.
Dimension
Panel ena.
Arc gouging
Memory menu
MIG/MAG
MIG/MAG
Pulsed
MMA
Aric goug.
5) Lang
Dimension
Panel ena.
Store
Recall
Delete
© ESAB AB 2001
PL
1)
2)
3)
Poniższa tabela zawiera średnice elektrod, które mogą zostać wybrane w menu ustawień
procesu MMA spawania synergicznego MIG/MAG.
Typ drutu
Gaz ochronny
Średnica drutu
Drut lity ze stopu niskoprocentowego lub
węglowy (Fe)
Ar + 18% CO2
Ar +8% CO2
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Drut lity nierdzewny (Ss)
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO2 1%H
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Drut aluminiowy z domieszką magnezu (AlMg)
Ar
1,0 1,2 1,6
Drut aluminiowy z domieszką krzemu (AlSi)
Ar
1,0 1,2 1,6
Drut rdzeniowy wypełniony proszkiem
metalowym (Fe)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4 1,6
Drut rdzeniowy wypełniony topnikiem
rutylowym (Fe)
Ar + 18% CO2
1,2
Drut rdzeniowy wypełniony topnikiem
podstawowym (Fe)
Ar + 18% CO2
1,2
Poniższa tabela zawiera średnice elektrod, które mogą zostać wybrane w menu spawania
pulsacyjnego MIG/MAG.
Typ drutu
Gaz ochronny
Średnica drutu
Drut lity ze stopu niskoprocentowego lub
węglowy (Fe)
Ar + 18% CO2
Ar +8% CO2
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Drut lity nierdzewny (Ss)
Ar + 2%CO2
Ar + 3% CO2 1%H
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Drut aluminiowy z domieszką magnezu (AlMg)
Ar
1,0 1,2 1,6
Drut aluminiowy z domieszką krzemu (AlSi)
Ar
1,0 1,2 1,6
Poniższa tabela zawiera średnice elektrod, które mogą zostac wybrane w menu procesu
spawania MMA.
Typ elektrody
Średnica elektrody
Podstawowa
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Rutyl
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Celuloza
2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0
4)
Żłobienie łukowe
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
5)
Tekst panelu sterowania dostępny jest w następujących językach:
szwedzki, duński, norweski, fiński, angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański
(kastylijski), włoski, portugalski, polski, czeski, węgierski, turecki i angielski (amerykański).
bi03tabo3
-8-
© ESAB AB 2001
PL
3
SPAWANIE MIG/MAG
Łuk w spawaniu MIG/MAG topi drut do spawania (elektrodę), który jest nieprzerwanie
podawany do spoiny, podczas gdy jej stopiony fragment jest zabezpieczony gazem
ochronnym.
Pulsacyjne dostarczanie prądu wpływa na transfer stopionych kropelek z drutu, co w
rezultacie daje stabilny, wolny od rozprysków łuk, nawet przy niskich parametrach
spawania.
3.1
Ustawienia dla
Spawanie MIG/MAG bez metody pulsacyjnej
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Ustawienie
domyślne
2/4-stopniowe 1)
2-stopniowe lub
4-stopniowe
Wyłączony (OFF)
włączony (ON)
0 -5 s
Wyłączony (OFF)
włączony (ON)
0 -10 s
Wyłączony (OFF)
włączony (ON)
Wyłączony (OFF)
włączony (ON)
Wyłączony (OFF)
włączony (ON)
0 - 100
0,1 - 25 s
0 - 0,35 s
0,1 - 20 s
Wyłączony (OFF)
włączony (ON)
0,1 - 25 s
-
2-stopniowe
lub
-
Wyłączony (OFF)
lub
0,1 s
-
1,0 s
Wyłączony (OFF)
lub
0,1 s
-
1,5 s
Włączony (ON)
lub
-
Wyłączony (OFF)
lub
-
Włączony 2) (ON)
lub
1
0,1 s
0,01 s
1s
-
70
0,1 s
0,10 s
1s
Wyłączony (OFF)
0,1 s
0,1 s
0,25 V (wyświetlane
z jedną dziesiątą)
0,1 m/min
-
odchylenie syner­
giczne 0
5 m/min
WYL
-
METRYCZ.
WL.
WYL.
WYL.
WYL.
WYL.
-
Wypełnianie kratera
Czas wypełniania kratera
Gorący start
Czas gorącego startu
Początek pełzania
Oczyszczanie gazowe 1)
Podawanie drutu zimnego
Qset
Współdziałanie
Indukcyjność
Początkowy wypływ gazu
Czas wypalania
Resztkowy wypływ gazu
Spawanie punktowego
Czas spawanie
punktowego
Napięcie
8 - 60
Prędkość podawania drutu 0,8 - 25,0 m/min
Ster.z uchw
WYL,
WL.STALE, lub BEZ
LUKU
Jednostki
METRYCZ. lub CALOWE
Panel czynny
WYL. lub WL
Autom pamiec 3)
WYL. lub WL
3)
Bez kabli
WYL. lub WL
Limity zmian 3)
WYL. lub WL
3)
Blokada
WYL. lub WL
VRD 3)
1)
Nie można zmienić tych funkcji w trakcie procesu spawania.
bi03migo4
-9-
© ESAB AB 2001
PL
2) Linia synergiczna przy podawaniu: drutu litego (Fe), gazu ochronnego CO z drutem 0,8 mm.
2
3) Aby udostępnić tę funkcję, należy skontaktować się z inżynierem autoryzowanego serwisu firmy
ESAB.
Spawanie MIG/MAG z metodą pulsacyjną
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Ustawienie
domyślne
2/4-stopniowe 1)
2-stopniowe lub
4-stopniowe
Wyłączony (OFF)
włączony (ON)
0-5s
Wyłączony (OFF)
włączony (ON)
0 - 10 s
Wyłączony (OFF)
włączony (ON)
0,1 - 25 s
0 - 0,35 s
0 - 20 s
Wyłączony (OFF)
włączony (ON)
0,1 - 25 s
-
2-stopniowe
lub
-
Wyłączony (OFF)
lub
0,1 s
-
1,0 s
Wyłączony (OFF)
lub
0,1 s
-
1,5 s
Włączony (ON)
lub
0,1 s
0,01 s
1s
-
0,1 s
0,10 s
1s
Wyłączony (OFF)
0,1 s
0,1 s
0,25 V (wyświetlane
z jedną dziesiątą)
0,1 m/min
-
odchylenie syner­
giczne 0
5 m/min
WYL
-
METRYCZ.
WL.
WYL.
WYL.
WYL.
WYL.
-
Wypełnianie kratera
Czas wypełniania kratera
Gorący start
Czas gorącego startu
Początek pełzania
Oczyszczanie gazowe 1)
Podawanie drutu zimnego
Początkowy wypływ gazu
Czas wypalania
Resztkowy wypływ gazu
Spawanie punktowego
Czas spawanie
punktowego
Napięcie
8 - 60
Prędkość podawania drutu 0,8 - 25,0 m/min
Ster.z uchw
WYL,
WL.STALE, lub
BEZ LUKU
Jednostki
METRYCZ. lub CALOWE
Panel czynny
WYL. lub WL
Autom pamiec 2)
WYL. lub WL
2)
Bez kabli
WYL. lub WL
Limity zmian 2)
WYL. lub WL
2)
Blokada
WYL. lub WL
VRD 2)
1)
Nie można zmienić tych funkcji w trakcie procesu spawania.
udostępnić tę funkcję, należy skontaktować się z inżynierem autoryzowanego serwisu firmy ESAB.
Linia synergiczna przy podawaniu: drutu litego (Fe), gazu ochronnego Ar 8% CO2 z drutem 1,0 mm.
2) Aby
bi03migo4
- 10 -
© ESAB AB 2001
PL
2-stopniowe
Początkowy
wypływ gazu
Gorą
cy
start
Spawanie
Wypełn Resztkowy wypływ
ianie
gazu
krateru
Działa, kiedy używane jest 2-stopniowe sterowanie uchwytem.
W 2-stopniowym trybie sterowania, naciśnięcie spustu uruchamia początkowy
wypływ gazu (jeśli stosowany) (1) i zajarza łuk. Zwolnienie spustu (2) uruchamia
wypełnianie krateru (jeśli działa), wygasza łuk i uruchamia resztkowy wypływ gazu
(jeśli działa).
Wskazówka: Jeśli spust pistoletu do spawania zostanie wciśnięty ponownie
podczas wypełniania krateru, spawanie może być kontynuowane bez ograniczeń
czasowych (pokazane przez linię kropkowaną), z wykorzystaniem parametrów
wypełniania krateru. Wypełnianie krateru może również zostać przerwane poprzez
szybkie naciśnięcie i zwolnienie spustu w trakcie trwania procesu.
- Aktywacja trybu 2-stopniowego przeprowadzona w menu głównym.
4-stopniowe
Początkowy
wypływ gazu
Gorą
cy
start
Spawanie
Wypełnia Resztkowy wypływ
nie
gazu
krateru
Działa, kiedy używane jest 4-stopniowe sterowanie uchwytem.
W 4-stopniowym trybie sterowania, naciśnięcie spustu uruchamia początkowy
wypływ gazu (1). Zwolnienie spustu (2) uruchamia proces spawania. Pod koniec
spawania, spawacz ponownie naciska na spust (3), co uruchamia wypełnianie
krateru (jeśli działa) i zmniejsza parametry spawania do niższej wartości. Ponowne
zwolnienie przycisku (4) wygasza łuk i uruchamia resztkowy wypływ gazu (jeśli
wykorzystywany).
bi03migo4
- 11 -
© ESAB AB 2001
PL
Wskazówka: Wypełnianie kratera zostanie zatrzymane w momencie zwolnienia
spustu. Trzymanie wciśniętego przycisku umożliwia kontynuację spawania przy
niższych parametrach funkcji wypełniania krateru (linia kropkowana).
- Aktywacja trybu 4-stopniowego przeprowadzona w menu głównym.
Wypełnianie kratera
Wypełnianie kratera pozwala uniknąć porów, pęknięć cieplnych oraz formowania się
krateru w przedmiocie obrabianym na końcu spawu.
- Ustawianie czasu wypełniania krateru przeprowadzone w menu ustawień.
Gorący start
Funkcja gorącego startu zwiększa prąd spawania przez określony czas na początku
spawania, redukując ryzyko wystąpienia braku przetopu na początku spoiny.
- Ustawianie czasu gorącego startu przeprowadzone w menu ustawień.
Początek pełzania
Funkcja początku spawania zmniejsza prędkość podawania drutu do 50% prędkości
zaparametryj, do chwili kontaktu drutu z przedmiotem obrabianym.
- Aktywacja początku pełzania przeprowadzona w menu głównym.
Oczyszczanie gazowe
Funkcja oczyszczania gazowego służy do pomiaru przepływu gazu lub do
oczyszczania węży gazowych z powietrza i/lub wilgoci przed rozpoczęciem
spawania. Działa ona dopóki przycisk jest wciśnięty i zapobiega dostarczeniu
napięcia i drutu od momentu rozpoczęcia.
- Aktywacja oczyszczania gazu przeprowadzona w menu głównym.
Podawanie drutu zimnego
Podawanie drutu zimnego wykorzystywane jest w celu podania drutu bez
pobudzenia łuku. Drut jest podawany, dopóki wciśnięty będzie przycisk.
- Aktywacja podawania drutu zimnego przeprowadzona w menu głównym.
bi03migo4
- 12 -
© ESAB AB 2001
PL
QSett
QSet służy do ułatwiania ustawiania parametrów spawania.
S
Obracanie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa (+) długość
łuku.
S
Obracanie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejsza (-)
długość łuku.
KRÓTKI ŁUK
Przy pierwszym spawaniu przy użyciu danego typu drutu / gazu, funkcja QSet
automatycznie ustawia wszystkie wymagane parametry spawania. Następnie
funkcja QSet zapisuje wszystkie dane, aby zagwarantować dobre spawanie.
Napięcie zostaje automatycznie dopasowane do zmian prędkości podawania drutu.
ŁUK NATRYSKOWY
Zbliżając się do obszaru łuku natryskowego, wartość funkcji QSet musi zostać
zwiększona. Funkcję QSet należy wyłączyć przy spawaniu czystym łukiem
natryskowym. Wszystkie ustawienia są pobierane z funkcji QSet oprócz napięcia,
które należy ustawić.
Zalecenie: Wykonać pierwsze spawanie (6 sekund) przy użyciu funkcji QSet na
elemencie próbnym, aby uzyskać wszystkie prawidłowe dane.
Uwaga! Funkcji QSet i funkcji synergii nie można
uruchamiać jednocześnie.
- Funkcję QSet uruchamia się w menu procesu.
Współdziałanie
Każda kombinacja typu drutu, średnicy drutu i mieszaniny gazu wymaga
określonego połączenia prędkości podawania drutu i napięcia (długość łuku) w celu
zapewnienia stabilnego łuku. Napięcie łuku (długość łuku) jest kontrolowane
automatycznie, zgodnie z zaprogramowaną wstępnie linią synergiczną, która została
wybrana przez spawacza, co znacznie ułatwia szybkie odszukanie optymalnych
parametrów spawania. Związek między prędkością podawania drutu a innymi
paramentrami określany jest mianem charakterystyki synergicznej lub linii
synergicznej.
Synergia włączona (ON): menu główne pokazuje
ustawione podawanie drutu oraz dodatnie i ujemne
odchylenia od napięcia linii synergicznej.
Odchylenie dodatnie wyświetlane jest przy pomocy
kreski nad symbolem SYN, a ujemne poniżej tego symbolu.
Synergia wyłączona (OFF): menu główne pokazuje ustawione wartości napięcia i
podawania drutu. Aktywacja synergii przeprowadzona w menu procesu.
Pakiet linii synergicznej
Pakiet linii synergicznej dostarczony z maszyną jest określany jako “Standard
synergic lines ” i zawiera 33 najczęściej używane linie synergiczne.
Możliwe jest również zamówienie innych pakietów linii synergicznych, lecz ich
instalacja musi zostać przeprowadzona przez autoryzowanego inżyniera serwisu
firmy ESAB.
bi03migo4
- 13 -
© ESAB AB 2001
PL
Indukcyjność
Wyższa indukcyjność wytwarza bardziej płynny spaw i mniej rozprysków. Niższa
indukcyjność wytwarza bardziej chropowaty dźwięk, a zarazem stabilny, skupiony
łuk.
- Ustawianie indukcyjności przeprowadzone w menu ustawień.
Początkowy wypływ gazu
Czas początkowego wypływu gazu to czas, w trakcie którego gaz ochronny wypływa
zanim łuk zostanie zajarzony.
- Ustawianie czasu początkowego wypływu gazu przeprowadzone w menu ustawień.
Czas wypalania
Czas wypalania to opóźnienie między rozpoczęciem łamania drutu przez podajnik do
momentu, gdy urządzenie zasilające odetnie prąd spawania. Zbyt krótki czas
wypalania pozostawia długi, wystający odcinek drutu po zakończeniu spawania, co
stwarza ryzyko zastygnięcia drutu w krzepnącym jeziorku spawalniczym. Z drugiej
strony, zbyt długi czas wypalania zmniejsza wystający odcinek drutu w taki sposób,
że powstaje ryzyko zajarzenia łuku od końcówki uchwytu podczas następnego
spawania.
- Ustawianie czasu wypalania przeprowadzone w menu ustawień.
Resztkowy wypływ gazu
Funkcja resztkowego wypływ gazu kontroluje czas, w trakcie którego gaz ochronny
nadal wypływa po wygaśnięciu łuku.
- Ustawianie czasu resztkowego wypływu gazu przeprowadzone w menu ustawień.
Zmiana parametrów spustu
Funkcja ta zapewnia środki zmiany między trzema różnymi kombinacjami fabrycznie
ustawionych parametrów spawania, sterowanymi przez spust uchwytu.
Funkcja ta umożliwia przełączanie między różnymi, uprzednio ustawionymi danymi
przy pomocy dwukrotnego naciśnięcia spustu uchwytu spawalniczego.
Przełączanie zachodzi między pozycjami pamięci 1, 2 i 3 (patrz rozdział 7
“zarządzanie pamięcią"). Jeśli w pamięci w pozycji 2 nie ma danych, następuje
przełączanie między pozycjami 1 i 3.
WL STALE - Przełączanie między pozycjami pamięci może odbywać się przed, po
lub w trakcie spawania.
BEZ LUKU - Przełączanie między pozycjami pamięci może odbywać się tylko przed
lub po spawaniu.
- Aktywacja przełączania danych spustu przeprowadzona w menu konfiguracji.
Podajnik AVC
Po uruchomieniu tej funkcji można stosować podajnik z Arc Voltage Controlled lub
Off-The-Arc, gdzie napięcie łuku ze źródła prądu służy do zasilania podajnika.
Aby udostępnić tę funkcję, należy skontaktować się z inżynierem autoryzowanego
serwisu firmy ESAB.
- Funkcję Podajnik AVC uruchamia się w menu konfiguracji.
bi03migo4
- 14 -
© ESAB AB 2001
PL
Spawanie punktowe
Aby spawać punktowo cienkie blachy metalowe, należy wybrać Spawanie punktowe.
- Uruchamianie i regulację Spawania punktowego przeprowadza się w menu
konfiguracji.
Napięcie
Wyższe napięcie umożliwia dłuższy łuk i bardziej gorące i szersze jeziorko
spawalnicze.
Niezależnie od tego, które menu jest wyświetlane, zawsze można zmieniać zadaną
wartość napięcia. Wartość zostanie wyświetlona w menu głównym oraz menu
wyboru.
Prędkość podawania drutu
Prędkość podawania drutu to prędkość, z jaką podawany jest drut spawalniczy,
mierzona w m/min.
Niezależnie od tego, które menu jest wyświetlane, zawsze można zmieniać zadaną
prędkość podawania drutu. Wartość zostanie wyświetlona w menu głównym oraz
menu wyboru.
VRD (Voltage Reduction Device)
Funkcja VRD gwarantuje, że napięcie obwodu otwartego nie przekracza 35 V
podczas przerwy w spawaniu. Informuje o tym wyświetlana ikona VRD - patrz
rysunek.
Funkcja VRD jest zablokowana, kiedy system wykryje rozpoczęcie spawania.
Jeśli funkcja VRD zostanie wľączona i napięcie obwodu otwartego przekroczy limit
35 V, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o bľędzie (16) i nie można będzie
rozpocząć spawania, dopóki nie zostanie skasowany.
Fabrycznie funkcja VRD jest wyľączona. Aby ją udostępnić, należy skontaktować się
z technikiem autoryzowanego serwisu firmy ESAB.
Ikona VRD
Uwaga! Funkcja VRD dziaľa w tych źródľach prądu, w których występuje.
bi03migo4
- 15 -
© ESAB AB 2001
PL
4
SPAWANIE MMA
Spawanie MMA to spawanie z wykorzystaniem elektrod w otulinie. Zajarzenie łuku topi
elektrodę i otulinę, która tworzy żużel ochronny.
4.1
Ustawienia
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Ustawienie
domyślne
Włączony (ON) lub
wyłączony (OFF)
-
Wyłączony (OFF)
Czas gorącego startu
1 - 30
1
10
Moc łuku
0 - 10
0,5
3
16 - 500 A
1A
164 A
Jednostki
METRYCZ. lub CALOWE
-
METRYCZ.
Panel czynny
WYL. lub WL
-
WL.
Autom pamiec 3)
WYL. lub WL
-
WYL.
Limity zmian 3)
WYL. lub WL
-
WYL.
Blokada 3)
WYL. lub WL
-
WYL.
VRD 3)
-
-
-
Gorący start
Prąd
1)
2)
1)
Nie można zmienić tej funkcji w trakcie procesu spawania.
Prąd maksymalny zależy od typu stosowanego urządzenia.
3) Aby udostępnić tę funkcję, należy skontaktować się z inżynierem autoryzowanego serwisu firmy ESAB.
Linia synergiczna przy podawaniu drutu rutylowego 4,0 mm.
2)
Gorący start
Funkcja gorącego startu zwiększa prąd spawania przez regulowany czas na
początku spawania. Redukuje to ryzyko wystąpienia braku przetopu na początku
spoiny.
Ustawianie czasu gorącego startu przeprowadzone w menu ustawień.
Moc łuku
Funkcja mocy łuku kontroluje zmiany prądu, gdy zmienia się długość łuku.
wartość daje spokojniejszy łuk z mniejszą ilością rozprysków.
Niższa
Ustawianie mocy łuku przeprowadzone w menu ustawień.
Prąd
Prąd o większym natężeniu daje szerszą i głębszą penetrację w obrabianym
przedmiocie.
Niezależnie od tego, które menu jest wyświetlane, zawsze można zmieniać zadaną
wartość prądu. Wartość zostanie wyświetlona w menu głównym oraz menu wyboru.
bi03mmao6
- 16 -
© ESAB AB 2001
PL
VRD (Voltage Reduction Device)
Funkcja VRD gwarantuje, że napięcie obwodu otwartego nie przekracza 35 V
podczas przerwy w spawaniu. Informuje o tym wyświetlana ikona VRD - patrz
rysunek.
Funkcja VRD jest zablokowana, kiedy system wykryje rozpoczęcie spawania.
Jeśli funkcja VRD zostanie wľączona i napięcie obwodu otwartego przekroczy limit
35 V, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o bľędzie (16) i nie można będzie
rozpocząć spawania, dopóki nie zostanie skasowany.
Fabrycznie funkcja VRD jest wyľączona. Aby ją udostępnić, należy skontaktować się
z technikiem autoryzowanego serwisu firmy ESAB.
Ikona VRD
Uwaga! Funkcja VRD dziaľa w tych źródľach prądu, w których występuje.
bi03mmao6
- 17 -
© ESAB AB 2001
PL
5
ŹafŁOBIENIE ŁUKOWE
Źafľobienie ľukowe polega na użyciu specjalnej elektrody, zbudowanej z pręta
węglowego z miedzianą otuliną. Łuk powstaje między prętem węglowym i
przedmiotem obrabianym, powietrze doprowadza się w celu wydmuchiwania
stopionego materiaľu i tak powstaje szew.
5.1
Ustawienia
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Ustawienie domyślne
Średnica drutu
4,0 - 8,0 mm
1 mm
4,0 mm
Napięcie
8 - 60 V
0,25 V (wyświetlane z
jedną dziesiątą)
37,0 V
Średnica drutu
Większa średnica drutu zapewnia szerszą i gľębszą penetrację w obrabianym
przedmiocie.
Napięcie
Napięcie o większym natężeniu daje szerszą i gľębszą penetrację w obrabianym
przedmiocie
bi03gougingo
- 18 -
© ESAB AB 2001
PL
6
OGÓLNE FUNKCJE
6.1
Urządzenie zdalnego sterowania
Zachowanie panelu sterowania po łącza zdalnego sterowania
Wyświetlacz zatrzymuje się na menu pokazując, kiedy zostaje łącze zdalnego
sterowania.
Wartości pomiarów i ustawienia zostają zaktualizowane, lecz są widoczne tylko
w tych menu, w których te wartości mogą się pojawić.
Jeśli pojawi się symbol uszkodzenia, nie można go usunąć do momentu
odłączenia łącza.
W przypadku 10-programowych urządzeń zdalnego sterowania możliwe jest
przełączanie między pozycjami pamięci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Jeśli pozycja
2 pamięci jest pusta, wartości z pozycji 1 pozostają zachowane. Dodatkowe
informacje znajdują się w rozdziale 7 “zarządzanie pamięcią".
6.2
Ustawienia
Panel czynny
Po podłączeniu urządzenia zdalnego sterowania można ustawiać prąd lub napięcie i
prędkość podawania drutu za pomocą panelu sterowania lub urządzenia zdalnego
sterowania.
Uwaga: funkcję należy włączyć przed podłączeniem urządzenia zdalnego
sterowania.
- Funkcję Panel czynny uruchamia się w menu konfiguracji.
Auto. pamięć
Jeśli ustawienia danych spawania są pobierane z pamięci danych spawania w celu
ich korekty, zmienione ustawienia zostaną automatycznie zapisane, kiedy nowe
ustawienia danych spawania zostaną pobrane z pamięci.
Aby udostępnić tę funkcję, należy skontaktować się z inżynierem autoryzowanego
serwisu firmy ESAB.
- Funkcję Auto. pamięć uruchamia się w menu konfiguracji.
Limity zmian
Funkcja ta uľatwia zapewnienie dobrej jakości spawania poprzez ustawienie wartości
maks. i min. podawania drutu/ prądu lub napięcia. Limity zmian można zapisać w
pierwszych 5 pozycjach pamięci danych spawania.
Aby udostępnić tę funkcję, należy skontaktować się z inżynierem autoryzowanego
serwisu firmy ESAB.
- Funkcję Limity zmian uruchamia się w menu konfiguracji.
Blokada
Funkcja ta służy do blokowania menu ustawień, po czym możliwe będzie tylko
wybranie menu głównego i menu pomiarowego, patrz rozdział 8 “Blokada".
Aby udostępnić tę funkcję, należy skontaktować się z inżynierem autoryzowanego
serwisu firmy ESAB.
- Funkcję Blokada uruchamia się w menu konfiguracji.
bi03geno7
- 19 -
© ESAB AB 2001
PL
7
ZARZADZANIE PAMIĘCIA
W menu pamięci można przechowywać różne dane spawania utworzone w pamięci
nadrzędnej. Możliwe jest przechowanie do 10 różnych ustawień danych spawania.
7.1
Przechowaj dane spawania
Konfiguruj ustawienia danych spawania w pamięci nadrzędnej.
Nacisnąć
żeby przejść do “menu wyboru" a następnie
przejść do odpowiednich ustawień.
żeby
Sprawdzić czy ustawienia danych spawania są poprawne.
Naciśnąć
Naciskać
do chwili przejścia do pozycji pamięci, w której chcą Państwo
przechować ustawienia danych spawania, np. pozycja 2.
Nacisnąć
, ustawienia danych spawania są teraz przechowywane w
pamięci w pozycji 2 . Inne pozycje pamięci są puste.
bi03mino8
żeby przejść do menu pamięci.
- 20 -
© ESAB AB 2001
PL
7.2
Przywróć dane spawania
Nacisnąć
żeby przejść do menu wyboru, a następnie
przejść do odpowiednich ustawień.
Naciśnąć
Wybrać pozycję pamięci, która ma zostać przywrócona, np. pozycja 2. Naciskać
żeby
żeby przejść do menu pamięci.
aż do przejścia do pozycji 2.
Nacisnąć
pytanie:
Nacisnąć “TAK" w celu przywrócenia danych spawania z pamięci z pozycji 2 i
zmiany ustawień, które aktualnie znajdują się w pamięci nadrzędnej. (Jeśli
zmienią Państwo zdanie, należy nacisnąć “NIE")
żeby przywrócić pozycję 2 pamięci. Pojawi się następujące
Ta ikona
w menu głównym
pozycja menu została wywołana
bi03mino8
pokazuje, która
- 21 -
© ESAB AB 2001
PL
7.3
Usuń dane spawania
Nacisnąć
żeby przejść do menu wyboru, a następnie
przejść do odpowiednich ustawień.
Naciśnąć
żeby przejść do menu pamięci.
Wybrać pozycję pamięci, która ma zostać usunięta, np. pozycja 2. Naciskać
żeby
aż do przejścia do pozycji 2.
Nacisnąć
Nacisnąć “TAK" jeśli chcą Państwo usunąć dane spawania z pozycji 2 pamięci,
(jeśli zmienią Państwo zdanie, należy nacisnąć “NIE"). Pozycja 2 w pamięci jest
teraz pusta.
8
żeby usunąć pozycję 2 pamięci. Pojawi się następujące pytanie:
KOD DOSTEPU
Aby udostępnić tę funkcję, należy skontaktować się z inżynierem autoryzowanego
serwisu firmy ESAB.
Nacisnąć
Naciskać
Nacisnąć
, aby zapamiętać pierwszą cyfrę kodu. Powtórzyć tę procedurę
przy pozostałych cyfrach.
Nacisnąć
bi03mino8
, aby przejść do menu Blokada.
, aż zostanie wybrana pierwsza cyfra kodu PIN.
, aby odblokować panel sterowania.
- 22 -
© ESAB AB 2001
PL
9
KODY USZKODZEŃ
Kody uszkodzeń wykorzystywane są do poinformowania o wystąpieniu uszkodzenia
sprzętu. Pojawiają się one na wyświetlaczu w postaci następujących symboli:
Kody uszkodzeń są aktualizowane co trzy sekundy. Górna cyfra w
symbolu oznacza numer konkretnego kodu uszkodzenia: patrz Pozycja
9.1. Dolna cyfra wskazuje, gdzie wystąpiło uszkodzenie:
Powyższy symbol informuje, że panel sterowania (0) utracił kontakt z urządzeniem
zasilającym.
Jeśli zostanie wykrytych kilka uszkodzeń, wyświetlony zostanie kod tylko ostatniego
uszkodzenia.
W celu usunięcia symboli z wyświetlacza wystarczy nacisnąć dowolny klawisz
funkcyjny.
Symbole mogą być nieruchome lub mrugające, w zależności od rodzaju uszkodzenia.
Symbole mrugające są zaznaczone przy pomocy “o" na liście kodów uszkodzeń.
9.1
Lista kodów uszkodzeń
0
= panel sterowania
3
= podajnik drutu
1
= chľodnica
4
= urządzenie zdalnego sterowania
2
= źródľo prądu
Kod Opis
uszk
odze
nia
0
1
2
3
4
x
1
Błąd pamięci, EPROM
x
x
x
x
2
Błąd pamięci, RAM
x
x
x
x
3
Błąd pamięci zewnętrznej RAM
x
x
4
Zasilanie 5 V
x
5
Wysokie napięcie pośrednie prądu stałego (DC)
6
Wysoka temperatura
8
Zasilanie 1*
9
x
x
x
x
x
x
x
x
Zasilanie 2*
x
x
x
10
Zasilanie 3*
x
11
Serwo podawania drutu
12
Błąd w komunikacji (ostrzeżenie)
x
x
14
Błąd w komunikacji (szyna wyłączona)
x
x
15
Wiadomości zostały utracone
x
16
Wysokie napięcie obwodu otwartego
17
Utrata kontaktu z urządzeniem podającym drut
o
18
Utrata kontaktu z urządzeniem zasilającym
o
19
Niepoprawne wartości ustawień w pamięci zewnętrznej RAM
x
20
Błąd alokacji pamięci
x
22
Przepełnienie buforu nadajnika
x
bi03felo9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- 23 -
x
© ESAB AB 2001
PL
Kod Opis
uszk
odze
nia
0
1
x
23
Przepełnienie buforu odbiornika
x
26
Program alarmowy
x
27
Brak drutu
28
Przepełnienie stosu
29
Brak przepływu wody chłodzącej
31
Brak odpowiedzi wyświetlacza
32
Brak wypływu gazu
40
Niezgodne urządzenia
Urządzenie
Panel sterowania
3
x
x
4
o
x
x
x
x
o
x
o
x
Zasilanie 1*
Zasilanie 2*
Zasilanie 3*
+ 24 V
+3V
Chľodnica
+ 24 V
Urządzenie zasilające
+ 15 V
-15V
Podajnik drutu
Podajnik drutu L
+ 15 V
+ 15 V
+20V
+60V
Zdalny sterownik
+13V
+10V
9.2
2
Opisy kodów uszkodzeń
Kod
Opis
uszko
dzenia
1
Błąd pamięci programu, (EPROM)
Wystąpił błąd w pamięci progamu.
Ten błąd nie wyłącza żadnej funkcji.
Należy: Uruchomić maszynę ponownie. Jeśli uszkodzenie występuje nadal, należy
wezwać technika serwisu.
2
Błąd mikroprocesora pamięci RAM
Mikroprocesor nie może odczytać z/zapisać w parametryj pozycji pamięci w swojej pamięci
wewnętrznej.
Ten błąd nie wyłącza żadnej funkcji.
3
4
bi03felo9
Należy: Uruchomić maszynę ponownie. Jeśli uszkodzenie występuje nadal, należy
wezwać technika serwisu.
Błąd pamięci zewnętrznej RAM
Mikroprocesor nie może odczytać z/zapisać w parametryj pozycji pamięci w swojej pamięci
zewnętrznej.
Ten błąd nie wyłącza żadnej funkcji.
Należy: Uruchomić maszynę ponownie. Jeśli uszkodzenie występuje nadal, należy
wezwać technika serwisu.
Niskie zasilanie 5 V
Napięcie zasilania jest zbyt niskie.
Bieżący proces spawania został zatrzymany i nie może być uruchomiony ponownie.
Należy: Wyłączyć zasilanie sieciowe w celu zresetowania urządzenia. Jeśli uszkodzenie
występuje nadal, należy wezwać technika serwisu.
- 24 -
© ESAB AB 2001
PL
Kod
Opis
uszko
dzenia
5
Przekroczenie limitu napięcia pośredniego prądu stałego (DC)
Napięcie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie. Napięcie może być zbyt wysokie w wyniku
znacznego wzrostu napięcia w zasilaniu sieciowym lub słabego zasilania (wysoka
indukcyjność zasilania lub utrata fazy).
Urządzenie zasilające zostało zatrzymane i nie może być uruchomione ponownie.
Należy: Wyłączyć zasilanie sieciowe w celu zresetowania urządzenia. Jeśli uszkodzenie
występuje nadal, należy wezwać technika serwisu.
6
Wysoka temperatura
Zadziałały termiczne, samoczynne wyłączniki przeciążeniowe.
Bieżący proces spawania został zatrzymany i nie może być uruchomiony ponownie do
chwili zresetowania wyłącznika.
Należy: Sprawdzić, czy wloty lub wyloty chłodzącego powietrza nie są zablokowane lub
zatkane brudem. Sprawdzić używany cykl pracy i upewnic się, że sprzęt nie jest
przeciążany.
8
8
8
9
9
9
10
11
bi03felo9
Niskie napięcie baterii + 3 V, (w panelu sterowania)
Napięcie podtrzymującej pamięć baterii jest zbyt niskie. Jeśli bateria nie zostanie
wymieniona, zawartość pamięci parametrów spawania w panelu sterowania zostanie
utracona.
Ten błąd nie wyłącza żadnej funkcji.
Należy: Wezwać technika serwisu, żeby wymienił baterię.
Zasilanie + 15 V, (podajnik drutu i urządzenie zasilające)
Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Należy: Wezwać technika serwisu.
Zasilanie + 13 V, (zdalnego sterowania)
Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Należy: Wezwać technika serwisu.
Zasilanie - 15 V, (urządzenie zasilające)
Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Należy: Wezwać technika serwisu.
Zasilanie + 20 V, (podajnik drutu)
Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Należy: Wezwać technika serwisu.
Zasilanie + 10 V, (zdalnego sterowania)
Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Należy: Wezwać technika serwisu.
Zasilanie 5 V
Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
Należy: Wezwać technika serwisu.
Prędkość podawania drutu
Prędkość podawania drutu różni się od wartości zaparametryj.
W razie wystąpienia tego uszkodzenia podawanie drutu zostanie zatrzymane.
Należy: Wezwać technika serwisu.
- 25 -
© ESAB AB 2001
PL
Kod
Opis
uszko
dzenia
12
Błąd w komunikacji (ostrzeżenie)
Obciążenie szyny systemowej CAN jest chwilowo zbyt wysokie.
Możliwe, że urządzenie zasilające lub podajnik drutu utraciły kontakt z panelem
sterowania.
Należy: Sprawdzić sprzęt w celu upewnienia się, że podłączony jest tylko jeden podajnik
drutu zdalnego sterowania. Jeśli uszkodzenie występuje nadal, należy wezwać technika
serwisu.
14
15
16
17
Błąd w komunikacji
Szyna ystemowa CAN chwilowo nie działa z powodu nadmiernego obciążenia.
Bieżący proces spawania został zatrzymany.
Należy: Sprawdzić sprzęt w celu upewnienia się, że podłączony jest tylko jeden podajnik
drutu zdalnego sterowania. Wyłączyć zasilanie sieciowe w celu zresetowania urządzenia.
Jeśli uszkodzenie występuje nadal, należy wezwać technika serwisu.
Wiadomości zostały utracone
Mikroprocesor jest niezdolny do przetwarzania informacji nadchodzących wystarczająco
szybko, na skutek czego informacje te została utracone.
Należy:Wyłączyć zasilanie sieciowe w celu zresetowania urządzenia. Jeśli uszkodzenie
występuje nadal, należy wezwać technika serwisu.
Wysokie napięcie obwodu otwartego
Napięcie obwodu otwartego było zbyt wysokie.
Należy: Wyłączyć zasilanie sieciowe w celu zresetowania urządzenia. Jeśli uszkodzenie
występuje nadal, należy wezwać technika serwisu.
Utrata kontaktu
Panel sterowania utracił kontakt z urządzeniem podającym drut.
Bieżący proces spawania został zatrzymany.
Należy: Sprawdzić kable. Jeśli uszkodzenie występuje nadal, należy wezwać technika
serwisu.
18
Utrata kontaktu
Panel sterowania utracił kontakt z urządzeniem zasilającym.
Bieżący proces spawania został zatrzymany.
Należy: Sprawdzić kable. Jeśli uszkodzenie występuje nadal, należy wezwać technika
serwisu.
19
Niepoprawne wartości ustawień w pamięci zewnętrznej RAM
Błąd zostanie wykryty, jeśli informacja w pamięci podtrzymywanej baterią została
uszkodzona.
Należy: Uszkodzenie naprawi się samoczynnie, lecz dane przechowywane w danej
komórce pamieci zostaną utracone.
20
Błąd alokacji pamięci
Mikroproceros nie jest w stanie zarezerwować wystarczającej ilości pamięci.
Ten błąd spowoduje błąd o kodzie 26.
Należy: Wezwać technika serwisu.
Przepełnienie buforu nadajnika
Panel sterowania nie jest w stanie przekazać informacji do innych urządzeń wystarczająco
szybko.
Należy: Wyłączyć zasilanie sieciowe w celu zresetowania urządzenia.
22
bi03felo9
- 26 -
© ESAB AB 2001
PL
Kod
Opis
uszko
dzenia
23
26
27
28
29
31
32
40
10
Przepełnienie buforu odbiornika
Panel sterowania nie jest w stanie przetworzyć informacji od innych urządzeń
wystarczająco szybko.
Należy: Wyłączyć zasilanie sieciowe w celu zresetowania urządzenia.
Program alarmowy
Coś przeszkodziło procesorowi w wykonywaniu jego normalnych zadań programowych.
Nastąpi ponowne, automatyczne uruchomienie programu. Bieżący proces spawania
zostanie zatrzymany.
Ten błąd nie wyłącza żadnej funkcji.
Należy: Jeśli uszkodzenie występuje nadal, należy wezwać technika serwisu.
Brak drutu (podajnik drutu)
Podajnik drutu nie podaje drutu. Bieżący proces spawania zostanie zatrzymany i nie
będzie mógł zostać uruchomiony ponownie.
Należy: Załadować nowy drut.
Przepełnienie stosu
Wykonywanie programu nie działa.
Należy: Wyłączyć zasilanie sieciowe w celu zresetowania urządzenia. Jeśli uszkodzenie
występuje nadal, należy wezwać technika serwisu.
Brak przepływu wody chłodzącej
Zadziałał wyłącznik monitorujący przepływ.
Bieżący proces spawania został zatrzymany i nie może być uruchomiony ponownie.
Należy: Sprawdzić obieg wody chłodzącej i pompę.
Brak odpowiedzi wyświetlacza
Mikroprocesor nie jest połączony z wyświetlaczem.
Należy: Wezwać technika serwisu.
Brak wypływu gazu
Wypływ gazu jest mniejszy niż 6 l/min. Nie można rozpocząć spawania.
Należy: Sprawdzić zawór gazu, węże i złączki.
Niezgodne urządzenia
Podľączono nieprawidľowy podajnik drutu. Start jest niemożliwy.
Należy: Podľączyć prawidľowy podajnik drutu.
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
OSTROŻNIE!
Jakiekolwiek czynności naprawcze podejmowane przez użytkownika w okresie
gwarancyjnym powodują całkowitą utratę gwarancji.
Części zamienne można zamawiać u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy
ESAB (patrz ostatnia strona tej publikacji).
bi03felo9
- 27 -
© ESAB AB 2001
Schemat
bi03e11a
- 28 -
© ESAB AB 2001
Producte type
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
0458 535 886 Aristo MA6
0458 854 270
0458 854 271
0458 854 272
0458 854 273
0458 854 274
0458 854 275
0458 854 276
0458 854 277
0458 854 278
0458 854 279
0458 854 280
0458 854 281
0458 854 282
0458 854 283
0458 854 284
0458 854 286
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU
0458 818 990 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi03o11a
- 29 -
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 30 -
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 31 -
© ESAB AB 2001
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising