ESAB | LAF 631 | Instruction manual | ESAB LAF 631 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB LAF 631 Lietotāja rokasgrāmata
LV
LAF 631
Lietošanas pamācība
0449 501 001 LV 20110630
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx,126-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4
6
6
7
Atrašanās vieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieslēgums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
5 EKSPLUATĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
Vadības ierīces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6 TEHNISKĀ APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1 Tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Metināšanas enerģijas avots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Kontaktors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
7 REZERVES DAĻU PASŪTīŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHĒMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHĒMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAVIENOŠANAS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASŪTĪŠANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
14
16
17
Tiek paturētas tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt specifikācijas.
TOCl
-3-
LV
1
DROŠĪBA
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu vai pie
tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst prasībām, kas
attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu, jāievēro
šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina metināšanas iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var
savainoties un iekārta var tikt sabojāta.
1.
Visiem, kas lieto metināšanas iekārtu, jāpārzina:
S tās darbība
S kur atrodas avārijas slēdži
S tās funkcijas
S attiecīgie drošības pasākumi
S metināšana un griešana
2.
Operatoram jānodrošina, lai:
S neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā.
S neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks
3.
Darba vietā:
S jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem
S nedrīkst būt caurvējš
4.
Individuālās aizsardzības līdzekļi
S Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, tādus kā aizsargbrilles, ugunsdrošu apģērbu,
aizsargcimdus.
S Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt., kas
var aizķerties vai radīt apdegumus.
5.
Parastie drošības pasākumi
S Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši.
S Strādāt ar augstsprieguma iekārtu drīkst tikai kvalificēts elektriķis.
S Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu.
S Iekārtas eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt tās darbības laikā.
UZMANĪBU!
Šis ražojums paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
-4bb02dl
© ESAB AB 2009
LV
BRĪDINĀJUMS
Metinot un griežot ar elektrisko loku, var savainot sevi un citus. Metinot ievērojiet drošības
pasākumus. Lai darba devējs jūs iepazīstina ar drošības praksi, kas pamatojas uz ražotāja
norādītajiem bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
S
Uzstādiet un iezemējiet metināšanas agregātu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
S
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu, slapjiem cimdiem vai slapju
apģērbu.
S
Esiet izolēts no zemes un apstrādājamā materiāla.
S
Strādājiet drošā pozā.
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
S
Neturiet galvu dūmos.
S
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie
loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu.
S
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas un lietojiet aizsargājošu
apģērbu.
S
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem.
UGUNSBĪSTAMĪBA
S
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
S
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
S
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet liet ošanas pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
“Class A" iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās mājās, kurās
elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot publisko zemsprieguma
elektrotīklu. Šādās vietās var būt grūtības nodrošināt “Class A“ iekārtu
elektromagnētisko saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma
izraisītos traucējumus.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni
izlasiet lietošanas pamācību.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
atkritumiem un īstenojot to saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks, jānodod utilizācijai otrreizējās
pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt informāciju par
apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB izplatītāju.
-5bb02dl
© ESAB AB 2009
LV
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un
metināšanai.
2
IEVADS
LAF 631 ir 3 fāzu metināšnas barošanas avots ar attālināto vadību, kas paredzēts
augstas efektivitātes mehāniskajai gāzes metāla loka metināšanai (MIG/MAG) vai
kušņu metināšanai (SAW).
Metināšanas barošanas avotam ir dzesēšana ar ventilatoru un termiskās pārslodzes
aizsardzības uzraudzība. Nostrādājot aizsardzībai, priekšējā panelī iedegas dzeltenā
indikatora lampiņa, kas atiestatās automātiski, tiklīdz temperatþra krītas līdz
pieļaujamajam līmenim.
Metināšanas barošanas avoti un vadības ierîce ir savstarpēji savienoti ar divām vadu
kopnēm, nodrošinot precīzu metināšanas procesa vadību.
Barošanas avota metināšanas parametru iestatīšanu veic operators, izmantojot
vadības ierīces priekšējo panelī.
Barošanas avota darbību pilnībā kontrolē un uzrauga šī vadības ierīce. Arī
palaišanas un apturēšanas darbības var iestatīt ar vadības ierīci. Iepriekš iestatītos
metināšanas strāvas parametrus var kontrolēt arī metināšanas procesa laikā.
3
TEHNISKIE DATI
Spriegums
LAF 631
400/415 V 350 Hz
440 V 360 Hz
Primārā strāva
Imaks. 67 A
Pieļaujamā slodze:
100 % darba režīmā
60 % darba režīmā
630 A/44 V
800 A/44 V
Iestatījuma diapazons
Augšā
60-800 A/22-44 V
MIG/MAG
Bezslodzes spriegums
Jauda bezslodzes režīmā
Efektivitāte
Jaudas koeficents
Svars
Izmēri G x P x A
75-800 A/18-44 V
U0 56 V
190 W
82%
0,92
260 kg
652 x 483 x 800
652 x 483 x 916 (ieskaitot balstu)
Izolācijas klase (transformators):
H
Aizsardzības klase
Pielietojuma klase
IP 23
Izturības klase
Ar kodu IP apzīmē izturības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iedarbību. Iekārta, kas marķēta ar IP23, paredzēta lietošanai telpās un ārpus tām.
-6bb02dl
© ESAB AB 2009
LV
Lietošanas klase
Simbols
bīstamību.
4
norāda, ka strāvas avotu paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu elektrisko
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic aroda speciālistam.
Ievērojiet!
Prasības elektrotīklam
Lielas jaudas iekārtas, saņemot no elektrotīkla primāro strāvu, var ietekmēt strāvas kvalitāti tīklā.
Tādēļ uz dažu tipu iekārtām (skat. tehniskos datus) var attiekties pieslēgšanas ierobežojumi vai
prasības par maksimālo pieļaujamo elektrotīkla pretestību vai nepieciešamo minimālo strāvas
piegādes jaudu pieslēgvietā. Šādā gadījumā uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir
pārliecināties, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru, ka iekārtu
drīkst pieslēgt tīklam.
4.1
Atrašanās vieta
BRĪDINĀJUMS!
Nostipriniet iekārtu, jo īpaši tad, ja pamats nav
līdzens vai ir slīps.
S
Uzstādiet komplektācijā iekļautos balstus. Novietojiet metināšanas barošanas
avotu tā, lai nodrošinātu brīvu dzesējošā gaisa ieplūdi un izplūdi.
Celšanas instrukcijas
-7bb02dl
© ESAB AB 2009
LV
4.2
Pieslēgums
S
Piegādes brīdī metināšanas barošanas avots ir
paredzēts 400 V spriegumam. Citam tīkla
spriegumam pieslēdziet atbilstoša sprieguma
elektrotīkla transformatoru un transformatoru
vadības ķēžu barošanai atbilstoši pieslēgšanas
instrukcijai 16. lpp.
S
Ŋemiet vērā, ka elektrotīkla kabeļa šķērsgriezuma
laukumam un drošinātājam jābūt piemērotam
vietējām prasībām (skatiet tabulu 8. lpp.).
S
Pievienojiet zemējuma kabeli pie atzīmētās skrūves
.
S
Pievienojiet elektrotīkla kabeli galvenajam spaiļu
blokam L1, L2 un L3.
S
Pievelciet kabeļa balstu, kas atrodas metināšanas
barošanas avota aizmugurē.
S
Savienojiet metināšanas barošanas avotu un vadības ierīci ar kabeli pie 28
polu kontakta (1), kas atrodas metināšanas barošanas avota priekšpusē.
S
Pievienojiet 1 tapas mērīšanas kabeli (2), lai izmērītu loka spriegumu uz
atpakaļvadu/metināšanas galvu.
S
Pievienojiet piemērotu metināšanas un atgriezes kabeli kontaktsliedēm, kas
atzīmētas ar + un - Sliedes atrodas vāka (3) iekšpusē metināšanas barošanas
avota priekšpusē.
Elektrotīkla pieslēgums
LAF 631
50 Hz/60 Hz
Spriegums (V)
400/415/440 V
Fāzes strāva Ieff (A)
54
Kabeļa šķērsgriezums (mm2)
4 x 16
Drošinātājs, kūstošais inerces (A) 63
PIEZĪME!
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas norādīti iepriekš, ir saskaņā ar
Zviedrijas noteikumiem. Izmantojiet metināšanas barošanas avotu atbilstoši svarīgākajiem vietējiem
noteikumiem.
-8bb02dl
© ESAB AB 2009
LV
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgus drošības noteikumus par darbu ar iekārtu sk.4. lpp. Pirms sākat
lietot iekārtu, izlasiet tos pilnībā!
Piezīme! Nekad nelietojiet metināšanas barošanas avotu bez sānu plāksnēm.
Piezīme. Lai izmantotu PEI kontroles paneli, barošanas avotam jābūt iestatītam
analogajā režīmā.
5.1
Vadības ierīces
Priekšējā panelī atrodas:
1.
Galvenais slēdzis tīkla sprieguma un
ventilatora ieslēgšanai un izslēgšanai
metināšanas barošanas avotā.
S
Pozīcija "1" Iesl.
S
Pozīcija "0" Izsl.
2.
S
Indikatora lampiņa (balta) iedegas,
kad ir ieslēgts galvenais slēdzis.
3.
Indikatora lampiņa pārkaršanai
(dzeltena)
S
Indikatora lampiņa iedegas, kad
termiskais atslēdzējs ir nostrādājis
pārāk augstas temperatūras dēļ
metināšanas barošanas avotā.
S
Indikatora lampiņa nodziest, kad
temperatūra metināšanas barošanas
avotā ir pazeminājusies līdz
atļautam līmenim.
4.
Spiežampoga 42V strāvas padeves
automātiskā drošinātāja FU2
atiestatīšanai.
5.
Spiežampoga automātiskā drošinātāja
FU3 atiestatīšanai 230 V strāvas
padevei.
6
TEHNISKĀ APKOPE
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā pats
mēģina ražojumu labot, lai novērstu kādu bojājumu.
-9bb02dl
© ESAB AB 2009
LV
6.1
Tīrīšana
6.1.1
Metināšanas enerģijas avots
BRĪDINĀJUMS!
Aizsprostotas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres izraisīs pārkaršanu.
S
Ja nepieciešams, notīriet metināšanas barošanas avotu.
Šim nolūkam ieteicams izmantot sausu saspiesto gaisu.
6.1.2
Kontaktors
BRĪDINĀJUMS!
Nekad neizmantojiet saspiestu gaisu kontaktora tīrīšanai, pirms tas nav pilnībā
noŋemts.
Piezīme:
Lai nodrošinātu drošu kontaktora darbību, magnētiskajām daļām jābūt tīrām.
Ja tiek tīrīts kontaktors, tad jānoŋem nost, un jānotīra visas daĮas.
Pretējā gadījumā var būt jānomaina kontaktoru.
7
REZERVES DAĻU PASŪTīŠANA
Remontu un ar elektrību saistīto darbu veic pilnvarots ESAB apkopes darbinieks.
Izmanto tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
LAF 631 ir projektēts un testēts atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas standartiem
EN 60974-1 un EN 60974-10. Servisa centram, kas veicis apkopi vai remontu,
jānodrošina, lai ražojums joprojām atbilstu minētajam standartam.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
- 10 bb02dl
© ESAB AB 2009
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 11 notes
Shēma
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx
- 12 bb02e
© ESAB AB 2009
- 13 bb02e
© ESAB AB 2009
Shēma
Valid for serial no 125-xxx-xxxx
- 14 cb02e00
© ESAB AB 2009
- 15 cb02e00
© ESAB AB 2009
Savienošanas instrukcija
- 16 bb02c
© ESAB AB 2009
LAF 631
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
Denomination
Type
0460 512 880 Welding power source
LAF 631
0459 839 056 Spare parts list
LAF 631
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 17 bb02o
Notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 18 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising