ESAB | Feed L3004 | Instruction manual | ESAB Feed L3004 Používateľská príručka

ESAB Feed L3004 Používateľská príručka
CZ
Aristo ® / Origo™
Feed L3004
Návod k používání
0459 813 101 CZ 110308
Valid for serial no. 613-xxx-xxxx
1 SMĔRNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
Pokyny pro zvedání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Připojovací místa a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodní přípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlak podávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmĕna a vložení drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmĕna podávacích kladek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
10
11
7 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
7.1
Prohlídka a čištĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPOTŘEBOVANÉ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
16
18
20
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-2-
CZ
1
SMĔRNICE
POTVRZENÍ O SHODĔ
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Švédsko, potvrzuje pod vlastní zodpovĕdností, že
podávač elektród Feed L3004 ze série čísel 613 jsou navrženy a odzkoušeny v souladu s normou EN
60974-5, EN 60974-10 (Class A) dle podmínek ve smĕrnicích (2006/95/EEG), (2004/108/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007-03-14
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
bm44d1ja
-3-
CZ
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
bm44d1ja
-4-
CZ
3
ÚVOD
Podavače drátu Feed L3004 s ovládacím panelem U6, MA23 nebo MA23A jsou
určeny ke svařování MIG/MAG s napájecím zdrojem Mig L3000i.
Dodávají se v různých variantách, viz str. 16.
Podavače drátu obsahují čtyřkolové podávací mechanismy a rovnĕž řídicí
elektroniku.
Lze je používat společnĕ s drátem na ESAB MarathonPact, nebo na cívce
(standardní o průmĕru 300 mm, doplňkové o průmĕru 440 mm).
Podavač drátu lze instalovat buď na vozík pro napájecí zdroj, zavĕsit nad obrobek,
instalovat na zařízení s protizávažím nebo na podlahu s dvojkolkou nebo bez ní.
Příslušenství k výrobku ESAB lze nalézt na stranĕ 20.
3.1
Vybavení
Podavač drátu se dodává s:
S
návodem k použití podavače drátu
S
anglickým návodem k použití ovládacího panelu
S štítkem s doporučenými opotřebenými součástmi
Návody k použití v jiných jazycích si můžete stáhnout z webových stránek
www.esab.com.
3.2
Ovládací panel
Podavače jsou vybaveny jedním z následujících ovládacích panelů:
U6
S knoflíky k nastavování napĕtí a rychlosti podávání
drátu / proudu. Ostatní nastavování se provádí tlačítky s
textovou indikací na displeji panelu.
MA23
S otočnými regulátory pro nastavování napĕtí a rychlosti
podávání drátu/proudu. Ostatní parametry se nastavují
tlačítky.
MA23A
S otočnými regulátory pro nastavování napĕtí/QSett a
rychlosti podávání drátu/proudu. Ostatní parametry se
nastavují tlačítky.
Podrobné popisy ovládacích panelů jsou uvedeny v samostatném návodu k použití.
bm44d1ja
-5-
CZ
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Feed L3004
Napájecí zdroj
42 V, 50 - 60 Hz
Požadavky na napájení
180 VA
Proud motoru Imax.
3,5 A
Rychlost podávání drátu
0,8 - 25,0 m/min
Připojení pistole
EURO
Max. průmĕr cívky drátu
300 mm (*440 mm)
Průmĕr drátu
Fe
Nerez
Al
Trubička
0,6 - 1,2 mm
0,6 - 1,2 mm
1,0 - 1,2 mm
0,8 - 1,2 mm
Hmotnost
15 kg
Rozmĕry (d x š x v)
690 x 275 x 420 mm
Provozní teplota
-10 až +40° C
Ochranný plyn
max. tlak
Všechny typy jsou určeny pro svařování MIG/MAG
0,5 MPa (5 barů)
Typ chlazení
max. tlak
50% voda/50% monoetylenglykol
0,5 MPa (5 barů)
Maximální přípustná zátĕž při
60% pracovním cyklu
365 A
Třída krytí
s uzavřeným držákem cívky
bez uzavřeného držáku cívky
IP23
IP2X
* Příslušenství, viz str. 20.
Zatĕžovací cyklus
Zatĕžovací cyklus specifikuje čas jako procento desetiminutového intervalu, bĕhem kterého můžete
svařovat nebo řezat při konkrétní zátĕži. Pracovní cyklus platí pro 40 ° C.
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 2X je určeno pro použití v budovách.
5
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
bm44d1ja
-6-
CZ
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pro průmyslové použití. V domácím prostředí může způsobit
rušení rádiového příjmu. Je na odpovĕdnosti uživatele, aby přijal přimĕřená ochranná
opatření.
VÝSTRAHA!
Při svařování v prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem,
lze používat pouze ty zdroje energie, které jsou určeny k použití v tomto prostřdí.
Tyto zdroje energie jsou označeny symbolem
.
5.1
Pokyny pro zvedání
Objednací číslo pro zvedací oko najdete na str. 20.
Pozor! Pokud se používá jiné zvedací zařízení, musí být elektricky izolováno od
podavače.
bm44d1ja
-7-
CZ
6
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 3. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
AH 0935
POZNÁMKA: Při pohybování zařízením používejte k tomu určenou rukojeť. Nikdy
netahejte za svařovací pistoli.
VÝSTRAHA!
Zajistite, aby byly boení kryty bihem provozu zavoené.
VÝSTRAHA!
Aby se buben nesesmekl z náboje, zablokujte jej
pootočením červeného knoflíku, jak je to znázornĕno na
varovném štítku u náboje.
bm44d1ja
-8-
CZ
VÝSTRAHA!
Dávejte pozor na otáčející se díly, které mohou způsobit zranĕní.
VÝSTRAHA!
Jestliže je skříň podávání drátu vybavena vyvažovacím ramenem, existuje nebezpečí
převržení. Připevnĕte zařízení - zejména když stojí na nerovném nebo svažitém
povrchu.
VÝSTRAHA!
Při výměně cívky drátu hrozí riziko rozdrcení!
Při vkládání svařovacího drátu mezi podávací kladky nepoužívejte ochranné
rukavice.
6.1
Připojovací místa a ovládací prvky
1
Ovládací panel
(viz samostatný návod k použití)
6
Přípojky pro přívod svařovacího proudu z
napájecího zdroje (OKC)
2a
2b
Přípojky pro dálkový ovladač
Přípojky pro U82
7
Přípojka pro řídicí kabel z napájecího
zdroje nebo chladicí jednotky
3
MODRÁ přípojka s ELP* pro přívod
chladiva do svařovací pistole
8
ČERVENÁ přípojka pro přívod chladiva do
chladicí jednotky
4
ČERVENÁ přípojka pro odvádĕní chladiva
ze svařovací pistole
9
Přípojka pro přívod ochranného plynu
5
Přípojka pro svařovací pistoli
10
MODRÁ přípojka pro odvod chladiva z
chladicí jednotky
Pozor! Přípojky pro chladivo jsou k dispozici pouze na určitých modelech.
* ELP = Čerpadlo ESAB Logic, viz bod 6.2.
bm44d1ja
-9-
CZ
6.2
Vodní přípojka
Podavač drátu s vodní přípojkou je vybaven detekčním systémem ELP (ESAB Logic
Pump), který kontroluje, zda jsou připojeny hadice na vodu. Po připojení svařovací
pistole s vodním chlazením se spustí vodní čerpadlo.
Detekce funguje pouze s napájecími zdroji vybavenými ELP.
6.3
Tlak podávání
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Začnĕte tím, že zkontrolujete, zda se drát ve vodítku pohybuje volnĕ. Pak nastavte
tlak přítlačných kladky v podávání drátu. Je důležité, aby tlak nebyl příliš vysoký.
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Obr. 1
Obr. 2
Pro kontrolu, zda je tlak v podávání nastaven správnĕ, můžete nechat drát
vysouvat proti samostatnému předmĕtu, například proti kusu dřeva.
Když držíte pistoli ve vzdálenosti přibližnĕ 5 mm od tohoto kusu dřeva (Obr. 1),
podávací kladky by mĕly prokluzovat.
Když držíte pistoli ve vzdálenosti přibližnĕ 50 mm od tohoto kusu dřeva, drát by se
mĕl vysouvat a ohýbat (Obr. 2).
6.4
S
S
S
S
S
S
Výmĕna a vložení drátu
Otevřete postranní panel.
Odpojte snímač tlaku tak, že ho otočíte dozadu; přítlačné kladky se vysunou
nahoru.
Narovnejte 10 - 20 cm nového drátu. Než vložíte drát do podavače, opilujte z
jeho konce otřepy a ostré hrany.
Ujistĕte se, že drát se náležitĕ zasune do stopy podávací kladky a do výstupní
hubice a vodicí vložky drátu.
Zajistĕte snímač tlaku.
Zavřete postranní panel.
bm44d1ja
- 10 -
CZ
6.5
Výmĕna podávacích kladek
S
S
Otevřete postranní panel.
Odpojte snímač tlaku (1) tak, že ho otočíte dozadu;
přítlačné kladky se vysunou nahoru.
S Odpojte přítlačné kladky (2) tak, že otočíte osu (3)
o čtvrt otočky doprava a vytáhnete ji. Přítlačné
kladky se odpojí.
S Odpojte podávací kladky (4) tak, že odšroubujete
matice (5) a vytáhnete kladky.
Bĕhem instalace opakujte výše popsané kroky v opačném pořadí.
Volba stop v podávacích kladkách
Otočte podávací kladku tak, aby byla rozmĕrová značka
požadované stopy obrácena k vám.
7
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
7.1
Prohlídka a čištĕní
Zařízení k podávání svařovacího drátu
Pravidelnĕ kontrolujte, zda zařízení k podávání svařovacího drátu není zaneseno
nečistotou.
S
K zajištĕní bezproblémového podávání drátu je nutno v pravidelných
intervalech provádĕt čištĕní a výmĕnu opotřebovaných dílů mechanismu
podávání svařovacího drátu. Vezmĕte na vĕdomí, že nastavení příliš silného
mechanického napĕtí má za následek nadmĕrné opotřebování přítlačných
válečků a vedení drátu.
bm44d1ja
- 11 -
CZ
Hlava brzdy
Hlava brzdy je při dodání již nastavena. V případĕ
potřeby nového nastavení postupujte podle níže
uvedených pokynů. Nastavte hlavu brzdy tak, aby
drát byl při zastavení podávání mírnĕ uvolnĕný.
S
Nastavení brzdného momentu:
S
Natočte červené držadlo do zamčené polohy.
S
Do pružin v hlavĕ brzdy vložte šroubovák.
Když chcete brzdný moment snížit, natočte pružiny ve smĕru otáčení
hodinových ručiček.
Když chcete brzdný moment zvýšit, natočte pružiny proti smĕru otáčení
hodinových ručiček. NB: Obĕ pružiny natočte stejnĕ.
Svařovací pistole
S
K zajištĕní bezproblémového podávání drátu je nutno v pravidelných
intervalech provádĕt čištĕní a výmĕnu opotřebovaných dílů svařovací pistole.
Pravidelnĕ čistĕte vedení drátu profukováním a očišťujte dotekový hrot.
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Feed L3004 je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými normami
60974-5 a 60974-10. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo opravu, má
za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
bm44d1ja
- 12 -
p
- 13 -
Schema
bm44e
- 14 -
Edition 110308
bm44e
- 15 -
Edition 110308
Feed L3004
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0458 806 586 Wire feed unit
Aristot Feed L3004, U6
0458 806 596 Wire feed unit
Aristot Feed L3004w, U6 with water cooling
0459 116 597 Wire feed unit
Origot Feed L3004w, MA23 with water cooling
0459 116 598 Wire feed unit
Origot Feed L3004w, MA23A with water cooling
0459 839 001 Spare parts list
Feed L3004
0459 287
Instruction manual
Control panel U6
0459 912
Instruction manual
Control panel MA23 and MA23A
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bm44o
- 16 -
Edition 110308
p
- 17 -
Feed L3004
Opotřebované díly
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
Feed/pressure rollers
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.2 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.2 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
0.9/1.0 S2 & 1.2 S2
Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V-Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
Al
Al
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 mm
U
U
U
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 9
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
M10
HI 16
0458 748 002
Insulating washer
HI 17
0458 748 001
Insulating bushing
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HI 18
0156 602 001
0332 318 001
Denomination
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Notes
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.2 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm44w
- 18 -
Feed L3004
bm44w
- 19 -
Feed L3004
Spotřební díly
bm44a11a
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal Ø 300mm . . . . . . . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
Note! The wire feed unit must be placed on the
floor when this adaptor i used.
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
- 20 -
Feed L3004
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Connection set 50mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 580
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 581
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 582
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 583
Connection set water 50mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 590
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 591
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 592
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 593
bm44a11a
- 21 -
Feed L3004
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Remote control adapter RA23 23 pole . . . . . 0459 491 911
For connecting welding gun with RS3 program
selector to CAN based equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 880
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 554 884
bm44a11a
- 22 -
Feed L3004
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
Welding gun MXH 300 PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 017
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 018
Remote adapter kit
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 881
Connection kit without wire feed speed adjustment
For MXH 400w PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Welding torch
Type
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 - 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 - 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 - 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 - 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 - 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 - 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 - 1.6
-
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 - 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 - 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 - 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 - 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 - 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
bm44a11a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3-step program switch for selecting preset programs.
- 23 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
110210
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising