ESAB | A6 Slide | Instruction manual | ESAB A6 Slide Vartotojo vadovas

ESAB A6 Slide Vartotojo vadovas
LT
A6
Slide
Naudojimo instrukcija
0443 394 101 LT 110301
Valid for serial no. 035-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
In accordance with; the Machinery Directive 2006/42/EC
the EMC Directive 2004/108/EC
Type of equipment
Slide
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
A6 Slide with Electric motor, from Serial number 035 (2010 week 35)
The Slide is a building block in the ESAB A6 Welding Automation program
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE-695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60204-1, Safety of machinery ć Electrical equipment of machines ć Party 1: General requirements
EN 12100-2, Safety of machinery ć Part 2: Technical principles
EN 60974-10, Arc welding equipment ć Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety
requirements stated above.
Date
Laxå 2011-02-04
Signature
Håkan Führ
Managing Director
ESAB AB
-2-
1 SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ĮŽANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
A6 šliaužiklį sudaro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 TECHNINIS APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Leidžiama šliaužiklio apkrova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linijinis darbo rato guolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atstumas tarp šliaužiklio profilio tvirtinimo vietos ir apkrovos tvirtinimo linijos . . . . . . .
Šliaužiklio profilio deformavimas esant apkrovai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šliaužiklio perkėlimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
10
11
14
5 MONTAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1
5.2
5.3
5.4
Darbo rato jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šliaužiklio profilio jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertikalios kryžminės balninės atramos tvirtinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patariami pagalbinių Šliaužiklių kėlimo būdai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
15
6 EKSPLOATAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1
Greičio ribų keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7 TECHNINė APžIūRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Kasdien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiekvieną mėnesį: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kartą per metus: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kai reikia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilgo neveikimo atveju: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiesinių guolių keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
17
18
18
8 ATSARGINIj DETALIj UŽSAKYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRĢŽINYS SU NUODYTAIS MATMENIMIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
UŽSAKYMO NUMERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KEIČIAMIEJI KOMPONENTAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEDAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
24
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
TOCq
-3-
LT
1
SAUGA
PASTABA! ESAB išbandė šio įrenginio bendrosios sistemos veikimą. Atsakomybė
dėl specifinių įrenginių saugumo ir veikimo tenka montuotojui.
Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietai, būtina laikytis ir tolimesnių patarimų.
Visus manevrus darbuotojai turi būti susipažinę su pagalbinio šliaužiklio funkcijomis ir pagal duotas
instrukcijas.
Netinkamas veiksmas dėl netinkamo judesio arba neteisingo funkcijų eiliškumo gali sukelti netinkamas
situacijas, dėl kurių gali būti sužalotas operatorius ir sugadintas įrenginys.
1. Darbuotojai, dirbantys su pagalbiniu šliaužikliu, turi būti gerai susipažinę su:
S šliaužiklio kėlimu
S avarinio sustabdymo mygtukų vietas
S šliaužiklio funkcija
S visomis atitinkamomis saugumo taisyklėmis
2. Sudedamosios dalys, kuriomis teka elektros energija, paprastai būna pusiau apsaugota.
S Bet kokie darbai su elektrinėmis dalimis turi būti atliekami kvalifikuoto elektriko.
3. Krūvio nukritimo pavojus
S Patikrinti, ar pagrindas atlaiko visas darbo metu susidarančias jėgas.
S Patikrinti, ar šliaužiklis pritvirtintas prie pagrindo mažiausiai 4 M10 arba M12 ”Allen” sraigtais.
S Šliaužiklio perkrauti negalima (dėl šliaužiklio keliamosios galios žiūrėti 7 puslapį).
S Reguliariai tikrinti diržo būklę (bent kas 200 valandų).
S Kas penkerius metus arba, kai būtina, diržą reikia pakeisti.
PASTABA!
Keičiant dirž! arba diržo skriemulį, krūvį būtina saugiai pritvirtinti. Skaityti 16. puslapius.
ĮSPĖJIMAS!
Nutrūkus diržui, krūvis nukris žemyn.
4. Pavojus būti prispaustam
S Kai darbo ratas atsiduria galinėje padėtyje
S Kai išmontuojama diržo apsauginė dalis
5. Techninė apžiūra
S Šliaužiklio tepti ir remontuoti negalima, jei jis veikia.
-4be03dq
LT
ĮSPĖJIMAS
Virindami ir pjaustydami elektros lanku galite susižaloti pats ir sužeisti kitus. Suvirinimo ir pjaustymo
metu laiky-kitės atsargumo priemonių paprašykite savo darbdavio, kad jis supažindintų jus su sau­
gos tai-syklėmis, pagrįstomis gamintojo informacija apie galimą riziką.
ELEKTROS SMŪGIS - galite žūti.
S
Instaliuokite ir įžeminkite įrenginį laikydamiesi galiojančių normų.
S
Nelieskite veikiančių elektros sistemos dalių ar elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis ar drabužiais.
S
Pasirūpinkite izoliacija nuo žemės ir apdorojamo objekto.
S
Įsitikinkite, ar tvirtai ir saugiai stovite.
DŪMAI IR DUJOS gali pakenkti sveikatai.
S
Patraukite galvą iš dūmų juostos.
S
Naudokite ventiliatorių, elektros lanko ilgintuvą arba ir viena, ir kita - taip dūmai ir dujos nepateks į jūsų
kvėpavimo takus ir nepasklis po visą teritoriją.
LEKTROS LANKO SPINDULIAI - gali pažeisti regą ir nudeginti odą.
S
Saugokite savo akis ir kūną. Naudokite tinkamą suvirintojo kaukę ir filtruojamąjį lęšį bei dėvėkite apsauginius drabužius.
S
Apsaugokite šalia stovinčius žmones tinkamomis kaukėmis arba užuolaida.
GAISRO PAVOJUS
S
Kibirkštys (purslai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių medžiagų.
TRIUKŠMAS - per didelis triukšmas gali pakenkti klausai.
S
Saugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos priemones.
S
Įspėkite šalia stovinčius žmones apie galimą pavojų.
GEDIMAS - kreipkitės į ekspertą pagalbos įvykio vietoje.
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir
įsidėmėkite pateiktus nurodymus.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
„Class A" tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose patalpose, kur
elektros srovė tiekiama viešaisiais žemos įtampos elektros tinklais. Gali
kilti sunkumų tokiose patalpose nustatant elektromagnetinę „class A"
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir spinduliuojamų
trukdžių.
DĖMESIO!
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti,
perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsidėmėkite
pateiktus nurodymus.
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių atliekų ir jos
pritaikymą atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir
(arba) elektroninė įranga turi būti išmesta pateikiant perdirbimo įmonei.
Būdami už įrangą atsakingu asmeniu esate įpareigotas gauti informaciją apie
patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB platintoją.
ESAB gali pateikti jums visas reikalingas suvirinimo apsaugas ir priedus.
-5be03dq
LT
2
ĮŽANGA
A6 šliaužiklis yra skirtas įvairių suvirinimo įrenginių suvirinimo galvutėms pernešti ir
perduoti. Šliaužiklį galima sumontuoti išilgai suvirinimo siûlės - vieną arba kryžminėje
balninėje atramoje - reguliavimui arba siûlės sekimui. Jis taip pat gali bûti tvirtinamas
išilgai suvirinimo siûlės virinimo krypčiai pakeisti.
A6 šliaužiklis yra motorizuotas linijinis šliaužiklis. Visos judančios dalys yra
rutuliniuose guoliuose. Galima įsigyti įvairių ilgių šliaužiklius nuo 60 iki 1030 mm
(žiûrėti matmenų brėžinį 21 puslapyje) ir dviejų skirtingų greičių.
2.1
A6 šliaužiklį sudaro:
1. Šliaužiklio profilis, standus ”U” formos profilis.
2. Darbo ratas, esantis atviruose rutuliniuose guoliuose,
einantis virš ašių, sutvirtintų šliaužiklio profiliu, per visą
jų ilgį.
Varančiąją sistemą sudaro:
3. DC variklis su sliekine pavara.
4. Dantyta diržinė transmisija su įmontuota trinties mova.
5. Rutulinis sraigtas su poveržle.
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Ilgis nustatomas
(mm)
60
120
180
240
300
420
540
730
1030
Bendras ilgis (mm)
305
365
425
485
545
665
785
1025
1385
Svoris (kg)
10,2
10,5
11,5
12,1
12,9
14,1
15,3
17,7
21,5
-6be03dq
LT
A6 šliûžė
Didžiausia kontrolinė įtampa
42 V DC
Didžiausias greitis esant 42 V DC
70 cm/min. (175 cm/min. su atbulinės eigos
pavaros ratais transmisijoje)
Nuolatinio a klasės triukšmo slėgis
42 dB
Darbo rato sukimasis išilgine šliûžės
kryptimi
0,1 mm
Kita eiga
0
Didžiausia aplinkos temperatûra
805C
Didžiausi apkrovos matmenys esant visam
nustatytam ilgiui
Ilgis nustatomas nuo 60 iki 540: b=62
Ilgis nustatomas nuo 60 iki 730: b=86
Ilgis nustatomas nuo 60 iki 1030: b=117
4
TECHNINIS APRAŠYMAS
4.1
Leidžiama šliaužiklio apkrova
Schemos vaizdui supaprastinti manoma, kad šliaužiklio apkrova yra svoris ir
skirtingos tvirtinamos padėtis yra ribojamos iki:
S
vertikalios padėties
S
stovinčios horizontalios padėties
S gulinčios horizontalios padėties.
Esant tolimesnėms koordinačių kryptimis, gravitacinė jėga veikia y, x ir z kryptimis.
-7be03dq
LT
4.2
Linijinis darbo rato guolis
Didžiausia leidžiama laisvo momento šliaužiklio darbo rato apkrova yra 150 kg
nepriklausomai nuo šliaužiklio tvirtinimo padėties.
Didžiausia leidžiama momentinė šliaužiklio darbo rato apkrova priklauso nuo
tvirtinimo padėties. Apkrovos gravitacijos centras gali bûti perkeliamas iš darbo rato
centro į kurią nors sritį, kurio tolimesnė riba priklauso nuo apkrovos dydžio
atsižvelgiant į tolimesnes tris schemas, kur šliaužiklis matomas iš viršaus.
Didžiausia apkrova montuojant vertikaliai.
Didžiausia apkrova montuojant statmenai
horizontaliai.
Didžiausia apkrova montuojant statmenai
horizontaliai.
-8be03dq
LT
I pavyzdys:
S
A6 SFD1 automatinio suvirinimo įrenginys
tvirtinamas ant stovo skersai balninės atramos.
S
Bûtina atkreipti dėmesį, kad vielos bûgnas ir
bûgno laikiklis tvirtinami ant vertikalaus šliaužiklio
profilio.
Ia pavyzdys:
S
Vertikalaus šliaužiklio apkrova yra maždaug 43 kg.
S
Gravitacijos centras (TP1) perkeliamas
0,35 m nuo vertikalaus šliaužiklio darbo rato
z kryptimi.
S
Gravitacijos centro perkelti x kryptimi gali
bûti neįmanoma.
S
Apkrova yra žymiai mažesnė už leidžiamą
110 kg apkrovą šioje padėtyje.
*1) Leidžiama gravitacijos centro padėtis esant
40 kg apkrovai.
*2) Leidžiama gravitacijos centro padėtis esant 100 kg apkrovai.
2 pavyzdys:
S
50 kg apkrova tvirtinama ant gulinčio
horizontalaus šliaužiklio.
S
Gravitacijos centras perkeliamas
0,4 m x kryptimi.
S
Gravitacijos centrą taip pat galima
perkelti 0,17 m y kryptimi neviršijant
didžiausios apkrovos.
*1) Leidžiama gravitacijos centro padėtis
esant 50 kg apkrovai.
-9be03dq
LT
4.3
Atstumas tarp šliaužiklio profilio tvirtinimo vietos ir apkrovos
tvirtinimo linijos
Didžiausios leidžiamos jėgos ant šliaužiklio tvirtinimo sraigtų riboja nuotolį (I) tarp
tvirtinimo sraigtų ir apkrovos tvirtinimo linijos.
Tvirtinant statmenai horizontaliai, manoma, kad M10 sraigto užsukimo momentas
yra 48 Nm, o M12 sraigto - 84 Nm (trinties vieta).
Didžiausias leidžiamas nuotolis; I kaip F apkrovos funkcija yra parodyta tolimesnėje
schemoje, kur ”a” yra nuotolis tarp sraigtų porų.
3 pavyzdys:
S
Horizontalus šliaužiklis 1 pavyzdyje turi bûti tvirtinamas ant vežimėlio su 2 varžtų
poromis su a=60 mm.
S
Didžiausias ”L” yra 0,4 m.
S
Pagal schemą faktiniam 100 kg svoriui (F=1000 N) reikia M12 tvirtinimo sraigtų ir
turi bûti užsukti iki 84 Nm.
*1) Tvirtinimas statmenai horizontaliai
*2) Tvirtinimas gulsčiai horizontaliai
*3) Tvirtinimo sraigtas
*4) 4 M12 sraigtai, 84 Nm sukimo momentas
*5) 4 M10 sraigtai, 84 Nm sukimo momentas
- 10 be03dq
LT
4.4
Šliaužiklio profilio deformavimas esant apkrovai
Apkrovus, šliaužiklio profilis deformuojasi (susilenkia, susisuka) taip, kad pasikeičia
apkrovos gravitacijos centro padėtis.
Nuokrypis (d) priklauso nuo:
S
S
S
Apkrovos dydžio
šliaužiklio tvirtinimo padėties
Nuotoliai ”a”, ”L” ir ”x” (y, z) yra apibrėžiami tolimesniame paveiksliuke.
Vertikalus tvirtinimas.
Tvirtinimas statmenai horizontaliai.
Tvirtinimas gulsčiai horizontaliai.
Nukrypimas ”d” (x, y, z) 10 kg apkrovos gravitacijos centre yra parodytas
tolimesnėse keturiose schemose, žiûrėti 11 ir 13 puslapiuose. Tvirtinant gulsčiai
horizontaliai, atsiranda dz, kaip dz= dzx+dzy, nukrypimas. Nukrypimas į kitus
apkrovos taškus yra proporcingas arba maždaug proporcingas šių taškų nuotoliui iki
darbo rato.
Bûtina atkreipti dėmesį, ar nukrypimas skiriasi pasikeitus darbo rato padėčiai.
Vertikalus tvirtinimas. Šliaužiklio profilio
susilenkimas.
Tvirtinimas statmenai horizontaliai. Šliaužiklio profilio
susisukimas.
- 11 be03dq
LT
4 pavyzdys:
S
Atomatinis suvirinimo aparatas tvirtinamas ant
vertikalios kryžminės balninės atramos.
S
Vertikalaus šliaužiklio apkrova yra 43 kg.
S
Gravitacijos centro padėtis yra z=0,35 m nutolæs
nuo darbo rato.
S
Horizontalaus šliaužiklio apkrova yra 100 kg, o jo
gravitacijos centras yra z=0,17 m nutolês nuo darbo rato.
Didžiausias vertikalaus šliaužiklio ”L” yra 0,1 m, o
horizontalaus šliaužiklio - 0,4 m. Kontaktinio prietaiso
nukrypimas dėl šliaužiklių profilių deformacijos gali bûti
išmatuojamas taip:
1. Nukrypimas dėl vertikalaus šliaužiklio deformacijos:
S
įkišti L=0,1 m ir z=0,35 į kairiąją schemą, žiûrėti 13 puslapį (nuotolis iki TP1
gravitacijos centro). Esant a=60, reikia naudoti tvirtas kreivės linijas.
S
Tada gausite tašką, kuris yra tarp 1 ir 3 kreivių (arčiau 3 kreivės).
S
Pagal lentelê, a=60 nukrypimas bus nuo 0,05 iki 0,1 mm. Vertinamas esant
0,08 mm. Tai - nukrypimas TP1 10 kg apkrovos gravitacijos centre.
S
Nukrypimas esant 43 kg: 0,08 x 43/10 = 0,34 mm.
S
Kontaktinio prietaiso nukrypimas tada bus (dėl proporcingumo): 0,34 x
0,33/0,35 = 0,32 mm.
S
0,33 yra nuotolis iki kontaktinio prietaiso.
S
0,35 nuotolis iki TP1.
2. Nukrypimas dėl horizontalaus šliaužiklio deformacijos:
S
įkišti L=0,4 m ir z=0,17 m į dešiniąją schemą, žiûrėti 13 puslapį (nuotolis iki
TP2 gravitacijos centro).
S
Tada gausite tašką, parodantį nukrypimą nuo 0,05 iki 0,1 mm. Vertinamas
esant 0,07 mm. Tai - nukrypimas TP2 10 kg apkrovos gravitacijos centre.
S
Nukrypimas esant 100 kg: 0,07 x 100/10 = 0,7 mm.
S
Kontaktinio prietaiso nukrypimas tada bus (dėl proporcingumo): 0,07 x
0,33/0,17 = 1,36 mm.
S
0,33 yra nuotolis iki kontaktinio prietaiso
S
0,17 nuotolis iki TP2.
S
Bendras kontaktinio prietaiso nukrypimas tada yra Lmax 1,36 + 0,32 = ca 1,7
mm.
- 12 be03dq
LT
Tvirtinimas gulsčiai horizontaliai. Gravitacijos
centro pasikeitimas X kryptimi. Šliaužiklio profilis
susilenkia.
Tvirtinimas gulsčiai horizontaliai, Gravitacijos
centro pasikeitimas Y kryptimi.
direction. Šliaužiklio profilis susisuka.
5 pavyzdys:
Gulsčias horizontalus šliaužiklis su Lmax= 0.4 m yra apkraunamas 50 kg. Nuotolis
tarp tvirtinimo sraigtų yra 60 mm. Gravitacijos centro perkėlimas y kryptimi = 0,17 m,
o x kryptimi - 0,4 m.
1. Nukrypimas (dzy) tvirtinant gulsčiai horizontaliai perkeliant gravitacijos centrą y
kryptimi.
S Įkišti L=0,4 m ir z=0,17 m į kairiąją schemą, žiûrėti 13 puslapį.
S Tada gausite tašką, esantį ant 3 kreivės.
S Pagal lentelê, a=60 nukrypimas bus 0,1 mm. Nukrypimas esant 10 kg
apkrovai.
S Nukrypimas (dzy) esant 50 kg: 0,1 x 50/10 = 0,5 mm.
2. Nukrypimas (dzy) tvirtinant gulsčiai horizontaliai perkeliant gravitacijos centrą x
kryptimi.
S Įkišti L=0,4 m ir x=0,4 m į dešiniąją schemą, žiûrėti 13 puslapį.
S Tada gausite tašką, parodantį nukrypimą nuo 0,05 iki 0,5 mm . Vertinamas
esant 0,35 mm. Nukrypimas esant 10 kg apkrovai.
S Nukrypimas (dzx) esant 50 kg: 0,35 x 50/10 = 1,75 mm.
S Bendras nukrypimas (dz) apkrovos gravitacijos centre yra: dzy+dzx = 2,25
mm.
S Nukrypimas į kitus apkrovos taškus yra maždaug proporcingas darbo ratų
nuotoliui y ir x kryptimi.
- 13 be03dq
LT
4.5
Šliaužiklio perkėlimas
Current consumption of electric motor and limit to self-braking
Einamosios elektrinio variklio sąnaudos ir savaiminio sustabdymo tolerancija.
Lentelėje einamosios sąnaudos nurodomos skirtingoms pavarų padėtims esant
laisvai eigai, visai apkrovai ir slydimui. Lentelėje parodyta didžiausia apkrova esant
variklio sliekinės pavaros savaiminiam stabdymui.
Pavaros padėtis
esant didžiausiam
greičiui (cm/min.)
Bendra pavaros
padėtis, variklio
armatûra - šliaužiklio
darbo ratas (aps./
min.)
70
175
Einamosios
sąnaudos
Didžiausia apkrova
savaiminio lėtinimo
metu (N)
Tušči
oji
eiga
Ap­
krova
1500
N
Slydi­
mas
*1)
15,4
1,25
1,80
2,60
>1500
620
1,25
2,75
3,50
1000
*1) Keičiamas, žiûrėti 16 puslapį.
5
MONTAVIMAS
Instaliuoti turi kvalifikuotas specialistas.
ĮSPĖJIMAS!
Pagalbinio šliaužiklio netinkamas sumontavimas arba netinkamas apkrovos pritvirtinimas
ant šliaužiklio gali sugadinti aparatą arba sužaloti žmones.
5.1
Darbo rato jungtys
Tvirtinant krūvį, ant darbo rato kas 60 mm atstumu yra keturios M12 skylės M12
sraigtams arba M10 ”Allen” sraigtams su poveržlėmis.
5.2
Šliaužiklio profilio jungtys
Tvirtinant ant vežimėlio, kas 60 mm atstumu yra ø13 skylės M12 ”Allen” sraigtams
arba M10 ”Allen” sraigtams su poveržlėmis.
Prijungti Šliaužiklį prie atitinkamo pavaros bloko.
- 14 be03dq
LT
5.3
Vertikalios kryžminės balninės atramos tvirtinimas
Vertikali! kryžminê balninê atramą galima tvirtinti keliais
būdais. Esant sunkiems krūviams, vertikalus šliaužiklis
tvirtinamas šalia krūvio slėgiui ant galinio šliaužiklio
darbo rato sumažinti.
Sunkius krūvius tvirtinant patariama: nėra galinio
šliaužiklio darbo rato sunkimo momento.
Šliaužiklio tvirtinimo padėtys yra skirtingos: vertikali
padėtis, statmena horizontali ir gulsčia horizontali
padėtis.
*1. Load
Vertikalus tvirtinimas
5.4
Tvirtinimas statmenai horizontaliai
Tvirtinimas gulsčiai horizontaliai
Patariami pagalbinių Šliaužiklių kėlimo būdai
Daugumos šliaužiklių savasis svoris yra toks mažas, kad galima pakelti rankiniu
būdu. Šliaužiklių su keičiamu virš 540 mm ilgiu ir surenkamų kryžminių balninių
atramų atveju reikia naudoti patvirtintus kėlimo prietaisus.
PASTABA. Kėlimui negalima naudoti darbo ratą.
Kėlimo vietas galima pritvirtinti ant šliaužiklio profilio esančiose skylėse. Išskirtiniais
atvejais galima naudoti minkštą kėlimo kilpą, esančią aplink šliaužiklio profilio. Kilpą
būtina tinkamai pritvirtinti, kad neišslystų.
6
EKSPLOATAVIMAS
Bendruosius nurodymus dėl saugos dirbant su įrenginiu rasite puslapyje 4.
Įdėmiai perskaitykite juos prieš pradėdami naudoti įrenginį!
ĮSPĖJIMAS!
Besisukančios detalės gali sužaloti, todėl būkite atidūs.
- 15 be03dq
LT
6.1
Greičio ribų keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Nukritęs krūvis gali padaryti žalos..Keičiant diržą arba diržo skriemulį, krūvį būtina saugiai
pritvirtinti.
Diržinio skriemulio keitimas
Prieš pradedant darbą, apsaugoti krūvį nuleidžiant šliaužiklį/krūvį į apatinę padėtį,
kad krūvis nenukristų.
Didžiausias greitis
Ratas ant variklio
veleno
Ratas ant rutulinio
sraigto
Variklis
334 322-001
70 cm/min
19 dantų
30 dantų, slydimo
movai
veleno kakliukas, 25
mm ilgio
175 cm/min
30 dantų, slydimo
movai
19 dantų
veleno kakliukas, 25
mm ilgio
110 cm/min
30 dantų, slydimo
movai
30 dantų
veleno kakliukas, 25
mm ilgio
Keičiant skriemulį, pasukti dangtį tarp variklio ir variklio kronšteino, kad užsidengtų
tvirtinimo skyles.
PASTABA! Montuojant ar išrenkant diržinį skriemulį su slydimo mova, sutepta
spyruoklė neturi liestis su skriemulio trinties paviršiumi, trinties žiedu ar trinties
stabdikliu.
Trinties momento keitimas
S
S
S
Užsukti vidurinį sraigtą 3/4 sukimosi už padėties, kur spyruoklė pradeda veikti.
Trinties momentą galima sumažinti, jei reikia (pavyzdžiui, sumažinti trinties
srovę) užsukant vidurinįjį sraigtą mažiau negu 3/4 sukimosi.
BūTINA ATKREIPTI DĖMESĮ. Trinties momentas neturi būti didesnis, nes jis
gali sugadinti šliaužiklį, jei jis užsiblokuotų.
Diržo įtempio keitimas
Diržą būtina keisti bent kart! per 5 metus, arba
tada, kai reikia.
S
S
S
S
S
S
Patikrinti, ar krūvis yra saugiai pritvirtintas
atliekant darbus.
Išrinkti diržo apsauginę dalį.
Atlaisvinti variklį. Jei skriemulys su slydimo mova yra tvirtinamas ant variklio
veleno, diržinė pavara turi būti išrenkama pirma (kad galima būtų pasiekti variklio
tvirtinimo sraigtus) ir vėl surinkti.
Stumti variklį į šonus, kol diržas bus įtemptas iki 3,5 N jėgos, dėl kurios dešinėje
pusėje tarp skriemulių atsiranda 2,5 mm nukrypimas.
Priveržti variklio tvirtinimo sraigtus.
Kai skriemulys su slydimo mova yra ant variklio veleno, sukti skriemulį (slydimo
mova yra atlaisvinta), kol ant krašto esanti žymė atsidurs tiesiai prieš sraigtą,
esantį tarp diržo šonų. Užsukti sraigtą.
- 16 be03dq
LT
S
Išrinkti diržinius skriemulius, kad galima būtų užsukti kitus sraigtus.
S
Uždėti diržinę pavarą ir sureguliuoti slydimo movą.
S
Uždėti diržo apsauginę dalį.
7
TECHNINė APžIūRA
Nuolatinė techninė priežiūra būtina siekiant, kad įrenginys dirbtų saugiai ir patikimai.
DĖMESIO!
Jei klientas garantiniu laikotarpiu pats bando taisyti gaminio gedimus, tiekėjo suteikta
garantija netaikoma.
7.1
S
Kasdien:
Nuo šliaužiklio nupūsti fliusą ir dulkes.
7.2
S
Kiekvieną mėnesį:
Patikrinti dantytą diržą ir pakeisti, jei reikia.
Būtina įsidėmėti, kad diržą būtina keisti kas penkerius metus.
PASTABA! Tai - saugumo reikalavimas vertikalaus tvirtinimo padėtyje, nes
šliaužiklio apkrova gali nukristi nutrūkus diržui.
Keičiant diržą arba diržo skriemulį, krūvį būtina saugiai pritvirtinti. Skaityti 16
puslapius.
7.3
S
Kartą per metus:
Patikrinti, ar slydimo mova tinkamai pritaikyta dešiniajam slydimo sukimo
momentui. Skaityti 16 - 16 puslapius.
7.4
S
Kai reikia:
Sutepti teleskopinę movą su molibdendisulfidu.
Slydimo movos sutepimas.
S
Sutepti spyruokles ir mažiausią vidinį skriemulio skersmenį naudojant
molibdendisulfidą.
PASTABA! Tepalo neturi patekti ant skriemulio trinties paviršiaus, trinties žiedo
ar trinties kaiščio.
Pakeisti susidėvėjusias slydimo movos dalis.
S
Pakeisti slydimo žiedą ir (arba) spyruoklę.
S
Sutepti atsižvelgiant į ankstesnius patarimus.
Nustatyti trinties momentą (žiūrėti ”Eksploatavimą” 16 puslapyje).
S
Užveržti slydimo movos vidurinįjį sraigtą 3/4 sukimosi už padėties, kur ima veikti
spyruoklė.
- 17 be03dq
LT
7.5
Ilgo neveikimo atveju:
S
Sutepti nepasaugotus plieninių velenų paviršius korozijai išvengti.
S
PASTABA! Negalima naudoti molibdendisulfido.
S
Patariama naudoti antikorozinį purškalą, su kuriuo galima pasiekti net ir
nematomus paviršius.
7.6
Tiesinių guolių keitimas
1
Diržinis skriemulys
5
Rutulinis sraigtas
8
Baigiamoji poveržlė
2
Pleištas
6
Šliaužiklis
9
Šliaužiklio profilis
3
Rutulinio guolio veržlė
7
Rutulinė veržlė
10 Rutulinė įvorė
4
Plieninis velenas
Šliaužiklio linijinius guolius sudaro du plieniniai velenai (4) ir keturios rutulinės įvorės
(10).
- 18 be03dq
LT
Rutulinių įvorių (10) keitimas
1. Išmontuokite rutulinio sraigto diržinį skriemulį (1), pleištą (2),
rutulinio guolio veržlę (3) su tvirtinimo poveržle ir galinę
poveržlę (8).
2. Ištraukite slinktuką (6) su rutuliniu sraigtu (5).
3. Atsuktuvu išspauskite rutulinę įvorę (10) iš slinktuko (6).
4. Įstatykite naują rutulinę įvorę (10) įspausdami ją į fiksuojamąjį
sraigtą.
5. Patikrinkite, ar fiksuojamasis sraigtas įstatytas į rutulinės
įvorės (10) kreipiančiąją angą.
Kitas rutulines įvores pakeiskite tuo pačiu būdu.
* Fiksuojamasis varžtas
Plieninių velenų keitimas (4)
1. Išimkite galinę poveržlę (8).
2. Išsukite visus varžtus iš šliaužiklio profilio (9), laikančius plieninį veleną (4).
3. Ištraukite sugedusį plieninį veleną (4) iš šliaužiklio rutulinių įvorių (10).
4. Sutepkite rutulines įvores (10) rutulinių guolių tepalu.
5. Įstumkite naują plieninį veleną (4) į atitinkamas rutulines įvores, varžtų angos turi
būti nukreiptos į šliaužiklio profilį.
6. Ant varžtų užtepkite „Loctite 242“ ir prisukite 10 Nm sūkio jėga.
Kitą plieninį veleną pakeiskite tuo pačiu būdu.
Sumontuokite galinę poveržlę.
Rutulinio sraigto (5) su veržle keitimas
1. Išmontuokite rutulinio sraigto diržinį skriemulį (1), pleištą (2), rutulinio guolio
veržlę su tvirtinimo poveržle (3) ir galinę poveržlę (9).
2. Ištraukite iš valdiklio slinktuką (6) su rutuliniu sraigtu (5).
3. Naudodami reples išsukite slinktuko išjungimo rutulinę veržlę (7) iš slinktuko (6).
4. Ant naujosios rutulinės veržlės sriegio užtepkite „Loctite 222“ ir prisukite rutulinę
veržlę (7) (įstatę rutulinį sraigtą) į šliaužiklį (6).
5. Įdėkite šliaužiklį (6) su rutuliniu sraigtu į valdiklį ir guolį.
Įdėkite likusias dalis.
- 19 be03dq
LT
8
ATSARGINIj DETALIj UŽSAKYMAS
Remontuoti ir prižiūrėti elektros sistemą turi įgaliotas ESAB techninės priežiūros
specialistas.Naudokite tik originalias atsargines ir keičiamąsias ESAB detales.
A6 Slide sukurtas ir išbandytas pagal tarptautinius ir Europos standartus EN
60204-1, EN 1050, EN 12100-2 ir EN 60974-10. Priežiūros arba remonto darbus atlikęs
aptarnavimo skyrius privalo uľtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines detales galite užsakyti iš savo artimiausio ESAB platintojo, žr. šios pu-bli­
kacijos paskutinį puslapį.
- 20 be03dq
Brģžinys su nuodytais matmenimis
60
120
180
240
300
420
540
730
1030
L
305
365
425
485
545
667
785
1025
1385
N
3
4
5
6
7
9
11
14
21
- 21 be03dim
Edition 110301
Slide
Užsakymo numeris
Ordering no.
Denomination
Notes
Max Speed
0334 333 880 A6 Slide
Setting lenght = 60 mm
70cm/min
0334 333 881 A6 Slide
Setting lenght = 120 mm
70cm/min
0334 333 882 A6 Slide
Setting lenght = 180 mm
70cm/min
0334 333 883 A6 Slide
Setting lenght = 240 mm
70cm/min
0334 333 884 A6 Slide
Setting lenght = 300 mm
70cm/min
0334 333 885 A6 Slide
Setting lenght = 420 mm
70cm/min
0334 333 886 A6 Slide
Setting lenght = 540 mm
70cm/min
0334 333 887 A6 Slide
Setting lenght = 730 mm
70cm/min
0334 333 888 A6 Slide
Setting lenght = 1030 mm
70cm/min
0334 333 924 A6 Slide
Setting lenght = 300 mm
330 cm/min
0334 333 940 A6 Slide
Setting lenght = 60 mm *)
70cm/min
0334 333 941 A6 Slide
Setting lenght = 120 mm *)
70cm/min
0334 333 942 A6 Slide
Setting lenght = 180 mm *)
70cm/min
0334 333 943 A6 Slide
Setting lenght = 240 mm *)
70cm/min
0334 333 944 A6 Slide
Setting lenght = 300 mm *)
70cm/min
0334 333 945 A6 Slide
Setting lenght = 420 mm *)
70cm/min
0334 333 946 A6 Slide
Setting lenght = 540 mm *)
70cm/min
0459 839 055 Spare parts list
*) Optical pulse generator
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 22 be03o
Edition 110301
Slide
Keičiamieji komponentai
Ordering no.
0334 342 001
Denomination
Cog belt
Notes
L400 / 80T
- 23 be03w
Edition 110301
Slide
Priedai
Motor cable,
A6 Slide - Control box A6 GMH, A6 PAV
and A6 FAA
2m ......................................
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 24 be03a
0460 745 880
0460 745 881
0460 745 882
0460 745 883
0460 745 884
0460 745 885
0460 745 886
0460 745 887
0460 745 888
0460 745 889
Edition 110301
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 25 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
110210
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising