ESAB | A6 Slide | Instruction manual | ESAB A6 Slide Användarmanual

ESAB A6 Slide Användarmanual
SE
A6
Slide
Bruksanvisning
0443 394 101 SE 110301
Valid for serial no. 035-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
In accordance with; the Machinery Directive 2006/42/EC
the EMC Directive 2004/108/EC
Type of equipment
Slide
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
A6 Slide with Electric motor, from Serial number 035 (2010 week 35)
The Slide is a building block in the ESAB A6 Welding Automation program
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE-695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60204-1, Safety of machinery ć Electrical equipment of machines ć Party 1: General requirements
EN 12100-2, Safety of machinery ć Part 2: Technical principles
EN 60974-10, Arc welding equipment ć Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety
requirements stated above.
Date
Laxå 2011-02-04
Signature
Håkan Führ
Managing Director
ESAB AB
-2-
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
A6 Slid består av: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 TEKNISK BESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Slidens bärförmåga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Löparens linjärlager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avstånd mellan slidprofilens infästning och lastens angreppslinje. . . . . . . . . . . . . . . . .
Deformationer av slidprofilen vid belastning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slidens förflyttning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
10
11
14
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1
5.2
5.3
5.4
Löparens anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slidprofilens anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av stående slidkors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rekommenderat lyftsätt av servoslider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
15
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1
Byte av hastighetsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Dagligen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varje månad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varje år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid längre stillestånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av linjärlager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
17
18
18
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅTTSKISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
24
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-3-
SE
1
SÄKERHET
OBSERVERA! Enheten är provad av ESAB i en allmän uppkoppling. Ansvaret för
den slutliga inkopplingens säkerhet och funktion åligger intergratören.
Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler som gäller för
arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras, efter givna instruktioner, av personal som är väl insatt i servoslidens
funktion.
En felaktig manöver, orsakad av ett felaktigt handgrepp, eller en felaktig utlösning av en
funktionssekvens, kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som den
maskinella utrustningen.
1. All personal som arbetar med servosliden skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
2. Spänningsförande delar är normalt beröringsskyddade.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
3. Risk för att lasten faller.
S Kontrollera att underlaget klarar uppträdande skruvkrafter.
S Kontrollera att sliden är fastsatt på underlaget med minst 4 st M10 eller M12-skruvar (In-6).
S Överbelasta ej sliden (se “Slidens bärförmåga” på sidan 7).
S Kontrollera remmens kondition regelbundet (minst var 200:e timma).
S Byt remmen minst var 5:e år eller vid behov.
OBS!
Vid byte av rem eller remhjul säkra lasten och läs sidan 16.
VARNING!
Vid rembrott faller lasten ned.
4. Klämrisk
S När löparen går mot ändläge.
S När remskyddet är avmonterat.
5. Underhåll
S Smörjning och övrigt underhåll av slid får ej utföras under drift.
-4be03ds
SE
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar
och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens
varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
S
Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från röken.
S
Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
Lämna in elektroniska utrustningar till återvinningsanläggning!
Enligt direktiv 2002/96/EG, samt nationell lag, om avfallshantering av elektrisk
och / eller elektronisk utrustning ska slutanvänd utrustning lämnas till en
återvinningsanläggning.
Som ansvarig för utrustningen är du enligt lag skyldig att inhämta information
om godkända insamlingsstationer.
För ytterligare information kontakta närmaste ESAB representant.
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
-5be03ds
SE
2
INTRODUCTION
A6 slid är avsedd att bära och förflytta svetshuvuden i olika typer av svetsanlägg­
ningar. Sliden kan monteras vinkelrätt mot svetsfogen, ensam eller i ett slidkors för
inställning eller fogföljning. Den kan även monteras längs med svetsfogen för att
åstadkomma en svetsrörelse.
A6 sliden är en kullagrad motordriven linjärslid. Den finns i olika inställningslängder
från 60 till 1030 mm (se måttskiss på sid 21) och i två hastighetsområden.
2.1
A6 Slid består av:
1. Slidprofil som är en styv U-profil.
2. Löpare som är lagrad med öppna kulbussningar som
löper över axlarna vilka är understödda av slidprofilen
i hela sin längd.
Drivsystemet innehåller:
3. Likströmsmotor med snäckväxel.
4. Kuggremsöverföring med inbyggd slirkoppling.
5. Kulskruv med mutter.
3
TEKNISKA DATA
Inställningslängd
(mm)
60
120
180
240
300
420
540
730
1030
Totallängd (mm)
305
365
425
485
545
665
785
1025
1385
Vikt (kg)
10,2
10,5
11,5
12,1
12,9
14,1
15,3
17,7
21,5
-6be03ds
SE
A6 Slid
Max manöverspänning
42 V DC
Max hastighet vid 42 V DC
70 cm/min (175 cm/min med omvända kugghjul i
transmission)
Kontinuerligt A-vägt ljudtryck
42 dB
Glapp hos löparen i slidens längdriktning
0,1 mm
Övrigt glapp
0
Max omgivningstemperatur
80°C
Max dimensioner på lasten vid oinskränkt
inställningslängd
Inställningslängd 60 till 540: b=62
Inställningslängd 60 till 730: b=86
Inställningslängd 60 till 1030: b=117
4
TEKNISK BESKRIVNING
4.1
Slidens bärförmåga
För att förenkla framställningen föruttsätts att slidens last är en tyngd, och att
slidens olika monteringslägen begränsas till:
S
Vertikalt
S
Stående horisontalt
S Liggande horisontalt.
Med koordinatriktningar enligt nedan verkar tyngden i y, x resp z-riktningen
-7be03ds
SE
4.2
Löparens linjärlager
Högsta tillåtna momentfria last på slidens löpare är 150 kg oberoende av slidens
monteringsläge.
Högsta tillåtna momentalstrande last på slidens löpare beror på monteringsläget.
Lastens tyngdpunkt kan vara förskjuten från löparens centrum inom ett område vars
bortre begränsningslinje beror på lastens storlek enligt följande tre diagram, se på
sidan 8 där sliden ses uppifrån.
Max last vid vertikalmontering
Max last vid stående horisontalmontering
Max last vid liggande horisontalmontering
-8be03ds
SE
Exempel 1:
S
En svetsautomat A6 SFD1 är monterad på ett
stående slidkors.
S
Observera att elektrodtrumma och trumhållare
är monterade på vertikalslidens slidprofil.
Exempel 1a
S
Lasten på vertikalsliden är ca 43 kg.
S
Tyngdpunkten (TP1) är förskjuten 0,35 m
från vertikalslidens löpare i z-riktningen.
S
Tyngdpunktsförskjutningen i x-riktningen
kan försummas.
S
Lasten ligger långt under den tillåtna
lasten 110 kg i det läget.
*1) Tillåtet tyngdpunktsläge vid last 40 kg.
*2) Tillåtet tyngdpunktsläge vid last 100 kg.
Exempel 2
S
En last med vikten 50 kg är monterad
på en liggande horisontalslid.
S
Tyngdpunkten i x-riktningen är
förskjuten 0,4 m.
S
Tyngdpunkten kan dessutom
förskjutas 0,17 m i y-riktningen utan
att max last överskrids.
*1) Tillåtet tyngdpunktsläge vid last 50 kg.
-9be03ds
SE
4.3
Avstånd mellan slidprofilens infästning och lastens
angreppslinje.
Max tillåtna krafter på slidprofilens monteringsskruvar begränsar avståndet (l) mellan
monteringsskruvarna och tyngdens angreppslinje.
Vid stående horisontal montering förutsätts att åtdragningsmomentet är 48 Nm för
M10 skruv och 84 Nm för M12 skruv (friktionsförband).
Max tillåtet avstånd; l som funktion av lasten F visas i följande diagram där a är
avståndet mellan skruvparen.
Exempel 3
S
Horisontalsliden i ex 1 ska monteras på en bärare med 2 st skruvpar med
a=60 mm.
S
L blir högst 0,4 m.
S
Enligt diagrammet kräver den aktuella vikten 100 kg (F=1000 N) att
monteringsskruvarna då har dimensionen M12 och dras med 84 Nm.
*1) Stående horisontal montering (SHM)
*2) Liggande horisontal och vertikal montering
(LHM resp VM)
*3) Monteringskruv
*4) 4 st M12-skruv åtdragningsmoment 84 Nm
*5) 4 st M10-skruv åtdragningsmoment 48 Nm
- 10 be03ds
SE
4.4
Deformationer av slidprofilen vid belastning.
Vid belastning deformeras (böjs, vrids) slidprofilen så att lastens tyndgpunkt sjunker.
Nedböjning (d) beror på:
S
Lastens storlek.
S
Slidens monteringsläge
S
Avstånden a, L och x (y,z), vilka definieras i figuren nedan .
Vertikalmontering
Stående horisontalmontering
Liggande horisontalmontering
Nedböjning d (x, y, z) av lastens tyngdpunkt per 10 kg last redovisas i följande fyra
diagram, se nedan och på sidan 13. Vid liggande horisontal montering fås
nedböjningen dz såsom dz=dzx+dzy. Nedböjningen i övriga punkter är proportionell
eller approximativt proportionell mot avståndet till löparen.
Observera att nedböjningen varierar med löparens läge.
Vertikalmontering. Slidprofilen böjs.
Stående horisontalmontering. Slidprofilen vrids.
- 11 be03ds
SE
Exempel 4.
S
En svetsautomat är monterad på ett stående slidkors.
S
Lasten på vertikalsliden är 43 kg.
S
Tyngdpunkten är belägen på avståndet z=0,35
m från löparen.
S
Lasten på horisontalsliden är 100 kg och dess
tyngdpunkt är belägen på avståndet z=0,17 m
från löparen.
Lmax.för vertikalsliden är 0,1 m och för horisontalsliden 0,4 m. Nedböjningen av
kontaktdonet på grund av deformationer av slidernas slidprofiler kan uppskattas enl.
följande:
1. Nedböjning på grund av deformationer i vertikalsliden.
S
Sätt in L=0,1 m och z=0,35 i det vänstra diagrammet se på sid 13 (avstånd
till tyngdpunkt TP1.) Då a=60 används de heldragna kurvorna.
S
Då erhålls en punkt som ligger mellan kurva 1 och kurva 3 (närmare kurva
3.)
S
Enligt tabellen a=60 erhålls en nedböjning mellan 0,05 och 0,1mm. Den
uppskattas till 0,08mm. Detta är nedböjningen i tyngdpunkt TP1 per 10 kg
last.
S
Nedböjning för 43 kg blir: 0,08 x 43/10 = 0,34 mm
S
Nedböjning av kontaktdonet blir då (på grund av proportinalitet): 0,34 x
0,33/0,35 = 0,32 mm.
S
0,33 är avståndet till kontaktdonet,
S
0,35 är avståndet till TP1.
2. Nedböjning på grund av deformationer i horisontalsliden.
S
Sätt in L=0,4 m och z=0,17 m i det högra diagrammet se på sid 13 (avstånd
till tyngdpunkt TP2).
S
Då erhålls en punkt som anger en nedböjning mellan 0,05 och 0,1mm. Den
uppskattas till 0,07 mm. Detta är nedböjningen i tyngdpunkt TP2 per 10 kg
last.
S
Nedböjningen för 100 kg blir: 0,07 x 100/10 = 0,7 mm
S
Nedböjning av kontaktdonet blir då (på grund proportionalitet): 0,07 x
0,33/0,17 = 1,36 mm.
S
0,33 är avståndet till kontaktdonet,
S
0,17 är avståndet till TP2.
S
Totala nedböjningen av kontaktdonet blir vid Lmax. 1,36 + 0,32 = ca 1,7 mm.
- 12 -
be03ds
SE
Liggande horisontalmontering.
Tyngdpunktsföskjutning i y-riktning. Slidprofilen
böjs.
Liggande horisontalmontering.
Tyngdpunktsföskjutning i x-riktning. Slidprofilen
vrids.
Exempel 5:
En liggande horisontalslid med Lmax= 0,4 m är belastad med 50 kg. Avståndet
mellan monteringsskruvarna är 60 mm. Tyngdpunktsförskjutning i y-riktning = 0,17
m och i x-riktning 0,4 m.
1. Nedböjning (dzy) för liggande horisontal montering med tyngdpunktsförskjutning i
y-riktning.
S Sätt in L=0,4 m och y=0,17 i vänstra diagrammet på sid 13.
S Då erhålls en punkt som ligger på kurva 3.
S Enligt tabellen a=60 fås en nedböjning på 0,1 mm. Detta är nedböjningen
per 10 kg last.
S Nedböjningen (dzy) för 50 kg blir: 0,1 x 50/10 = 0,5 mm
2. Nedböjning (dzx) för liggande horisontal montering med tyngdpunktsförskjutning i
x-riktning.
S Sätt in L=0,4 m och x= 0,4 m i högra diagrammet på sid 13.
S Då erhålls en punkt som anger en nedböjning mellan 0,25 och 0,5. Den
uppskattas till 0,35 mm. Detta är nedböjningen per 10 kg last.
S Nedböjningen (dzx) för 50 kg blir: 0,35 x 50/10 = 1,75 mm.
S Totala nedböjningen (dz) i lastens tyngdpunkt blir: dzy+dzx = 0,5 + 1,75 =
2,25 mm.
S Nedböjningen i övriga punkter av lasten är approximativt proportionell mot
avståndet till löparen i y- och x-riktning.
- 13 be03ds
SE
4.5
Slidens förflyttning
Elmotorns strömförbrukning och gräns för självhämning.
Elmotorns strömförbrukning är linjärt beroende av lasten. I tabellen är
strömförbrukningen angiven för olika utväxlingar vid tomgång, full last och slirning. I
tabellen visas också max last vid självhämning hos motorns snäckväxel.
Utväxling med
maxhastighet
(cm/min)
Total utväxling
motorankare slidlöpare (varv/mm)
Strömförbrukning
Tom­
gång
Last
1500 N
Slir­
ning *1)
Max last vid
självhämning (N)
70
15,4
1,25
1,80
2,60
>1500
175
620
1,25
2,75
3,50
1000
*1) Kan justeras se på sid 16.
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Felaktig installation av servoslid eller anslutningar av last på servoslid kan innebära risk för
maskin- eller personskada.
5.1
Löparens anslutningar
För fastsättning av last finns det 4 st M12 hål med delning 60 mm på löparen för
M12-skruv eller genomgående M10-skruv (In-6) från baksidan med underläggs­
bricka.
5.2
Slidprofilens anslutningar
För fastsättning på bärare finns det ø13 hål med delning 60 mm för M12-skruv (In-6)
eller M10-skruv (In-6) med bricka.
Anslut sliden till lämplig drivutrustning.
5.3
Montering av stående slidkors
Ett stående slidkors kan monteras på flera sätt. Vid
stora laster ska vertikalsliden monteras närmast
lasten för att minska belastning på bakre slidens
löpare.
Lämplig montering vid stora laster. Inget vridmoment
på bakre slidens löpare.
Slidens olika monteringslägen begränsas till:
vertikalt, stående horisontalt och liggande
horisontalt.
*1. Last
- 14 be03ds
SE
Vertikalmontering
5.4
Stående horosontalmontering
Liggande horosontalmontering
Rekommenderat lyftsätt av servoslider
För de flesta sliderna är egenvikten så låg att manuellt lyft kan utföras. För slider
med inställningslängd över 540 mm och för hopmonterade slidkors bör godkänt
lyftdon användas.
OBS! Löparen får ej användas för lyft.
Lyftpunkt kan anbringas i hål på slidprofilen. I undantags fall kan lyft ske med en
mjuk lyftstropp som en snara runt slidprofilen om denna säkras mot glidning.
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
6.1
Byte av hastighetsområde
VARNING!
Fallande last kan orsaka skada.Säkra lasten vid byte av rem eller remhjul.
- 15 be03ds
SE
Byte av remhjul
Innan arbete utföres, säkra lasten genom att köra sliden eller lasten till ett
bottenläge, detta för att förhindra att lasten rör sig nedåt.
Max hastighet
Hjul på motoraxel
Hjul på kulskruv
Motor
70 cm/min
19 tänder
30 tänder, för slirkoppling
axeltapp längd 25 mm
175 cm/min
30 tänder, för slirkoppling
19 tänder
axeltapp längd 25 mm
110 cm/min
30 tänder, för slirkoppling
30 tänder
axeltapp längd 25 mm
Vid byte av hjul, vänd täckbrickan mellan motor och motorfäste, så att fästhålen
täcks.
OBS! Vid montering/avmontering av remhjul med slirkoppling får de smorda
tallriksfjädrarna inte komma i kontakt med friktionsytorna på remhjul, friktionsring
eller friktionsstopp.
Inställning av slirmoment
S
Dra centrumskruven 3/4 varv efter det läge då tallriksfjädrarna börjar arbeta.
S
Vid behov kan slirmomentet minskas (för att t.ex minska slirströmmen) genom
att dra centrumskruven mindre än 3/4 varv.
OBS! Högre slirmoment får ej inställas eftersom detta kan leda till skador på sliden
vid blockering.
Inställning av remmens spänning.
Byte av rem måste ske minst vart 5:e år eller vid behov.
S
Kontrollera att lasten är säkrad under tiden
som arbetet utförs.
S
Demontera kåpan.
S
Lossa motorn.
Om hjulet med slirkoppling sitter på motoraxeln måste remdriften först monteras
bort så att motorns fästskruvar blir åtkomliga, och därefter återmonteras.
S
Flytta motorn i sidled tills remmen blir så spänd att en kraft på 3,5 N som
angriper på remmen mitt emellan hjulen ger en nedböjning på 2,5 mm.
S
Dra fast motorns fästskruvar.
S
När hjulet med slirkoppling sitter på motoraxeln vrids hjulet (slirkopplingen
lossas) tills urtaget i dess styrkant kommer mitt för den skruv som är belägen
mellan remsidorna. Denna skruv kan nu dras åt.
S
Montera bort remhjulen och remmen så att övriga skruvar kan dras åt.
S
Montera remöverföring och ställ in slirkoppling.
S
Montera kåpan.
- 16 be03ds
SE
7
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
7.1
S
Dagligen.
Blås ren sliden från svetspulver och damm.
7.2
S
Varje månad
Kolla remmen och byt den vid behov.
Observera att remmen måste bytas minst vart 5:e år.
OBS!
Detta är ett säkerhetskrav vid vertikal monteringsläge eftersom slidens last faller
ned vid rembrott.
Vid byte av rem eller remhjul säkra lasten och läs sidan 16.
7.3
S
Varje år
Kontrollera att slirkopplingen är injusterad med rätt slirmoment, se sidan 16.
7.4
S
Vid behov
Smörj teleskopbälgar med molybdendisulfid
Smörjning av slirkoppling
S
Fetta in tallriksfjädrar och remhjulets minsta innerdiameter med molybdendisul­
fid.
OBS! Inget fett får komma i kontakt med friktionsytorna på remhjul, friktionsring
eller friktionstapp.
Byte av slitdelar till slirkoppling
S
Byt friktionsring och/eller tallriksfjäder.
S
Smörj enl. ovan.
Inställning av slirmoment (se även drift se på sid 16.)
S
Drag slirkopplingens centrumskruv 3/4 var efter det läge då talllriksfjädrarna
börjar arbeta.
- 17 be03ds
SE
7.5
S
Vid längre stillestånd
Olja in stålaxlarnas oskyddade ytor för att undvika korrosion.
OBS! Molybdendisulfid får ej användas.
S
Rostskyddsmedel i sprayförpackning rekommernderas för att komma åt skymda
ytor.
7.6
Byte av linjärlager.
1
Remhjul
5
Kulskruv
8
Ändbricka
2
Kil
6
Löpare
9
Slidprofil
3
Kullagermutter
7
Kulmutter
10 Kulbussning
4
Stålaxel
Slidens linjärlager består av 2 st stålaxlar (pos. 4) och 4 st kulbussningar (pos. 10).
- 18 be03ds
SE
Byte av kulbussningar (pos. 10)
1. Montera bort kulskruvens remhjul (pos. 1), kil (pos. 2) och
kullagermutter (pos. 3) med låsbricka samt ändbricka (pos. 8).
2. Dra ut löpare (pos. 6) med kulskruv (pos. 5).
3. Tryck ut kulbussningen (pos. 10) från löparen (pos. 6) med
hjälp av en skruvmejsel.
4. Montera ny kulbussning (pos. 10) genom att pressa ihop så
mycket att den passerar låsskruven.
5. Se till att låsskruven går in i kulbussningens (pos. 10) styrhål.
Byt övriga kulbussningar på samma sätt.
* Låsskruv
Byte av stålaxel (pos. 4)
1. Montera bort ändbricka (pos. 8).
2. Lossa alla skruvar från slidprofilen (pos. 9) som håller fast stålaxeln (pos. 4).
3. Dra ut den defeka stålaxeln (pos. 4) ur löparens kulbussningar (pos. 10).
4. Fetta in kulbussningarna (pos. 10) med kullagerfett.
5. För in den nya stålaxeln (pos. 4), med skruvhålen mot slidprofilen, in i respektive
kulbussningar.
6. Limma skruvarna med Loctite 242, åtdragningsmoment 10 Nm.
Passa in den andra stålaxeln på samma sätt.
Montera ändbrickan.
Byte av kulskruv (pos 5) med mutter
1. Montera bort kulskruvens remhjul (pos. 1), kil (pos. 2), kullagermutter med
låsbricka (pos. 3), samt ändbricka (pos. 9).
2. Dra ut löpare (pos. 6) med kulskruv (pos. 5) från sin styrning.
3. Skruva ut kulmutter (pos. 7) ur löpare (pos. 6) med hjälp av en tång i löparens
urtag.
4. Sätt på lim Loctite 222 på den nya kulmutterns monteringsgänga och skruva i
den nya kulmuttern (pos. 7) (med igängad kulskruv) i löpare (pos. 6).
5. För in löparen (pos. 6) med kulskruv i sin styrning resp lagring.
Montera resterande detaljer.
- 19 be03ds
SE
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reparations- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
A6 Slide är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk
standard EN 60204-1, EN 1050, EN 12100-2 och EN 60974-10. Efter utförd service
eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten
inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
- 20 be03ds
Måttskiss
60
120
180
240
300
420
540
730
1030
L
305
365
425
485
545
667
785
1025
1385
N
3
4
5
6
7
9
11
14
21
- 21 be03dim
Edition 110301
Slide
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Notes
Max Speed
0334 333 880 A6 Slide
Setting lenght = 60 mm
70cm/min
0334 333 881 A6 Slide
Setting lenght = 120 mm
70cm/min
0334 333 882 A6 Slide
Setting lenght = 180 mm
70cm/min
0334 333 883 A6 Slide
Setting lenght = 240 mm
70cm/min
0334 333 884 A6 Slide
Setting lenght = 300 mm
70cm/min
0334 333 885 A6 Slide
Setting lenght = 420 mm
70cm/min
0334 333 886 A6 Slide
Setting lenght = 540 mm
70cm/min
0334 333 887 A6 Slide
Setting lenght = 730 mm
70cm/min
0334 333 888 A6 Slide
Setting lenght = 1030 mm
70cm/min
0334 333 924 A6 Slide
Setting lenght = 300 mm
330 cm/min
0334 333 940 A6 Slide
Setting lenght = 60 mm *)
70cm/min
0334 333 941 A6 Slide
Setting lenght = 120 mm *)
70cm/min
0334 333 942 A6 Slide
Setting lenght = 180 mm *)
70cm/min
0334 333 943 A6 Slide
Setting lenght = 240 mm *)
70cm/min
0334 333 944 A6 Slide
Setting lenght = 300 mm *)
70cm/min
0334 333 945 A6 Slide
Setting lenght = 420 mm *)
70cm/min
0334 333 946 A6 Slide
Setting lenght = 540 mm *)
70cm/min
0459 839 055 Spare parts list
*) Optical pulse generator
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 22 be03o
Edition 110301
Slide
Slitdelar
Ordering no.
0334 342 001
Denomination
Cog belt
Notes
L400 / 80T
- 23 be03w
Edition 110301
Slide
Tillbehör
Motor cable,
A6 Slide - Control box A6 GMH, A6 PAV
and A6 FAA
2m ......................................
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 24 be03a
0460 745 880
0460 745 881
0460 745 882
0460 745 883
0460 745 884
0460 745 885
0460 745 886
0460 745 887
0460 745 888
0460 745 889
Edition 110301
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 25 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
110210
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising