ESAB | MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i | Instruction manual | ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Používateľská príručka

ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Používateľská príručka
CZ
Aristo
MechTig C2002i
Návod k používání
0444 620 101 CZ 110120
Valid for serial no. 810-xxx-xxxx, 049-xxx-xxxx
1 SMĔRNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel WO 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Pokyny pro zvedání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umístĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítĕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení koncového odporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Zapojení a ovládací zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Průtokomĕr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konektor USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodní přípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti přehřátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana průtoku vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana průtoku plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvĕtlení symbolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
9
9
10
7 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7.1
7.2
7.3
Prohlídka a čištĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňování chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiskárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
8 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TLAK DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHLADICÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
18
19
20
21
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-2-
CZ
1
SMĔRNICE
DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that weld­
ing power source MechTig C2002i from serial number 810 are constructed and tested in compliance
with the standard EN 60974-1 /-3 and EN 60974-10 (Class A) in accordance with the requirements of
directive (2006/95/EC) and (2004/108/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-05-20
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice. Pozor! Při výmĕnĕ drátu nepoužívejte ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
dp02d1ja
-3-
CZ
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
VÝSTRAHA!
Nepoužívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných oblastech, v
nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
dp02d1ja
-4-
CZ
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
3
ÚVOD
MechTig C2002i je napájecí zdroj pro svařování, určený k mechanizovanému
svařování TIG.
Příslušenství k výrobku ESAB lze nalézt na stranĕ 21.
3.1
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává s:
S
návodem k obsluze napájecího zdroje pro svařování;
S
návodem k použití ovládacího panelu;
S
5m zpĕtným kabelem;
S
koncovým odporem.
3.2
Ovládací panel WO 100
Viz samostatný návod k obsluze, kde najdete podrobný popis ovládacího panelu.
dp02d1ja
-5-
CZ
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
MechTig C2002i
Síťové napĕtí
230 V $10 %, 1 50/60 Hz
Sí"ové napájení
Zmax 0,35 Ω
Primární proud Imax.
22 A
Rozsah nastavení
5 A - 200 A
Přípustné zatížení
35% pracovní cyklus
35% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
200 A/18 V
180 A/17 V
150 A/16 V
110 A/14 V
Účiník při maximálním proudu
0,98
Účinnost při maximálním proudu
73 %
Napĕtí naprázdno
92 V
Provozní teplota
-10 až +40 ° C
Přepravní teplota
-20 až +55 ° C
Konstantní akustický tlak
< 70 dB
Rozmĕry d x š x v
470 x 479 x 472 mm
Hmotnost
30 kg
Třída krytí
Třída použití
IP 23
Chladicí jednotka
Chladicí výkon
při 50 Hz
při 60 Hz
670 W při 40° C teplotního rozdílu a průtoku 1,0 l/min
650 W při 40° C teplotního rozdílu a průtoku 1,0 l/min
Typ chlazení
50 % voda/50% monoetylenglykol
Množství chladicí kapaliny
2.0 l
Maximální průtočné množství vody
při 50 Hz
při 60 Hz
1.22 l/min
1.44 l/min
Max. tlak vody
při 50 Hz
při 60 Hz
0.32 MPa (3.2 bar)
0.42 MPa (4.2 bar)
Síťové napájení, Zmax
Maximální přípustná impedance vedení v síti podle IEC 61000-3-11.
Zatĕžovací cyklus
Zatĕžovací cyklus specifikuje čas jako procento desetiminutového intervalu, bĕhem kterého můžete
svařovat nebo řezat při konkrétní zátĕži. Pracovní cyklus platí pro 40 ° C.
Pracovní cyklus platí pro 40° C.
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
Třída použití
Symbol
udává, že tento napájecí zdroj je určen pro použití v oblastech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
dp02d1ja
-6-
CZ
5
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
Pozor!
Požadavky na síťové napájení
Výkonová zařízení mohou v důsledku odebírání primárního proudu ze síťového rozvodu ovlivňovat
kvalitu rozvodné sítĕ. Proto se mohou na nĕkteré typy zařízení (viz technické údaje) vztahovat
omezení ohlednĕ zapojení nebo požadavků, týkající se maximální přípustné síťové impedance
nebo minimálního napájecího výkonu v místĕ rozhraní s veřejnou rozvodnou sítí. V takovém
případĕ je instalační technik nebo uživatel odpovĕdný za to, aby se na základĕ konzultace s
provozovatelem rozvodné sítĕ v případĕ potřeby ujistil, zda lze zařízení připojit.
5.1
Pokyny pro zvedání
5.2
Umístĕní
Umístĕte napájecí zdroj pro svařování tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a
výstupním otvorům pro chladicí vzduch.
5.3
Napájení ze sítĕ
Přesvĕdčte se, zda je napájecí zdroj pro sváření připojen ke správnému síťovému
napĕtí a zda je chránĕn správnĕ dimenzovanou pojistkou. Připojení k ochrannému
zemnícímu vodiči musí být provedeno v souladu s předpisy.
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů
MechTig C2002i
Síťové napĕtí
Průřez síťového vodiče
Proud fáze I ef.
Pojistka
proti rázovému přepĕtí
typ C MCB
230 V, 1 50/60 Hz
3 G 2,5 mm2
12 A
16 A
16 A
Průřez svařovacího kabelu
50 mm2
POZOR!Výše uvedené průřezy síťových kabelů a zatížitelnosti pojistek odpovídají švédským
předpisům. Používejte napájecí zdroj pro sváření v souladu s příslušnými státními předpisy.
dp02d1ja
-7-
CZ
5.4
Připojení koncového odporu
Když není připojen dálkový ovladač, vzdálená zásuvka musí být vybavena koncovým
odporem, aby nedocházelo k rušení spojů.
6
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 3. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
6.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zapojení a ovládací zařízení
Přípojka pro vstup spouštĕcího plynu
Přípojka pro vstup svařovacího plynu
Přípojka pro vstup kořenového plynu
Spínač síťového napájení
Typový štítek s údaji o napájení
Ovládací panel,
viz samostatný návod k obsluze
Průtokomĕr
Tiskárna
Konektor USB, viz bod 6.3.
Přípojka pro dokumentační systém WMS
4000
Přípojka (CAN) pro dálkový ovladač,
koncový odpor nebo svařovací stanici A25
Přípojka pro podávání drátu
Přípojka pro výstup kořenového plynu
Přípojka pro výstup svařovacího a
spouštĕcího plynu
15
Přípojka pro otáčení
16
Přípojka pro chladicí kapalinu z nástroje
na svařování trubek, ČERVENÁ
17
Přípojka s ELP* pro přívod chladicí
kapaliny do nástroje na svařování trubek,
MODRÁ
18
Doplňování chladicí kapaliny
19
Přípojka pro svařovací proud (-)
20
Přípojka pro hořák TIG
21
Přípojka zpĕtného kabelu (+)
*ELP = inteligentní čerpadlo společnosti ESAB, viz bod 6.4
dp02d1ja
-8-
CZ
6.2
Průtokomĕr
POZOR! Aby se dosáhlo správného průtoku, musí se mĕřit na nástroji.
Průtokomĕr je kalibrován pro plyn argon s tlakem 4 bar. Průtok plynu namĕřený na
nástroji se může lišit v závislosti na připojeném nástroji. Při použití jiných tlaků nebo
plynů se průtok musí mĕřit na obrobku.
ESAB doporučuje používat regulátor tlaku nastavený na 4 bar.
6.3
Konektor USB
K přenášení programů mezi systémy lze použít externí pamĕť USB.
Pozor!
Při normálním používání nehrozí žádné riziko Ęzavirování“ zařízení. Abyste zcela
vyloučili riziko, doporučujeme nepoužívat pamĕť používanou s tímto zařízením k
žádnému jinému účelu, než ke kterému je určena.
Nĕkteré pamĕti USB nemusí s tímto zařízením fungovat. Doporučujeme používat
pamĕti USB od seriózního dodavatele.
Společnost ESAB nenese žádnou odpovĕdnost za jakékoliv škody způsobené v
důsledku nesprávného použití pamĕti USB.
6.4
Vodní přípojka
Napájecí zdroj je vybaven systémem detekce vody ELP (ESAB Logic Pump), který
kontroluje připojení vodních hadic. Po připojení vodou chlazeného nástroje na
svařování trubek se spustí vodní čerpadlo.
6.5
Ochrana proti přehřátí
Napájecí zdroj pro svařování má ochranu proti přehřátí, která se aktivuje v případĕ,
že se příliš zvýší teplota. Když k tomu dojde, svařovací proud se přeruší a v dolním
pravém rohu ovládacího panelu začne blikat červené pole s textem “OVERHEAT“
(Přehřátí).
Když teplota klesne, ochrana proti přehřátí se automaticky resetuje a pole přestane
červenĕ blikat.
Další informace najdete v uživatelské příručce k ovládacímu panelu.
6.6
Ochrana průtoku vody
V případĕ přerušení průtoku chladicí kapaliny zablokuje ochrana průtoku vody
napájecí zdroj (minimální průtok vody 0,7 l/min). Když k tomu dojde, svařovací proud
se přeruší a na ovládacím panelu se zobrazí chybové hlášení.
Další informace najdete v uživatelské příručce k ovládacímu panelu.
6.7
Ochrana průtoku plynu
Klesne-li průtok plynu pod 4 l/min, ochrana průtoku zastaví svařování. Když k tomu
dojde, na ovládacím panelu se zobrazí chybové hlášení.
Další informace najdete v uživatelské příručce k ovládacímu panelu.
dp02d1ja
-9-
CZ
6.8
Vysvĕtlení symbolů
Hořák TIG
Výstup spouštĕcího a
svařovacího plynu
Nástroj na svařování
trubek
Výstup kořenového plynu
Otáčení
Vstup kořenového plynu
Podávání drátu
Vstup svařovacího plynu
Vstup spouštĕcího plynu
Podrobný popis funkcí najdete v návodu k použití ovládacího panelu.
7
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
Pouze osoby s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnĕný personál)
mohou odstraňovat bezpečnostní štítky.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
7.1
Prohlídka a čištĕní
Napájecí zdroj
Pravidelnĕ kontrolujte, zda není napájecí zdroj pro svařování ucpán nečistotami.
Četnost a způsob čištĕní jsou závislé na:
S
typu svařování;
S
dobĕ hoření oblouku;
S
umístĕní;
S okolním prostředí.
Za normálních podmínek stačí napájecí zdroj jedenkrát ročnĕ profouknout suchým
stlačeným vzduchem (se sníženým tlakem).
dp02d1ja
- 10 -
CZ
Jinak mohou ucpané vstupy a výstupy vzduchu způsobit přehřátí.
Nástroj na svařování trubek
K zajištĕní bezproblémového svařování se musí opotřebené díly nástroje na
svařování trubek pravidelnĕ čistit a mĕnit.
7.2
Doplňování chladicí kapaliny
Doplňte chladicí kapalinu na úroveň
plnicího otvoru.
Doporučuje se používat chladivo ESAB.
Viz příslušenství na str. 21.
UPOZORNĔNÍ!
S chladicí kapalinou se musí zacházet jako s chemickým odpadem.
7.3
Tiskárna
Výmĕna role papíru
Chcete-li vymĕnit roli papíru, postupujte podle následujícího popisu:
1. Otevřete kryt tiskárny, jak je znázornĕno na obrázku.
2. Vložte roli papíru a ujistĕte se, že se odvíjí správným smĕrem, jak je znázornĕno
na obrázku.
Otevření krytu tiskárny
dp02d1ja
Vložení role papíru
- 11 -
CZ
3. Vytáhnĕte papír a zavřete kryt, jak je znázornĕno na obrázku.
4. Tiskárna je připravena k tisku.
Zavření krytu tiskárny
8
Připravena k tisku
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto
doporučené kontroly.
Druh závady
Není oblouk.
Nápravné opatření
S
S
S
S
S
Bĕhem svařování došlo k
přerušení svařovacího proudu.
S
S
S
Zkontrolujte, zda je zapnut vypínač síťového napájení.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a
zpĕtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte průtok chladicí kapaliny.
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
Zkontrolujte, zda se aktivovala ochrana proti přehřátí (na
ovládacím panelu je zobrazen chybový kód 6 2).
Zkontrolujte průtok chladicí kapaliny.
Zkontrolujte síťové pojistky.
Často se aktivuje ochrana proti
přehřátí.
S
Přesvĕdčete se, zda nejsou překročeny předepsané hodnoty
napájecího zdroje pro svařování (tj. zda není zařízení
přetíženo).
Nízký svařovací výkon.
S
Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a
zpĕtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda jsou použity správné elektrody.
Zkontrolujte síťové pojistky.
Zkontrolujte, zda se používá správný ochranný plyn.
S
S
S
S
9
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
MechTig C2002i je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými
normami 60974-1, 60974-2, 60974-3 a 60974-10 . Servisní jednotka, která provedla
servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval
uvedeným normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
dp02d1ja
- 12 -
p
- 13 -
Schema
dp02e
- 14 -
Edition 110120
dp02e
- 15 -
Edition 110120
dp02e
- 16 -
Edition 110120
dp02e
- 17 -
Edition 110120
Tlak díly
P = Tlak čerpadla
Q = Průtok
dp02k
- 18 -
Chladicí
P = Výkon
tö = Průtok
dp02k
- 19 -
MechTig C2002i
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0444 700 880 Welding power source
Aristot MechTig C2002i, WO100
0459 839 009 Spare parts list
Aristot MechTig C2002i, WO100
0444 536
Instruction manual
Control panel WO100
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dp02o
- 20 -
Edition 110120
MechTig C2002i
Spotřební díly
dp02a
Thermal paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 529 002
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0007 810 012
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0301 100 880
- 21 -
Edition 110120
MechTig C2002i
Product
Ordering number
Tube welding tool PRB
17-49 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17-49 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 750 882
0443 760 882
0443 770 882
0443 750 883
0443 760 883
0443 770 883
Tube welding tool PRD
160 (for meltwelding with floating head) . . . . . . . . . . . . . . . . .
160 with wire feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 151 880
0444 151 881
Tube welding tool
3-12 enclosed
3-38 enclosed
6-76 enclosed
0444 300 880
0444 301 880
0444 302 880
PRH
...........................
...........................
...........................
Tube welding tool POC 12-60 with wire feed unit . . . . . . . . . . . . .
0443 930 880
TIG hand torch TXH 400W (4 m OKC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 014 840
Wire feed unit MEI 10
for PRB 17-49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 33-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 60-170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 211 880
0444 212 880
0444 213 880
Wire feed unit MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 830 880
Remote control unit MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 181 880
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole,
5m .................................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Documentation system
Welddoct WMS 40000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 410 880
0457 410 881
0457 072 881
0457 072 882
Return cable 4,5 m, 25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0156 743 909
Extension cable
 for wire feed unit and CAN 42 V, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚ for rotation, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extension set
ƒ for current, water and gas, 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ for current, water, gas and torch contact, 8 m . . . . . . . . . . . . .
dp02a
- 22 -
0456 904 880
0456 906 880
0456 905 880
0466 705 881
Edition 110120
MechTig C2002i
dp02a
- 23 -
Edition 110120
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
101217
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising