ESAB | MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i | Instruction manual | ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Lietotāja rokasgrāmata

ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Lietotāja rokasgrāmata
LV
Aristo
MechTig C2002i
Lietošanas pamācība
0444 620 101 LV 110120
Valid for serial no. 810-xxx-xxxx, 049-xxx-xxxx
1 DIREKTĪVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Aprīkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadības panelis WO 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Celšanas instrukcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tīkla strāvas padeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gala rezistora pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
6 DARBĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Savienojumi un vadības ierīces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gāzes plūsmas mērītājs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB savienojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ūdens savienojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aizsardzība pret pārkaršanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plūsmas drošības slēdzis, ūdens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plūsmas drošības slēdzis, gāze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbolu paskaidrojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
9
10
11
7 APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
7.1
7.2
7.3
Pārbaude un tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dzesēšanas šķidruma uzpilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Printeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
8 KĻŪMJU MEKLĒŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHĒMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SŪKŅA DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DZESĒŠANAS RĀDĪTĀJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASŪTĪŠANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
18
19
20
21
Tiek paturētas tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt specifikācijas.
TOCl
-2-
LV
1
DIREKTĪVA
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Zviedrija, paziņo, ka metināšanas strāvas avots Me­
chTig C2002i ar sērijas numuru 810 konstruēts un pārbaudīts atbilstoši standartiem EN 60974-1/-3 un
EN 60974-10 (A klase) saskaņā ar direktīvu (2006/95/EK) un (2004/108/EEK) prasībā
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-05-20
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
DROŠĪBA
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu vai pie
tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst prasībām, kas
attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu, jāievēro
šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina metināšanas iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var
savainoties un iekārta var tikt sabojāta.
1.
Visiem, kas lieto metināšanas iekārtu, jāpārzina:
S tās darbība
S kur atrodas avārijas slēdži
S tās funkcijas
S attiecīgie drošības pasākumi
S metināšana un griešana
2.
Operatoram jānodrošina, lai:
S neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā.
S neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks
3.
Darba vietā:
S jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem
S nedrīkst būt caurvējš
4.
Individuālās aizsardzības līdzekļi
S Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, tādus kā aizsargbrilles, ugunsdrošu apģērbu,
aizsargcimdus. Ievērojiet! Nelietojiet drošības cimdus, kad maināt stiepli.
S Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt., kas
var aizķerties vai radīt apdegumus.
5.
Parastie drošības pasākumi
S Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši.
S Strādāt ar augstsprieguma iekārtu drīkst tikai kvalificēts elektriķis.
S Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu.
S Iekārtas eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt tās darbības laikā.
-3dp02d1la
LV
BRĪDINĀJUMS
Metinot un griežot ar elektrisko loku, var savainot sevi un citus. Metinot ievērojiet drošības
pasākumus. Lai darba devējs jūs iepazīstina ar drošības praksi, kas pamatojas uz ražotāja
norādītajiem bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
S
Uzstādiet un iezemējiet metināšanas agregātu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
S
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu, slapjiem cimdiem vai slapju
apģērbu.
S
Esiet izolēts no zemes un apstrādājamā materiāla.
S
Strādājiet drošā pozā.
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
S
Neturiet galvu dūmos.
S
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie
loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu.
S
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas un lietojiet aizsargājošu
apģērbu.
S
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem.
UGUNSBĪSTAMĪBA
S
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
S
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
S
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet liet ošanas pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet strāvas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
UZMANĪBU!
“Class A" iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās mājās, kurās
elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot publisko zemsprieguma
elektrotīklu. Šādās vietās var būt grūtības nodrošināt “Class A“ iekārtu
elektromagnētisko saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma
izraisītos traucējumus.
UZMANĪBU!
Šis ražojums paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
-4dp02d1la
LV
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
atkritumiem un īstenojot to saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks, jānodod utilizācijai otrreizējās
pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt informāciju par
apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB izplatītāju.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni
izlasiet lietošanas pamācību.
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un
metināšanai.
3
IEVADS
MechTig C2002i ir metināšanas barošanas avots, paredzēts mehanizētai TIG
metināšanai.
Izstrādājuma ESAB piederumu sarakstu skatiet 21 lpp.
3.1
Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā iekļauta:
S
metināšanas barošanas avota lietošanas rokasgrāmata;
S
vadības paneļa lietošanas pamācība;
S
5 m atgriezeniskais kabelis;
S
gala rezistors.
3.2
Vadības panelis WO 100
Plašāku aprakstu par vadības paneli skatiet atsevišķā lietošanas rokasgrāmatā.
-5dp02d1la
LV
4
TEHNISKIE DATI
MechTig C2002i
Tīkla spriegums
230 V $10%, 1 50/60 Hz
Elektrotīkls
Primārā tinuma strāva I maks.
Zmaks. 0.35 Ω
22 A
Iestatījumu diapazons
5 A - 200 A
Atļautā slodze
30% darba ciklā
35% darba ciklā
60 % darba ciklā
100% darba ciklā
200 A / 18 V
180 A / 17 V
150 A / 16 V
110 A / 14 V
Jaudas koeficients pie maksimālās strāvas
0.98
Efektivitāte pie maksimālās strāvas
73 %
Atvērtas ķēdes spriegums
92 V
Darba temperatūra
-10 līdz +40° C
Pārvietošanas temperatūra
no -20 līdz + 55° C
Nemainīgs trokšņa spiediens pēc A skalas
< 70 dB
Izmēri (garums x platums x augstums)
470 x 479 x 472 mm
Svars
30 kg
Aizsardzības kategorija
Lietojuma kategorija
IP 23
Dzesēšanas ierīce
Dzesēšanas jauda
pie 50 Hz
pie 60 Hz
670 W pie 40° C temperatūras starpība un plūsma 1,0
l/min
650 W pie 40° C temperatūras starpība un plūsma 1,0
l/min
Dzesēšanas veids
50% ūdens / 50% monoetilēnglikols
Dzesēšanas šķidruma daudzums
2,0 l
Maksimālā ūdens plūsma
pie 50 Hz
pie 60 Hz
1,22 l/min
1,44 l/min
Maksimālais ūdens spiediens
pie 50 Hz
pie 60 Hz
0,32 MPa (3,2 bāri)
0,42 MPa (4,2 bāri)
Elektrotīkls, Zmaks.
Maksimālā pieļaujamā tīkla līnijas pilnā pretestība saskaņā ar IEC 61000-3-11.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var metināt vai
griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40° C temperatūrai.
Darba cikls ir derīgs 40° C temperatūrā.
Izturības klase
Ar kodu IP apzīmē izturības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iedarbību. Iekārta, kas marķēta ar IP23, paredzēta lietošanai telpās un ārpus tām.
Lietošanas klase
Simbols
bīstamību.
norāda, ka strāvas avotu paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu elektrisko
-6dp02d1la
LV
5
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic aroda speciālistam.
Ievērojiet!
Prasības elektrotīklam
Lielas jaudas iekārtas, saņemot no elektrotīkla primāro strāvu, var ietekmēt strāvas kvalitāti tīklā.
Tādēļ uz dažu tipu iekārtām (skat. tehniskos datus) var attiekties pieslēgšanas ierobežojumi vai
prasības par maksimālo pieļaujamo elektrotīkla pretestību vai nepieciešamo minimālo strāvas
piegādes jaudu pieslēgvietā. Šādā gadījumā uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir
pārliecināties, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru, ka iekārtu
drīkst pieslēgt tīklam.
5.1
Celšanas instrukcijas
5.2
Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai dzesēšanas gaisa ieplūdes un
izplūdes atveres nebūtu nosegtas.
5.3
Tīkla strāvas padeve
Pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots ir pieslēgts atbilstošam elektrotīkla
spriegumam un vai tas ir aizsargāts ar atbilstoša nomināla drošinātāju. Aizsardzības
zemējums jāizveido atbilstoši noteikumiem.
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
MechTig C2002i
Tīkla spriegums
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma
laukums
Fāzes strāva I RMS
Drošinātājs
pretviļņu
tips C MCB
Metināšanas kabeļa
šķērsgriezuma laukums
230 V 1 50/60 Hz
3 G 2,5 mm2
12 A
16 A
16 A
50 mm2
PIEZĪME.Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi turpinājumā norādīti saskaņā ar
Zviedrijas noteikumiem. Izmantojiet metināšanas barošanas avotu saskaņā ar attiecīgiem vietējiem
noteikumiem.
-7dp02d1la
LV
5.4
Gala rezistora pievienošana
Lai novērstu sakaru traucējumus, tālvadības ierīces kontaktligzdā jābūt ievietotam
gala rezistoram gadījumos, kad nav pievienota tālvadības ierīce.
6
DARBĪBA
Vispārīgus drošības noteikumus par darbu ar iekārtu sk.3. lpp. Pirms sākat
lietot iekārtu, izlasiet tos pilnībā!
6.1
Savienojumi un vadības ierīces
1
Savienojums sākuma gāzei
2
Savienojums metināšanas gāzei
3
Savienojums pamata gāzei
4
Slēdzis tīkla strāvai
5
Parametru plāksnīte savienojumu datiem
6
Vadības panelis,
skatiet atsevišķu lietošanas rokasgrāmatu
Gāzes plūsmas mērītājs
Printeris
USB savienojums, skatīt punktu 6.3.
Savienojums dokumentācijas sistēmai
WMS 4000
Savienojums (CAN) tālvadības ierīcei,
gala rezistoram vai metināšanas stacijai
A25
Savienojums stieples padevei
Pamata gāzes izejas savienojums
Metināšanas un sākuma gāzes izejas
savienojums
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rotācijas savienojums
16
SARKANS savienojums dzesētājam no
caurules metināšanas instrumenta
17
ZILS savienojums ar ELP* dzesētājam uz
caurules metināšanas instrumentu
18
Dzesēšanas šķidruma uzpildes atvere
19
Savienojums metināšanas strāvai (-)
-8dp02d1la
LV
20
Savienojums manuālajam TIG deglim
21
Atgriezeniskā kabeļa savienojums (+)
*ELP = ESAB loģiskais sūknis, skatīt punktu 6.4.
6.2
Gāzes plūsmas mērītājs
PIEZĪME. Lai sasniegtu pareizu plūsmu, tā jāmēra ar instrumentu.
Plūsmas mērītājs ir kalibrēts argona gāzei pie 4 bāru spiediena. Gāzes plūsma, ko
rada metināšanas instruments, var atšķirties atkarībā no pievienotā instrumenta. Ja
tiek izmantoti citi spiedieni vai gāzes, gāzes plūsmai jātiek mērītai pie sagataves.
ESAB iesaka izmantot spiediena regulatoru, kas iestatīts 4 bāru lielam spiedienam.
6.3
USB savienojums
Ārējā USB atmiņa var tikt izmantota, lai pārsūtītu programmas gan uz, gan no
sistēmām.
Piezīme!
Veicot normālu ekspluatāciju, nepastāv risks iegūt "vīrusus", kas varētu "inficēt"
aprīkojumu. Lai pilnībā novērstu risku, kopā ar šo aprīkojumu izmantoto atmiņu
iesakām izmantot tikai tai paredzētajiem mērķiem.
Noteiktas USB atmiņas var nestrādāt ar šo aprīkojumu. Iesakām izmantot USB
atmiņas no uzticama piegādātāja.
ESAB neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies USB atmiņas nepareizas
lietošanas dēļ.
6.4
Ūdens savienojums
Barošanas avots ir aprīkots ar noteikšanas sistēmu ELP (ESAB Logic Pump), kas
pārbauda, vai ūdens šļūtenes ir pievienotas. Kad tiek pievienots ar ūdeni dzesējams
caurules metināšanas instruments, ieslēdzas ūdens sūknis.
6.5
Aizsardzība pret pārkaršanu
Metināšanas barošanas avots aprīkots ar aizsardzību pret pārkaršanu, kas
ieslēdzas, ja temperatūra kļūst pārāk augsta. Ja tā notiek, metināšanas strāvas
padeve tiek pārtraukta un vadības paneļa labajā stūrī apakšā iedegas sarkans
mirgojošs lauks ar uzrakstu "OVERHEAT" (PĀRSLODZE).
Kad temperatūra samazinās, aizsardzība pret pārkaršanu tiek automātiski atiestatīta
un lauks pārstāj mirgot sarkanā gaismā.
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet vadības paneļa lietotāja rokasgrāmatu.
6.6
Plūsmas drošības slēdzis, ūdens
Ūdens plūsmas drošības slēdzis atslēdz barošanas avotu, ja tiek pārtraukta
dzesēšanas šķidruma piegāde (minimālā ūdens plūsma 0,7 l/min). Ja tā notiek,
metināšanas strāvas padeve tiek pārtraukta un vadības panelī parādās kļūdas
paziņojums.
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet vadības paneļa lietotāja rokasgrāmatu.
-9dp02d1la
LV
6.7
Plūsmas drošības slēdzis, gāze
Plūsmas drošības slēdzis aptur metināšanas procesu, ja gāzes plūsma samazinās
zem 4 l/min. Ja tā notiek, vadības panelī parādās kļūdas paziņojums.
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet vadības paneļa lietotāja rokasgrāmatu.
- 10 dp02d1la
LV
6.8
Simbolu paskaidrojumi
TIG deglis
Sākuma un metināšanas
gāzes izplūde
Cauruļveida metināšanas
instruments
Pamata gāzes izplūde
Rotācija
Pamata gāzes ieplūde
Stieples padeve
Metināšanas gāzes
ieplūde
Sākuma gāzes ieplūde
Plašāku aprakstu par funkcijām skatiet vadības paneļa lietošanas rokasgrāmatā.
7
APKOPE
Lai darbība būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas ar attiecīgām zināšanām par elektrību (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā pats
mēģina ražojumu labot, lai novērstu kādu bojājumu.
7.1
Pārbaude un tīrīšana
Barošanas avots
Regulāri pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots nav aizsērējis ar netīrumiem.
Tīrīšanas biežumu un metodes nosaka:
S metināšanas process;
S loka laiks;
S novietojums;
S apkārtējā vide.
Parasti ir pietiekami, ja reizi gadā barošanas avotu iztīra ar saspiesta gaisa strūklu
(ar samazinātu spiedienu).
Aizsērējušas vai aizsprostotas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres var izraisīt
pārkaršanu.
- 11 dp02d1la
LV
Cauruļveida metināšanas instruments
Cauruļveida metināšanas instrumenta dilstošās daļas regulāri jātīra un jāmaina, lai
metināšanu varētu veikt bez traucējumiem.
7.2
Dzesēšanas šķidruma uzpilde
Uzpildiet dzesēšanas šķidrumu līdz tas
sasniedz uzpildīšanas atveres līmeni.
Lietošanai tiek ieteikts ESAB dzesēšanas
šķidrums. Piederumus skatīt 21. lpp.
UZMANĪBU!
Ar dzesēšanas šķidrumu jārīkojas tāpat kā ar ķīmiskajiem atkritumiem.
7.3
Printeris
Papīra ruļļa maiņa
Lai nomainītu papīra rulli, veiciet šādas darbības:
1. Atveriet printera vāku, kā parādīts attēlā.
2. Ievietojiet papīra rulli un pārliecinieties, ka tas atritinās pareizā virzienā, kā
parādīts attēlā.
Printera vāka atvēršana
Papīra ruļļa ievietošana
- 12 dp02d1la
LV
3. Izvelciet papīru un aizveriet vāku, kā parādīts attēlā.
4. Printeris ir gatavs drukas darbiem.
Printera vāka aizvēršana
8
Gatavs drukas darbiem
KĻŪMJU MEKLĒŠANA
Pirms vēršaties pie kvalificēta mehāniķa klientu apkalpošanas centrā, izmēģiniet
turpmāk minētās pārbaudes un inspekcijas metodes.
Kļūmes veids
Nav loka.
Kļūmes novēršana
S
S
S
S
S
Pārbaudiet, vai tīkla elektrības padeves slēdzis ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeve un
atgriezeniskais kabelis ir pieslēgti pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīts atbilstošs strāvas lielums.
Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma plūsmu.
Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni.
Metināšanas strāvas padeve
tiek pārtraukta metināšanas
laikā.
S
Aizsardzība pret pārkaršanu
bieži ieslēdzas.
S
Pārbaudiet, vai nav pārsniegti metināšanas barošanas avota
nominālie dati (piem., vai ierīce nav pārslogota).
Slikta metināšanas kvalitāte.
S
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeve un
atgriezeniskais kabelis ir pieslēgti pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīts atbilstošs strāvas lielums.
Pārbaudiet, vai tiek izmantoti atbilstoši elektrodi.
Pārbaudiet tīkla elektrības padeves drošinātājus.
Pārbaudiet, vai tiek izmantota atbilstoša metināšanas gāze.
S
S
S
S
S
S
9
Pārbaudiet, vai nav ieslēgusies aizsardzība pret pārkaršanu
(vadības panelī redzams kļūmes kods 6 2).
Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma plūsmu.
Pārbaudiet tīkla elektrības padeves drošinātājus.
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
MechTig C2002i ir projektēts un testēts atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas
standartiem 60974-1, 60974-2, 60974-3 un 60974-10 . Servisa centram, kas veicis
apkopi vai remontu, jānodrošina, lai ražojums joprojām atbilstu minētajam
standartam.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
- 13 dp02d1la
Shēma
- 14 dp02e
Edition 110120
- 15 dp02e
Edition 110120
- 16 dp02e
Edition 110120
- 17 dp02e
Edition 110120
Sūkņa dati
P=
Q=
- 18 dp02k
Dzesēšanas rādītājs
P=
tö =
- 19 dp02k
MechTig C2002i
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
Denomination
Type
0444 700 880 Welding power source
Aristot MechTig C2002i, WO100
0459 839 009 Spare parts list
Aristot MechTig C2002i, WO100
0444 536
Instruction manual
Control panel WO100
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 20 dp02o
Edition 110120
MechTig C2002i
Piederumi
Thermal paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 529 002
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0007 810 012
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0301 100 880
- 21 dp02a
Edition 110120
MechTig C2002i
Product
Ordering number
Tube welding tool PRB
17-49 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17-49 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 750 882
0443 760 882
0443 770 882
0443 750 883
0443 760 883
0443 770 883
Tube welding tool PRD
160 (for meltwelding with floating head) . . . . . . . . . . . . . . . . .
160 with wire feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 151 880
0444 151 881
Tube welding tool
3-12 enclosed
3-38 enclosed
6-76 enclosed
0444 300 880
0444 301 880
0444 302 880
PRH
...........................
...........................
...........................
Tube welding tool POC 12-60 with wire feed unit . . . . . . . . . . . . .
0443 930 880
TIG hand torch TXH 400W (4 m OKC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 014 840
Wire feed unit MEI 10
for PRB 17-49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 33-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 60-170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 211 880
0444 212 880
0444 213 880
Wire feed unit MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 830 880
Remote control unit MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 181 880
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole,
5m .................................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Documentation system
Welddoct WMS 40000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 410 880
0457 410 881
0457 072 881
0457 072 882
Return cable 4,5 m, 25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0156 743 909
Extension cable
 for wire feed unit and CAN 42 V, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚ for rotation, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extension set
ƒ for current, water and gas, 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ for current, water, gas and torch contact, 8 m . . . . . . . . . . . . .
- 22 dp02a
0456 904 880
0456 906 880
0456 905 880
0466 705 881
Edition 110120
MechTig C2002i
- 23 dp02a
Edition 110120
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
101217
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising