ESAB | MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i | Instruction manual | ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Brugermanual

ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Brugermanual
NO
Aristo
MechTig C2002i
Bruksanvisning
0444 620 101 NO 110120
Valid for serial no. 810-xxx-xxxx, 049-xxx-xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innstillingspanel WO 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Løfteanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømtilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkopling av avslutningsmotstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Tilkoplinger og kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gassmåler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vanntilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overopphetingsvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømningsvakt vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømningsvakt gass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
9
9
10
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7.1
7.2
7.3
Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfylling av kjølevæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
8 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUMPEDATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KJØLE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
18
19
20
21
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-2-
NO
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsström­
källa MechTig C2002i från serienummer 810 är konstruerade och provade i överensstämmelse med
standard EN 60974-1 /-3 och EN 60974-10 (Class A) enligt villkoren i direktiv (2006/95/EG) och
(2004/108/EG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-05-20
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
SIKKERHET
Brukeren av ESAB utstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de an­
satte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sik­
kerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen utstyr. Denne anbefalin­
gen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i utstyrets funksjon. Feil
bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med utstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising og brenning
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid og brenning
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller, flamme­
sikre klær og beskyttelseshansker Merk! Ikke bruk beskyttelseshansker når du
skal skifte tråd.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av utstyret må ikke gjøres under drift.
-3dp02d1na
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising og brenning. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert
på produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Utstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra røyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av røyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør
OBS!
Utstyr av “Class A” er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning
fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av “Class A” i slike lokaler
på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
Elektronisk utstyr skal leveres til gjenvinningsanlegg!
I henhold til nasjonal lovgivning og direktiv 2002/96/EF, om håndtering av kasserte
elektriske og elektroniske produkter, skal slike produkter leveres til gjenvinningsanlegg.
Som ansvarlig for utstyret har du i henhold til loven plikt til å innhente informasjon om
godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt din nærmeste ESAB-representant for mer informasjon.
-4dp02d1na
NO
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
3
INNLEDNING
MechTig C2002i er en sveisestrømkilde beregnet på mekanisk TIG-sveising.
ESAB's tilbehør for produktet finner du på side 21.
3.1
Utstyr
Strømkilden leveres med:
S
bruksanvisning for sveisestrømkilde
S
bruksanvisning for innstillingspanel
S
5 m jordingskabel
S
avslutningsmotstand.
3.2
Innstillingspanel WO 100
Du finner en utførlig beskrivelse av innstillingspanelet i en egen bruksanvisning.
-5dp02d1na
NO
4
TEKNISKE DATA
MechTig C2002i
Nettspenning
230 V $10 %, 1 50/60 Hz
Nettforsyning
Primærstrøm Imaks.
Zmax 0,35 Ω
22 A
Innstillingsområde
5 A - 200 A
Tillatt belastning
30 % intermittens
35 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
200 A / 18 V
180 A / 17 V
150 A / 16 V
110 A / 14 V
Ytelsesfaktor ved maks. strøm
0,98
Virkningsgrad ved maks. strøm
73 %
Tomgangsspenning
92 V
Driftstemperatur
- 10 til +40 ° C
Transporttemperatur
- 20 til +55 ° C
Kontinuerlig A-veid lydtrykk
<70 db
Mål l x b x h
470 x 479 x 472 mm
Vekt
30 kg
Beskyttelsesklasse
Anvendelsesklasse
IP 23
Kjøleaggregat
Kjøleeffekt
ved 50 Hz
ved 60 Hz
670 W ved 40 ° C temperaturforskjell og væskestrømning 1,0 l/min
650 W ved 40 ° C temperaturforskjell og væskestrømning 1,0 l/min
Kjølevæske
50 % vann / 50 % monoetylenglykol
Væskemengde
2,0 l
Maks.vannstrøm
ved 50 Hz
ved 60 Hz
1,22 l/min
1,44 l/min
Maks. vanntrykk
ved 50 Hz
ved 60 Hz
0.32 MPa (3,2 bar)
0.42 MPa (4,2 bar)
Nettforsyning, Zmaks.
Største tillatte nettimpedans i henhold til IEC 61000-3-11.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
eller skjære med en viss belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Intermittensfaktoren gjelder ved 40° C.
Beskyttelseklasse
IP-koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstan­
der og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
-6dp02d1na
NO
5
INSTALLASJON
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
Merk!
Krav til el-nettet
Utstyr med høy effekt kan, som følge av den høye strømmen den drar fra nettet, påvirke
nettspenningen på en ugunstig måte. For enkelte utstyrstyper kan det derfor være
tilkoblingsbegrensninger eller krav om maksimalt tillatt nettimpedans eller minste nødvendige
uttakbare effekt ved tilkoblingspunktet til det alminnelige el-nettet (se tekniske data). I slike tilfeller
er det brukeren av utstyret sitt ansvar å kontrollere, hvis det er nødvendig, ved å konsultere
el-nettoperatøren for å finne ut om det gjeldende utstyret kan kobles til.
5.1
Løfteanvisning
5.2
Plassering
Plasser strømkilden slik at kjøleluften har fritt inn- og utløp.
5.3
Strømtilkopling
Kontroller at strømkilden koples til riktig nettspenning samt at det benyttes riktig
størrelse på sikringene. Jording skal skje ifølge gjeldende forskrifter.
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabeltverrsnitt
MechTig C2002i
Nettspenning
Nettkabeltverrsnitt
Fasestrøm I effektiv
Sikring
treg type
automatsikring type C
230 V 1 50/60 Hz
3 G 2,5 mm2
12 A
Sveisekabeltverrsnitt
50 mm2
16 A
16 A
OBS! Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor er i henhold til svenske forskrifter. Kople til
strømkilden ifølge gjeldende lokale forskrifter.
-7dp02d1na
NO
5.4
Tilkopling av avslutningsmotstand
For å unngå kommunikasjonsforstyrrelser må fjernuttaket være utstyrt med
avslutningsmotstand når det ikke er koplet til en fjernregulator.
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på si­
de 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
6.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tilkoplinger og kontrollorgan
Tilkopling for startgass inn
Tilkopling for sveisegass inn
Tilkopling for rotgass inn
Strømbryter for nettspenning
Merkeplate med tilkoplingsdata
Innstillingspanel,
se egen bruksanvisning
Gassmåler
Skriver
Tilkopling USB, se punkt 6.3.
Tilkopling for dokumentasjonssystemet
WMS 4000
Tilkopling (CAN) for fjernregulator,
avslutningsmotstand eller sveisestasjon
A25
12
Tilkopling for trådmating
13
Tilkopling for rotgass ut
14
Tilkopling for sveise- og startgass ut
15
Tilkopling for rotasjon
16
Tilkopling for kjølevann fra
rørsveiseverktøy RØD
17
Tilkopling med ELP* for kjølevann til
rørsveiseverktøy BLÅ
18
Påfylling av kjølevann
19
Tilkopling for sveisestrøm (-)
20
Tilkopling for manuell TIG-brenner
21
Tilkopling jordingskabel (+)
*ELP = ESAB Logic Pump, se punkt 6.4.
-8dp02d1na
NO
6.2
Gassmåler
OBS! For å få riktig gassforbruk må forbruket måles ved verktøyet.
Gassmåleren er kalibrert for argon med trykk på 4 bar. Oppnådd gassforbruk fra
verktøyet kan variere avhengig av tilkoplet verktøy. Hvis det brukes andre trykk eller
gasser, må gassforbruket måles ved arbeidsstykket.
ESAB anbefaler bruk av en trykkregulator som er innstilt på 4 bar.
6.3
USB-tilkopling
Eksterne USB-minner kan brukes for å flytte programmer til og fra systemet.
Obs!
Ved normal bruk er det ingen fare for at ”virus” skal ”infisere” utstyret. For å eliminere
denne faren anbefaler vi at minnet som brukes sammen med dette utstyret ikke
brukes til andre formål.
Det kan være at enkelte USB-minner ikke fungerer sammen med utstyret. Vi
anbefaler å bruke USB-minner fra en kjent leverandør.
ESAB påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av
feilaktig håndtering av USB-minner.
6.4
Vanntilkopling
Strømkilden er utstyrt med et vannfølersystem ELP (ESAB Logic Pump) som
registrerer om vannslangene er tilkoplet. Ved tilkopling av vannkjølt rørsveiseverktøy
starter vannpumpen.
6.5
Overopphetingsvern
Sveisestrømkilden er utstyrt med et overopphetingsvern som løser ut når
temperaturen blir for høy. Når dette skjer, brytes sveisestrømmen og et rødt felt med
teksten ”OVERHEAT” begynner å blinke i nedre høyre hjørne på innstillingspanelet.
Når temperaturen synker, tilbakestilles overopphetingsvernet automatisk, og det
røde feltet slutter å blinke.
Se bruksanvisningen til innstillingspanelet for mer informasjon.
6.6
Strømningsvakt vann
Strømningsvakten blokkerer strømkilden hvis kjølevæsken skulle forsvinne (minste
vannstrøm 0,7 l/min). Når dette skjer, brytes sveisestrømmen og en feilindikasjons­
tekst vises på innstillingspanelet.
Se bruksanvisningen til innstillingspanelet for mer informasjon.
6.7
Strømningsvakt gass
Strømningsvakten avbryter den pågående sveiseprosessen dersom gasstrømmen
underskrider 4 l/min. Når dette skjer, vises en feilindikasjonstekst på innstillingspane­
let.
Se bruksanvisningen til innstillingspanelet for mer informasjon.
-9dp02d1na
NO
6.8
Symbolforklaring
TIG-brenner
Start- og sveisegass ut
Rørsveiseverktøy
Rotgass ut
Rotasjon
Rotgass inn
Trådmating
Sveisegass inn
Startgass inn
Se bruksanvisningen for innstillingspanelet for en utførlig beskrivelse av
funksjonene.
7
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
Kun personer med relevante elkunnskaper (autorisert) kan fjerne beskyttelsesplater.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
7.1
Kontroll og rengjøring
Strømkilden
Kontroller regelmessig at sveisestrømkilden ikke er tilsmusset.
Hvor ofte og hvordan rengjøringen skal utføres, er avhengig av:
S sveiseprosess
S buetid
S oppstilling
S miljøet rundt.
Det er vanligvis nok å blåse strømkilden ren med tørr trykkluft (redusert trykk) én
gang i året.
Tett eller blokkert inn- og utløp av luft kan forårsake overoppheting.
- 10 dp02d1na
NO
Rørsveiseverktøy
Rengjøring og utskifting av sveiseverktøyets slitedeler bør gjøres med jevne
mellomrom for å sikre problemfri sveising.
7.2
Påfylling av kjølevæske
Fyll på kjølevæske til den går halvveis
opp i innløpsrøret.
Som kjølemedium anbefales ESABs
kjølemedium, se tilbehør på side 21.
OBS!
Kjølevæsken skal behandles som kjemisk avfall.
7.3
Skriver
Skift av papirrull
Gå frem som følger når du skifter papirrull:
1. Åpne skriverdekselet som vist i figuren.
2. Sett inn rullen og kontroller at den går i samme retning som vist i figuren.
Åpne skriverdekselet
Sett inn papirrullen
- 11 dp02d1na
NO
3. Trekk papiret ut og lukk dekselet som vist i figuren.
4. Skriveren er klar til å skrive ut.
Lukk skriverdekselet
8
Klar til å skrive ut
FEILSØKING
Nedenfor følger noen kontrolltiltak du bør utføre før du tilkaller servicepersonell.
Type feil
Tiltak
Sveisestrømkilden gir ingen
lysbue.
S
S
S
S
S
Kontroller om strømbryteren er slått på.
Kontroller om sveise- og jordingskablene er riktig tilkoplet.
Kontroller om strømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller strømningen av kjølevæske.
Kontroller kjølevæskenivået.
Sveisestrømmen blir brutt mens
sveising pågår.
S
Kontroller om overopphetingsvernet er utløst (feilkoden 6 2
vises i innstillingspanelet).
Kontroller strømningen av kjølevæske.
Kontroller sikringene.
S
S
Overopphetingsvernet løser
ofte ut.
S
Kontroller om strømkildens merkedata er overskredet
(overbelastning av strømkilden).
Dårlig sveiseresultat.
S
S
S
S
S
Kontroller om sveise- og jordingskablene er riktig tilkoplet.
Kontroller om strømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller at det ikke benyttes feil type elektroder.
Kontroller sikringene.
Kontroller om det benyttes riktig type sveisegass.
9
BESTILLING AV RESERVEDELER
MechTig C2002i er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk stan­
dard 60974-1, 60974-2, 60974-3 og 60974-10 . Etter utført service eller reparasjon
er det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra
ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 12 dp02d1na
- 13 p
Skjema
- 14 dp02e
Edition 110120
- 15 dp02e
Edition 110120
- 16 dp02e
Edition 110120
- 17 dp02e
Edition 110120
Pumpedata
P = Pumpetrykk
Q = Strøm
- 18 dp02k
Kjøle data
P = Effekt
tö = Strøm
- 19 dp02k
MechTig C2002i
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0444 700 880 Welding power source
Aristot MechTig C2002i, WO100
0459 839 009 Spare parts list
Aristot MechTig C2002i, WO100
0444 536
Instruction manual
Control panel WO100
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 20 dp02o
Edition 110120
MechTig C2002i
Tilbehør
Thermal paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 529 002
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0007 810 012
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0301 100 880
- 21 dp02a
Edition 110120
MechTig C2002i
Product
Ordering number
Tube welding tool PRB
17-49 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17-49 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 750 882
0443 760 882
0443 770 882
0443 750 883
0443 760 883
0443 770 883
Tube welding tool PRD
160 (for meltwelding with floating head) . . . . . . . . . . . . . . . . .
160 with wire feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 151 880
0444 151 881
Tube welding tool
3-12 enclosed
3-38 enclosed
6-76 enclosed
0444 300 880
0444 301 880
0444 302 880
PRH
...........................
...........................
...........................
Tube welding tool POC 12-60 with wire feed unit . . . . . . . . . . . . .
0443 930 880
TIG hand torch TXH 400W (4 m OKC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 014 840
Wire feed unit MEI 10
for PRB 17-49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 33-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 60-170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 211 880
0444 212 880
0444 213 880
Wire feed unit MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 830 880
Remote control unit MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 181 880
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole,
5m .................................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Documentation system
Welddoct WMS 40000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 410 880
0457 410 881
0457 072 881
0457 072 882
Return cable 4,5 m, 25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0156 743 909
Extension cable
 for wire feed unit and CAN 42 V, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚ for rotation, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extension set
ƒ for current, water and gas, 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ for current, water, gas and torch contact, 8 m . . . . . . . . . . . . .
- 22 dp02a
0456 904 880
0456 906 880
0456 905 880
0466 705 881
Edition 110120
MechTig C2002i
- 23 dp02a
Edition 110120
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
101217
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising