ESAB | MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i | Instruction manual | ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Navodila za uporabo

ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Navodila za uporabo
SI
Aristo
MechTig C2002i
Priročnik z navodili
0444 620 101 SI 110120
Valid for serial no. 810-xxx-xxxx, 049-xxx-xxxx
1 DIREKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nadzorna plošča WO100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Navodila za dvigovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omrežno napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev zaključnega upora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
6 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Priključki in krmilne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merilnik pretoka plina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek za vodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaščita pred pregrevanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varovalo pretoka vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varovalo pretoka plina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razlaga simbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
9
9
10
7 VZDRŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7.1
7.2
7.3
Pregledovanje in čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dolivanje hladilne tekočine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiskalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
8 UGOTAVLJANJE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 NAROČANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PODATKI ZA ČRPALKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARAKTERISTIKA HLAJENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
18
19
20
21
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-2-
SI
1
DIREKTIVA
DEKLARACIJA O SKLADNOSTIES
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxľ, Švedska, izjavlja, da so varilni transformatorji Me­
chTig C2002i od serijske številke 810 naprej izdelani in preizkušeni skladno s standardoma EN
60974-1/-3 in EN 60974-10 (Razred A) v skladu z zahtevami direktiv 2006/95/ES in 2004/108/EGS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-05-20
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
S Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice. Opozorilo! Ne uporabljajte zaščitnih rokavic pri
menjavi žice.
S Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
S Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
S Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
-3dp02d1va
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
S
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
S
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
S
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
S
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
S
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
-4dp02d1va
SI
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
ESAB vam ponuja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
3
UVOD
MechTig C2002i je varilni transformator za strojno varjenje TIG.
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan na strani 21.
3.1
Oprema
Varilnemu transformatorju so priloženi:
S
priročnik z navodili za varilni transformator,
S
navodila za uporabo za nadzorno ploščo,
S
povratni kabel (5 m),
S
zaključni upor,
3.2
nadzorna plošča WO100.
Podrobnejši opis nadzorne plošče najdete v posebnem priročniku z navodili.
-5dp02d1va
SI
4
TEHNIČNI PODATKI
MechTig C2002i
Omrežna napetost
230 V $10 %, 1  50/60 Hz
Omrežni priključek
Primarni tok Inajveč
Zmaks. 0,35 Ω
22 A
Območje nastavitev
5ć200 A
Dopustna obremenitev
30-odstotni obratovalni cikel
35-odstotni obratovalni cikel
60-odstotni obratovalni cikel
100-odstotni obratovalni cikel
200 A/18 V
180 A/17 V
150 A/16 V
110 A/14 V
Faktor moči pri maksimalnem toku
0,98
Izkoristek pri maksimalnem toku
73 %
Napetost odprtega tokokroga
92 V
Obratovalna temperatura
ć 10 do + 40 ° C
Temperatura pri transportu
ć 20 do + 55° C
Trajni zvočni tlak (ovrednotenje A)
< 70 dB
Dimenzije d x š x v
470 x 479 x 472 mm
Masa
30 kg
Razred zaščite
Razred uporabe
IP 23
Hladilna enota
Hladilna moč
pri 50 Hz
pri 60 Hz
670 W pri temperaturni razliki 40° C in pretoku 1,0 l/min
650 W pri temperaturni razliki 40° C in pretoku 1,0 l/min
Vrsta hlajenja
50 % vode/50 % monoetilenglikola
Količina hladila
2,0 l
Največji pretok vode
pri 50 Hz
pri 60 Hz
1,22 l/min.
1,44 l/min
Najvišji tlak vode
pri 50 Hz
pri 60 Hz
0,32 MPa (3,2 bar)
0,42 MPa (4,2 bar)
Omrežni priključek, Zmax
Največja dovoljena impedanca vodnika omrežja v skladu z IEC 61000-3-11.
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Obratovalni cikel velja pri temperaturi 40° C.
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP. Oprema
z oznako IP23 je namenjena delom v zaprtih in odprtih prostorih.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator projektiran za uporabo na območjih z večjimi
tveganji v zvezi z električnim tokom.
-6dp02d1va
SI
5
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
Opomba!
Zahteve glede omrežnega priključka
Močnostna električna oprema lahko zaradi primarnega toka, ki ga odjema iz omrežnega priključka,
vpliva na kakovost električne energije v omrežju. Zato lahko za nekatere vrste opreme veljajo
priključne omejitve glede največje dovoljene omrežne impedance ali zahtevane najmanjše
zmogljivosti na priključni točki na javno omrežje (glejte tehnične podatke). V takih primerih mora
montažer oziroma uporabnik opreme, po potrebi ob posvetovanju z operaterjem distribucijskega
omrežja, preveriti, ali je opremo mogoče priključiti.
5.1
Navodila za dvigovanje
5.2
Mesto
Varilni transformator postavite tako, da nič ne ovira vhodnih in izhodnih rež za
hladilni zrak.
5.3
Omrežno napajanje
Prepričajte se, da je varilni transformator priključen na pravilno napajalno napetost in
zaščiten z ustrezno varovalko. Zaščitna ozemljitvena povezava mora biti narejena
skladno z določili.
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi kablov
MechTig C2002i
Omrežna napetost
Napajalni kabel, prerez
Fazni tok I RMS
Varovalka
zaščita pred napetostnimi
udari
tip C MCB
Varilni kabel, prerez
230 V 1 50/60 Hz
3 G 2,5 mm2
12 A
16 A
16 A
50 mm2
OPOMBA!Navedeni preseki omrežnega kabla in nazivne vrednosti varovalk veljajo za švedske
predpise. Varilni transformator uporabljajte v skladu z ustreznimi predpisi v svoji državi.
-7dp02d1va
SI
5.4
Priključitev zaključnega upora
Za zaščito pred motnjami komunikacije mora biti v vtičnico za daljinsko upravljanje
vstavljen zaključni upor, če enota za daljinsko upravljanje ni priključena.
6
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 3. Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
6.1
Priključki in krmilne naprave
1
Vstopni priključek za predtok plina
2
Vstopni priključek za varilni plin
3
Vstopni priključek za podporni plin
4
Stikalo za omrežno napetost
5
Napisna ploščica s priključnimi podatki
6
Nadzorna plošča,
glejte posebni priročnik z navodili.
Merilnik pretoka plina
Tiskalnik
Priključek USB, glejte točko 6.3.
Priključek za sistem za dokumentiranje
WMS 4000
Priključek (CAN) za enoto za daljinsko
upravljanje, zaključni upor ali varilna
postaja A25
Priključek za enoto za podajanje žice
Izstopni priključek za podporni plin
Izstopni priključek za varilni plin in predtok
plina
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Priključek za vrtenje
16
RDEČI priključek za hladilo iz orodja za
varjenje cevi
17
MODRI priključek z ELP* za hladilo za
orodje za varjenje cevi
18
Dolivanje hladilne tekočine
19
Priključek za varilni tok (ć)
20
Priključek za ročni gorilnik TIG
21
Priključek za povratni kabel (+)
* ELP = ESAB Logic Pump, glejte točko 6.4.
-8dp02d1va
SI
6.2
Merilnik pretoka plina
OPOMBA! Za pravilno odčitavanje merite pretok pri orodju.
Merilnik je umerjen za argon pri tlaku 4 bar. Odčitek pretoka plina na orodju je
odvisen od priključenega orodja. Če uporabljate drugačen tlak ali drug plin, je treba
pretok plina meriti pri obdelovancu.
ESAB priporoča uporabo regulatorja tlaka, nastavljenega na 4 bar.
6.3
Priključek USB
Za prenos programov v sistem in iz njega lahko uporabljate zunanji pomnilnik USB.
Pozor!
Pri normalni rabi ni nevarnosti, da bi opremo "okužili z virusi". Za popolno odpravo
tveganja vam priporočamo, da pomnilnika, ki ga uporabljate za to opremo, ne
uporabljate za noben drug namen.
Nekateri pomnilniki USB ne delujejo s to opremo. Priporočamo vam uporabo
pomnilnikov USB priznanih proizvajalcev.
ESAB ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči nepravilna
raba pomnilnika USB.
6.4
Priključek za vodo
Varilni transformator je opremljen z detektorskim sistemom ELP (ESAB Logic
Pump), ki preverja, ali so cevi za vodo priključene. Ko priključite vodno hlajeno
orodje za varjenje cevi, začne vodna črpalka delovati.
6.5
Zaščita pred pregrevanjem
Varilni transformator ima vgrajeno zaščito pred pregrevanjem, ki se sproži ob
prekoračitvi temperature. Če do tega pride, zaščita izklopi varilni tok, na desnem
spodnjem vogalu nadzorne plošče pa začne utripati rdeč napis "OVERHEAT"
(pregretje).
Ko se temperatura zniža, se zaščita samodejno ponastavi in napis neha utripati.
Podrobnejša navodila najdete v priročniku za nadzorno ploščo.
6.6
Varovalo pretoka vode
Varovalo pretoka vode blokira varilni transformator, če se pretok hladila ustavi
(najmanjši pretok vode 0,7 l/min.). Ob sproženju varovala se prekine varilni tok, na
nadzorni plošči pa se prikaže sporočilo o napaki.
Podrobnejša navodila najdete v priročniku za nadzorno ploščo.
6.7
Varovalo pretoka plina
Varovalo pretoka plina ustavi varjenje, če pretok plina pade pod 4 l/min. Na nadzorni
plošči se prikaže sporočilo o napaki.
Podrobnejša navodila najdete v priročniku za nadzorno ploščo.
-9dp02d1va
SI
6.8
Razlaga simbolov
Gorilnik TIG
Izstop predtoka plina in
varilnega plina
Orodje za varjenje cevi
Izstop podpornega plina
Vrtenje
Vstop podpornega plina
Podajanje žice
Vstop varilnega plina
Vstop predtoka plina
Podrobnejši opis delovanja najdete v priročniku za nadzorno ploščo.
7
VZDRŽEVANJE
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s področja
elektrike (pooblaščene osebe).
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
7.1
Pregledovanje in čiščenje
Varilni transformator
Redno preverjajte, da varilni transformator ni zamašen z umazanijo.
Potrebna pogostost in način čiščenja sta odvisna od:
S procesa varjenja,
S trajanja obloka,
S postavitve,
S pogojev okolja.
Navadno zadošča, če varilni transformator očistite s suhim komprimiranim zrakom
(pod znižanim tlakom) enkrat na leto.
Delna ali popolna zamašitev vstopnih odprtin za zrak lahko povzroči pregrevanje.
- 10 dp02d1va
SI
Orodje za varjenje cevi
Za varjenje brez težav sta potrebna redno čiščenje in menjava izrabljenih delov
orodja za varjenje cevi.
7.2
Dolivanje hladilne tekočine
Hladilo nalijte do višine polnilne odprtine.
Priporočamo vam uporabo hladila ESAB.
Glejte podatke o priboru na strani 21.
POZOR!
S hladilom ravnajte kot s kemičnim odpadkom.
7.3
Tiskalnik
Menjava zvitka papirja
Postopek menjave zvitka papirja je naslednji:
1. Odprite pokrov tiskalnika, kot kaže slika.
2. Namestite zvitek papirja; pazite na pravilno smer glejte sliko.
Odpiranje pokrova tiskalnika
Namestitev zvitka papirja
- 11 dp02d1va
SI
3. Izvlecite papir in zaprite pokrov, kot kaže slika.
4. Tiskalnik je pripravljen za delovanje.
Zapiranje pokrova tiskalnika
8
Pripravljen za tiskanje
UGOTAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Vrsta napake
Ukrep
Ni obloka.
S
S
S
S
S
Preverite, ali je stikalo za vklop transformatorja vključeno.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite pretok hladila.
Preverite raven hladila.
Varilni tok se med varjenjem
prekine.
S
Preverite, ali je sprožena zaščita pred pregrevanjem (na
nadzorni plošči je prikazana koda napake 6 2).
Preverite pretok hladila.
Preverite omrežne varovalke za transformator.
S
S
Pogosto se sproži zaščita pred
pregrevanjem.
S
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih podatkov varilnega
transformatorja (tj. da enote ne preobremenjujete).
Slabo varjenje.
S
S
S
S
S
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo elektrodo.
Preverite omrežne varovalke za transformator.
Preverite, ali uporabljate pravi varilni plin.
9
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
MechTig C2002i je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi 60974-1, 60974-2, 60974-3 in 60974-10 . Servisna delavnica, ki je opravila
servis ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z
navedenim standardom.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB glejte zadnjo stran tega priročnika.
- 12 dp02d1va
- 13 p
Vezalna shema
- 14 dp02e
Edition 110120
- 15 dp02e
Edition 110120
- 16 dp02e
Edition 110120
- 17 dp02e
Edition 110120
Podatki za črpalko
P=
Q=
- 18 dp02k
Karakteristika hlajenja
P=
tö =
- 19 dp02k
MechTig C2002i
Številka za naročanje
Ordering no.
Denomination
Type
0444 700 880 Welding power source
Aristot MechTig C2002i, WO100
0459 839 009 Spare parts list
Aristot MechTig C2002i, WO100
0444 536
Instruction manual
Control panel WO100
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 20 dp02o
Edition 110120
MechTig C2002i
Pribor
Thermal paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 529 002
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0007 810 012
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0301 100 880
- 21 dp02a
Edition 110120
MechTig C2002i
Product
Ordering number
Tube welding tool PRB
17-49 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17-49 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 750 882
0443 760 882
0443 770 882
0443 750 883
0443 760 883
0443 770 883
Tube welding tool PRD
160 (for meltwelding with floating head) . . . . . . . . . . . . . . . . .
160 with wire feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 151 880
0444 151 881
Tube welding tool
3-12 enclosed
3-38 enclosed
6-76 enclosed
0444 300 880
0444 301 880
0444 302 880
PRH
...........................
...........................
...........................
Tube welding tool POC 12-60 with wire feed unit . . . . . . . . . . . . .
0443 930 880
TIG hand torch TXH 400W (4 m OKC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 014 840
Wire feed unit MEI 10
for PRB 17-49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 33-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 60-170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 211 880
0444 212 880
0444 213 880
Wire feed unit MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 830 880
Remote control unit MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 181 880
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole,
5m .................................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Documentation system
Welddoct WMS 40000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 410 880
0457 410 881
0457 072 881
0457 072 882
Return cable 4,5 m, 25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0156 743 909
Extension cable
 for wire feed unit and CAN 42 V, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚ for rotation, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extension set
ƒ for current, water and gas, 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ for current, water, gas and torch contact, 8 m . . . . . . . . . . . . .
- 22 dp02a
0456 904 880
0456 906 880
0456 905 880
0466 705 881
Edition 110120
MechTig C2002i
- 23 dp02a
Edition 110120
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
101217
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising