ESAB | MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i | Instruction manual | ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Používateľská príručka

ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Používateľská príručka
SK
Aristo
MechTig C2002i
Navod na pouitie
0444 620 101 SK 110120
Valid for serial no. 810-xxx-xxxx, 049-xxx-xxxx
1 SMERNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel WO 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Pokyny na zdvíhanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umiestnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sieťové napájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie ukončovacieho odporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
6 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Pripojenie a ovládacie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merač prietoku plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodná prípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti prehrievaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlásič prietoku vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlásič prietoku plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
9
9
10
11
7 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
7.1
7.2
7.3
Kontrola a čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňovanie chladiacej kvapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlačiareň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
8 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚDAJE O ČERPADLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHLADIACA CHARAKTERISTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
18
19
20
21
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCk
-2-
SK
1
SMERNICA
VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxĺ Švédsko, vyhlasuje, že zvárací zdroj Me­
chTig C2002i od výrobného čísla 810 je skonštruovaná a odskúšaná podľa noriem EN 60974-1/-3 a
EN 60974-10 (Trieda A) v súlade s požiadavkami smernice (2006/95EC/ES) a (2004/108/EHS).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-05-20
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním a rezaním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice. Poznámka! Pri výmene drôtu noste ochranné
rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
S
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
-3dp02d1ka
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní a rezaní
dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti
pri práci založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
S
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
VAROVANIE!
Nepoužívajte napájací zdroj na rozmrazovanie zamrznutých potrubí.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
-4dp02d1ka
SK
Elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom recyklačných stredísk!
V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a
elektronických zariadení a v súlade s jej vykonávacími predpismi podľa
vnútroštátneho zákonodarstva musí byť elektrické alebo elektronické zariadenie po
skončení životnosti zlikvidované prostredníctvom recyklačných stredísk.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie ste zodpovedný za získanie informácií o
schválených zberniach tohto odpadu.
Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne najbližší predajca ESAB.
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
3
ÚVOD
MechTig C2002i je zdroj zváracieho prúdu určený na mechanizované zváranie TIG.
Príslušenstvo výrobku značky ESAB nájdete na strane 21.
3.1
Zariadenie
Napájací zdroj sa dodáva s:
S
návodom na obsluhu zváracieho zdroja
S
návodom na použitie ovládacieho panelu
S
5 m spätný kábel
S
ukončovací odpor.
3.2
Ovládací panel WO 100
Pozri samostatný návod na obsluhu s podrobným popisom ovládacieho panelu.
-5dp02d1ka
SK
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
MechTig C2002i
Sieťové napätie
230 V $10%, 1 50/60 Hz
Sieťové napájanie
Primárny prúd Imax
Zmax 0,35 Ω
22 A
Rozsah nastavenia
5 A - 200 A
Dovolené zaťaženie
200 A / 18 V
30 % zaťažovací cyklus
180 A / 17 V
35 % zaťažovací cyklus
150 A / 16 V
60 % zaťažovací cyklus
110 A / 14 V
100 % zaťažovací cyklus
Účinník pri maximálnom prúde
0,98
Účinnosť pri maximálnom prúde
73 %
Napätie na svorkách
92 V
Prevádzková teplota
-10 až +40° C
Prepravná teplota
-20 až + 55° C
Konštantný zvukový tlak vážený podľa krivky A
<70 dB
Rozmery (d x š x v)
470 x 479 x 472 mm
Hmotnosť
30 kg
Stupeň krytia
Trieda použitia
IP 23
Chladiaca jednotka
Chladiaci výkon
pri 50 Hz
pri 60 Hz
670 W pri rozdiele teplôt 40° C a prietoku 1,0 l/min
650 W pri rozdiele teplôt 40° C a prietoku 1,0 l/min
Typ chladenia
50 % voda / 50 % monoetylénglykol
Množstvo chladiva
2,0 l
Maximálny prietok vody
pri 50 Hz
pri 60 Hz
Maximálny tlak vody
pri 50 Hz
pri 60 Hz
1,22 l/min
1,44 l/min
0,32 MPa (3,2 baru)
0,42 MPa (4,2 baru)
Napájací zdroj, Zmax
Maximálny dovolený priebeh impedancie siete v súlade s normou IEC 61000-3-11.
Prevádzkové zaťaženie
Pod prevádzkovým zaťažením sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového intervalu,
počas ktorého možno zvárať alebo rezať s určitým zaťažením bez preťaženia zariadenia.
Zaťažovací cyklus platí pre dobu 40° C.
Zaťažovací cyklus platí pre 40° C.
Krytie
Kód IP indikuje krytie, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie označené IP23 je skonštruované na použitie vo vnútornom a vonkajšom pracovnom pro­
stredí.
-6dp02d1ka
SK
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným ne­
bezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
5
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
Poznámka!
Požiadavky na napájacie napätie
Silnoprúdové zariadenie môže mať s ohľadom na prúd odoberaný z elektrickej siete vplyv na
kvalitu elektriny v rozvodnej sieti. Z tohto dôvodu sa na určité druhy zariadení môžu vzťahovať
pripojovacie obmedzenia alebo požiadavky na maximálnu dovolenú sieťovú impedanciu, prípadne
požiadavky na minimálnu napájaciu kapacitu v mieste pripojenia do verejnej siete určitých druhov
zariadení (pozri technické údaje). V tomto prípade inštalatér alebo používateľ zariadenia
zodpovedá za zaručenie toho, v prípade potreby po dohode s prevádzkovateľom rozvodnej siete,
či zariadenie môže byť pripojené.
5.1
Pokyny na zdvíhanie
5.2
Umiestnenie
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch
neboli upchané.
5.3
Sieťové napájanie
Skontrolujte, či je zvárací zdroj pripojený k správnemu sieťovému napájaciemu
napätiu a či je chránený poistkou so správnou menovitou hodnotou. Musí sa použiť
ochranný zemniaci vodič v súlade s požiadavkami predpisov.
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla
MechTig C2002i
Sieťové napätie
Sieťový kábel, prierez
Fázový prúd I ef.
Poistka
proti prúdovým špičkám
typ C MCB
230 V 1 50/60 Hz
3 G 2,5 mm2
12 A
16 A
16 A
Zvárací kábel, prierez
50 mm2
POZNÁMKA!Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. Zvárací zdroj používajte v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.
-7dp02d1ka
SK
5.4
Pripojenie ukončovacieho odporu
Na vylúčenie rušenia komunikácie sa musí vzdialená zásuvka musí vybaviť
ukončovacím odporom, keď nie je pripojené diaľkové ovládanie.
6
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 3. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
6.1
Pripojenie a ovládacie zariadenia
1
Prípojka spúšťacieho plynu v
2
Prípojka zváracieho plynu v
3
Prípojka koreňového plynu v
4
Prepínač sieťového napätia
5
Typový štítok s pripojovacími údajmi
6
Ovládací panel,
pozri samostatný návod na obsluhu
Merač prietoku plynu
Tlačiareň
Pripojenie USB, pozri bod 6.3.
Pripojenie pre dokumentačný systém
WMS 4000
Pripojenie (CAN) pre jednotku diaľkového
ovládania, ukončovací odpor alebo
zváracia stanica A25
Pripojenie pre posuv drôtu
Pripojenie pre koreňový plyn - vývod
Pripojenie pre zvárací a spúšťací plyn vývod
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pripojenie pre otáčanie
16
Pripojenie pre chladiacu kvapalinu z
rúrkového zváracieho nástroja ČERVENÉ
17
Pripojenie s ELP* pre chladiacu kvapalinu
do rúrkového zváracieho nástroja MODRÉ
18
Doplňovanie chladiacej kvapaliny
19
Pripojenie pre zvárací prúd (-)
-8dp02d1ka
SK
20
Pripojenie pre manuálny horák TIG
21
Pripojenie pre spätný kábel (+)
*ELP = Čerpadlo ESAB Logic, pozri bod 6.4.
6.2
Merač prietoku plynu
POZNÁMKA! Aby sa dosiahol správny prietok, prietok sa musí merať pri nástroji.
Prietokomer je kalibrovaný pre plynný argón s tlakom 4 bary. Prietok plynu
získavaný z nástroja môže závisieť od pripojeného nástroja. Ak sa používajú iné
tlaky alebo plyny, prietok plynu sa musí merať na zvarenci.
ESAB odporúča použitie regulátora tlaku nastaveného na 4 bary.
6.3
Pripojenie USB
Externá pamäť USB sa môže používať na prenos programov medzi systémami.
Poznámka!
Pri normálnom používaní nehrozí žiadne riziko "vírusov", ktoré by infikovali
zariadenie. Kvôli úplnej eliminácii rizika odporúčame, aby sa pamäť používaná spolu
s týmto zariadením nepoužívala na žiadne iné ako zamýšľané účely.
Niektoré pamäte USB nefungujú s týmto zariadením. Odporúčame používať pamäte
USB od renomovaného dodávateľa.
Spoločnosť ESAB nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie
spôsobené v dôsledku nesprávneho používania pamäte USB.
6.4
Vodná prípojka
Napájací zdroj je vybavený detekčným systémom ELP (ESAB Logic Pump), ktorý
kontroluje pripojenie vodných hadíc. Pri pripojovaní rúrkového zváracieho nástroja
chladeného vodou sa do činnosti uvedie vodné čerpadlo.
6.5
Ochrana proti prehrievaniu
Zvárací zdroj má ochranu proti prehrievaniu, ktorá sa aktivuje pri veľkom zvýšení
teploty. Ak k tomu dôjde, zvárací prúd sa preruší a červené blikajúce pole s textom
"OVERHEAT" (PREHRIATIE) sa objaví v ľavom dolnom rohu ovládacieho panela.
Po poklese teploty sa ochrana proti prehriatiu automaticky inicializuje a pole
prestáva blikať červenou farbou.
Ďalšie informácie ć pozri príručku používateľa ovládacieho panelu.
6.6
Hlásič prietoku vody
Hlásič prietoku vody zablokuje napájací zdroj, ak sa chladiaca kvapalina zastaví
(minimálny prietok vody 0,7 l/min.). Ak sa tak stane, zvárací prúd sa preruší a na
ovládacom paneli sa zobrazí chybová správa.
Ďalšie informácie ć pozri príručku používateľa ovládacieho panelu.
-9dp02d1ka
SK
6.7
Hlásič prietoku plynu
Hlásič prietoku zastaví zvárací proces, ak prietok plynu klesne pod 4 l/min.Ak sa tak
stane, na ovládacom paneli sa zobrazí chybová správa.
Ďalšie informácie ć pozri príručku používateľa ovládacieho panelu.
- 10 dp02d1ka
SK
6.8
Vysvetlenie symbolov
Horák TIG
Štartovací a zvárací plyn vývod
Rúrkový zvárací nástroj
Koreňový plyn - vývod
Otáčanie
Koreňový plyn - prívod
Posuv drôtu
Zvárací plyn - prívod
Štartovací plyn - prívod
Podrobný popis tejto funkcie - pozri návod na obsluhu ovládacieho panelu.
7
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné panely môžu demontovať iba osoby s primeranou elektrotechnickou
kvalifikáciou (autorizovaní pracovníci).
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
7.1
Kontrola a čistenie
Zvárací zdroj
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchaný nečistotami.
Interval čistenia a používané metódy závisia od:
S zváracieho postupu
S času horenia oblúka
S umiestnenia
S okolitého prostredia.
Spravidla postačí vyfúkať napájací zdroj raz za rok suchým stlačeným vzduchom (so
zníženým tlakom).
Upchané alebo zablokované prívody a vývody môžu spôsobovať prehrievanie.
- 11 dp02d1ka
SK
Rúrkový zvárací nástroj
Dielce rúrkového zváracieho nástroja podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu sa
musia v pravidelných intervaloch vyčistiť a vymeniť, aby bolo zaručené
bezproblémové zváranie.
7.2
Doplňovanie chladiacej kvapaliny
Chladiacu kvapalinu dolejte do úrovne
plniaceho otvoru.
Odporúčame používať chladiacu kvapalinu
značky ESAB. Pozri Príslušenstvo na
strane 21.
UPOZORNENIE!
S chladivom sa musí zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
7.3
Tlačiareň
Výmena rolky s papierom
Pri výmene rolky s papierom postupujte podľa nasledujúceho popisu:
1. Otvorte kryt tlačiarne ako ilustruje obrázok.
2. Vložte rolku s papierom. Presvedčite sa, že papier sa odvíja v správnom smere,
ako ilustruje obrázok.
Otvorenie krytu tlačiarne
Umiestnenie roly papiera
- 12 dp02d1ka
SK
3. Vytiahnite papier a zatvorte kryt, ako ilustruje obrázok.
4. Tlačiareň je pripravená na tlač.
Zatvorenie krytu tlačiarne
8
Pripravená na tlač
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
Predtým, ako zavoláte autorizovaného servisného technika, skúste vykonať aj tieto
odporúčané kontroly a prehliadky.
Druh poruchy
Nehorí oblúk.
Spôsob nápravy
S
S
S
S
S
Zvárací prúd sa preruší počas
zvárania.
S
S
S
Skontrolujte, či je zapnutý sieťový vypínač.
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú správne
pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
Skontrolujte prietok chladiacej kvapaliny.
Skontrolujte úroveň chladiacej kvapaliny.
Skontrolujte, či sa aktivovala ochrany proti prehriatiu (na
ovládacom paneli sa zobrazuje kód poruchy 6 2).
Skontrolujte prietok chladiacej kvapaliny.
Skontrolujte poistky obvodu sieťového napájania.
Ochrana proti prehrievaniu sa
často aktivuje.
S
Presvedčite sa, či neboli prekročené menovité údaje pre
zvárací zdroj (t.j. či jednotka nie je preťažená).
Neuspokojivý zvárací výkon.
S
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú správne
pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa používajú správne elektródy.
Skontrolujte poistky obvodu sieťového napájania.
Skontrolujte, či sa používa správny zvárací plyn.
S
S
S
S
9
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
MechTig C2002i bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a európskych
noriem 60974-1, 60974-2, 60974-3 a normy 60974-10 . Povinnosťou servisnej jednot­
ky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďa­
lej zodpovedá vyššie uvedenej norme.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 13 dp02d1ka
Diagram
- 14 dp02e
Edition 110120
- 15 dp02e
Edition 110120
- 16 dp02e
Edition 110120
- 17 dp02e
Edition 110120
Údaje o čerpadle
P=
Q=
- 18 dp02k
Chladiaca charakteristika
P=
tö =
- 19 dp02k
MechTig C2002i
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0444 700 880 Welding power source
Aristot MechTig C2002i, WO100
0459 839 009 Spare parts list
Aristot MechTig C2002i, WO100
0444 536
Instruction manual
Control panel WO100
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 20 dp02o
Edition 110120
MechTig C2002i
Príslušenstvo
Thermal paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 529 002
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0007 810 012
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0301 100 880
- 21 dp02a
Edition 110120
MechTig C2002i
Product
Ordering number
Tube welding tool PRB
17-49 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17-49 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 750 882
0443 760 882
0443 770 882
0443 750 883
0443 760 883
0443 770 883
Tube welding tool PRD
160 (for meltwelding with floating head) . . . . . . . . . . . . . . . . .
160 with wire feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 151 880
0444 151 881
Tube welding tool
3-12 enclosed
3-38 enclosed
6-76 enclosed
0444 300 880
0444 301 880
0444 302 880
PRH
...........................
...........................
...........................
Tube welding tool POC 12-60 with wire feed unit . . . . . . . . . . . . .
0443 930 880
TIG hand torch TXH 400W (4 m OKC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 014 840
Wire feed unit MEI 10
for PRB 17-49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 33-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 60-170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 211 880
0444 212 880
0444 213 880
Wire feed unit MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 830 880
Remote control unit MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 181 880
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole,
5m .................................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Documentation system
Welddoct WMS 40000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 410 880
0457 410 881
0457 072 881
0457 072 882
Return cable 4,5 m, 25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0156 743 909
Extension cable
 for wire feed unit and CAN 42 V, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚ for rotation, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extension set
ƒ for current, water and gas, 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ for current, water, gas and torch contact, 8 m . . . . . . . . . . . . .
- 22 dp02a
0456 904 880
0456 906 880
0456 905 880
0466 705 881
Edition 110120
MechTig C2002i
- 23 dp02a
Edition 110120
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
101217
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising