ESAB | PEK A2 | Instruction manual | ESAB PEK A2 Brugermanual

ESAB PEK A2 Brugermanual
NO
A2, A6
PEK Control unit
Bruksanvisning
0460 948 001 NO 110119
Valid for serial no. 921-xxx-xxx, 943-xxx-xxxx,
049-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC−Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Control box
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
PEK Control box is used with A2 and A6, from serial number 921 xxx xxxx (2009 w. 21)
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60974−1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974−10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, this Control Box is use with equipment of Class A, intended
for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2009−05−20
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innstillingspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
4.1
Nettmating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5.1
5.2
5.3
Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tegnforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
14
15
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-3-
NO
1
SIKKERHET
OBS! Enheten er testet av ESAB i en vanlig oppkopling. Integratoren er ansvarlig for
den endelige innkoplingens sikkerhet og funksjon.
Brukeren av ESAB utstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de an­
satte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sik­
kerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen utstyr. Denne anbefalin­
gen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i utstyrets funksjon. Feil
bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med utstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising og brenning
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid og brenning
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller, flamme­
sikre klær og beskyttelseshansker Merk! Ikke bruk beskyttelseshansker når du
skal skifte tråd.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av utstyret må ikke gjøres under drift.
-4be01d1na
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising og brenning. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert
på produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Utstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra røyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av røyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
OBS!
Utstyr av “Class A” er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning
fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av “Class A” i slike lokaler
på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
-5be01d1na
NO
Elektronisk utstyr skal leveres til gjenvinningsanlegg!
I henhold til nasjonal lovgivning og direktiv 2002/96/EF, om håndtering av kasserte
elektriske og elektroniske produkter, skal slike produkter leveres til gjenvinningsanlegg.
Som ansvarlig for utstyret har du i henhold til loven plikt til å innhente informasjon om
godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt din nærmeste ESAB-representant for mer informasjon.
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
2
INNLEDNING
PEK er en styreenhet beregnet for pulversveising (SAW) og for MIG-/MAG-sveising
(GMAW). Styreenheten brukes sammen med sveiseautomater, strømkilder og
kraner.
ESAB's tilbehør for produktet finner du på side 15.
2.1
Utstyr
Styreenheten leveres med:
S
Bruksanvisning for styreenheten
S Bruksanvisning for innstillingspanel på engelsk
Bruksanvisninger på andre språk kan lastes ned fra www.esab.com.
2.2
Innstillingspanel
Detaljert beskrivelse av innstillingspane­
let finnes i egen bruksanvisning
-6be01d1na
NO
3
TEKNISKE DATA
PEK
Forsyningsspenning
42 V, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt
Maks 900 VA
Motortilkoblinger tilpasset ESABs motorer
6 A 100 %
Turtallsregulering
Tilbakekobling fra motor med pulsgiver
Arbeidstemperatur
-15° C til + 45 ° C
Transporttemperatur
-20° C til + 55 ° C
Relativ luftfuktighet
maks 95 %
Mål l x b x h
246 x 235 x 273 mm
Vekt
6,6 kg
Kapslingsklasse
IP23
Kjørehastighet
0-200 cm/min*)
Se egen bruksanvisning for sveiseautomater
Maks manuell kjørehastighet
2,0 m/min
Trådmatingshastighet, tilsetningstråd
0-2500 cm/min*)
Se egen bruksanvisning for trådmaterenhet
*) Innstillingsområdet avhenger av hvilket produkt som brukes.
Beskyttelseklasse
IP-koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstan­
der og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
4
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
4.1
Nettmating
Merk!
Krav til el-nettet
Utstyr med høy effekt kan, som følge av den høye strømmen den drar fra nettet, påvirke
nettspenningen på en ugunstig måte. For enkelte utstyrstyper kan det derfor være
tilkoblingsbegrensninger eller krav om maksimalt tillatt nettimpedans eller minste nødvendige
uttakbare effekt ved tilkoblingspunktet til det alminnelige el-nettet (se tekniske data). I slike tilfeller
er det brukeren av utstyret sitt ansvar å kontrollere, hvis det er nødvendig, ved å konsultere
el-nettoperatøren for å finne ut om det gjeldende utstyret kan kobles til.
-7be01d1na
NO
5
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på si­
de 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
5.1
Tilkoblinger
1
Nødstans
7
Tilkobling av hastighetstilbakekobling for
kjørebevegelse
2
Innstillingspanel, se egen bruksanvisning
8
Tilkobling for buespenningstilbakekobling
3
Tilkobling (CAN) for fjernregulator eller
serviceverktøy
9
Tilkobling av motorkabel for
kjørebevegelse
4
Tilkobling for USB, se punkt 5.2
10
Tilkobling av motorkabel for trådmating
5
Tilkobling for grenseavbryter eller kabel
med magnetventil for gass.
11
Tilkobling for styreledning fra strømkilde
6
Tilkobling av hastighetstilbakekobling for
trådmating
5.2
USB-tilkobling
Eksterne USB-minner kan brukes for å flytte program til og fra system.
Ved normal bruk finnes ingen risiko for at ”virus” skal kunne ”infisere” utstyret. For å
eliminere denne risikoen helt anbefaler vi at det minnet som brukes sammen med
dette utstyret, ikke brukes til andre formål.
Det kan forekomme at enkelte USB-minner ikke fungerer sammen med utstyret. Vi
anbefaler et USB-minne fra noen av de kjente leverandørene.
ESAB tar ikke ansvar for eventuell skade som oppstår som konsekvens av feil bruk
av USB-minne.
-8be01d1na
NO
Innsetting av USB-minne
S
Slå av strømkildens hovedstrømbryter.
S
Sett inn USB-minnet i USB-kontakten.
S
Slå på strømkildens hovedstrømbryter.
5.3
Tegnforklaring
Hovedmeny
Enter
Manuell kjørebevegelse i
retning Y
Manuell kjørebevegelse i
retning J
Hurtig bevegelse
Manuell trådmating
oppover
Manuell trådmating
nedover
Start
Stopp
Strøm
Trådmatingshastighet
Spenning
Kjørehastighet
For mer informasjon om innstillingspanelet, se egen bruksanvisning.
-9be01d1na
NO
6
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
Kun personer med relevante elkunnskaper (autorisert) kan fjerne beskyttelsesplater.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
6.1
Kontroll og rengjøring
Kontroller regelmessig at styreenheten ikke er tilskitnet.
Hvor ofte og på hvilken måte rengjøring skal utføres, avhenger av:
S
sveiseprosess
S
buetid
S
oppstilling
S omgivelsene.
Vanligvis holder det å blåse ren boksen med tørr trykkluft (redusert trykk) én gang
per år.
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
PEK er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard EN
60974-1 og EN 60974-10. Etter utført service eller reparasjon er det utførende ser­
viceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 10 be01d1na
- 11 p
Skjema
Edition 110119
12
Edition 110119
13
PEK
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0460 504 880 Control unit
PEK
0459 839 036 Spare parts list
PEK
0460 949
Instruction manual
Control panel for PEK
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Edition 110119
14
PEK
Tilbehør
Control cable PEK - Power source
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 910 881
0460 910 882
0460 910 883
0460 910 884
Cable restraining bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 861 880
USB Memory stick 2 Gb . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 062 001
Edition 110119
15
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
101217
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising