ESAB | PowerCut 900 | Instruction manual | ESAB PowerCut 900 Brugermanual

ESAB PowerCut 900 Brugermanual
DK
Powercut 900
Brugsanvisning
0558 008 430 DK 101214
Valid for serial no. 040-xxx-xxxx
-2-
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Kontrol af leverance og placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af luftforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af returkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af brænder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
11
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1 Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Betjeningsenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Symbolforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Skæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6.1 Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1 Fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
8 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
24
25
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-3-
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB-udstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de personer,
som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type udstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i udstyrets funktion.
Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med udstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning og skæring
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for udstyrets arbejdsområde, inden det
sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid de foreskrevne personlige værnemidler, som f.eks. beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker Bemærk! Benyt ikke beskyttelseshandsker ved
udskiftning af tråd.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke udføres under drift.
-4bp17da
DK
ADVARSEL
Svejsning og skæring kan være farligt for både svejser og omgivelser. Derfor skal der udvises forsigtighed ved svejsning og skæring. Følg til enhver tid værkstedets og arbejdsgiverens anvisninger,
som bla. er baseret på følgende informationer.
ELEKTRISK STØD - Kan være dræbende
S
Udstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS - Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra røgen.
S
Brug ventilation og udsugning af røg.
SVEJSE-/SKÆRELYS - Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ - Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL - Kontakt en fagmand.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation og ibrugtagning
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Anvend ikke strömkilden til optøning af frosne rør.
OBS!
Udstyr af ”Class A” er ikke beregnet til brug i boliger med
strømforsyning fra det almindelige lavspændingsnet. Det kan være
problematisk at sikre elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr af
”Class A” i sådanne lokaler som følge af såvel ledningsbårne som
luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet til plasmaskæring.
OBS!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden
installation og ibrugtagning
-5bp17da
DK
Indlever elektronisk udstyr på en genbrugsstation!
I henhold til direktiv 2002/96/EF samt national lovgivning om affaldshåndtering af
elektrisk og/eller elektronisk udstyr skal udtjent udstyr indleveres på en
genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Som ansvarlig for udstyret er du efter loven forpligtet til at indhente information om
godkendte indsamlingssteder.
For yderligere oplysninger bedes du kontakte din nærmeste ESAB-repræsentant.
ESAB kan tilbyde nødvendig beskyttelse til skæring og øvrigt tilbehør.
2
INDLEDNING
Plasmastrømkilden Powercut 900 og plasmaskærebrænderen PT-38 udgør et
komplet og sikkert plasmaskæresystem til manuel skæring og kulbuefugning. Den
giver tilstrækkelig skæreeffekt for materialetykkelser op til 32 mm.
ESAB's tilbehør til produktet findes på side 25.
2.1
Udstyr
Strømkilden leveres med:
S
strømforsyningskabel, 3 m
S
brugsanvisning
S
returkabel med klemme
S
plasmaskærebrænder, 7,5 m, i henhold til ordreinformation på side 24.
3
TEKNISKE DATA
Powercut 900
Netspænding
3-faset 230V, 400 V ±10 % 50/60 Hz
Netforsyning
Ssc min. 4,0 MVA
Zmax. 0,04 
Indstillingsområde
20–60 A
Tilladt belastning
60 % intermittens
100 % intermittens
60 A/120 V
50 A/120 V
Virkningsgrad ved maks.strøm
87 %
Tomgangsspænding U0
290 V
Arbejdstemperatur
–10 til 40 °C
Transporttemperatur
–20 til 55 °C
Lydtryk ved tomgang
< 70 dB(A)
Mål l x b x h
630 x 322 x 379 mm
Vægt
35 kg
Isolationsklasse, transformator
H
Kapslingsklasse
IP 23
-6bp17da
DK
Netforsyning, Ssc min.
Mindste tilladte kortslutningseffekt på nettet ifølge IEC 61000-3-12.
Netforsyning, Zmaks.
Største tilladte netimpedans ifølge IEC 61000-3-11.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10-minutters periode, som man kan svejse eller
skære ved en bestemt belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
Korrekt installation er en vigtig forudsætning for en god, problemfri drift og et godt
resultat. Læs og følg disse anvisninger.
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE!
Træf forsigtighedsforanstaltninger mod elektrisk stød. Sørg for, at al
strømforsyning er afbrudt – slå afbryderen fra ved stikkontakten, og træk apparatets
ledning ud af stikkontakten, før der udføres elektrisk arbejde på strømkilden.
ADVARSEL!
Apparatets stel skal ubetinget tilsluttes en godkendt beskyttelsesjord for at beskytte
mod elektrisk stød og elulykker. Sørg for, at beskyttelsesjordlederen ikke tilsluttes
en af faseklemmerne ved et uheld.
ADVARSEL!
Dårlige tilslutninger eller manglende tilslutning af returleder til arbejdsemnet kan
føre til dødbringende elektrisk stød.
Hvis arbejdsemnet ikke er jordet, kan sikring F3 og afbryder CB1 blive udløst og
deaktivere strømkilden.
ADVARSEL!
Luftfilteranordninger må ikke benyttes – sådanne anordninger blokerer
køleluftstrømmen og medfører risiko for overophedning. Garantien bortfalder, hvis
der benyttes nogen form for luftfilter.
-7bp17da
DK
ADVARSEL!
Start IKKE udstyret med skærmen fjernet.
Tilslut IKKE udstyret, når det er under spænding, eller når det er løftet, eller når det
bæres.
Rør IKKE ved nogen del af brænderen, når strømforsyningen er slået til.
OBS!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette
produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
OBS!
Placer strømkilden mindst 3 meter fra skæreområdet, da gnister og slaggesprøjt ellers
kan beskadige strømkilden.
4.1
Kontrol af leverance og placering
1. Fjern emballagen. Efterse udstyret med henblik på eventuelle skader, som ikke
blev opdaget ved modtagelsen. Rapporter straks eventuelle skader til
transportselskabet.
2. Kontroller, at der ikke er efterladt nogen løsdele i emballagen. Kontroller, at
ventilationsåbningerne i kabinettets bagpanel ikke er blokeret af emballagemateriale, som hindrer luftstrømmen gennem strømkilden.
Strømkilden har et løfteøje, som gør, at den nemt kan flyttes. Benyt kun
løfteudstyr, som kan klare strømkildens vægt. Vægten angives i tabellen
TEKNISKE DATA, se kapitel 3.
ADVARSEL!
Produktet skal løftes i henhold til billedet.
3. Placer strømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft er frie. Mindste tilladte
afstand til væg eller andre hindringer er 30 cm.
4. Til skæring kræves en luftkilde, som giver ren og tør luft, mindst 236 l/m ved 6,2
bar. Lufttrykket til skæring må ikke overskride 10,3 bar, hvilket svarer til det
højeste indgangstryk for den medfølgende filterregulator.
-8bp17da
DK
4.2
Netforsyning
Kontroller, at strømkilden er tilsluttet den rigtige netspænding, og at der anvendes
sikringer af korrekt størrelse. Udtaget skal være tilsluttet beskyttelsesjord.
Mærkeskilt med tilslutningsdata
Anbefalet sikringsstørrelse og mindste kabeltværsnit
Powercut 900
50 Hz
Netspænding
230 V/400 V
Strømforsyningskablets tværsnitmm2
4G6
Fasestrøm I1eff.
23 A/14 A
Sikring, træg
32 A/20 A
BEMÆRK! De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser er i
overensstemmelse med svenske forskrifter. Tilslut strømkilden iht. gældende, lokale
forskrifter.
ADVARSEL!
Kontroller, at strømkilden er slået fra, før du tager sikringen ud.
4.3
Tilslutning af luftforsyning
Tilslut den indgående trykluftledning til luftindgangen på filteret.
-9bp17da
DK
4.4
Tilslutning af returkabel
Tilslut returlederens klemme til arbejdsemnet. Sørg for, at arbejdsemnet er tilsluttet
med korrekt dimensioneret jordkabel til godkendt beskyttelsesjord.
- 10 bp17da
DK
4.5
Tilslutning af brænder
Åbn dækslet på frontpanelet.
Tilslut brænderkablets stik til udtaget på panelet.
Kontroller, at stikkene vender rigtigt, før du tilslutter
dem.
Tilslut luftslangen til lynkoblingen. Placer
trækaflastningen i det firkantede hul på fronten.
Tilslut strømforsyningskablet på fronten og drej
med uret for at sikre det. Sæt dækslet på plads.
- 11 bp17da
DK
5
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 4. Læs disse, inden du anvender udstyret.
5.1
Tilslutninger
1
Strømforsyningskabel
4
Brænder
2
Sikring (2 A)
5
Returkabel med klemme
3
Forfiltreret tør luft
- 12 bp17da
DK
5.2
Betjeningsenhed
1
Hovedafbryder ON/OFF
4
Omskifter brænder/gastest
2
Strømindstilling
5
Trykregulator
3
Display
Hovedafbryder - (1)
Drej drejeknappen med uret til position ON for normal drift. Drej drejeknappen mod
uret til position OFF for at slukke.
Strømindstilling - (2)
Udgående strøm kan indstilles mellem 20 og 60 A. Passende grundindstillingsværdier angives i brænderens brugsanvisning.
Display - (3)
Viser aktuelle indstillinger under normal drift. Når enheden startes, vises
programversionen et kort øjeblik.
- 13 bp17da
DK
Når enheden er i gastestindstilling, vises det indstillede lufttryk i bar i displayvinduet.
Indstillingen kan ændres til psi af kvalificeret personale.
Ved eventuelle fejl under normal drift vises en fejlkode i displayvinduet, se kapitel
7.1.
Omskifter brænder/gastest - (4)
Driftsindstillinger:
Normal drift (midterposition) - Indstilling for de fleste skærings- og fugningsarbejder.
Brænderens aftrækker holdes inde under hele skæreoperationen og slippes, når
skæreoperationen er færdig. Anbefales til normal skæring og skæring af
strækmetal/riste samt fugning.
Aftrækkerspærre (position nedad) - Gør, at brugeren kan slippe aftrækkeren, efter
den er trykket ind, og lysbuen er tændt. For at slukke lysbuen, når skæreoperationen
er færdig, tryk ind og slip brænderaftrækkeren igen eller før brænderen væk fra
arbejdsemnet. Anbefales ikke til skæring af strækmetal/riste.
Testindstilling:
Gastest (position opad) – Lufttrykket vises i displayvinduet. Luftregulatoren skal
indstilles på det anbefalede tryk, før skæring påbegyndes. Lad luften strømme i et
par minutter for at blæse eventuelt kondensvand ud af systemet. Kontroller, at
omskifteren står i positionen for normal drift eller i positionen for aftrækkerspærre,
før skæring påbegyndes.
Trykregulator - (5)
Regulerer brænderlufttrykket. Drej med uret for at øge trykket og mod uret for at
mindske det.
5.2.1
Symbolforklaring
Netspænding (1)
Gastest (4)
Normal aftrækker (4)
Aftrækkerspærre (4)
Lufttryk (5)
Returleder
BEMÆRK! Enheden leveres fra fabrikken med regulatoren indstillet til at give 5,5 bar til brænderen,
når det indkommende forsyningstryk er 6,5 bar. Hvis det indgående forsyningstryk til apparatet er
højere end 6,5 bar, op til det højeste anbefalede tryk, 10,3 bar, drejes trykregulatoren mod uret for at
sænke det indgående forsyningstryk til brænderen til 5,5 bar. Følg vejledningerne ovenfor til gastest.
- 14 bp17da
DK
5.3
Skæring
1. Slå strømafbryderen til ved stikkontakten.
2. Kontroller, at kompressoren er ordentligt tilsluttet strømkilden.
3. Slå hovedafbryderen til (position I).
4. Sæt omskifteren i positionen opad for gastest. Indstil trykregulatoren til 5,5 bar.
5. Sæt omskifteren i position for normal drift (midterposition) eller position for
aftrækkerspærre (position nedad).
6. Når skæringen indledes, skal brænderen holdes med 5–15 vinkel fremad.
Denne vinkel er specielt velegnet til kapning. Hvis der ikke benyttes
brænderstøtte, skal brændermundstykket holdes ca. 3,2–6,4 mm fra
arbejdsemnet.
7. Tryk brænderens aftrækker ind. Luft skal strømme ud gennem brændermundstykket.
8. Pilotlysbuen skal tændes 2 sekunder efter brænderaftrækkeren er trykket ind.
Plasmalysbuen skal tændes umiddelbart efter pilotlysbuen, således at skæringen
kan påbegyndes. Hvis der benyttes aftrækkerspærre, er det ikke nødvendigt at
holde brænderens aftrækker inde, efter plasmalysbuen er tændt.
9. Vip brænderen ved skæreoperationens start, således at det smeltede materiale
ikke sprøjter bagud mod brænderen og skader den. Ret brænderen op, når
plasmalysbuen går gennem arbejdsemnet, og fortsæt med at skære.
10. Slip aftrækkeren, når skæreoperationen er færdig (tryk aftrækkeren ind og slip
den, hvis aftrækkerspærren benyttes). Løft straks brænderen fra arbejdsemnet,
når skæreoperationen er færdig. Dermed undgås det, at pilotlysbuen tændes
igen, når plasmalysbuen slukkes, og skader mundstykket (dobbeltlysbuedannelse).
- 15 bp17da
DK
11. Ved skæring med hurtig gentænding, såsom skæring af rister, skal aftrækkeren
ikke slippes. I gasefterstrømningsindstilling kan lysbuen tændes igen ved at
aftrækkeren trykkes ind. Dermed undgås den 2 sekunder lange førstrømningsdel
af skærecyklussen.
6
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Kun personer med de rigtige el-kundskaber må fjerne beskyttelsespladerne.
ADVARSEL!
Slå afbryderen fra ved stikkontakten, og træk apparatets ledning ud af
stikkontakten, før der udføres elektrisk arbejde på strømkilden.
ADVARSEL!
Der kan samle sig vand eller olie i trykluftledninger. Ret derfor altid den første
luftstrøm væk fra enheden for at undgå skader.
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Hvis udstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks indstille arbejdet og undersøge
årsagen til problemet. Vedligeholdsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.
El-arbejde må kun udføres af en faglært elektriker. Kontrol, rengøring og reparation
må kun udføres af kvalificeret personale. Benyt kun anbefalede reservedele.
6.1
Eftersyn og rengøring
Følgende steder på strømkilden skal kontrolleres og/eller rengøres regelmæssigt.
1. Kontroller, at returlederen er tilsluttet arbejdsemnet.
2. Kontroller, at beskyttelsesjordlederen fra arbejdsemnet er tilsluttet forsvarligt til
strømkildens steljordforbindelse.
3. Kontroller brænderens varmeskjold. Udskift det, hvis det er beskadiget.
4. Kontroller elektroden og mundstykket hver dag med henblik på slitage. Fjern
eventuelle stænk, og udskift elektroden og mundstykket efter behov. Hvis der er
dannet en fordybning i elektrodens midte på over 1,5 mm, skal elektroden
udskiftes. Hvis elektroden benyttes i længere tid end den ovenfor anbefalede
udskiftningsgrænse, kan både brænder og strømkilde tage skade. Endvidere
mindskes mundstykkets levetid betydeligt.
5. Kontroller, at kabler og slanger ikke er beskadigede eller bøjede.
6. Kontroller, at alle stik, tilslutninger og jordforbindelser sidder godt fast.
- 16 bp17da
DK
7. Kontroller, at al indgående strømforsyning er koblet fra. Benyt sikkerhedsbriller
og ansigtsmaske, og blæs strømkilden ren indvendigt med tør trykluft ved lavt
tryk.
8. Tap regelmæssigt vand ud af filteret under luftregulatorerne.
7
FEJLFINDING
ADVARSEL!
ELEKTRISK STØD KAN DRÆBE! Kontroller, at forsyningsspændingen til enheden
er koblet fra. Slå afbryderen fra ved stikkontakten, og træk apparatets ledning ud af
stikkontakten, før der udføres elektrisk arbejde på strømkilden.
ADVARSEL!
Plasmaskæreudstyr arbejder med meget høj spænding, som kan forårsage alvorlige
personskader eller dødsfald. Vær meget forsigtig ved arbejde med fjernede skærme.
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes servicepersonale.
Problem
Ingen lysbue.
Afhjælpning
S
S
S
Kontroller, at strømafbryderen til
netspænding er slået til.
Kontroller, at strømforsynings- og
returkabler er korrekt tilsluttet.
Kontroller, at strømstyrken er korrekt
indstillet.
Strømmen afbrydes under skæring.
S
S
Kontroller, om termoafbryderen er udløst.
Kontroller netsikringerne.
Termoafbryderen udløses tit.
S
Kontroller, om strømkildens mærkedata er
overskredet (overbelastning af
svejsestrømkilden).
Dårligt skæreresultat.
S
Kontroller, at strømforsynings- og
returkabler er korrekt tilsluttet.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
Kontroller, at der ikke anvendes forkerte
elektroder.
Kontroller netsikringerne.
S
S
S
Hvis du ikke kan identificere problemet, skal du slukke for den indgående
forsyningsspænding, åbne apparatet og kontrollere alle komponenter og ledere
visuelt. Led efter udbulede eller utætte kondensatorer, misfarvning og andre tegn på
skade.
- 17 bp17da
DK
7.1
Fejlkoder
Ved eventuel fejl under normal drift viser displayvinduet en fejlkode. Fejlsignaler
vedbliver i mindst 10 sekunder. Hvis fejlen ophører, sker nulstilling automatisk, med
undtagelse af ved overstrømsfejl. Overstrømsfejl nulstilles ved at spændingsforsyningen til apparatet slukkes i 5 sekunder og derefter slås til igen.
Kode Problem
Årsag
Løsning
1
Netspænding, tomgang +/–
15 %
Indgående netspænding kan Kontroller netspændingen.
være faldet under eller steget
over den indstillede nominelle
værdi.
2
Netspænding, skæring +/–
20 %
Indgående netspænding kan Kontroller netspændingen.
være faldet under eller steget
over den indstillede nominelle
værdi under igangværende
skæring.
3
Driftsforspænding, +/– 15 V
forspændingsdistribution
Driftskredstransformeren
Kontroller transformer og
giver ikke den rette spænding styrekort.
til driftskredsene.
4
Termoafbryder
Termoafbryder udløser –
udstyret er overophedet.
Lad udstyret køle af.
Kontroller ventilationen.
5
Tryk
Lufttrykket uden for tilladt
område, min. 5,1 bar, maks.
6,5 bar.
Kontroller det forsynende
trykluftnet og trykindstilling.
6
Plasmalysbuen tændes ikke
Plasmalysbuen slår ikke
over.
Kontroller jordlederen.
7
Pilotlysbuens tidsgrænse (ca. Skæreprocessen blev ikke
5 sekunder) overskredet
påbegyndt inden for
tidsgrænsen (5 sekunder).
Start inden for 5 sekunder.
8
Brænderfejl
Elektroden er i kontakt med
mundstykket (kan ikke
separeres).
Kontroller/skift sliddele.
10
Problem med gentænding
Dette problem forekommer
først og fremmest, hvis
Hall-sensoren ikke er
tilsluttet.
Kontroller kabeltilslutningen
mellem strømsensorkortet og
styrekortet.
Kontroller brænderen med
henblik på kortslutning
mellem mundstykke og
arbejdsemne.
Fjern eventuelle aflejringer
fra brænderens forreste del.
11
Overstrøm på primærsiden
Omformerfejl.
Indlever apparatet til et
autoriseret serviceværksted
mhp. reparation.
12
Fasebortfald, slukning, på
primærsiden (netspændingsforsyning)
Nominel intermittens for
fasebortfald overskredet
Kontroller netsikringerne.
13
Tomgangsspændingsfejl
Hverken spænding eller
Indlever apparatet til et
strøm blev registreret ved
autoriseret serviceværksted
automatisk PIP-kontrol (Parts mhp. reparation.
In Place) af forbrugsvarer.
- 18 bp17da
DK
Kode Problem
Årsag
Løsning
14
Overtemperatur i styre- og
reguleringsskab.
Tilladt driftstemperatur
overskredet.
Kontroller ventilationen
omkring apparatet.
Kontroller køleluftåbningerne,
og fjern eventuelle
blokeringer.
15
Busladningsfejl
Underspænding på
primærbus.
Kontroller busladeren.
19
Brænderaftrækker trykkes
ind for tidligt
Brænderaftrækker trykket ind Kontroller aftrækkeren.
ved tilkobling.
20
Ingen returleder ved
PIP-kontrol (Parts In Place)
af sliddele
Stempel ikke trukket tilbage,
da luftstrømmen blev
aktiveret.
Kontroller/rengør sliddele.
Kontroller trykluftforsyningen.
21
Strømbane brudt ved
PIP-kontrol (Parts In Place)
af sliddele
Stempel gik ikke tilbage, da
luftstrømmen standsede.
Kontroller/rengør sliddele.
8
RESERVEDELSBESTILLING
Reparations- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB-autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve- og sliddele fra ESAB.
Powercut 900 er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk
standard 60974-1 og 60974-10. Efter udført service eller reparation påhviler det den
udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra den
ovennævnte standard.
Opgiv altid fremstillingsnummeret på den enhed, reservedelsbestillingen vedrører.
Serienummeret er stanset på apparatets typeskilt.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne publikation.
- 19 bp17da
Skema
- 20 bp17e
Edition 101214
- 21 bp17e
Edition 101214
- 22 bp17e
Edition 101214
- 23 bp17e
Edition 101214
Powercut 900
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0558 008 123 Power source for plasma
cutting
Powercut 900
230 V
0558 008 124 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut 900 + PT 38
230 V
0558 008 135 Power source for plasma
cutting
Powercut 900
400 V
0558 008 136 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut 900 + PT 38
400 V
0558 006 786 Torch
PT38
7.5 m
- 24 bp17o
Edition 101214
Powercut 900
Tilbehør
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 898
Gas flow measuring kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 000 739
Water separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 897
PT38 torch, 15.2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 006 787
- 25 bp17a
Edition 101214
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
101217
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising