ESAB | A6 Mastertrac Tandem | Instruction manual | ESAB A6 Mastertrac Tandem Používateľská príručka

ESAB A6 Mastertrac Tandem Používateľská príručka
A6 Mastertrac
Tandem
A6TF F2
Návod k používání
0449 468 361
2010-10-08
Valid for serial no. 940-xxx-xxxx
ČESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
-- 2 --
4
3
ČESKY
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
5
8
Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svařovací metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horizontální svařování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní díly A6TF F2 (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis hlavních částí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
10
3 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3.1
3.2
3.3
3.4
Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seřízení brzdového kotouče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
4 ČINNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zavádění svařovacího drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výměna podávací kladky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktní zařízení pro svařování pod tavidlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňování tavidlového prášku (obloukové svařování pod tavidlem) . . . . . . . . . . . . . .
Přeprava svařovacího automatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
16
16
17
5 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
5.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Denně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Periodicky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
6 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 MOŽNÉ ZÁVADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
OPOTŘEBOVANÉ DĹLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ROZMĚROVÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
TOCj
-- 4 --
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé svářecího zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištění, že každý, kdo pracuje na tomto zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí splňovat požadavky, které se
týkají tohoto druhu svářecího zařízení. Vedle standardních bezpečnostních opatření,
která se vztahují na toto pracoviště, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádět zaškolený personál, který je s provozem tohoto svářecího zařízení důkladně seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k
nebezpečným situacím, které mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození
zařízení.
1. Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S
s jeho obsluhou,
S
s umístěním nouzových vypínačů,
S
s jeho funkcí,
S
s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S
se svářením.
2. Obsluha musí zajistit, aby:
S
se při spuštění tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela
žádná neoprávněná
autorizovaná osoba,
S
při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
S
v pracovním prostoru/pracovním rozsahu nejsou žádné předměty.
3. Pracoviště musí být:
S
vhodné pro daný účel,
S
bez průvanu.
4. Pomůcky osobní ochrany:
S
vždy noste doporučené ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle,
nehořlavý oděv a ochranné rukavice. Pozor! Přĭ výměně drátu nepoužívejte
ochranné rukavice.
S
nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste
se mohli zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5. Ochrana před dalšími riziky
S
Prachové částice určité velikosti mohou být pro člověka škodlivé.
Pro eliminaci tohoto rizika by tudíž měl být zajištěn ventilační systém a
zařízení na odsávání.
S
Při výměně drátové cívky postupujte maximálně opatrně, jelikož konec drátu
by mohl způsobit zranění osob.
SafeArcT CZ
-5-
CZ
6. Všeobecná bezpečnostní opatření:
S
ujistěte se, že zpětný vodič je bezpečně připojen,
S
práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář,
S
po ruce musí být jasně označené vhodné hasicí zařízení.
S
Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu zařízení.
Dávejte pozor na toto:
S
Spojka setrvačníku převodů musí být v uzamčené poloze.
S
Pokud obsluha opustí stroj, musí být zaparkován pomocí bloků umístěnými
před koly, aby se nezačal náhodně pohybovat.
S
Před zahájením prací se ujistěte, že je svařovací automat stabilní.
S
Umístění svařovací hlavy a svitku drátu má vliv na těžiště stroje.
Těžiště, které je příliš vysoko, znamená, že svařovací stroj je nestabilní.
S
Spotřeba drátu a tavidla způsobuje posun rozložení hmotnosti při svařování.
VÝSTRAHA! Riziko rozdrcení!
Pří výměně drátu, podávacích kladek a cívek drátu nepoužívejte ochranné
rukavice.
SafeArcT CZ
-6-
CZ
SVÁŘENÍ A ŘEZÁNÍ OBLOUKEM MŮŽE BÝT VAŠEMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ
JINÝCH OSOB NEBEZPEČNÉ. PŘI SVÁŘENÍ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ. VYŽÁDEJTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SVÉHO
ZAMĚSTNAVATELE, KTERÉ BY MĚLY VYCHÁZET Z UPOZORNĚNÍ VÝROBCE
NA NEBEZPEČÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S Nainstalujte a uzemněte svářecí jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S Nedotýkejte se elektrického obvodu ani elektrod pod proudem nechráněnou
pokožkou, vlhkými rukavicemi ani vlhkým oděvem.
S Izolujte se od uzemnění a od svářeného předmětu.
S Ujistěte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváření.
S Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny
sváření nedostaly do oblasti vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranění očí a
popálení pokožky
S Chraňte svůj zrak a tělo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a
noste ochranný oděv.
S Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závěsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby v blízkosti
nebyly žádné hořlavé materiály.
HLUK - nadměrný hluk může poškodit sluch
S Chraňte si uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE
S v případě vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K
OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTĚTE SE, ŽE MU ROZUMÍTE.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
SafeArcT CZ
-7-
CZ
2
ÚVOD
2.1
Všeobecné informace
Svařovací automat A6TF F2, se dvěma svařovacími hlavami, je namontován na
samohybném vozíku a je určen pro svařování tupých svarů pod tavidlem.
Veškerá další použití jsou zakázána.
Polohu svařovací hlavy lze nastavit horizontálně a vertikálně pomocí lineárních saní.
Otáčivý pohyb lze upravit pomocí otočných saní.
Mají se používat společně s řídicí jednotkou, PEK a zdroji svařovacího proudu
společnosti ESAB LAF nebo TAF.
2.2
Svařovací metoda
2.2.1
Obloukové svařování pod tavidlem (SAW)
Svarová housenka je při svařování chráněna povlakem tavidla.
S
Svařování pod tavidlem pro velké zatížení
Svařování pod tavidlem s velkým výkonem, s konektorem o Ø 35 mm, který
umožňuje zatížení až 1500 A.
Tato verze je vybavena podávacími kladkami pro svařování jednoduchého nebo
dvojitého drátu (dvojitý oblouk). Pro drát s tavidlovým jádrem je k dispozici
speciální rýhovaná kladka, která zaručuje podávání rovného drátu bez rizika, že
se z důvodu vysokého tlaku při podávání zdeformuje.
S
Tandemové svařování (pod tavidlem)
V případě tandemového svařování se vždy používá svařovací hlava typu A6SF,
která musí být připojená ke dvěma zdrojům svařovacího proudu a ke dvěma řídicím jednotkám typu PEK.
Hlava pro tandemové svařování obsahuje dvě samostatné svařovací hlavy
(A6SF), přičemž každá má svůj vlastní kontaktní hrot. Každý kontaktní hrot má
maximální jmenovité zatížení 1500 A.
2.3
Horizontální svařování
Svařovací automaty jsou určeny k horizontálnímu svařování.
Nesmí se používat ke svařování na nakloněných rovinách.
hfa9d1ja
-8-
CZ
2.4
Technické údaje
A6TF F2
Napájecí napětí
42 V AC
Přípustné zatížení při 100 %:
1500 A
Rozměry drátu:
3,0-6,0 mm
pevný jednoduchý drát
dutý drát
3,0-4,0 mm
Rychlost podávání drátu, max.
4 m/min
Brzdný moment brzdného kotouče
Rychlost posunu
1,5 Nm
0,1-2,0 m/min
Max. hmotnost drátu
2 x 30 kg
Objem nádrže tavidla
(nesmí být naplněna předehřátým tavidlem)
10 l
Hmotnost (kromě drátu a tavidla)
Nepřetržitá průměrná hlasitost
158 kg
68 dB
Třída krytí:
IP10
Klasifikace EMC
Class A
2.5
Hlavní díly A6TF F2 (SAW)
1.
Vozík
4.
Ruční saně
7.
Podavač tavidla
2.
Unašeč
5.
Konektor
8.
Tavidlová tryska
3.
Jednotka podávání drátu
6.
Motor s převodem (A6 VEC)
Viz strana 10, kde najdete popis hlavních částí.
hfa9d1ja
-9-
CZ
2.6
Popis hlavních částí
2.6.1
Vozík
Vozík má pohon čtyř kol. Lze ho zajistit pomocí uzamykací páky (1).
2.6.2
Unašeč
Řídicí jednotky musí být mimo jiné připevněny k unášeči.
2.6.3
Jednotka Podávání Drátu
Jednotka se používá pro vedení a podávání svařovacího drátu dolů do konektoru.
2.6.4
Ruční saně
Horizontální a vertikální poloha svařovací hlavy se upravuje pomocí lineárních saní.
Otáčivý pohyb lze volně upravit pomocí rotačních saní.
2.6.5
Konektor
Přenáší při svařování svařovací proud do drátu.
2.6.6
Motor s převodem (A6 VEC)
Motor se používá pro podávání svařovacího drátu.
Více informací o A6 VEC najdete v návodu k obsluze 0443 393 xxx.
2.6.7
Podavač tavidla / Trubice pro tavidlo / Tavidlová tryska
Tavidlo se plní do podavače tavidla a potom se trubicí pro tavidlo a tavidlovou
tryskou přenáší do svařovaného kusu.
Množství podávaného tavidla se řídí pomocí tavidlového ventilu připevněného k
podavači tavidla.
Viz Doplňování tavidla na straně 16.
hfa9d1ja
- 10 -
CZ
3
INSTALACE
3.1
Všeobecné informace
Instalaci musí provést odborník.
UPOZORNĚNÍ
Rotační části mohou způsobit zranění, buďte opatrní.
3.2
Montáž
3.2.1
Drátová cívka (příslušenství)
Drátová cívka (1) je připevněná na brzdném kotouči (2).
UPOZORNĚNÍ
Aby se zabránilo spadnutí cívky z kotouče:
S Uzamkněte cívku na kotouči otočením červeného knoflíku,
jak je uvedeno na výstražné nálepce vedle kotouče.
3.3
Seřízení brzdového kotouče
Brzdový kotouč je při dodání seřízen. Pokud je nutné jeho
přenastavení, postupujte podle pokynů dole. Seřiďte
brzdový kotouč tak, aby byl drát při zastavení podávání
lehce uvolněný.
S
Seřízení brzdného momentu:
S
Otočte červenou rukojeť do
zablokované polohy.
S
Vsuňte do pružin v kotouči šroubovák.
Pro snížení brzdného momentu otočte pružinami po směru hodinových ručiček.
Pro zvýšení brzdného momentu otočte pružinami proti směru hodinových
ručiček.
Poznámka. Otočte oběma pružinami stejně.
hfa9i1ja
- 11 -
CZ
3.4
Připojení
3.4.1
Všeobecné informace
S
PEK musí zapojit kvalifikovaná osoba. Viz návod k obsluze
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
S
Informace o připojení A6 GMH, najdete v návodu k obsluze 0460 671 xxx.
S
Informace o připojení A6 PAV, najdete v návodu k obsluze 0460 670 xxx.
3.4.2
Svařovací automat A6TF F1/ A6TF F1 Twin
(Obloukové svařování pod tavidlem, SAW)
1. Připojte řídicí kabel (5) mezi zdroj proudu (3) a řídicí jednotku PEK (2).
2. Připojte zpětný kabel (6) mezi zdroj proudu (3) a svařovaný kus (4).
3. Připojte svařovací kabel (7) mezi zdroj proudu (3) a svařovací automat (1).
4. Připojte měřicí kabel (8) mezi zdroj proudu (3) a svařovaný kus (4).
hfa9i1ja
- 12 -
CZ
4
ČINNOST
4.1
Všeobecné informace
Pozor:
Přečetli jste si bezpečnostní informace a
rozumíte jim ?
Předtím nesmíte se strojem pracovat !
Obecné bezpečnostní předpisy platné pro manipulaci se zařízením najdete na
str. 5. Před používáním zařízení si je důkladně přečtěte!
Zpětný kabel
Před zahájení svařování zkontrolujte, zda je připojený zpětný kabel.
Viz strana 12.
hfa9o1ja
- 13 -
CZ
4.2
Zavádění svařovacího drátu
1. Přimontujte drátovou cívku podle pokynů na straně 11.
2. Zkontrolujte, zda mají podávací kladka (1) a kontaktní čelist nebo kontaktní
špička (3) vzhledem ke zvolenému průměru drátu správný rozměr.
3. Při svařování s jemným drátem:
Podávejte drát přes jednotku podávání jemného drátu (6).
Ujistěte se, že rovnačka je správně seřízená, aby drát vycházel přímo přes
kontaktní čelisti nebo kontaktní špičku (3).
4. Přetáhněte konec drátu přes rovnačku (2).
S U drátu s průměrem větším než 2 mm vyrovnejte 0,5 m drátu a zaveďte ho
ručně přes rovnačku.
5. Vložte konec drátu do drážky podávací kladky (1).
6. Nastavte napnutí drátu na podávací kladce pomocí knoflíku (4).
S Poznámka! Nenastavujte větší napnutí, než je potřebné pro dosažení
rovnoměrného podávání.
S
7. Podávejte drát dopředu 30 mm pod kontaktní špičkou stisknutím
jednotky PEK.
8. Namiřte drát nastavením knoflíku (5).
S
Pro zajištění rovného podávání jemného drátu (1,6 - 2,5 mm) používejte vždy
vodicí trubici (7).
Příslušenství:
S
řídicí
Rovnačka jemného drátu (5) musí být
připevněna na vrcholu svorky jednotky podávání drátu (1).
Pozn. Při montáži rovnačky jemného drátu
odmontujte desku (7), pokud je namontovaná.
Pozn. Ochranná deska (8) se neodstraňuje.
hfa9o1ja
- 14 -
CZ
4.3
Výměna podávací kladky
Jednoduchý drát
S
Uvolněte knoflíky (3) a (4).
S
Uvolněte ruční kolo (2).
S
Vyměňte vodicí kladku (1).
Jsou označeny příslušnými průměry svých drátů.
Drát s tavidlovým jádrem pro rýhované kladky (příslušenství)
S
Vyměňte podávací kladku (1) a tlakovou kladku (5) jako pár pro průměr drátu,
který použijete.
POZNÁMKA! Pro tlakovou kladku je vyžadován speciální čepový hřídel
(obj. č. 0212 901 101).
S
Mírným tlakem utáhněte tlakový šroub (4), abyste zajistili, že se drát s
tavidlovým jádrem nezdeformuje.
hfa9o1ja
- 15 -
CZ
4.4
Kontaktní zařízení pro svařování pod tavidlem
4.4.1
Pro jednoduchý drát 3,0 - 6,0 mm. Heavy Duty (D35)
S
Použijte rovnačku (3), konektor (1) D35 s
kontaktními čelistmi (2).
S
Smontujte jednu kontaktní čelist s dodanými šrouby M5,
v upevněném kontaktním hrotu (a).
S
Smontujte druhou kontaktní čelist ve volné polovině
dvoukusového konektoru (b) pod šroubem (8) a utáhněte
pevně dolů, aby bylo skutečně dosaženo dobrého kontaktu mezi
kontaktními čelistmi a drátem.
Pro drát s tavidlovým jádrem 1,6 mm - 4,0 mm (D20 a D35)
(Příslušenství)
Pokud používáte kontaktní čelisti (D35), nesmí být utaženy dolů příliš pevně, aby se
drát s tavidlovým jádrem neporušil.
S
Zajistěte, aby bylo dosaženo dobrého kontaktu s drátem.
Nastavení drátu pro tandemové svařování
Vzdálenost mezi prvním a druhým drátem nesmí být tak velká, aby struska nemohla
mezi dráty ztuhnout.
S
Zajistěte, aby mezi prvním a druhým drátem bylo dosaženo dobrého pokrytí
tavidlem.
4.5
Doplňování tavidlového prášku (obloukové svařování pod
tavidlem)
1. Zavřete tavidlový ventil (1) na podavači tavidla.
2. Odstraňte cyklonový odlučovač prachu na tavidlové
regenerační jednotce, pokud je přimontovaný.
3. Naplňte tavidlový prášek.
POZNÁMKA! Tavidlový prášek musí být suchý.
4. Umístěte trubici pro tavidlo tak, aby se nemohla
vytvořit smyčka.
5. Upravte výšku tavidlové trysky nad svarem, aby bylo
podáváno správné množství tavidla.
Pokrytí tavidlem by mělo být dostatečně vysoké, aby
jím nepronikal oblouk.
hfa9o1ja
- 16 -
CZ
4.6
S
Přeprava svařovacího automatu
Otočením uzamykací páky uvolněte kola (1).
Poznámka V případě zvedání svařovacího automatu je nutné použít zvedací
oko (2).
hfa9o1ja
- 17 -
CZ
5
ÚDRŽBA
5.1
Všeobecné informace
Poznámka:
Všechny záruční závazky dodavatele přestávají platit, pokud se zákazník pokusí o
nápravu jakékoli závady na stroji během záručního období.
Poznámka! Před prováděním jakýchkoli údržbářských prací se ujistěte, že je
zařízení odpojeno od sítě.
Pokyny k údržbě řídicí jednotky, PEK, najdete v návodu k obsluze
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
5.2
Denně
S
odstraňte tavidlo a nečistoty z pohyblivých částí svařovacího stroje.
S
Zkontrolujte, zda je připojená kontaktní špička a všechny elektrické kabely.
S
Zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje pevné a zda vodítka a hnací
kladky nejsou opotřebované nebo poškozené.
S
Zkontrolujte brzdný moment brzdného kotouče. Neměl by být příliš nízký, aby se
svitek drátu při zastavení podávání drátu dále otáčel, a neměl by být ani příliš
vysoký, aby podávací kladky neprokluzovaly. Například pro 30 kg svitek drátu by
měl být brzdný moment 1,5 Nm.
Pro seřízení brzdného momentu viz strana 11.
5.3
Periodicky
S
Každé tři měsíce zkontrolujte
kartáče motoru podávání
drátu. Pokud jsou
opotřebované na 6 mm,
vyměňte je.
S
Zkontrolujte saně a v případě, že
zadrhávají, je namažte.
S
Prohlédněte vodítka drátu, hnací
kladky a kontaktní špičku na
jednotce podávání drátu. Vyměňte všechny
opotřebované nebo poškozené díly
(viz seznam náhradních dílů na straně 20).
S
Pokud vozík začne kodrcat,
zkontrolujte, zda je správně napnutý řetěz. V případě potřeby ho napněte.
S
Pro napnutí řetězu odmontujte matici (*1) a otočte vačku, potom matici utáhněte.
hfa9u1ja
- 18 -
CZ
6
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
6.1
Všeobecné informace
Zařízení
S
S
Návod k obsluze - řídicí jednotka PEK. objednací číslo 0460 948 xxx,
0460 949 xxx, 0459 839 036.
Návod k obsluze motoru s převody A6 VEC, objednací číslo 0443 393 xxx.
Zkontrolujte
S
S
zda je přívod proudu připojený ke správnému připojení k síti;
zda všechny tři fáze dodávají správné napětí (sekvence fází není důležitá);
S
zda svařovací kabely a přípojky nejsou poškozené;
S
S
zda jsou správně nastavené ovladače;
zda je připojení k síti odpojeno před zahájením opravy.
6.2
MOŽNÉ ZÁVADY
1. Příznak
Příčina 1.1
Opatření
Příčina 1.2
Opatření
2. Příznak
Příčina 2.1
Opatření
Příčina 2.2
Opatření
Příčina 2.3
Opatření
3. Příznak
Příčina 3.1
Opatření
Příčina 3.2
Opatření
7
Proud a napětí vykazují velké kolísání.
Kontaktní čelisti nebo tryska jsou opotřebované nebo mají špatnou
velikost.
Vyměňte kontaktní čelisti nebo trysky.
Tlak podávací kladky je nepřiměřený.
Zvyšte tlak na podávacích kladkách.
Podávání drátu je nepravidelné.
Tlak na podávacích kladkách není nastaven správně.
Upravte tlak na podávacích kladkách.
Podávací kladky mají špatnou velikost.
Vyměňte podávací kladky.
Drážky v podávacích kladkách jsou opotřebované.
Vyměňte podávací kladky.
Svařovací kabely se přehřívají.
Špatné elektrické připojení.
Vyčistěte a utáhněte všechna elektrická připojení.
Příčný profil svařovacích kabelů je příliš malý.
Použijte kabely s větším příčným profilem nebo použijte paralelní
kabely.
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Náhradní díly se objednávají prostřednictvím nejbližšího zastoupení ESAB, viz
poslední stranu této publikace. Při objednávání náhradních dílů uvádějte typ a číslo
stroje, označení a číslo náhradního dílu, jak jsou uvedeny v seznamu náhradních
dílů na straně 23.
Tím se zjednoduší vyřízení a zajistí se dodání správného dílu.
hfa9f1ja
- 19 -
OPOTŘEBOVANÉ DĹLY
Feed rollers
SAW tubular wire
Part no
D (mm)
0146 024 880
0,8--1,6
0146 024 881
2,0--4,0
Pressure rollers
SAW tubular wire
Part no
D (mm)
0146 025 880
0,8--1,6
0146 025 881
2,0--4,0
Contact jaws
SAW HD (D35)
Part no
D (mm)
0265 900 880
3,0
0265 900 882
4,0
0265 900 883
5,0
0265 900 884
6,0
hfa9s11a
- 20 -
ROZMĚROVÝ VÝKRES
hfa9dim
- 21 -
hfa9dim
- 22 -
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Edition 2009-10-05
Ordering no.
0461 232 882
spareFram
Denomination
A6TF F2 Mastertrac Tandem
Notes
A6TF F2
- 23 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461232882
Automatic welding machine
A6TF F2 Mastertrac Tandem
3
2
0460504880
Control box
PEK, see separate manual
6
2
0146967880
Brake hub
7
1
0334457880
Wire guide
8
1
0334184001
Plate
10
1
0147639881
Wire straightener (left mounted)
11
2
0334170001
Clamping ring
13
2
0417959880
Contact jaw tube
14
1
0449490881
Carriage
15
1
0334171001
Plate
17
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
18
1
0334294001
Bracket
19
1
0148487880
Bracket for fluxhopper
20
1
0147649881
Flux hopper
10 l
21
4
0154465880
Manual Slide
L=90
23
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
24
2
0460907891
Motor cable
1.6 m
25
2
0218810183
Insulated hand wheel
26
1
0334172001
Gear bracket
27
1
0334180880
Reel holder
29
1
0334177001
Plate
31
8
0278300180
Insulator
32
1
0334168881
Column
33
1
0145063896
Motor with gear
34
1
0334297881
Box holder
35
1
0334179001
Plate
36
1
0334185887
Box girder beam complete
40
1
0153491001
Branching tube
42
0443383001
Flux hose
43
1
0153299880
Flux nozzle
57
1
0334709001
Spacer
80
2
0457713001
Bar
90
2
0461239881
Cable (arc-voltage)
92
1
0417699002
Clamp
93
1
0449498880
Junction box complete
94
1
0449528002
Protection cover, left
95
1
0449528001
Protection cover, right
f461232s
D35
L=220
D35
2000 V
A6 VEC (156:1), see separate manual
D32/25
1,7m
- 24 -
f461232s
- 25 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639880
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212 601110
Nut
M10
f147639s
D35
D11.3x2.4
- 26 -
Item
Qty
1
1
4
Orderingno.
Denomination
0147639881
Straightener (left mounted)
0156449001
Clamp
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212601110
Nut
M10
f147639s
Remarks
D35
D11.3x2.4
- 27 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417959880
Contact jaw tube
L = 220 mm
L = 220 mm
1
1
0443344880
Contact tube
4
1
0443372001
Fitting bolt
5
4
0219504307
Cup spring
6
1
0417979001
Ring
f417959s
d20/10.2, T=1.1
- 28 -
sida
- 29 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TFE/TGE
0449490881
Carriage
1
2
0334295880
Handle
2
2
0449205880
Guide arm complete
4
2
0334165880
Side plate
5
4
0229202280
Wheel
7
4
0219501013
Spring washer
8
1
0334198880
Front shaft with sprocket
D18,1/10,2
9
1
0332947880
Bracket
12
4
0334264001
Flange bearing unit
15
1
0218201502
Chain
1/2"x4,88
16
1
0218201602
Chain lock simple
1/2"x4,88
17
1
0334160001
Stub shaft
20
1
0334163880
Sprocket
21
1
0334162880
Sprocket
22
1
0334161001
Excenter
23
1
0334197880
Rear shaft with chain wheel
24
1
0449480880
Cover complete
25
1
0449485881
Drive unit
30
1
0334167001
Bottom plate
31
2
0215701019
Circlip
32
1
0334189001
Gear wheel
35
1
0215701243
Wedge
5x5x65
36
1
0461242880
Pulse transducer cable
2,1m
38
1
0461241880
Motor cable
1,9m
43
1
0333630001
Locking arm adjustable
44
1
0211102940
Roll pin
D 3x28
45
1
0215701016
Circlip
D20
46
1
0334196001
Bushing
48
1
0334192880
Excenter
52
1
0221307001
Steel ball
7,94 mm
53
14
0219501101
Spring plate
D8/3,2x0,3
60
1
0334171001
Plate
63
4
0278300180
Insulator
64
1
0334706001
Plate
66
8
0449206001
Clamp
68
4
0191498003
Cover plate
71
2
0192230107
Dummy plug
72
1
0449487001
Attachment
73
1
0461213880
Motor attacment
75
1
0192784002
Sleeve plug
76
2
0192784102
Cap
77
1
0191998103
Attachment
79
1
0192784001
Pin plug
80
2
0192784101
Pin
h449490s
D25x1,2
D=16
2-pol.
2-pol.
- 30 -
h449490s
- 31 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
10l
0147649881
Flux Hopper
1
1
0154007001
Flux hopper
2
1
0148837001
Window (a6 flux hopper)
3
1
0147645001
Mounting
6
1
0153347880
Flux valve
7
1
0215201232
Sealing, O-ring
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
f147649s
69,2x5,7
L=500
- 32 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153347880
Flux valve
1
1
0153348001
Outlet
2
1
0153349001
Shaft
3
1
0211102938
Roll pin
h153347s
Notes
d 3x20
- 33 -
Item
Qty
1
1
6
Orderingno.
Denomination
Remarks
0154465880
Slide, manually operated
L=90
0154464001
Slide frame
1
0154463880
Carriage with slide rails
7
6
0190509485
Stop screw
8
1
0154458001
End piece
10
2
0211102957
Roll pin
11
1
0154461001
Lead screw
16
1
0190531201
Ball bearing
17
1
0154456001
Lock nut
18
1
0154457001
Ball bearing cap
22
1
0334537001
Handle crank
23
1
0211102938
Roll pin
f154465s
M10x10
D5x20
SKF 3201
D3x20
- 34 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle complete
1
1
0153290002
Holder for flux pipe
2
1
0153296001
Flux pipe, bent
3
1
0153425001
Wheel
f153299s
Notes
- 35 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising