ESAB | A6 Mastertrac Tandem | Instruction manual | ESAB A6 Mastertrac Tandem Lietotāja rokasgrāmata

ESAB A6 Mastertrac Tandem Lietotāja rokasgrāmata
A6 Mastertrac
Tandem
A6TF F2
Lietošanas pamâcîba
0449 468 361
2010-10-08
Valid for serial no. 940-xxx-xxxx
LATVIEŠU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiek paturįtas tiesîbas bez iepriekšįja brîdinâjuma izmainît specifikâcijas.
-- 2 --
4
3
LATVIEŠU
1 DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Vispārīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metināšanas metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horizontālā metināšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galvenie komponenti A6TF F2 (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apraksts par galvenajiem komponentiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
10
3 UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1
3.2
3.3
3.4
Vispārīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montāža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bremzes rumbas regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieslēgums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
4 EKSPLUATĀCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Vispārīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metināšanas stieples ielādēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padeves rullīša maiņa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktaprīkojums loka metināšanai ar kušņiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzpilde ar kušņa pulveri (loka metināšana ar kušņiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automātiskās metināšanas iekārtas transportēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
16
16
17
5 TEHNISKĀ APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1 Vispārīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2 Katru dienu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3 Periodiski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.1 Vispārīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.2 IESPĒJAMĀS KĻŪMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DILSTOŠĀS SASTĀVDAĪAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RASĒJUMI AR IZMĒRIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
REZERVES DAĻU SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
TOCl
-- 4 --
LV
1
DROŠĪBA
ESAB metināšanas iekārtu lietotāji ir pilnībā atbildīgi par to, lai ikviens, kas strādā
iekārtas tuvumā, ievērotu visus ar to saistītos drošības noteikumus. Drošības
noteikumiem jāatbilst visām prasībām, kas attiecas uz šī tipa metināšanas iekārtām.
Papildu standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu, jāievēro šādi turpmāk
uzskaitītie ieteikumi.
Visi darbi jāveic apmācītam personālam, kas iepazīstināts ar metināšanas iekārtas
ekspluatāciju. Nepareiza iekārtas ekspluatācija var izraisīt bīstamas situācijas, radot
risku gūt ievainojumus operatoram un iekārtas bojājumus.
1. Ikvienam, kurš izmanto metināšanas iekārtu, labi jāzina:
S
tās darbība
S
avārijas aptuēšanas slēdžu izvietojums
S
to funkcijas
S
drošības noteikumi
S
metināšana
2. Operatoram jāievēro, ka:
S
neviena nepiederoša persona nedrīkst atrasties iekārtas palaišanas laikā
darba zonā.
S
neviens nav aizsargāts no elektriskā loka iedarbības
S
darba zonā/darbības rādiusā neatrodas nekādi priekšmeti.
3. Darba vietai jābūt:
S
prasībām atbilstošai
S
bez caurvēja
4. Individuālie aizsarglīdzekĮi
S
Vienmēr lietojiet individuālos aizsarglīdzekĮus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apġērbu, aizsargcimdus.
Ievērojiet! Nelietojiet drošîbas cimdus, kad maināt stiepli
S
Nenēsājiet vaĮīgu apģērbu, piemēram, kaklautus, rokassprādzes, gredzenus
utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus.
5. Aizsardzība pret citiem riskiem
S
Noteikta lieluma putekļu daļiņas var būt kaitīgas veselībai. Lai novērstu risku,
jābūt iekārtotai ventilācijas sistēmai un uzstādītam nosūces ventilatoram.
S
Nomainot kabeļu spoli, esiet ļoti piesardzīgs, jo kabeļa gals var izraisīt
traumas.
SafeArcT LV
-5-
LV
6. Vispārīgi norādījumi
S
Raugieties, lai atpakaĮvads būtu droši nostiprināts.
S
Darbus ar augsta sprieguma iekārtām drīkst veikt tikai kvalificēts
elektriķis.
S
Piemērota ugunsdzēsības aprīkojuma atrašanās vietai jābūt skaidri
apzīmētai un viegli pieejamai.
S
EĮĮošanas un apkopes darbus nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā.
Ņemiet vērā:
S
iekārtas brīvgaitas mehānismam jābūt nofiksētam;
S
ja operators izkāpj no mašīnas, zem tās riteņiem jānovieto ķīļi, lai mašīna
nevarētu nejauši izkustēties;
S
pirms iedarbināšanas jāpārliecinās, ka automātiskā metināšanas mašīna nav
nestabila;
S
ka metināšanas galva un kabeļu spole ietekmē mašīnas gravitācijas centru.
Pārāk augsts gravitācijas centrs nozīmē metināšanas mašīnas nestabilitāti.
S
kabeļu un izkusušā metāla patēriņš izraisa svara sadalījuma novirzi
metināšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS ! Salaušanas risks!
Nelietojiet drošîbas cimdus kad maināt stiepli, padeves rullîšus un stieples
spoles
SafeArcT LV
-6-
LV
BRīDINĀJUMS
ELEKTRISKĀ LOKA METINĀŠANA UN GRIEŠANA VAR IZRAISĪT
IEVAINOJUMUS JUMS UN CITIEM. METINOT VEICIET PIESARDZĪBAS
PASĀKUMUS. PALŪDZIET DARBA DEVĒJIEM DROŠĪBAS NOTEIKUMUS, KURU
PAMATĀ JĀBŪT RAŽOTĀJU DATIEM PAR BĪSTAMĪBU.
STRĀVAS TRIECIENS - var nogalināt
S Uzstādiet un iezemējiet metināšanas ierīci atbilstoši piemērojamajiem
standartiem.
S Neskariet daĮas, kas atrodas zem sprieguma, vai elektrodus ar kailu ādu,
mitriem cimdiem vai mitru apģērbu.
S Izolējiet sevi no zemējuma un apstrādājamās detaĮas.
S Raugieties, lai jūsu darba pozīcija būtu droša.
DŪMI UN GĀZES - var būt bīstami veselībai
S Turiet galvu ārpus dūmiem.
S Izmantojiet ventilāciju, loka metināšanas ventilatoru, vai abus, lai aizvadītu
gāzes prom no jūsu elpošanas zonas un kopējās platības.
ELEKTRISKĀ LOKA STARI - var ievainot acis un apdedzināt ādu.
S Aizsargājiet acis un ķermeni. Izmantojiet atbilstošu metināšanas ekrānu, gaismas filtrus un aizsargapģĕrbu.
S Aizsargājiet tuvumā esošos cilvēkus, izmantojot piemērotus ekrānus un aizsegus.
UGUNSGRĒKA RISKS
S Dzirksteles (šIakatas) var izraisīt ugunsgrēku. TādēĮ pārliecinieties, ka
tuvumā neatrodas ugunsnedroši materiāli.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
S Aizsargājiet ausis. Izmantojiet aizsargaustiŋas vai citus dzirdes aizsarglīdzekĮus.
S Brīdiniet tuvumā esošās personas par risku.
KĻŪME
S KIūmes gadījumā zvaniet profesionālajam palīdzības dīenestam.
PIRMS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANAS VAI EKSPLUATĀCIJAS
IZLASIET UN IZPROTIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU.
AIZSARGĀJIET SEVI UN CITUS!
SafeArcT LV
-7-
LV
2
IEVADS
2.1
Vispārīgi
A6TF F2 automātiskā metināšanas iekārta ar divām metināšanas galvām ir
uzstādīta uz pašgājēja un ir paredzēta salaidumu savienojumu kušņa kārtas loku
metināšanai.
Visi citi lietojumi ir aizliegti.
Metināšanas galvas pozīciju var noregulēt horizontāli un vertikāli ar lineārajiem
slīdņiem. Leņķa kustību regulē ar leņķa slīdni.
Tās ir paredzētas izmantošanai kopā ar vadības bloku PEK un ESAB metināšanas
strāvas avotiem LAF vai TAF.
2.2
Metināšanas metode
2.2.1
Loka metināšana ar kušņiem (SAW)
Uzkausēto metāla valnīti metināšanas laikā pasargā kušņa kārta.
S
Loks ar kušņu kārtu lielai slodzei
Loks ar kušņu kārtu lielai slodzei ar Ø 35 mm savienotāju, kas pieļauj līdz 1500 A
slodzi.
Šo versiju var aprīkot ar padeves rullīšiem vienkāršās vai dubultās stieples
metināšanai (divu loku). Stieplēm ar kušņa serdeni ir pieejams speciāls rievots
padeves rullītis, kas garantē vienmērīgu stieples padevi bez deformācijas riska
augsta padeves spiediena dēļ.
S
Tandēma metināšana (kušņa kārtas loks)
Tandēma metināšanai vienmēr lieto A6SF tipa metināšanas galvu, kura
jāpievieno 2 metināšanas barošanas avotiem un 2 PEK tipa vadības paneļiem.
Tandēma metināšanas galva sastāv no 2 atsevišķām metināšanas galvām
(A6SF), un katra no tām ir aprīkota ar savu kontaktspraudni. Katra
kontaktspraudņa maksimālā nominālslodze ir 1500 A.
2.3
Horizontālā metināšana
Automātiskās metināšanas iekārtas ir paredzētas horizontālajai metināšanai.
Tās nav paredzētas metināšanai slīpās plaknēs.
hfa9d1la
-8-
LV
2.4
TEHNISKIE DATI
A6TF F2
Padeves spriegums
42 V AC
Pieļaujamā slodze 100 %:
1500 A
Stiepļu izmēri:
3,0-6,0 mm
viengabala vienkāršā stieple
stieple ar kušņu serdi
3,0-4,0 mm
Stieples padeves ātrums, maks.
4 m/min
Bremzes rumbas bremzēšanas moments
Kustības ātrums
1,5 Nm
0,1-2,0 m/min
Maks. stieples svars
2 x 30 kg
Kušņa konteinera tilpums (nav paredzēts uzpildīt ar iepriekš
uzkarsētu kusni)
10 l
Svars (bez stieples un kušņa)
Pastāvīgais skaņas spiediena līmenis decibelos A
158 kg
68 dB
Aizsardzības klase
EMC klasifikācija
IP10
Class A
2.5
Galvenie komponenti A6TF F2 (SAW)
1.
Ratiņi
4.
Manuālais slīdnis
7.
Kušņa piltuve
2.
Turētājs
5.
Savienotājs
8.
Kušņa sprausla
3.
Stieples padeves ierīce
6.
Motors ar zobratu (A6 VEC)
Aprakstu par galvenajiem komponentiem skatīt 10. lpp.
hfa9d1la
-9-
LV
2.6
Apraksts par galvenajiem komponentiem
2.6.1
Ratiņi
Ratiņi tiek piegādāti ar 4 riteņu piedziņu. Ratiņus var nofiksēt, izmantojot fiksēšanas
sviru (1).
2.6.2
Turētājs
Vadības bloks, stieples padeves ierīce un kušņa piltuve līdzās citiem elementiem ir
jāuzstāda uz turētāja.
2.6.3
Stieples Padeves Ierīce
Ierīci izmanto metināšanas stieples vadīšanai un padevei lejā savienotājā.
2.6.4
Manuālie slīdņi
Metināšanas galvas horizontālo un vertikālo pozīciju regulē, izmantojot lineāros
slīdņus. Leņķisko kustību ver brīvi noregulēt, izmantojot rotācijas slīdni.
2.6.5
Savienotājs
Metināšanas laikā pārnes metināšanas strāvu uz stiepli.
2.6.6
Motors ar zobratu (A6 VEC)
Motoru izmanto metināšanas stieples padevei.
Plašāku informāciju par A6 VEC skatiet instrukciju rokasgrāmatā 0443 393 xxx.
2.6.7
Kušņa piltuve / kušņa caurule / kušņa sprausla
Kusnis tiek iepildīts kušņa piltuvē un pēc tam pārvietots uz apstrādājamo detaļu pa
kušņa cauruli un kušņa sprauslu.
Nometamā kušņa daudzumu kontrolē, izmantojot kušņa vārstu, kas uzstādīts uz
kušņa piltuves.
Skatīt Kušņa uzpilde 16. lpp.
hfa9d1la
- 10 -
LV
3
UZSTĀDĪŠANA
3.1
Vispārīgi
Instalēšana jāveic profesionāĮiem.
BRīDINāJUMS
Rotįjošās daīas var izraisīt ievainojumus, esiet īoti uzmanīgi.
3.2
Montāža
3.2.1
Stieples spole (piederumi)
Stieples spole (1) ir uzstādīta uz bremzes rumbas (2).
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu spoles noslīdēšanu no rumbas:
S Fiksējiet spoli vietā, pagriežot sarkano pogu kā parādīts
uz brīdinājuma uzlīmes, kas piestiprināta blakus rumbai.
3.3
Bremzes rumbas regulēšana
Piegādes brīdī bremzes rumba ir noregulēta; ja
nepieciešams no jauna pārregulēt, rīkojieties
atbilstoši turpmākajām instrukcijām. Noregulējiet
bremzes rumbu tā, lai stieple būtu nedaudz vaļīga,
kad padeve tiek pārtraukta.
S
Bremzēšanas momenta noregulēšana:
S
Pagrieziet sarkano rokturi bloķētā
pozīcijā.
S
Ievietojiet skrūvgriezi rumbas atsperēs.
Pagrieziet atsperes pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai samazinātu
bremzēšanas momentu
Pagrieziet atsperes pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai palielinātu
bremzēšanas momentu.
NB: Pagrieziet abas atsperes pa vienādu daudzumu.
hfa9i1la
- 11 -
LV
3.4
Pieslēgums
3.4.1
Vispārīgi
S
PEK drīkst pievienot kvalificēts darbinieka. Skatīt instrukciju rokasgrāmatu
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
S
Par A6 GMH, savienojumu skatiet instrukciju rokasgrāmatā 0460 671 xxx.
S
Par A6 PAV, savienojumu skatiet instrukciju rokasgrāmatā 0460 670 xxx.
3.4.2
Automātiskā metināšanas iekārta A6TF F1/ A6TF F1 Twin
(Loku metināšana ar kušņiem, SAW)
1. Pievienojiet vadības kabeli (5) strāvas avotam (3) un vadības blokam PEK (2).
2. Pievienojiet atpakaļkabeli (6) strāvas avotam (3) un apstrādājamai detaļai (4).
3. Pievienojiet metināšanas kabeli (7) strāvas avotam (3) un automātiskajai
metināšanas iekārtai (1).
4. Pievienojiet mērīšanas kabeli (8) strāvas avotam (3) un apstrādājamai
detaļai (4).
hfa9i1la
- 12 -
LV
4
EKSPLUATĀCIJA
4.1
Vispārīgi
Uzmanību:
Vai esat izlasījis un izpratis drošības informāciju?
Iekārtu nedrīkst darbināt, pirms neesat to izdarījis!
Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar iekārtu atrodami 5. lpp. Izlasiet
pirms iekārtas izmantošanas!
Atpakaļkabelis
Pirms metināšanas sākšanas pārbaudiet, vai ir pievienots atpakaļkabelis.
Skatīt 12. lpp.
hfa9o1la
- 13 -
LV
4.2
Metināšanas stieples ielādēšana
1. Uzstādiet stieples spoli saskaņā ar 11. lpp. sniegtajām instrukcijām.
2. Pārbaudiet, vai padeves rullīša (1) un kontaktspailes vai kontaktuzgaļa (3)
izmērs atbilst izvēlētās stieples izmēram.
3. Metinot ar tievo stiepli:
S
Padodiet stiepli pa tievās stieples padeves ierīci (6).
Nodrošiniet, ka taisnotājs ir pareizi noregulēts, lai stieple tiek izbīdīta taisni
ārā caur kontaktspailēm vai kontaktuzgali (3).
4. Izvelciet stieples galu caur taisnotāju (2).
S
Stieplēm, kuru diametrs ir lielāks par 2 mm; iztaisnojiet 0,5 m stieples un
padodiet to ar roku uz leju caur taisnotāju.
5. Ievietojiet stieples galu padeves rullīša (1) gropē.
6. Iestatiet stieples nospriegojumu padeves rullītim, izmantojot pogu (4).
S
Piezīme! Nenospriegojiet vairāk kā nepieciešams, lai panāktu vienmērīgu
padevi.
7. Padodiet stiepli uz priekšu 30 mm zem kontaktuzgaļa, nospiežot
vadības bloka PEK.
uz
8. Virziet stiepli, regulējot pogu (5).
S
Vienmēr izmantojiet virzošo cauruli (7), lai nodrošinātu vienmērīgu tievās
stieples padevi (1,6 - 2,5 mm).
Piederumi:
S
Tievās stieples taisnotāju (5) ir jāuzstāda stieples padeves
ierīces (1) skavas galā.
N.B. Uzstādot tievās stieples taisnotāju, noņemiet plāksni (7),
ja tāda irs.
N.B. Aizsargplāksne (8) nav jānoņem
hfa9o1la
- 14 -
LV
4.3
Padeves rullīša maiņa
Vienkāršā stieple
S
Atbrīvojiet pogas (3) un (4).
S
Atbrīvojiet rokratu (2).
S
Nomainiet padeves rullīti (1).
Tie ir marķēti ar attiecīgajiem stiepļu izmēriem.
Stieple ar kušņa serdeni rievotajiem rullīšiem (Piederumi)
S
Mainiet padeves rullīti (1) un piespiedējrullīti (5) atbilstoši izmantojamajam
stiepļu izmēram.
PIEZĪME! Speciāla īsā vārpsta nepieciešama piespiedējrullītim
(pasūtījuma nr. 0212 901 101).
S
Pievelciet piespiedējskrūvi (4) ar mērenu spiedienu, lai nodrošinātu, ka stieple ar
kušņa serdeni nedeformējas.
hfa9o1la
- 15 -
LV
4.4
Kontaktaprīkojums loka metināšanai ar kušņiem
4.4.1
Vienkāršajai stieplei 3,0 - 6,0 mm. Heavy Duty (D35)
S
Lietojiet iztaisnotāju (3), savienotāju (1) D35 ar
kontaktspailēm (2).
S
Savienojiet vienu kontaktspaili ar komplektā iekļautajām
M5 skrūvēm, ievietojot fiksētajā kontaktspraudnī (a).
S
Pievienojiet otru kontaktspaili divdaļīgā savienotāja
brīvajā daļā (b) zem skrūves (8) un cieši pievelciet,
nodrošinot, ka starp kontaktspailēm un stiepli ir laba saskare.
Kušņa serdes stieplei 1,6 mm - 4,0 mm (D20 un D35) (aksesuāri)
Ja tiek lietotas kontaktspailes (D35), tās nedrīkst būt pārāk cieši
pievilktas, lai nedeformētu kušņa serdes stiepli.
S
Pārliecinieties, ka stieple nodrošina labu saskari.
Stieples regulēšana tandēma metināšanai
Attālums starp pirmo un otro stiepli nedrīkst būt tik liels, ka izdedžiem ir laiks sacietēt
starp stieplēm.
S
Nodrošiniet, lai starp pirmo un otro stiepli būtu laba kušņa sedzošā kārta.
4.5
Uzpilde ar kušņa pulveri (loka metināšana ar kušņiem)
1. Aizveriet kušņa vārstu (1) uz kušņa piltuves.
2. Noņemiet ciklonu uz kušņa atlieku savākšanas
ierīces, ja tāds ir uzstādīts.
3. Uzpildiet ar kušņa pulveri.
PIEZĪME! Kušņa pulverim ir jābūt sausam.
4. Novietojiet kušņa cauruli tā, lai tā nesavītos.
5. Noregulējiet kušņa sprauslas augstumu virs
metinājuma tā, lai tiktu piegādāts pareizais kušņa
daudzums.
Kušņa kārtai ir jābūt pietiekamai, lai nenotiktu šuves
loka pārkausēšana.
hfa9o1la
- 16 -
LV
4.6
S
Automātiskās metināšanas iekārtas transportēšana
Atbloķējiet riteņus, pagriežot fiksēšanas sviru (1).
N.B. Ceļot automātisko metināšanas iekārtu, jāizmanto celšanas cilpa (2).
hfa9o1la
- 17 -
LV
5
TEHNISKĀ APKOPE
5.1
Vispārīgi
Piezīme:
Visas piegādātāja sniegtās garantijas zaudēs spēku, ja klients mēġinās izlabot
mašīnas jebkādas darbības kĮûdas garantijas perioda laikā.
Ievērojiet! Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas pārliecinieties, ka strāvas
padeve ir atvienota.
Par vadības bloka apkopi skatiet PEK instrukciju rokasgrāmatu
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
5.2
Katru dienu
S
Tīriet kusni un netīrumus no metināšanas iekārtas kustīgajām detaļām.
S
Pārbaudiet, vai kontaktuzgalis un visi elektrības kabeļi ir pievienoti.
S
Pārbaudiet, vai visi skrūvju savienojumi ir cieši un vadotnes un piedziņas rullīši
nav nodiluši vai bojāti.
S
Pārbaudiet bremzes rumbas bremzēšanas momentu. Tas nedrīkst būt tik zems,
ka stieples spole turpina griezties, kad stieples padeve ir pārtraukta, un tas
nedrīkst būt arī tik liels, ka padeves rullīši izslīd. Piemēram, bremzēšanas
momentam 30 kg stieples spolei ir jābūt 1,5 Nm.
Par bremzēšanas momenta noregulēšanu skatiet 11. lpp.
5.3
Periodiski
S
Pārbaudiet stieples padeves motora
kustīgos kontaktus reizi trīs
mēnešos. Nomainiet, kad tie
ir nodiluši līdz 6 mm.
S
Pārbaudiet slīdņus un eļļojiet, ja to
kustība ir apgrūtināta.
S
Pārbaudiet stieples vadotnes,
piedziņas rullīšus un kontaktuzgali
uz stieples padeves ierīces. Nomainiet
jebkādus nodilušus vai bojātus komponentus
(skatīt rezerves daļu sarakstu 20. lpp.).
S
Ja ratiņi pārvietojas nevienmērīgi,
pārbaudiet, vai ķēde ir pareizi nospriegota. Ja nepieciešams, nospriegojiet ķēdi.
S
Lai nospriegotu ķēdi, atskrūvējiet uzgriezni (*1) un pagrieziet izcilni; pēc tam
pievelciet uzgriezni.
hfa9u1la
- 18 -
LV
6
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
6.1
Vispārīgi
Aprīkojums
Instrukciju rokasgrāmata vadības blokam PEK. pasūtījuma numurs
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
S Lietošanas pamācība motora mehānismam A6 VEC, pasūtīšanas numurs
0443 393 xxx.
Pārbaudiet
S vai strāvas padeve ir pievienota pareizajam barošanas tīklam
S vai visas trīs fāzes nodrošina pareizu spriegumu (fāzu secība nav svarīga)
S vai metināšanas kabeļi un savienojumi nav bojāti
S vai slēdži ir pareizi iestatīti
S vai strāvas padeve ir atvienota pirms remonta darbu sākšanas
S
6.2
IESPĒJAMĀS KĻŪMES
1. Pazīme
Cēlonis 1.1
Darbība
Cēlonis 1.2
Darbība
2. Pazīme
Cēlonis 2.1
Darbība
Cēlonis 2.2
Darbība
Cēlonis 2.3
Darbība
3. Pazīme
Cēlonis 3.1
Darbība
Cēlonis 3.2
Darbība
7
Strāvas un sprieguma rādījumiem ir lielas svārstības.
Kontaktspailes vai sprausla ir nodilušas vai arī tām ir nepareizs
izmērs.
Nomainiet kontaktspailes vai sprauslu.
Padeves rullīša spiediens ir neatbilstošs.
Palieliniet padeves rullīšu spiedienu.
Stieples padeve ir neregulāra.
Nepareizi iestatīts padeves rullīšu spiediens.
Noregulējiet padeves rullīšu spiedienu.
Padeves rullīšiem nepareizs izmērs.
Nomainiet padeves rullīšus.
Padeves rullīšu gropes ir nodilušas.
Nomainiet padeves rullīšus.
Metināšanas kabeļi pārkarst.
Vājš elektriskais savienojums.
Tīriet un pievelciet visus elektriskos savienojumus.
Pārāk mazs metināšanas kabeļu šķērsgriezuma laukums.
Izmantojiet kabeļus ar lielāku šķērsgriezuma laukumu vai paralēlos
kabeļus.
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Rezerves daĮas tiek piegādātas no jūsu tuvākās ESAB pārstāvniecības, skatiet
aizmugurējo vāku. Pasūtot rezerves daĮas, lūdzu, norādiet mašīnas tipu un numuru,
kā arī apzīmējumu un rezerves daĮas numuru, kas parādītī rezerves daĮu sarakstā
23 lpp.
Tas vienkāršos piegādi un nodrošinās pareizo daĮu saŋemšanu.
hfa9flea
- 19 -
DILSTOŠĀS SASTĀVDAĪAS
Feed rollers
SAW tubular wire
Part no
D (mm)
0146 024 880
0,8--1,6
0146 024 881
2,0--4,0
Pressure rollers
SAW tubular wire
Part no
D (mm)
0146 025 880
0,8--1,6
0146 025 881
2,0--4,0
Contact jaws
SAW HD (D35)
Part no
D (mm)
0265 900 880
3,0
0265 900 882
4,0
0265 900 883
5,0
0265 900 884
6,0
hfa9s11a
- 20 -
RASĒJUMI AR IZMĒRIEM
hfa9dim
- 21 -
hfa9dim
- 22 -
REZERVES DAĻU SARAKSTS
Edition 2009-10-05
Ordering no.
0461 232 882
spareFram
Denomination
A6TF F2 Mastertrac Tandem
Notes
A6TF F2
- 23 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461232882
Automatic welding machine
A6TF F2 Mastertrac Tandem
3
2
0460504880
Control box
PEK, see separate manual
6
2
0146967880
Brake hub
7
1
0334457880
Wire guide
8
1
0334184001
Plate
10
1
0147639881
Wire straightener (left mounted)
11
2
0334170001
Clamping ring
13
2
0417959880
Contact jaw tube
14
1
0449490881
Carriage
15
1
0334171001
Plate
17
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
18
1
0334294001
Bracket
19
1
0148487880
Bracket for fluxhopper
20
1
0147649881
Flux hopper
10 l
21
4
0154465880
Manual Slide
L=90
23
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
24
2
0460907891
Motor cable
1.6 m
25
2
0218810183
Insulated hand wheel
26
1
0334172001
Gear bracket
27
1
0334180880
Reel holder
29
1
0334177001
Plate
31
8
0278300180
Insulator
32
1
0334168881
Column
33
1
0145063896
Motor with gear
34
1
0334297881
Box holder
35
1
0334179001
Plate
36
1
0334185887
Box girder beam complete
40
1
0153491001
Branching tube
42
0443383001
Flux hose
43
1
0153299880
Flux nozzle
57
1
0334709001
Spacer
80
2
0457713001
Bar
90
2
0461239881
Cable (arc-voltage)
92
1
0417699002
Clamp
93
1
0449498880
Junction box complete
94
1
0449528002
Protection cover, left
95
1
0449528001
Protection cover, right
f461232s
D35
L=220
D35
2000 V
A6 VEC (156:1), see separate manual
D32/25
1,7m
- 24 -
f461232s
- 25 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639880
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212 601110
Nut
M10
f147639s
D35
D11.3x2.4
- 26 -
Item
Qty
1
1
4
Orderingno.
Denomination
0147639881
Straightener (left mounted)
0156449001
Clamp
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212601110
Nut
M10
f147639s
Remarks
D35
D11.3x2.4
- 27 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417959880
Contact jaw tube
L = 220 mm
L = 220 mm
1
1
0443344880
Contact tube
4
1
0443372001
Fitting bolt
5
4
0219504307
Cup spring
6
1
0417979001
Ring
f417959s
d20/10.2, T=1.1
- 28 -
sida
- 29 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TFE/TGE
0449490881
Carriage
1
2
0334295880
Handle
2
2
0449205880
Guide arm complete
4
2
0334165880
Side plate
5
4
0229202280
Wheel
7
4
0219501013
Spring washer
8
1
0334198880
Front shaft with sprocket
D18,1/10,2
9
1
0332947880
Bracket
12
4
0334264001
Flange bearing unit
15
1
0218201502
Chain
1/2"x4,88
16
1
0218201602
Chain lock simple
1/2"x4,88
17
1
0334160001
Stub shaft
20
1
0334163880
Sprocket
21
1
0334162880
Sprocket
22
1
0334161001
Excenter
23
1
0334197880
Rear shaft with chain wheel
24
1
0449480880
Cover complete
25
1
0449485881
Drive unit
30
1
0334167001
Bottom plate
31
2
0215701019
Circlip
32
1
0334189001
Gear wheel
35
1
0215701243
Wedge
5x5x65
36
1
0461242880
Pulse transducer cable
2,1m
38
1
0461241880
Motor cable
1,9m
43
1
0333630001
Locking arm adjustable
44
1
0211102940
Roll pin
D 3x28
45
1
0215701016
Circlip
D20
46
1
0334196001
Bushing
48
1
0334192880
Excenter
52
1
0221307001
Steel ball
7,94 mm
53
14
0219501101
Spring plate
D8/3,2x0,3
60
1
0334171001
Plate
63
4
0278300180
Insulator
64
1
0334706001
Plate
66
8
0449206001
Clamp
68
4
0191498003
Cover plate
71
2
0192230107
Dummy plug
72
1
0449487001
Attachment
73
1
0461213880
Motor attacment
75
1
0192784002
Sleeve plug
76
2
0192784102
Cap
77
1
0191998103
Attachment
79
1
0192784001
Pin plug
80
2
0192784101
Pin
h449490s
D25x1,2
D=16
2-pol.
2-pol.
- 30 -
h449490s
- 31 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
10l
0147649881
Flux Hopper
1
1
0154007001
Flux hopper
2
1
0148837001
Window (a6 flux hopper)
3
1
0147645001
Mounting
6
1
0153347880
Flux valve
7
1
0215201232
Sealing, O-ring
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
f147649s
69,2x5,7
L=500
- 32 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153347880
Flux valve
1
1
0153348001
Outlet
2
1
0153349001
Shaft
3
1
0211102938
Roll pin
h153347s
Notes
d 3x20
- 33 -
Item
Qty
1
1
6
Orderingno.
Denomination
Remarks
0154465880
Slide, manually operated
L=90
0154464001
Slide frame
1
0154463880
Carriage with slide rails
7
6
0190509485
Stop screw
8
1
0154458001
End piece
10
2
0211102957
Roll pin
11
1
0154461001
Lead screw
16
1
0190531201
Ball bearing
17
1
0154456001
Lock nut
18
1
0154457001
Ball bearing cap
22
1
0334537001
Handle crank
23
1
0211102938
Roll pin
f154465s
M10x10
D5x20
SKF 3201
D3x20
- 34 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle complete
1
1
0153290002
Holder for flux pipe
2
1
0153296001
Flux pipe, bent
3
1
0153425001
Wheel
f153299s
Notes
- 35 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising