ESAB | CC-11 | Instruction manual | ESAB CC-11 Vartotojo vadovas

ESAB CC-11 Vartotojo vadovas
LT
CC-11
Naudojimo instrukcija
0558 007 524 LT 100910
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007
The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 January 2005
Type of equipment
Liquid cooling system
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
CC−11, Valid from serial number 015 xxx xxxx (2010 w.15)
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone number, telefax number:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974−1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974−2, Arc welding equipment – Part 2: Liquid cooling systems
EN 60974−10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety
requirements stated above.
Date
Laxå 2010−04−12
Signature
Kent Eimbrodt
Clarification
Position
Global Director
Equipment and Automation
-2-
1 SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ĮVADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
5
Įranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3 TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3.1
Papildoma įranga, priedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4 MONTAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Kėlimo instrukcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektros tinklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolinio kabelio prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aušinamojo skysčio jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slėgio nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
10
11
5 VEIKIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
Valdymo įtaisas ir indikatoriai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6 PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
Apžiūra ir valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aušinamojo skysčio įpylimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
7 TRIKČIŲ ŠALINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŽSAKYMO NUMERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEDAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
TOCq
-3-
LT
1
SAUGA
ESAB įrenginio naudotojų pagrindinė pareiga - užtikrinti, kad bet kuris asmuo, dirbantis su įrenginiu
ar šalia jo, laikytųsi visų būtinų saugos priemonių. Saugos priemonės turi atitikti reika- lavimus, taiko­
mus šio tipo įrenginiams. Reikėtų atkreipti dėmesį į toliau pateiktas reko-mendacijas, taikomas greta
įprastų nurodymų dėl darbo vietos.
Visą darbą turi atlikti kvalifikuotas personalas, išsamiai susipažinęs su įrenginio veikimo principais.
Netinkamai naudojamas įrenginys gali sukelti pavojingą situaciją - gali susižaloti juo besinaudojantis
asmuo ir sugesti pats įrenginys.
1.
Asmuo, naudojantis suvirinimo įrenginį, turi išmanyti šiuos dalykus:
S kaip valdyti įrenginį
S kur yra avariniai stabdžiai
S kaip jis veikia
S kokios yra būtinos saugos priemonės
S kaip suvirinama ir pjaustoma
2.
Operatorius turi užtikrinti:
S kad įjungiant įrenginį darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
S kad visi žmonės bűtų apsaugoti įjungus elektros lanką
3.
Darbo vieta:
S turi būti pritaikyta darbui
S joje negali būti skersvėjo
4.
Asmeninės saugos priemonės
S Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz., apsauginius
akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines. Pastaba! Keisdami vielą
nenaudokite apsauginių pirštinių.
S Nedėvėkite laisvų aksesuarų, pavyzdžiui, šaliko, apyrankių, žiedų ir pan., kurie gali užkliűti ar
užsidegti.
5.
Bendrosios atsargumo priemonės
S Įsitikinkite, ar grįžtamasis kabelis saugiai prijungtas.
S Su aukštos įtampos įranga dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
S Tinkama gaisro gesinimo įranga turi bűti aiškiai pažymėta ir lengvai pasiekiama.
S Darbo metu negalima tepti įrenginio ar atlikti jo techninio patikrinimo.
DĖMESIO!
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti,
perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsidėmėkite
pateiktus nurodymus.
DĖMESIO!
„Class A" tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose patalpose, kur
elektros srovė tiekiama viešaisiais žemos įtampos elektros tinklais. Gali
kilti sunkumų tokiose patalpose nustatant elektromagnetinę „class A"
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir spinduliuojamų
trukdžių.
-4bk11q
LT
ĮSPĖJIMAS
Virindami ir pjaustydami elektros lanku galite susižaloti pats ir sužeisti kitus. Suvirinimo ir pjaustymo
metu laiky-kitės atsargumo priemonių paprašykite savo darbdavio, kad jis supažindintų jus su sau­
gos tai-syklėmis, pagrįstomis gamintojo informacija apie galimą riziką.
ELEKTROS SMŪGIS - galite žūti.
S
Instaliuokite ir įžeminkite įrenginį laikydamiesi galiojančių normų.
S
Nelieskite veikiančių elektros sistemos dalių ar elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis ar drabužiais.
S
Pasirūpinkite izoliacija nuo žemės ir apdorojamo objekto.
S
Įsitikinkite, ar tvirtai ir saugiai stovite.
DŪMAI IR DUJOS gali pakenkti sveikatai.
S
Patraukite galvą iš dūmų juostos.
S
Naudokite ventiliatorių, elektros lanko ilgintuvą arba ir viena, ir kita - taip dūmai ir dujos nepateks į jūsų
kvėpavimo takus ir nepasklis po visą teritoriją.
LEKTROS LANKO SPINDULIAI - gali pažeisti regą ir nudeginti odą.
S
Saugokite savo akis ir kūną. Naudokite tinkamą suvirintojo kaukę ir filtruojamąjį lęšį bei dėvėkite apsauginius drabužius.
S
Apsaugokite šalia stovinčius žmones tinkamomis kaukėmis arba užuolaida.
GAISRO PAVOJUS
S
Kibirkštys (purslai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių medžiagų.
TRIUKŠMAS - per didelis triukšmas gali pakenkti klausai.
S
Saugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos priemones.
S
Įspėkite šalia stovinčius žmones apie galimą pavojų.
GEDIMAS - kreipkitės į ekspertą pagalbos įvykio vietoje.
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir
įsidėmėkite pateiktus nurodymus.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių atliekų ir jos
pritaikymą atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir
(arba) elektroninė įranga turi būti išmesta pateikiant perdirbimo įmonei.
Būdami už įrangą atsakingu asmeniu esate įpareigotas gauti informaciją apie
patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB platintoją.
ESAB gali pateikti jums visas reikalingas suvirinimo apsaugas ir priedus.
2
ĮVADAS
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama informacija apie plazminį aušinimo įrenginį
CC-11. Aušinimo įrenginys verčia cirkuliuoti aušinimo skystį pjovimo lanku mašinose
ir suvirinimo įrangoje.
Gaminiui skirtą ESAB papildomą įrangą rasite puslapyje 20.
2.1
Įranga
Aušinimo įrenginys tiekiamas kartu su:
S
Naudojimo instrukcija
-5bk11q
LT
3
TECHNINIAI DUOMENYS
CC-11
Maitinimo tinklo įtampa
200 / 230 / 400 / 460 / 575 V, ±10 %, 1~ 50/60 Hz
Pirminė srovė (A, kintamoji srovė)
9/8/5/4/3A
Aušinamoji galia
esant 50 Hz
esant 60 Hz
4,9 kW esant 6,0 l/min
5,9 kW esant 6,0 l/min
esant 25 °C skirtumui tarp aukščiausios aušinamojo
skysčio temperatūros ir aplinkos oro temperatūros, kai
naudojamas ESAB aušinamasis skystis.
Aušinamasis skystis
Parengtas naudoti, žr. priedų sąrašą psl. 20
Aušinamojo skysčio kiekis
15,2 litro
Maks. vandens slėgis
1203 KPa (175 psi )
Darbo temperatūra
nuo -10 iki 40 °C
Pervežimo temperatūra
nuo -20 iki 55 °C
Matmenys, ilgis x plotis x aukštis
711 x 552 x 864 mm
Svoris
su skysčiu
tuščias
113 kg
97,5 kg
Siurblio tipas
Slėgimo siurblys (mentinis siurblys) su reguliuojamu
apeinamuoju vožtuvu (maks. 1375 KPa (200 psi)),
sukimasis pagal laikrodžio rodyklę žiūrint iš techninių
duomenų plokštelės pusės.
Siurblio galia
6,0 l/min. esant 1203 KPa (175 psi)
Radiatoriaus tipas
Varinis vamzdis su aliuminio flanšais, oras-vanduo,
cinkuoto plieno bloke.
Atitvarų klasė
IP21
Izoliacijos klasė
IP kodas nurodo izoliacijos klasę, t. y. apsaugos nuo kietų objektų ar vandens įsiskverbimo laipsnį.
Aparatai, pažymėti IP21, skirti naudoti patalpoje.
-6bk11q
LT
3.1
Papildoma įranga, priedas
Jei aušinamasis įrenginys sumontuojamas aukščiau, nei plazmos degiklis, turi būti
įrengtas negrįžtamasis vožtuvas, žr. priedų sąrašą 20 psl. Prijunkite negrįžtamąjį
vožtuvą prie „AUŠINAMOJO SKYSČIO TIEKIMO Į DEGIKLĮ“ išvado priešingoje
aušinimo įrenginio pusėje. Tiekimo linijos slėgiui nukritus žemiau 1719 KPa (250 psi)
negrįžtamasis vožtuvas užsidaro, taip užtikrindamas, kad aušinamasis skystis
netekėtų iš aušinimo įrenginio keičiant susidėvinčias dalis.
1 pav. Galinis aušinimo įrenginio skydas
4
MONTAVIMAS
Instaliuoti turi kvalifikuotas specialistas.
ĮSPĖJIMAS!
ELEKTROS SMŪGIS GALI SUKELTI MIRTĮ
Prieš atlikdami elektros sujungimus visada išjunkite ir užblokuokite mašiną
laikydamiesi instrukcijų. Jei prie laidininkų prijungti elektros grandinės
pertraukikliai, pertraukiklis turi būti nustatytas ties išjungta padėtimi ir užrakintas
spyna apsaugant nuo netyčinio įsijungimo. Jei komplekte esantys laidininkai yra iš
saugiklių dėžutės, paveiktus saugiklius reikia pašalinti ir užrakinti saugiklių
dėžutės dangtelį spyna. Jei neįmanoma naudoti spynos, ant elektros tinklo
grandinės pertraukiklio arba saugiklių dėžutės turi būti raudonos spalvos
įspėjimas, nurodantis, kad grandinėje vykdomi darbai.
DĖMESIO!
Neleiskite veikti siurblio varikliui su pertraukomis, dėl to jis be reikalo dėvisi.
DĖMESIO!
Nenaudokite solenoidinių vožtuvų, kurie gali užsidaryti siurbliui veikiant; siurblys gali
sugesti.
-7bk11q
LT
Nustatykite aušinimo įrenginį taip, kad nebūtų kliudoma oro srautui, patenkančiam
per dangčio vėdinimo angas. Montavimo angų šablonas nuolatiniam įrengimui
pavaizduotas 2 pav.
Angos skersmuo 13,5 mm, paprastai jų būna 8.
2 pav. Montavimo angų šablonas
4.1
Kėlimo instrukcijos
DĖMESIO!
Produktas turi būti keliamas naudojant
savaeigį šakinį keltuvą arba tokiu būdu:
-8bk11q
LT
4.2
Elektros tinklas
Aušinimo įrenginys turi būti prijungtas 3-gysliu kabeliu. Prijunkite fazių laidus prie
gnybtų L1 ir L2 gnybtų bloke TB1, o apsauginį įžeminimą prie pagrindinio įžeminimo
taško kitoje ventiliatoriaus laikiklio pusėje.
3 pav. Prijungimas prie elektros tinklo
4 pav. Energijos tiekimas iš tinklo
-9bk11q
LT
4.3
Kontrolinio kabelio prijungimas
Kitoje aušinimo įrenginio pusėje yra gnybtas J1 su 8 kaiščiais, skirtas prijungti 115 V
kintamąją srovę prie siurblio variklio kontaktoriaus. Paprastai ši darbinė įtampa
tiekiama aušinimo įrenginio siurbliui ir ventiliatoriui. J1 taip pat naudojama
pakankamo srauto signalams, 3,8 l/min., kaiščiai D ir E, ir pakankamo aušinamojo
skysčio lygio signalams, kaiščiai E ir H.
5 pav. 8 kaiščių gaubiančioji jungtis
4.4
Aušinamojo skysčio jungtys
Prijunkite degiklio aušinimo jungtį kitoje aušinimo įrenginio pusėje.
Rekomenduojama naudoti ESAB aušinamąjį skystį. Apie priedus skaitykite 20psl.
6 pav. Aušinamojo skysčio jungtys
- 10 bk11q
LT
4.5
Slėgio nustatymas
Slėgis kontroliuojamas išleidžiamuoju vožtuvu, esančiu šalia rezervuare esančio
siurblio. Pasukite slėgio nustatymo varžtą pagal laikrodžio rodyklę, kad
padidintumėte slėgį, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad jį sumažintumėte. Pagal
numatytąjį nustatymą slėgis yra maždaug 1203 KPa (175 psi) esant 5,7 l/min. Šis
nustatymas tinka plazmos degikliui PT-36 sistemose M3. Paprastai nustatymo keisti
nereikia, jei aušinimo įrenginys turi būti naudojamas kitoms medžiagoms.
7 pav. Slėgio nustatymo varžtas
Išleidžiamasis vožtuvas leidžia tekėti aušinamajam skysčiui pro radiatorius ir grįžti
atgal į rezervuarą.
Siurblyje taip pat yra integruotas apsauginis vožtuvas, kuris pagal numatytąjį
nustatymą nustatytas į didžiausią atidarymo padėtį esant 1719 KPa (250 psi). Jis
skirtas apsaugoti siurblį, jei išorinis išleidžiamasis vožtuvas yra uždarytoje padėtyje.
Išleidžiamojo vožtuvo pats naudotojas reguliuoti negali. Jei išorinis išleidžiamasis
vožtuvas užstringa uždarytoje padėtyje, o išvado linija yra uždaryta, termostatas
išjungia siurblio variklį, jei siurblio temperatūra viršija 55 °C.
5
VEIKIMAS
Bendruosius nurodymus dėl saugos dirbant su įrenginiu rasite puslapyje 4.
Įdėmiai perskaitykite juos prieš pradėdami naudoti įrenginį!
ĮSPĖJIMAS!
ELEKTROS SMŪGIS GALI SUKELTI MIRTĮ
Nepasitikėkite indikatoriaus lempute, prieš atidarydami gaubtą arba atlikdami bet
kokius aušinimo įrenginio darbus atjunkite aušinimo įrenginį nuo elektros tinklo ir
atjunkite laidą ties jungtuku.
- 11 bk11q
LT
5.1
Valdymo įtaisas ir indikatoriai
A. Siurblio manometras
Nurodo slėgį ties išeinamąja jungtimi.
Numatytasis slėgio nustatymas yra
maždaug 1169–1203 KPa (170–175 psi)
esant 5,7 l/min. Esant silpnesniam srautui,
slėgio duomenys bus didesni, esant
stipresniam – mažesni.
Sureguliuokite slėgį naudodami slėgio
reguliatorių, esantį ties aušinamojo skysčio
indu. Paprastai slėgio reguliuoti naudotojui
nereikia, nebent pakeičiamas slėgio
reguliatorius arba jei aušinimo įrenginys
naudojamas ten, kur reikalingas mažesnis
slėgis.
Siurblys yra apsaugotas saugos vožtuvu su
numatytuoju nustatymu. Šio vožtuvo
nustatymo keisti negalima.
B. Elektros tinklo įtampos indikatoriaus lemputė
ĮJUNGTA
Nurodo, kad įvadinė elektros srovė yra
įjungta.
C. Siurblio indikatoriaus lemputė yra ĮJUNGTA
Nurodo, kad į siurblį ir ventiliatoriaus variklį tiekiama
elektros srovė.
D. Jungiklis „Auto/Test“ (automatinis /
bandomasis)
Režimu „Auto“ (automatinis) į siurblio ir
ventiliatoriaus variklius elektros srovė tiekiama per
maitinimo šaltinio valdymo įrenginį.
Bandomuoju režimu elektros srovė į siurblio ir
ventiliatoriaus variklius tiekiama tiesiogiai.
E. Perkaitimo indikatoriaus lemputė
Jei pro aušinimo įrenginį tekantis aušinamasis skystis yra užblokuojamas ir slėgio
reguliatorius tinkamai neveikia, siurblys apsaugomas integruotu apsauginiu vožtuvu.
Tačiau po kelių minučių darbo šiomis sąlygomis siurblys pasiekia tokią aukštą
temperatūrą, kad gali būti sugadintas. Esant per aukštai temperatūrai įsijungia
siurblio šiluminis išjungiklis.
F. Saugiklis F1 ir F2
Aušinimo įrenginio 230 V kintamosios srovės tiekimo į atitinkamus siurblio variklius
saugikliai.
- 12 bk11q
LT
6
PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
ELEKTROS SMŪGIS GALI SUKELTI MIRTĮ
Imkitės apsaugos priemonių nuo elektros smūgių. Užtikrinkite, kad į aparatą
tiekiama elektros tinklo srovė buvo atjungta iš išorės. Atjunkite jungiklį nuo
sieninio lizdo prieš atlikdami patikras arba darbus su aušinimo prietaisu. Baigę
darbus sumontuokite visas apsaugas. Niekada nenaudokite aušinimo įrenginio
nesumontavę visų apsaugų.
Jei įranga tinkamai neveikia, nedelsdami nutraukite darbą ir nustatykite sutrikimą
arba problemą.
DĖMESIO!
Jei klientas garantiniu laikotarpiu pats bando taisyti gaminio gedimus, tiekėjo suteikta
garantija netaikoma.
Nuolatinė techninė priežiūra būtina siekiant, kad įrenginys dirbtų saugiai ir patikimai.
Apsaugines plokštes gali nuimti tik asmuo, turintis atitinkamą elektriko išsilavinimą
(įgaliotas personalas).
6.1
Apžiūra ir valymas
1. Aušinamojo skysčio rezervuaras visada turi būti užpildytas aušinamuoju skysčiu
ne mažiau kaip iki pusės.
2. Reguliariai tikrinkite aušinamojo skysčio slėgį ir tekėjimą sistemoje.
3. Reguliariai tikrinkite, ar radiatoriuose nėra dulkių ir kitų teršalų, galinčių paveikti
vėsinamąją aušinimo įrenginio galią.
4. Reguliariai tikrinkite filtrą ir, jei reikia, išvalykite. Užtepkite tarpinių tepalo silikono
pagrindu ant guminio filtro tarpiklio, kad jis prisitvirtintų optimaliai.
6.2
Aušinamojo skysčio įpylimas
ĮSPĖJIMAS!
Aušinamojo skysčio siurblys gali būti sugadintas, jei įranga naudojama, kai
sistemoje nėra aušinamojo skysčio.
DĖMESIO!
Su aušinamuoju skysčiu reikia elgtis kaip su cheminėmis atliekomis.
S
Užpildykite aušinamuoju skysčiu, įpildami 7,5 litro šaltnešio
Rekomenduojama naudoti ESAB paruoštą sumaišytą aušinamąjį skystį. Apie
priedus skaitykite 20psl.
- 13 bk11q
LT
Pastaba! Aušinamasis skystis turi būti užpildytas iki viršaus, jei prijungiamas
plazmos degiklis arba 5 metrų ar ilgesni jungiamieji kabeliai. Kai pildami vandenį
reguliuojate jo lygį, aušinamojo skysčio žarnos atjungti nereikia.
Užpildžius rezervuarą paleiskite siurblį nuėmę gaubtą, kad pašalintumėte iš
radiatoriaus, žarnų ir degiklio orą. Patikrinkite aušinamojo skysčio lygį rezervuare ir,
jei reikia, papildykite. Uždėkite rezervuaro gaubtą.
7
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Išmėginkite šias rekomenduojamas patikras prieš siųsdami įgaliotam priežiūros
darbus atliekančiam technikui.
Triktis
Veiksmas
Valdymo skyde nurodomas
vandens srovės klaidos kodas.
S
S
Patikrinkite ar aušinimo įrenginys veikia.
Jei srovė yra, vandens srovės apsauga gali būti sugedusi.
Silpnas aušinamasis poveikis
S
Išvalykite aušinamąjį elementą suslėgtu oru.
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
Remontuoti ir prižiūrėti elektros sistemą turi įgaliotas ESAB techninės priežiūros
specialistas.Naudokite tik originalias atsargines ir keičiamąsias ESAB detales.
CC-11 sukurtas ir išbandytas pagal tarptautinius ir Europos standartus EN 60974-1,
EN 60974-2 ir EN 60974-10. Priežiūros arba remonto darbus atlikęs aptarnavimo sky­
rius privalo uľtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines detales galite užsakyti iš savo artimiausio ESAB platintojo, žr. šios pu-bli­
kacijos paskutinį puslapį.
- 14 bk11q
- 15 p
Diagrama
- 16 bk11e
Edition 100910
- 17 bk11e
Edition 100910
- 18 bk11e
Edition 100910
CC-11
Užsakymo numeris
Ordering no.
Denomination
0558 007 515 Cooling unit CC-11
0463 146 086 Instruction manual RU
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 19 bk11o
Edition 100910
CC-11
Priedai
Coolant (Ready mixed) 25% distilled water
and 75% propylene-glycol (10 l) . . . . . . . . . . 0558 004 297
Information on further accessories can be found in separate brochures.
- 20 bk11a
Edition 100910
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 21 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising