ESAB | CC-11 | Instruction manual | ESAB CC-11 Handleiding

ESAB CC-11 Handleiding
NL
CC-11
Gebruiksaanwijzing
0558 007 524 NL 100910
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007
The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 January 2005
Type of equipment
Liquid cooling system
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
CC−11, Valid from serial number 015 xxx xxxx (2010 w.15)
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone number, telefax number:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974−1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974−2, Arc welding equipment – Part 2: Liquid cooling systems
EN 60974−10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety
requirements stated above.
Date
Laxå 2010−04−12
Signature
Kent Eimbrodt
Clarification
Position
Global Director
Equipment and Automation
-2-
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
5
Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3.1
Extra uitrusting, accessoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netvoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiten van de besturingskabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koelmiddelaansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellen van de druk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
10
11
5 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Regeleenheid en indicatielampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
13
6.1
6.2
Inspectie en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koelmiddel bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
7 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-3-
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB uitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veilig­
heidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
uitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de uitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waar­
door de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de las- en snijtechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontsto­
ken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting, waaronder een veilig­
heidsbril, niet-ontvlambare kleding en veiligheidshandschoenen. Opmerking! Draag
geen veiligheidshandschoenen bij het vervangen van draad.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kun­
nen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de uitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
LET OP!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u
overgaat tot installatie en gebruik.
LET OP!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen
waar de elektrische stroom wordt geleverd via het openbare
elektriciteitsnet, dat een lage spanning heeft. In dergelijke omgevingen
kunnen moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van geleidings- en
stralingsverstoringen.
-4bk11h
NL
WAARSCHUWING
De vlamboog en het snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en voor anderen; daarom met u
voorzichtig zijn bij het lassen en snijden. Volg de veiligheidsvoorschriften van uw werkgever
op. Ze moeten gebaseerd zijn op de waarschuwingstekst van de producent.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de uitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS - Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de rook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de rook en het gas afgezogen
worden.
LICHTSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd be­
schermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk mate­
riaal in de buurt is.
LAWAAI - Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN - Neem contact op met een vakman.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat tot installatie en gebruik.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische apparatuur aan het einde van
de levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf informatie inwinnen over
goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
2
INLEIDING
Deze instructiehandleiding bevat informatie over de installatie en werking van
plasmakoeleenheid CC-11. De koeleenheid laat koelmiddel circuleren voor het
koelen van machines voor boogsnijden en lasapparatuur.
Zie pagina 20 voor details over ESAB-accessoires voor het product.
2.1
Apparatuur
De koeleenheid wordt geleverd met:
S
Instructiehandleiding
-5bk11h
NL
3
TECHNISCHE GEGEVENS
CC-11
Netspanning
200 / 230 / 400 / 460 / 575 V, ±10 %, 1~ 50/60 Hz
Primaire stroom (A, wisselstroom)
9/8/5/4/3 A
Koelcapaciteit
bij 50 Hz
bij 60 Hz
4,9 kW bij 6,0 l/min
5,9 kW bij 6,0 l/min
bij 25 °C temperatuurverschil tussen hoge
koelmiddeltemperatuur en omgevingstemperatuur, bij
gebruik van koelmiddel van ESAB.
Koelmiddel
Voorgemengd, zie accessoires op pagina 20
Hoeveelheid koelmiddel
15,2 liter
Max. waterdruk
1203 KPa (175 psi )
Bedrijfstemperatuur
–10 tot 40 °C
Transporttemperatuur
-20 tot 55 °C
Afmetingen, l x b x h
711 x 552 x 864 mm
Gewicht
gevuld met vloeistof
leeg
113 kg
97,5 kg
Pomptype
Pomp met vast debiet (schottenpomp) met afstelbare
omloopklep (max. 1375 KPa (200 psi)), rotatie rechtsom
gezien vanaf het typeplaatje.
Pompcapaciteit
6,0 l/min bij 1203 KPa (175 psi)
Radiatortype
Koperleiding met aluminium flenzen, lucht-water, in een
frame van gecoat staal.
Beschermingsklasse
IP21
Veiligheidsnorm
De IP-code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwer­
pen en watter. Apparatuur gemarkeerd met IP 21 is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
-6bk11h
NL
3.1
Extra uitrusting, accessoire
Indien de koeleenheid hoger is geïnstalleerd dan de plasmatoorts, moet er een
terugslagklep worden gemonteerd (zie accessoires op pagina 20). Sluit de
terugslagklep aan op de uitgang “COOLANT SUPPLY TO TORCH” op de achterkant
van de koeleenheid. De terugslagklep sluit wanneer de toevoerdruk onder 1719 KPa
(250 psi) zakt, waardoor het koelmiddel niet uit de koeleenheid kan wegstromen
wanneer onderdelen worden vervangen.
Afb 1. De achterzijde van de koeleenheid
4
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN DODELIJK ZIJN
Schakel de machine altijd uit en vergrendel deze volgens de instructies alvorens
elektrische aansluitingen te maken. Indien de geleiders zijn voorzien van
netstroomonderbrekers, moeten de onderbrekers worden uitgeschakeld en
vergrendeld met een hangslot om te voorkomen dat deze onbedoeld worden
ingeschakeld. Indien de bijgeleverde geleiders uit een zekeringkast komen, moeten
de zekeringen in kwestie worden verwijderd en de zekeringkast worden
vergrendeld met een hangslot. Indien er geen hangslot kan worden gebruikt, moet
de netstroomonderbreker of zekeringkast zijn voorzien van een waarschuwing die
aangeeft dat er aan het circuit wordt gewerkt.
LET OP!
Laat de pomp niet met tussenpozen draaien, want dat veroorzaakt slijtage aan de pomp.
-7bk11h
NL
LET OP!
Gebruik geen magneetkleppen die kunnen sluiten wanneer de pomp in bedrijf is. Hierdoor
kan de pomp beschadigd raken.
Plaats de koeleenheid dusdanig dat de luchtstroom door de ventilatieopeningen van
de afdekking niet wordt geblokkeerd. Patroon installatiegaten voor permanente
installatie weergegeven in afb. 2.
Diameter gat 13,5 mm, meestal 8 stks.
Afb. 2. Patroon installatiegaten
4.1
Hijsinstructies
WAARSCHUWING!
Het product moet met een vorkheftruck worden getild.
-8bk11h
NL
4.2
Netvoeding
De koeleenheid moet worden aangesloten met een 3-aderige kabel. Sluit de
fasegeleiders aan op klem L1 en L2 van het klemmenbord TB1 en sluit de aardkabel
aan op de aardaansluiting achterop de ventilatorbeugel.
Afb. 3. Aansluiten van de voeding
Afb. 4. Netspanning
-9bk11h
NL
4.3
Aansluiten van de besturingskabel
Op de achterkant van de koeleenheid zit een klem J1 met 8 pennen voor het
aansluiten van een bedrijfsspanning van 115 VAC voor de contactgever van de
pompmotor. De koeleenheid wordt meestal geleverd met deze bedrijfsspanning voor
de pomp en ventilator. J1 wordt ook gebruikt voor signalen voor voldoende stroom,
3,8 l/min, pen D en E, en voor signalen voor voldoende koelmiddelniveau, pen E en
H.
Afb 5. 8-pens vrouwelijke aansluiting
4.4
Koelmiddelaansluitingen
Sluit de koelmiddelaansluiting van de toorts op de achterkant van de koeleenheid
aan.
Gebruik bij voorkeur koelmiddel van ESAB. Zie accessoires op pagina 20.
Afb. 6. Koelmiddelaansluitingen
- 10 bk11h
NL
4.5
Instellen van de druk
De druk wordt geregeld met een overdrukklep naast de pomp in de tank. Draai de
schroef voor het instellen van de druk rechtsom om de druk te verhogen en linksom
om de druk te verlagen. De druk wordt standaard ingesteld op ongeveer 1203 KPa
(175 psi) bij 5,7 l/min. Deze instelling is geschikt voor plasmatoorts PT-36 in
M3-systemen. De instelling hoeft doorgaans niet te worden veranderd als de
koeleenheid wordt gebruikt voor andere toepassingen.
Afb. 7. Schroef voor instellen van druk
Met behulp van de overdrukklep kan koelmiddel door de radiatoren worden geleid en
terug naar de tank.
De pomp beschikt ook over een ingebouwde veiligheidsklep die standaard helemaal
open wordt ingesteld bij 1719 KPa (250 psi). Deze klep is ontworpen om de pomp te
beschermen in het geval dat de externe overdrukklep vastloopt in de gesloten stand.
De overdrukklep mag niet door de gebruiker worden afgesteld. Indien de externe
overdrukklep vastloopt in de gesloten stand en de afvoerleiding is gesloten, wordt de
pompmotor gestopt door een thermostaat wanneer de pomptemperatuur boven 55
°C komt.
5
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschre­
ven uitrusting vindt u op pagina 4. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN DODELIJK ZIJN
Ga niet blindelings uit van het indicatielampje, sluit de koeleenheid af van de
voeding en sluit de kabel af bij de aansluiting alvorens de afdekking te openen of
werkzaamheden aan de koeleenheid te verrichten.
- 11 bk11h
NL
5.1
Regeleenheid en indicatielampjes
A. Manometer pomp
Geeft de druk aan bij de uitgaande
aansluiting. De druk wordt standaard
ingesteld op ongeveer 1169 - 1203 KPa
(170-175 psi) bij 5,7 l/min. Een lagere
stroom levert hogere drukwaarden op en
een grotere stroom lagere drukwaarden.
Stel de druk af met een drukregelaar naast
de koelmiddeltank. De druk hoeft
doorgaans niet te worden afgesteld door de
gebruiker, indien de drukregelaar niet wordt
vervangen of de koeleenheid wordt gebruikt
voor een toepassing die een lagere druk
vereist.
De pomp wordt beschermd door een
standaard ingestelde veiligheidsklep. De
instelling voor deze klep mag niet worden
veranderd.
B. Indicatielampje voor netspanning AAN
Geeft aan dat de ingaande voeding is
ingeschakeld.
C. Indicatielampje voor pomp AAN
Geeft aan dat de pomp en ventilatormotor zijn
ingeschakeld.
D. Schakelaar Auto/Test
In de modus Auto zijn de pomp en ventilatormoto­
ren ingeschakeld via de regeleenheid van de
stroombron.
In de testmodus worden de pomp en
ventilatormotoren rechtstreeks aangesloten.
E. Indicatielampje voor oververhitting
Indien de koelmiddelstroom door de koeleenheid wordt geblokkeerd en de
drukregelaar niet goed werkt, wordt de pomp beschermd door de ingebouwde
veiligheidsklep. Na een paar minuten in bedrijf onder deze omstandigheden bereikt
de pomp echter dusdanig hoge temperaturen dat de pomp beschadigd kan raken.
Een te hoge temperatuur activeert de oververhittingsbeveiliging van de pomp.
F. Zekering F1 en F2
Zekeringen voor toevoer van 230 VAC voor de koeleenheid naar de ventilator of
pompmotoren.
- 12 bk11h
NL
6
ONDERHOUD
WAARSCHUWING!
ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN DODELIJK ZIJN
Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrische schokken. Controleer of de
netspanning naar de machine extern is afgesloten. Schakel de schakelaar van het
stopcontact uit voordat u de koeleenheid inspecteert of repareert. Installeer alle
beveiligingen na de werkzaamheden. Gebruik de koeleenheid nooit zonder dat alle
beveiligingen zijn geïnstalleerd.
Indien de apparatuur niet juist werkt, dient u onmiddellijk het werk te stoppen en de
oorzaak van het probleem te achterhalen.
LET OP!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf tijdens
de garantieperiode reparaties uitvoert.
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste elektrische kennis (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen.
6.1
Inspectie en reiniging
1. De koelmiddeltank moet altijd ten minste voor de helft gevuld zijn met
koelmiddel.
2. Controleer regelmatig de koelmiddeldruk en de stroom in het systeem.
3. Controleer regelmatig de radiatoren op stof en andere vervuiling die de
koelcapaciteit van de koeleenheid kan beïnvloeden.
4. Controleer het filter regelmatig en maak het filter, indien nodig, schoon. Breng
voor een optimale afdichting een smeermiddel op basis van siliconen voor
o-ringen aan op de rubberen pakking van het filter.
6.2
Koelmiddel bijvullen
WAARSCHUWING!
De koelmiddelpomp kan beschadigd raken als de apparatuur wordt gebruikt zonder
koelmiddel in het systeem.
LET OP!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
S
Vullen met koelmiddel met 7,5 liter koudemiddel
Gebruik bij voorkeur kant-en-klaarkoelmiddel van ESAB. Zie accessoires op
pagina 20.
- 13 bk11h
NL
Opmerking! Het koelmiddel moet worden bijgevuld als er een plasmatoorts of
aansluitkabels van 5 meter of langer worden aangesloten. Wanneer u het
waterniveau bij het bijvullen wilt aanpassen, hoeft u de koelwaterslang niet los te
koppelen.
Wanneer de tank is gevuld, laat u de pomp draaien zonder afdekking om de radiator,
slangen en toorts te ontluchten. Controleer het koelmiddelniveau in de tank en vul
het niveau, indien nodig, aan. Plaats de afdekking van de tank terug.
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Fout
Oplossing
Op het bedieningspaneel
verschijnt een foutcode voor de
waterstroom.
S
S
Controleer of de koeleenheid in gebruik is.
Als er water stroomt, kan de waterstroombeveiliging defect
zijn.
Slechte koelresultaten
S
Reinig het koelelement met perslucht.
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
CC-11 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en
europese norm EN 60974-1, EN 60974-2 en EN 60974-10. Na onderhoud- of repara­
tiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product
nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB-dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
- 14 bk11h
- 15 p
Schema
- 16 bk11e
Edition 100910
- 17 bk11e
Edition 100910
- 18 bk11e
Edition 100910
CC-11
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
0558 007 515 Cooling unit CC-11
0463 146 086 Instruction manual RU
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 19 bk11o
Edition 100910
CC-11
Accessoires
Coolant (Ready mixed) 25% distilled water
and 75% propylene-glycol (10 l) . . . . . . . . . . 0558 004 297
Information on further accessories can be found in separate brochures.
- 20 bk11a
Edition 100910
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 21 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising