ESAB | CC-11 | Instruction manual | ESAB CC-11 Användarmanual

ESAB CC-11 Användarmanual
SE
CC-11
Bruksanvisning
0558 007 524 SE 100910
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007
The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 January 2005
Type of equipment
Liquid cooling system
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
CC−11, Valid from serial number 015 xxx xxxx (2010 w.15)
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone number, telefax number:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974−1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974−2, Arc welding equipment – Part 2: Liquid cooling systems
EN 60974−10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety
requirements stated above.
Date
Laxå 2010−04−12
Signature
Kent Eimbrodt
Clarification
Position
Global Director
Equipment and Automation
-2-
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
5
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3.1
Extra utrustning, tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Lyftanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning av manöverkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kylvätskeanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryckinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
10
11
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
Manöverorgan och indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av kylvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
7 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-3-
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB utrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör
personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som
ställs på denna typ av utrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till
de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med utrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning och skärning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom utrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar Observera! Använd ej skyddshandskar vid byte av tråd.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av utrustningen får ej utföras under drift.
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
-4bk11s
SE
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar
och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens
varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
S
Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från röken.
S
Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
Lämna in elektroniska utrustningar till återvinningsanläggning!
Enligt direktiv 2002/96/EG, samt nationell lag, om avfallshantering av elektrisk
och / eller elektronisk utrustning ska slutanvänd utrustning lämnas till en
återvinningsanläggning.
Som ansvarig för utrustningen är du enligt lag skyldig att inhämta information
om godkända insamlingsstationer.
För ytterligare information kontakta närmaste ESAB representant.
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
2
INLEDNING
Den här bruksanvisningen innehåller information om installation och drift för
plasmakylaggregat CC-11. Kylaggregatet recirkulerar kylvätska för kylning av
bågskärmaskiner och svetsutrustningar.
ESABs tillbehör för produkten hittar du på sidan 20.
2.1
Utrustning
Kylaggregatet levereras med:
S
Bruksanvisning
-5bk11s
SE
3
TEKNISKA DATA
CC-11
Nätspänning
200 / 230 / 400 / 460 / 575 V, 10 %, 1 50/60 Hz
Primärström (A, växelström)
9/8/5/4/3A
Kyleffekt
vid 50 Hz
vid 60 Hz
4,9 kW vid 6,0 l/min
5,9 kW vid 6,0 l/min
vid 25 °C temperaturskillnad mellan hög
kylvätsketemperatur och omgivande lufttemperatur, vid
användning av ESAB:s kylvätska.
Kylvätska
Färdigblandad, se tillbehör på sidan 20
Vätskemängd
15,2 liter
Max. vattentryck
1203 KPa (175 psi)
Drifttemperatur
–10 till 40 °C
Transporttemperatur
–20 till 55 °C
Mått l x b x h
711 x 552 x 864 mm
Vikt
vätskefylld
tom
113 kg
97,5 kg
Pumptyp
Förträngningspump (vingpump) med ställbar
förbikopplingsventil (max. 1375 KPa (200 psi)), medurs
rotation sett från typskylten.
Pumpkapacitet
6,0 l/min vid 1203 KPa (175 psi)
Radiatortyp
Kopparrör med aluminiumflänsar, luft-vatten, i galvaniserat
stålchassi.
Kapslingsklass
IP21
Kapslingsklass
IP-koden anger kapslingklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 21 är avsedd för inomhusbruk.
-6bk11s
SE
3.1
Extra utrustning, tillbehör
Om kylaggregatet är monterat högre än plasmabrännaren ska en backventil
installeras, se tillbehör på sidan 20. Backsventilen ansluts till uttaget “COOLANT
SUPPLY TO TORCH” på baksidan av kylaggregatet. Backventilen stängs om
försörjningstrycket faller under cirka 1719 KPa (250 psi), vilket säkerställer att
kylvätskan inte rinner ut ur kylaggregatet vid byte av slitdelar.
Fig. 1. Bakpanelen på kylaggregatet
4
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA!
Stäng alltid av och lås maskinen enligt anvisningarna innan ingående
elanslutningar görs. Om ingående ledare är försedd med nätfrånskiljare ska
frånskiljaren ställas i frånslaget läge och låsas med hänglås för att förhindra
oavsiktlig tillslagning. Om ingående ledare kommer från en säkringsbox ska
berörda säkringar avlägsnas och säkringsboxens lock låsas med hänglås. Om det
inte är möjligt att använda hänglås ska nätfrånskiljaren eller säkringsboxen förses
med rött anslag som anger att kretsen är under arbete.
OBSERVERA!
Kör inte pumpmotorn intermittent, det orsakar onödigt slitage på pumpen.
OBSERVERA!
Använd inte magnetventiler som kan stängas när pumpen arbetar, det kan skada pumpen.
-7bk11s
SE
Placera kylaggregatet så att luftflödet genom höljets ventilationsöppningar inte
hindras. Monteringshålbild för permanentmontering framgår av fig. 2.
Håldiameter 13,5 mm, vanligen 8 st.
Fig. 2. Monteringshålbild
4.1
Lyftanvisning
VARNING!
Produkten ska lyftas med gaffeltruck.
-8bk11s
SE
4.2
Nätmatning
Kylaggregatet ska anslutas med en 3-ledarkabel. Anslut fasledarna till plint L1 och
L2 på plintkortet TB1 och skyddsjordledaren till huvudjordpunkten på fläktkonsolens
baksida.
Fig. 3. Anslutning av strömförjning
Fig. 4. Nätanslutning
-9bk11s
SE
4.3
Anslutning av manöverkabel
Kylaggreggatet har på baksidan en anslutning J1 med 8 stift för anslutning av 115
VAC manöverspänning för pumpmotorkontaktorn. Kylaggregat levereras normalt
med denna manöverspänning för pump och fläkt. J1 används också för signal för
tillräckligt flöde, 3,8 l/min, stift D och E, samt för signal för tillräcklig kylvätskenivå,
stift E och H.
Fig. 5. 8-stifts honanslutning
4.4
Kylvätskeanslutningar
Anslut brännarens kylvattenanslutning på kylaggregatets baksida.
Som kylvätska rekommenderas ESAB's kylvätska se tillbehör på sidan 20.
Fig. 6. Kylvätskeanslutningar
- 10 bk11s
SE
4.5
Tryckinställning
Trycket kontrolleras med en avlastningsventil invid pumpen i tanken. Vrid
tryckinstställningskruven medurs för att öka trycket och moturs för att minska trycket.
Trycket är fabriksinställt till omkring 1203 KPa (175 psi) vid 5,7 l/min. Denna
inställning är lämplig för plasmabrännare PT-36 i M3-system. Inställningen behöver
normalt inte ändras om inte kylaggregatet ska användas i någon annan tillämpning.
Fig. 7.Tryckinställningsskruv
Avlastningsventilen låter kylvätskan passera genom radiatorerna och tillbaka till
tanken.
Pumpen har dessutom en inbyggd säkerhetsventil, som är inställd från fabrik för att
vara helt öppen vid 1719 KPa (250 psi). Den är avsedd att skydda pumpen om den
externa avlastningsventilen fastnar i stängt läge. Avlastningsventilen ska inte
justeras av användaren. Om den externa avlastningsventilen fastnar i stängt läge
och utloppsledningen är stängd stoppas pumpmotorn av en termostat om
pumptemperaturen överstiger 55 °C.
5
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING!
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA!
Lita inte på indikeringslampan, utan frånskilj kylaggregatet från strömförsörj­
ningen och koppla bort kabeln vid anslutningen innan du öppnar höljet eller utför
något arbete på kylaggregatet.
- 11 bk11s
SE
5.1
Manöverorgan och indikatorer
A. Pumpmanometer
Visar trycket vid utgående anslutning.
Trycket är fabriksinställt till omkring 1169 1203 KPa (170 - 175 psi) vid 5,7 l/min.
Lägre flöde ger högre avläst tryck, högre
flöde ger lägre avläst tryck.
Trycket justeras med hjälp av en
tryckregulator nära kylvätsketanken.
Trycket ska normalt inte justeras av
användaren, om inte tryckregulatorn bytits
ut eller att kylaggregatet används för en
tillämpning som kräver lägre tryck.
Pumpen skyddas av en fabriksinställd
säkerhetsventil. Inställningen för denna
ventil ska inte ändras.
B. Indikeringslampa för nätspänning till (ON)
Anger att ingående matningsspänning
föreligger.
C. Indikeringslampa för pump till (ON)
Anger att pump och fläktmotor strömförsörjs.
D. Omkopplare Auto/Test
I läge Auto spänningssätts pump- och
fläktmotorerna via strömkällans styrenhet.
I läge Test spänningssätts pump- och
fläktmotorerna direkt.
E. Indikeringslampa för överhettning
Om kylvätskeflödet genom kylaggregatet blockeras och tryckregulatorn inte fungerar
korrekt, skyddas pumpen av den inbyggda säkerhetsventilen. Efter några minuters
drift under dessa förhållanden når dock pumpen så hög temperatur att den kan ta
skada. Vid för hög temperatur bryter termovakten pumpen.
F. Säkring F1 och F2
Säkringar för 230 VAC matningen från kylaggregat till fläkt- respektive
pumpmotorerna.
- 12 bk11s
SE
6
UNDERHÅLL
VARNING!
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA!
Vidtag försiktighetsåtgärder mot elektrisk stöt. Säkerställ att all nätspännings­
försörjning till maskinen har frånskiljts externt. Slå från arbetsbrytaren vid
vägguttaget före inspektion av eller arbete i kylaggregatet. Montera alla skydd efter
slutfört arbete. Använd aldrig kylaggregatet om inte alla skydd är monterade.
Om utrustningen inte fungerar korrekt ska du omedelbart avbryta arbetet och
undersöka orsaken till problemet.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar.
6.1
Kontroll och rengöring
1. Kylvätsketanken ska alltid vara fylld till minst hälften med kylvätska.
2. Kontrollera regelbundet kylvätsketrycket och flödet genom systemet.
3. Kontrollera regelbundet radiatorerna med avseende på damm och andra
föroreningar som kan försämra kylförmågan hos kylaggregatet.
4. Kontrollera filtret regelbundet och rengör det vid behov. Applicera silikonbaserat
O-ringssmörjmedel på filtrets gummipackning för bästa tätning.
6.2
Påfyllning av kylvätska
VARNING!
Kylvätskepumpen förstörs om utrustningen används utan kylvätska i systemet.
OBSERVERA!
Kylvätskan ska behandlas som kemiavfall.
- 13 bk11s
SE
S
Fyll på kylvätska med 7,5 liter kylvätska
Som kylvätska rekommenderas ESAB:s färdigblandade kylvätska, se tillbehör på
sidan 20.
Notera! Om man ansluter en plasmabrännare eller anslutningskablar som är 5
meter eller längre ska kylvätskan efterfyllas. Vid justering av vätskenivån genom
efterfyllning behöver kylslangen ej lossas.
När tanken är fylld, kör pumpen med locket avtaget för att avlufta radiator, slangar
och brännare. Kontrollera kylvätskenivån i tanken och fyll på, om så behövs. Sätt
tillbaka tankens lock.
7
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Fel
Åtgärd
Inställningspanelen indikerar
felkod för vattenflöde.
S
S
Kontrollera att kylaggregatet är igång.
Om flöde finns kan flödesvakten vara trasig.
Dålig kyleffekt
S
Rengör kylelementet med tryckluft.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reparations- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
CC-11 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk
standard EN 60974-1, EN 60974-2 och EN 60974-10. Efter utförd service eller
reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte
avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
- 14 bk11s
- 15 p
Schema
- 16 bk11e
Edition 100910
- 17 bk11e
Edition 100910
- 18 bk11e
Edition 100910
CC-11
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
0558 007 515 Cooling unit CC-11
0463 146 086 Instruction manual RU
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 19 bk11o
Edition 100910
CC-11
Tillbehör
Coolant (Ready mixed) 25% distilled water
and 75% propylene-glycol (10 l) . . . . . . . . . . 0558 004 297
Information on further accessories can be found in separate brochures.
- 20 bk11a
Edition 100910
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 21 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising