ESAB | TAF 800 / TAF 1250 | Instruction manual | ESAB TAF 800 / TAF 1250 Handleiding

ESAB TAF 800 / TAF 1250 Handleiding
NL
TAF 800/ TAF 1250
AC
Gebruiksaanwijzing
0456 513 701 NL 2010−08−17
Valid for serial no. 824
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, SE−695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron TAF 800 / TAF 1250AC van het serienummer 712 (12e week van 2007)
geconstrueerd en getest is in overeenstemming met norm EN 60974−1 en EN 60974−10 conform de
voorwaarden in de richtlijnen (2006/95/EG) en (2004/108/EG).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 2007−03−30
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
3 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
3.2
3.3
3.4
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitpakken en plaatsing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Printplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
4 INGEBRUIKNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1
4.2
4.3
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
5 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1
5.2
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
6 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIJST VAN KOMPONENTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AANSLUITINGSINSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
17
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
−3−
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
fja2safh
−4−
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK − Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS − Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN − Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI − Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN − Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor u overgaat tot installatie en gebruik.
Voer nooit elektrische apparatuur met gewoon afval af!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig nationale
regelgeving, moeten producten aan het einde van de levensduur apart worden
ingezameld en worden aangeboden bij een recyclingsinrichting. Als de eigenaar van de
apparatuur moet u bij uw lokale contactpersoon informatie opvragen over een
goedgekeurd inzamelplan.
Naleving van deze Europese richtlijn verbetert het milieu en uw gezondheid!
fja2safh
−5−
NL
2
INLEIDING
2.1
Algemeen
De TAF 800/1250 zijn op afstand bestuurde tweefasige AC lasstroombronnen
bedoeld voor hoogproductief machinaal poederbooglassen (UP).
Ze dienen altijd te worden gebruikt samen met het ESAB besturingskastje
A2−A6 Process Controller (PEH).
De lasstroombron verandert de sinusgolf van de secundaire spanning via een
thyristorgelijkrichterbrug in een vierkante golf met een uitstekende boogontstekingskarakteristiek en goede laseigenschappen. Ze zijn ventilatorgekoeld en worden
beveiligd door middel van een thermische beveiliging tegen overbelasting.
Als de thermische beveiliging wordt doorbroken, begint het gele lampje op het
frontpaneel automatisch te branden. Het opnieuw instellen gebeurt automatisch
zodra de temperatuur weer tot een acceptabel niveau is gedaald.
De lasstroombron en het besturingskastje zijn met elkaar verbonden door middel
van een tweeleidersysteem dat precisiesturing van het lasproces mogelijk maakt.
De instelling van de lasstroombron kan plaatsvinden vanaf het frontpaneel van het
besturingskastje waar alle lasparameters door de gebruiker kunnen worden
ingesteld. De werkwijze van de lasstroombron wordt volledig vanaf het
besturingskastje bestuurd en gecontroleerd. Met behulp van het besturingskastje
kunnen ook de start− en stopeigenschappen worden ingesteld. De vooraf ingestelde
lasparameters kunnen tijdens het lassen worden gecontroleerd.
Voor gedetailleerde informatie over de instelmogelijkheden en de functie van de
lasstroombron wordt verwezen naar de gebruikershandleiding bij de A2−A6 Process
Controller.
fja2d1ha
−6−
NL
2.2
Technische gegevens
TAF 800
TAF 1250
346/400/415/ 500 V, 150 Hz
400/440/550 V, 160 Hz
346/400/415/500 V, 150 Hz
400/440/550 V, 160 Hz
Toegelaten belasting bij:
100 % intermittentie
60 % intermittentie
800 A/44 V
1000 A/44 V
1250 A /44 V
1500 A/44 V
Instelbereik
300 A/32 V − 800 A/44 V
400 A/36 V − 1250 A/44 V
Nullastspanning
71 V
71 V
Nullastvermogen
230 W
230 W
Rendement
0,86
0.86
Vermogensfactor
0,75
0,76
Gewicht
495 kg
608 kg
Afmetingen L x B x H
774 x 598 x 1228
774 x 598 x 1228
Veiligheidsnorm
IP 23
IP 23
Spanning
Gebruiksklasse
Veiligheidsnorm
De IP−code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming
tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik
zowel binnen− als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik
in ruimten met een verhoogd elektrisch risico.
fja2d1ha
−7−
NL
3
INSTALLATIE
3.1
Algemene informatie
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
New software
New software for the welding power source from serial no. 824.
Check that the equivalent software is used for the control box PEH, if not contact
ESAB’s servie department.
3.2
Uitpakken en plaatsing.
WAARSCHUWING − GEVAAR VOOR KANTELEN!
Veranker de uitrusting, met name wanneer de ondergrond niet egaal is of
schuin afloopt.
S
Plaats de lasstroombron op een egale ondergrond.
S
Zorg dat de koeling niet wordt gehinderd.
Hijs−instructie
fja2i1ha
−8−
NL
3.3
Aansluitingen
S
De lasstroombron is bij aflevering ingesteld op
aansluiting op 400 V. Bij aansluiting op een andere
netspanning moeten er wijzigingen in de hoofd− en
bedieningstransformator worden aangebracht zoals
aangegeven in de aanwijzingen voor de aansluiting
op pag. 16.
S
Kies een netkabel met de juiste kabeldoorsnede en
beveilig de kabel met de juiste zekering conform de
geldende lokale voorschriften (zie tabel op pag. 9).
S
Sluit de massakabel aan op de bout die is
aangeduid met
.
S
Zet de kabelontlasting vast (1).
S
Sluit de netkabel aan op de hoofdaansluitblokken
L1 en L3.
S
Sluit de bedieningskabel tussen de TAF−lasstroombron en de afstandsbediening aan op het 28−polige
contact (2) dataan de binnenzijde van de
lasstroombron zit.
S
Suit de 1−polig proefdraad (4) naar werkstuk
S
Sluit een passende las− en retourkabel aan op de contacten (3)
front van de lasstroombron zitten.
die op het
Aansluiting op het net
TAF 800
50 Hz
60 Hz
Spanning (V)
346
400 / 415
500
400/ 440
550
Stroom (A)
I1max
I1eff
184
145
160
127
129
104
160
127
129
104
2x70+35
2x50+35
2x70+35
2x50+35
160
125
160
125
Kabeldoorsnede (mm2) 2x70+35
Zekering traag (A)
160
TAF 1250
50 Hz
60 Hz
Spanning (V)
346
400 / 415
500
400 / 440
550
Stroom (A)
I1max
I1eff
299
249
254
212
205
170
254
212
205
170
2x(2x70+35)
2x95+50
2x(2x70+35)
2x95+50
200
200
200
200
Kabeldoorsnede (mm2) 2x(2x70+35)
Zekering traag (A)
fja2i1ha
250
−9−
NL
3.4
Printplaat
De printplaat (AP1) is voorzien van twee DIP−schakelaars (SW1 en SW2), die bij
aflevering een bepaalde voorinstelling hebben. Deze voorinstelling mag niet in het
veld worden gewijzigd.
Bij installatie van reserveonderdelen moet de instelling van de DIP−schakelaars
worden gecontroleerd (en zo nodig worden bijgesteld), alvorens de printplaat in de
lasstroombron te monteren.
3.4.1
DIP−schakelaar SW1
Voor een goede communicatie met de A2−A6
Process Controller moet DIP−schakelaar 1 (SW1)
juist worden ingesteld.
Instelling van DIP−schakelaar SW1:
S
Zet pool 6 in de stand ”OFF” en alle andere
omzetters in de stand ”ON”.
3.4.2
DIP−schakelaar SW2
Omdat de A2−A6 Process Controller moet weten
hoe groot de aangesloten stroombron is, moet de
DIP−switch 2 (SW2) worden ingesteld.
Instelling van DIP−schakelaar SW2:
S
TAF 800
Zet pool 1 in de stand ”OFF” en alle andere polen
in de stand ”ON”.
S
TAF 1250
Zet pool 2 in de stand “OFF” en alle andere polen in de stand“ON”.
Lasstroombronprogramma
Het programma van de lasstroombron ligt opgeslagen in het geheugenkapsel IC 6.
Het ligt in een houder en kan vervangen worden.
fja2i1ha
− 10 −
NL
4
INGEBRUIKNAME
4.1
Algemeen
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 4. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
N.B. Lasstroombron nooit zonder zijplaten gebruiken!
4.2
Bedieningsorganen
Het frontpaneel bestaat uit:
S
Een hoofdschakelaar (1) die de ingaande
voeding naar de lasstroombron onderbreekt.
S
Een indicatielampje, wit (2) dat bij inschakeling
van de hoofdschakelaar gaat branden.
S
Een indicatielampje, geel (3) dat gaat branden,
wanneer de thermoschakelaar de spanning
onderbreekt vanwege overtemperatuur in de
transformator. Het indicatielampje dooft, wanneer
de temperatuur tot een aanvaardbaar niveau is
gedaald.
S
Een druktoets (4) voor het terugstellen van automatische zekering FU1 voor 42V
voeding.
4.3
Ingebruikneming
S
Sluit de retourkabel aan op het werkstuk.
S
Zet de hoofdschakelaar (1) in de stand ”I”.
Het witte indicatielampje (2) gaat branden en de ventilator slaat aan.
S
Stel de lasparameters in en start het lasproces vanaf de afstandsbediening
(zie gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening A2−A6 Process Controller
0443 745 xxx).
fja2o1ha
− 11 −
NL
5
ONDERHOUD
5.1
Algemeen
N.B.
Als u zelf reparaties aan de machine uitvoert om eventuele storingen te verhelpen,
wijst ESAB alle verantwoordelijkheid af en kunt u geen aanspraken maken op
schadevergoeding of een beroep doen op de garantie.
5.2
S
Reiniging
Reinig de lasstroombron zo nodig.
Doe dat bij voorkeur met droge perslucht.
WAARSCHUWING!
Een verstopte of geblokkeerde luchtuitlaat/luchtinlaat leidt tot oververhitting.
Opmerking!
Houd de magnetische onderdelen schoon voor een veilige werking van de
contactgever.
Bij het schoonmaken van de contactgever dient u deze volledig te demonteren en
de onderdelen stuk voor stuk schoonmaken. U kunt ook een andere contactgever
monteren.
WAARSCHUWING!
Gebruik nooit perslucht om de contactgever schoon te spuiten zonder de
contactgever helemaal te demonteren.
6
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
TAF 800/ TAF 1250 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974−1 en IEC/EN 60974−10.
Na onderhoud− of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe
te zien dat het product nog steeds voldoet aan de
bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB−vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen op pag. 17.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
fja2m1ha
− 12 −
Schema
fja2e12a
− 13 −
fja2e12a
− 14 −
Lijst van komponenten
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
C
Denomination
AP1
Circuit board
FU6
Fuse
AP2
Circuit board EMC−filter
QF
Main switch (black)
AP3
Circuit board (disturbance elimination)
R1
Power resistor
C1
Capacitor
R2
Power resistor
C2
Capacitor
RS1
Shunt
C4
Capacitor
ST1
Thermal relay
C5
Capacitor
TC1
Control transformer
EO1
Ferrite core
TC2
Control transformer
FU1
Fuse
TM1
Transformer
FU2
Fuse
V1
Thyristor
HL1
Indicator lamp, white
XS3
Screw terminal
HL2
Indicator lamp yellow
XS4
Burndy socket
KM1
Contactor
XT1
Connection block
KM2
Contactor
XT2
Connection block
L1
Inductor
XT3
Connection block
M1
Fan
XT4
Connection block
FU4
Fuse
FU5
Fuse
fja2e12a
Z1, Z2 Contact protection
Z3
− 15 −
Contact protection
Aansluitingsinstructies
fja2c12a
− 16 −
Reserveonderdelenlijst
TAF 800/ TAF 1250 AC
Edition 2008−07−25
Ordering no.
Denomination
Notes
0456 325 880
Welding power source
TAF 800
0456 326 880
Welding power source
TAF 1250
0461206880
Conversion kit for PEH
For TAF from serial no.824 (software version 4.3M)
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
fja2s11a
− 17 −
Item
no.
Qty
TAF 800
Qty
TAF 1250
Ordering no.
Denomination
Notes
0456 325 880
Welding power source
TAF 800
TAF 1250
0456 326 880
Welding power source
1
2
2
0442 719 880
Connection block
3
1
1
0318 042 882
Inductor coil
4
1
1
0442 906 880
0442 906 881
Inductor coil
Inductor coil
5
1
C
0442 763 880
Inductor
L1
1
0442 945 880
Inductor
L1
6
1
1
0460 004 880
Fan complete
6:1
1
1
0460 294 880
Fan
M1
7
6
6
0041 051 606
Contact protection
Z1−Z3
8
2
2
0442 972 001
0321 427 001
Thyristor
Thyristor
V1
V1
4
0442 993 880
0443 065 880
Thyristor bridge
Thyristor bridge
9
4
10
1
1
0486 178 880
Circuit board EMC−filter
11
2
2
0567 200 610
Fuse
16 A
AP2
FU1
12
1
1
0320 746 002
Main switch
Black
QF
13
1
1
0192 576 004
Lamp
On/Off
HL1
14
1
1
0192 576 303
Indicator lamp
Yellow
HL2
15
1
1
0193 586 104
Automatic fuse
20 A
FU2
17
2
2
0156 388 001
Handle
18
1
1
0486 376 880
Circuit board
AP1
19
1
1
0805 586 131
Contactor
KM2
20
1
1
0442 849 880
0442 849 881
Contactor
Contactor
KM1
KM1
21
2
2
0319 828 001
Control transformer
TC2
22
1
1
0460 092 002
Control transformer
TC1
2
2
0567900136
Fuse
FU4, FU5
1
1
0567900103
Fuse
FU6
23
1
1
0158 115 880
Cable inlet
24
1
1
0319 445 001
Thermal relay
ST1
25
1
1
0551 203 080
Shunt
RS1
26
1
1
0442 846 001
Capacitor
C5
27
1
1
0457 934 880
0457 935 880
Transformer coil
Transformer coil
1
0442 717 884
0442 717 885
Transformer
Transformer
28
1
TM1
35
1
1
0523300201
Positive terminal
36
1
1
0319445001
Thermostat
0191 085 104
Capacitor
C4
0486178880
Circuit board (disturbance eliminator)
AP3
37
1
f456325s
1
− 18 −
TAF 800/1250 AC
f456325s
− 19 −
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising