ESAB | MechTrac 1730/2100/2500/3000 | Instruction manual | ESAB MechTrac 1730/2100/2500/3000 Brugermanual

ESAB MechTrac 1730/2100/2500/3000 Brugermanual
MechTrac 1730/
2100/ 2500/ 3000
102
Bruksanvisning
0807 230 401 2010--04--15
Valid for serial no. 0947--xxx--xxxx
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
-- 2 --
4
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Machinery Directive 2006/42/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Maskindirektivet 2006/42/EG, enligt EMC--Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Welding Automat
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
MechTrac 1730/2100/2500/3000, from Serial number 644 (2006 week 44)
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE-- 695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60204-- 1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Party 1: General requirements
EN 12100-- 1, Safety of machinery – Part 1: Basic terminology, methodology
EN 12100-- 2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles
EN 60974-- 10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010-- 02-- 05
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
3
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Merkinger på utstyret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.1
3.2
3.3
3.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering/ Demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekstern nødstopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nødstoppkrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
4 DRIFT OG VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Nødstopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
5 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5.1 A2 GMAW (Gassdekket lysbuesveising) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 A2 SAW (Pulverbuesveising) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
6 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅLSKISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
21
TOCn
-- 4 --
NO
1
SIKKERHET
1.1
Generelt
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
fob2safn
-- 5 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
fob2safn
-- 6 --
NO
1.2
Merkinger på utstyret
Kjørebevegelse
Disse merkinger er plassert på traversen.
Viser kjøreretning.
Klemfare
Denne merkingen er plassert på traversens holder (1).
1
1
1
1
fob2safn
-- 7 --
NO
2
INNLEDNING
2.1
Generelt
MechTrac er en motordrevet portal beregnet på bruk sammen med ESABs A2
sveiseutstyr og sveisestrømkilder (LAF/TAF).
Reguleringen av motoren skjer over PEK kontrollenheten, hvor du kan stille inn ønsket hastighet.
Du får flere opplysninger om PEK i bruksanvisningen
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
2.2
Tekniske data
Ganghastighet:
0,2 --2,0 m/min
Maksimal belastning:
220 kg
Standardlengde tverrstang:
3m
Ekvivalent kontinuerlig A--veiet lydtrykk er mindre enn 70 dB (A).
fob2d1na
-- 8 --
NO
3
INSTALLERING
3.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
Les egne brukerveiledninger som følger med de forskjellige modulene som skal
festes på portalen.
Når det gjelder plassering av:
S
sveisehodet A2SFE1/ A2 SGE1, se bruksanvisning 0456 552 xxx
S
sveisehodet A2SF J1/ A2SF J1 Twin/ A2 SG J1/ A2SG J1 4WD,
se bruksanvisning 0449 175 xxx
S
sveisestrømkilden LAF 631, se bruksanvisning 0449 501 xxx
S
sveisestrømkilden LAF 1001/ 1000M, se bruksanvisning 0449 503 xxx
S
sveisestrømkilden TAF 801, se bruksanvisning 0449 509 xxx
Spenningstilførsel
S
Slå av spenningstilførselen før installasjon!
3.2
Montering/ Demontering
Bildet nedenfor viser et eksempel på hvordan du fester et A2 sveisehode, en
fluksbeholder, trådspole og sleide til portalen.
1. Portal
2. Sveisehode
3. Fluksbeholder
4. Trådspole
5. Sleide
6. Konsoll
Kontroller at samtlige moduler sitter ordentlig fast.
Deler som ikke sitter godt fast kan forårsage skade
samt ubalans ved løft.
Merk at maks. tillatte vekt på portalen er 220 kg.
Bruk om nødvendig en løftestropp til å løfte de forskjellige
modulene.
Ved demontering av konsoll, bruk løfteanordning.
Løfteanordning monteres i hullene (7) øverst på konsollen.
fob2i1na
-- 9 --
NO
3.3
Ekstern nødstopp
Skjemat på side 16 viser hvordan du kopler til nødstoppen som er plassert på benet
til portalen.
3.4
Nødstoppkrets
Skjemat på side 16 viser hvordan du kopler nødstoppkretsen mellom
PEK og sveisestrømkilden (LAF/TAF).
fob2i1na
-- 10 --
NO
4
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
4.1
Generelt
Forsiktig:
Har du lest og forstått sikkerhetsinformasjonen?
Du må ikke ta maskinen i bruk på forhånd!
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 5. Les disse før utstyret tas i bruk.
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
Spenningstilførsel
S
Slå av spenningstilførselen før vedlikehold!
Du finner opplysninger om bruk og vedlikehold i de respektive håndbøkene til
PEK, sveiseutstyret A2 og sveisestrømkildene (LAF/TAF).
fob2o1na
-- 11 --
NO
4.2
Nødstopp
MechTrac er utstyrt med nødstopp (N).
Tilbakestilling etter nødstopp:
1. Søk og fjern årsaken til nødstoppet.
2. Trekk nødstoppknappen ut.
3. Trykk på “Reset”.
OBS! Et nødstopp må aldri stilles tilbake før årsaken til den unormale funksjonen
eller det unormale signalet er brakt på det rene og utbedret.
Kontroll av nødstoppfunksjon
Alle nødstopp og sikkerhetsanordninger skal testes regelmessig,
minst en gang i måneden og dessuten etter hver gang det er gjort
noe med maskinen.
OBS!
Enhver unormal funksjon eller unormalt signal må utbedres før sveisekranen tas i
bruk.
fob2o1na
-- 12 --
NO
5
TILBEHØR
5.1
A2 GMAW (Gassdekket lysbuesveising)
Kjøleenhet OCE 2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Gasslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0190 270 102
Vannslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0190 315.104
5.2
A2 SAW (Pulverbuesveising)
Ombygningssett TWIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygningssett A2 SAW→ MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådspole plast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådspole stål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fluksoppsugingssystem A6 OPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flukstrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lufttørkeenhet A6 CRE 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laserlys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
0413 541 882
0461 248 880
0153 872 880
0416 492 880
0148 140 880
0190 343 102
0145 221 881
0443 570 880
0153 143 886
0457 788 880
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 21.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
fob2o1na
-- 13 --
Målskisse
Double version
Group
A
B
C
D
881
1730
1800
1700
2227
882
2100
2170
2070
2597
883
2500
2570
2470
2997
884
3000
3070
2970
3497
fob2dim
-- 14 --
Rail foundation
The rail is bolted with M12 bolts.
Use metal sheets of different thickness to adjust the rail according to dimensions.
A
1730
2100
2500
3000
fob2dim
-- 15 --
Skjema
Mechtrac Tandem
fob2diag
-- 16 --
Mechtrac Dual Travel Motor
fob2diag
-- 17 --
Mechtrac Single head
fob2diag
-- 18 --
Electrical system
Mount XT80 in an appropriate place in LAF1/ TAF1
fob2diag
-- 19 --
sida
-- 20 --
Reservedelsliste
Edition 2010--04--15
Ordering no.
Denomination
Notes
0809 670 881
Gantry
MechTrac 1730 (double)
0809 670 882
Gantry
MechTrac 2100
0809 670 883
Gantry
MechTrac 2500
0809 670 884
Gantry
MechTrac 3000
0806 707 880
Rail complete
0806 707 881
Rail complete
fob2spare
-- 21 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
MechTrac 1730 (double)
0809 670 881
Gantry
1
1
0809 662 001
Beam
2
1
0809 667 881
Drive kit, right
4
1
0809 667 880
Drive kit, left
5
2
0806 474 880
Support
6
1
0449 472 880
Emergency stop box
8
2
0806 471 001
Arm
9
1
0334 522 880
Box holder
10
2
0334 187 001
Box girder beam
11
16
0219 504 405
Cup spring
12
2
0153 321 001
Disc
13
2
0153 322 001
Disc
14
2
0433 744 001
Hanger
32
1
0805 586 103
Auxiliary contact block
33
3
0802 803 263
Cable
4x1.5
34
10
0802 803 420
Cable
2x1.5
38
2
0449 255 880
Bobbin holder complete
40
2
0812578880
Mounting kit, carriage travel
f809670s
-- 22 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
MechTrac 2100 (double)
0809 670 882
Gantry
2
1
0809 667 881
Drive kit, right
4
1
0809 667 880
Drive kit, left
5
2
0806 474 880
Support
6
1
0449 472 880
Emergency stop box
8
2
0806 471 001
Arm
9
1
0334 522 880
Box holder
10
2
0334 187 001
Box girder beam
11
16
0219 504 405
Cup spring
12
2
0153 321 001
Disc
13
2
0153 322 001
Disc
14
2
0433 744 001
Hanger
24
1
0809 662 002
Beam
32
1
0805 586 103
Auxiliary contact block
33
3
0802 803 263
Cable
4x1.5
34
10
0802 803 420
Cable
2x1.5
38
2
0449 255 880
Bobbin holder complete
40
2
0812578880
Mounting kit, carriage travel
f809670s
-- 23 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
MechTrac 2500 (double)
0809 670 883
Gantry
2
1
0809 667 881
Drive kit, right
4
1
0809 667 880
Drive kit, left
5
2
0806 474 880
Support
6
1
0449 472 880
Emergency stop box
8
2
0806 471 001
Arm
9
1
0334 522 880
Box holder
10
2
0334 187 001
Box girder beam
11
16
0219 504 405
Cup spring
12
2
0153 321 001
Disc
13
2
0153 322 001
Disc
14
2
0433 744 001
Hanger
25
1
0809 662 003
Beam
32
1
0805 586 103
Auxiliary contact block
33
3
0802 803 263
Cable
4x1.5
34
10
0802 803 420
Cable
2x1.5
38
2
0449 255 880
Bobbin holder complete
40
2
0812578880
Mounting kit, carriage travel
f809670s
-- 24 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
MechTrac 3000 (double)
0809 670 884
Gantry
2
1
0809 667 881
Drive kit, right
4
1
0809 667 880
Drive kit, left
5
2
0806 474 880
Support
6
1
0449 472 880
Emergency stop box
8
2
0806 471 001
Arm
9
1
0334 522 880
Box holder
10
2
0334 187 001
Box girder beam
11
16
0219 504 405
Cup spring
12
2
0153 321 001
Disc
13
2
0153 322 001
Disc
14
2
0433 744 001
Hanger
26
1
0809 662 004
Beam
32
1
0805 586 103
Auxiliary contact block
33
3
0802 803 263
Cable
4x1.5
34
10
0802 803 420
Cable
2x1.5
38
2
0449 255 880
Bobbin holder complete
40
2
0812578880
Mounting kit, carriage travel
f809670s
-- 25 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0809 667 880
Drive kit, left
1
1
0806 484 880
Left leg
2
1
0806 477 001
Leg
3
2
0806 474 880
Support
4
2
0809 666 002
Holder
5
1
0806 479 001
Drive shaft
6
1
0806 479 002
Drive shaft
7
4
0806 480 001
Ball--bearing
8
2
0806 485 001
Wheel
Notes
9
4
0806 472 001
Bracket
12
2
0211 103 007
Roll pin
d 8x36
18
1
0147 018 902
Motor with gear
A6 VEC (4000rpm 672:1), see separate manual
19
1
0449 218 001
Bar
20
2
0806 476 001
Scraper,angled
23
1
0460 907 892
Motor cable
25
1
0449 319 001
Protection
f809667s
3 m (A6 VEC--PEK)
-- 26 --
f809667s
-- 27 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0809 667 881
Drive kit, right
1
1
0806 484 880
Left leg
2
1
0806 477 001
Leg
3
2
0806 474 880
Support
4
2
0809 666 001
Holder
5
1
0806 479 001
Drive shaft
6
1
0806 479 002
Drive shaft
7
4
0806 480 001
Ball--bearing
8
2
0806 485 001
Wheel
Notes
9
4
0806 472 001
Bracket
10
4
0806 475 001
Roller
12
2
0211 103 007
Roll pin
19
1
0449 218 001
Bar
20
2
0806 476 001
Scraper,angled
23
1
0460 907 882
Motor cable
25
1
0449 319 001
Protection
28
1
0161 337 058
Box
29
1
0147 018 892
Motor with gear
A6 VEC (4000rpm 672:1), see separate manual
31
1
0805 586 103
Auxiliary contact block
lad--n20
32
4
0802 803 263
Cable
4x1.5
35
1
0449498880
Connection box complete
37
1
0460 908 892
Pulse transducer cable
f809667s
d 8x36
10m (A6 VEC--PEK)
2sl
3m (A6 VEC-- PEK)
-- 28 --
f809667s
-- 29 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449472880
Emergency stop box
1
0443740001
Emergency stop
2
0443740002
Contact block
4
0806738004
Push button, blue
7
0807952002
Fitting
ST--M16
8
0802803003
Cable
W3, L = 7m
9
0802803035
Cable
W2, L = 30m
10
0451385010
Emergency stop relay
RT6 48 V AC
W04
0802803003
Cable
Ölflex 110 3*0.5
XT80
Terminal LAF 1
W1
0802803009
Cable
L = 4m, Ölflex 110 7G0.5
W5
0802803009
Cable
L=4m, Ölflex 110 7G0.5
W6
0802803009
Cable
L=4m, Ölflex 110 7G0.5
f449472s
-- 30 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449255880
Bobbin holder complete
1
1
0334318880
Bobbin holder straight
2
1
0146967880
Brake hub
f449255s
Notes
-- 31 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0812578880
Mounting kit, carriage travel
1
1
0812569001
Spacer
2
4
0812579001
Spacer pipe
3
1
0812572001
Threaded plate
6
4
0278300180
Insulator
f812578s
Notes
2000 V
-- 32 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0806 707 880
Rail (Basic)
Notes
1
2
0806 700 001
Rail
4
8
0806 701 001
Base plate
5
2
0212 601 110
Nut
M10
6
2
0212 101 608
Screw
M10x40
0806 707 881
Rail (Extension)
1
2
0806 700 001
Rail
2
2
0806 703 001
Inner plate
3
12
0190 684 638
Screw
4
8
0806 701 001
Base plate
f806707s
M16x90
-- 33 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising