ESAB | A25 STB | Instruction manual | ESAB A25 STB Používateľská príručka

ESAB A25 STB Používateľská príručka
CZ
A25
STA/STB
Návod k používání
0443 922 101 CZ 100325
Valid for serial no. 751-xxx-xxxx, 838-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Machinery Directive 2006/42/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Maskindirektivet 2006/42/EG, enligt EMC−Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Welding station used as carrier of welding heads
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
STA / STB from Serial number 751 xxx xxxx (2007 week 51)
STA / STB are members of the ESAB product family A25
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60204−1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Party 1: General requirements
EN 12100−2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles
EN 60974−10 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use; Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010−03−25
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Svařovací stanice A25 STA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Stroj na automatické svařování trubek A25 STA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
Stroj na automatické svařování trubek A25 STB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
8
8
3 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
Připojení svařovací stanice A25 STA k napájecímu zdroji pro svařování . . . . . . . . . . .
10
4 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
12
Údržba a servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPOTŘEBOVANÉ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
12
13
14
15
16
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
1
BEZPEČNOST
Uživatelé svářecího zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje
na tomto zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření.
Bezpečnostní opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu svářecího zařízení.
Vedle standardních bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i
následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto svářecího zařízení
důkladnĕ seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím,
které mohou mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice. Pozor! Při výmĕnĕ drátu nepoužívejte ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
dta2d1ja
-4-
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého zamĕstnavatele,
které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte svářecí jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváření.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváření nedostaly do
oblasti vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných oblastech, v
nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
dta2d1ja
-5-
Nevyhazujte elektrická zařízení s normálním odpadem!
Podle ustanovení evropské smĕrnice 2002/96/ES o Odpadním elektrickém a
elektronickém vybavení a její implementace v souladu s tuzemskými zákony se musí
elektrické vybavení, které dosáhlo konce své životnosti, shromaždovat samostatnĕ a
vracet do zařízení na ekologickou recyklaci. Jako vlastník vybavení musíte získat
informace o schválených sbĕrných systémech od vašeho místního zastupitelstva.
Dodržováním této evropské smĕrnice zlepšíte životní prostředí a lidské zdraví!
2
ÚVOD
A25 je systém modulárních součástí pro mechanizované svařování
TIG. Ze součástí lze sestavovat zakázková řešení a umisťují se do strojů na automa­
tické svařování trubek STA/STB a svařovací stanice STA.
Typické oblasti použití pro A25:
S
S
S
S
S
S
Stroje na automatické svaøování trubek
Svaøovací sloupy a ramena
Vøeteníky a koníky
Stoly pro obvodové svaøování
Pøípravky pro podélné svaøování
Zákaznické aplikace
Svařovací stanice A25 STA
Svařovací stanice A25 STA je určena k podélnému svařování trubek a ke svařování
trubkových spojů nebo jiných typů obrobků. Stanice
je vybavena motorovým otočným stolem, aby se mohl obrobek otáčet.
Stroje na automatické svařování trubek A25 STA/A25 STB
A25 STA/A25 STB jsou stroje na automatické svařování trubek, určené k podélnému
svařování trubek a ke svařování trubkových spojů. Musí se používat společnĕ s
nĕjakým typem nosiče, například sloupem a ramenem nebo kolejovým vozíkem.
2.1
Vybavení
2.1.1
Svařovací stanice A25 STA
Svařovací stanice A25 STA je vybavena motorovými sánĕmi AVC,
motorovými oscilačními sánĕmi a motorem VEC na otáčení obrobku.
Stanici lze také doplnit vybavením pro svařování v úzkých spárách.
Svařovací stanice je upravena pro připojení k
programovatelnému napájecímu zdroji pro
svařování.
1. Motor VEC s převodem
2. Stroj na automatické svařování
trubek A25 STA se strojním hořákem
BTE 250M Stroj na automatické
svařování trubek A25 STA se strojním
hořákem BTE 500M
3. Stojan
dta2d1ja
-6-
2.1.2
Stroj na automatické svařování trubek A25 STA
Stroje na automatické svařování trubek jsou vybaveny motorovými sánĕmi AVC a v
závislosti na konstrukci motorovými oscilačními sánĕmi nebo ručními horizontálními
sánĕmi.
Stanici lze také doplnit vybavením pro svařování materiálu o síle až 80 mm v úzkých
spárách. Stroj na automatické svařování trubek je upraven pro připojení k
programovatelnému napájecímu zdroji pro svařování.
Stroj na automatické svařování trubek A25 STA se dodává v následujících
provedeních, viz str. 14.
1. Podavač drátu
2. Vodicí vložka drátu
3. Cívka drátu
4. Kruhové sánĕ
5. Ruční horizontální sánĕ
6. Motorové sánĕ AVC
7. Motorové oscilační sánĕ
8. Strojní hořák BTE 250M Strojní
hořák BTE 500M
dta2d1ja
-7-
2.1.3
Stroj na automatické svařování trubek A25 STB
Stroje na automatické svařování trubek jsou vybaveny ručnĕ nastavitelnými sánĕmi
s pneumatickou pružinou. Je-li to nutné, pružinu lze snadno
demontovat. Sánĕ jsou upraveny pro připojení k programovatelnému napájecímu
zdroji pro svařování.
Stroj na automatické svařování trubek A25 STB se dodává v následujících
provedeních, viz str. 14.
1. Podavač drátu
2. Vodicí vložka drátu
3. Cívka drátu
4. Kruhové sánĕ
5. Sánĕ s pneumatickou pružinou
6. Zařízení s vodicím kolem
7. Strojní hořák BTE 250M Strojní
hořák BTE 500M
Příslušenství k výrobku ESAB lze nalézt na stranĕ 16.
2.1.4
S
Technické údaje
Provozní teplota
-10 až +40 ° C
Přepravní teplota
-20 až +55 ° C
Podavač drátu je určen pro rozmĕry drátu 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm.
Podáva­
cí kladka pro 1,6mm drát se dodává pouze se strojním hořákem BTE 500M.
Napĕtí motoru (ss.)
48 V
Otáčky kotvy
70 - 5500 ot./min
Převodový pomĕr
159:1
Max. výkon
50 W
Rychlost podávání drátu
0,1 - 2,6 m/min
S
Vodicí vložka drátu nemá žádnou vůli a je vybavena dvĕma stavĕcími šrouby
na nastavování polohy plnicího drátu +/- 4 mm v každém smĕru.
Středovou trubici lze axiálnĕ seřizovat a je zajištĕna zarážkovým šroubem. K
dispozici jsou hrdla pro dráty o rozmĕrech 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm.
S
Maximální průmĕr cívky drátu je 300 mm a maximální hmotnost 15 kg.
dta2d1ja
-8-
S
Sánĕ
S
Kruhové sánĕ umožňují doplňkové nastavení úhlu pro vytváření koutových
svarů.
S
Nastavovací délka ručních horizontálních sání je 93 mm.
S
Motorové sánĕ AVC a motorové oscilační sánĕ jsou vybaveny kulovým
šroubem a pohánĕny ozubeným řemenem ze stejnosmĕrného
motoru. Motor je připojen 8m stínĕným kabelem.
S
S
Motorové sánĕ AVC
Motorové oscilační sánĕ
Nastavovací délka
76 mm
76 mm
Napĕtí motoru (ss.)
12 V
48 V
Otáčky kotvy
100 - 8000 ot./min
70 - 5500 ot./min
Převodový pomĕr
159:1
14:1
Ovládací rychlost
max. 2,81 mm/s
max. 19 mm/s
Sánĕ s pneumatickou pružinou - pružina má elasticitu 40
N. K vytváření koutových svarů se používá příčný spoj sání se dvĕma
pneumatickými pružinami. Jednu z pružin lze demontovat a vznikne volný
jezdec,
upravený jako příčné sánĕ. Délka nastavení sání
je 76 mm.
Zařízení s vodicím kolem je vybaveno dvĕma stavĕcími šrouby pro
nastavování svislé a příčné polohy wolframové elektrody ve svaru. Příčná poloha
se nastavuje v rozsahu +/- 3 mm. Zařízení s vodicím kolem lze používat k
vytváření tupých a koutových svarů. Aby se mohlo zařízení s vodicím kolem
používat ke sledování spojů při vytváření tupých svarů, mezi obrobky musí být
mezera asi 0,5 mm.
K dispozici jsou dva typy vodicích kol:
S
Vodicí kolo s ostrým bĕhounem pro tupé svary
S
Vodicí kolo s oblým bĕhounem pro koutové svary
Zařízení s vodicím kolem může být zkombinováno s vodicí vložkou drátu. Při
použití této kombinace se musí plnicí drát podávat šikmo zepředu.
S
Strojní hořáky BTE 250M a BTE 500M jsou chlazené vodou a jsou určené ke
svařování proudem až 250 A a 500 A .
S
Motor VEC s převodem je samostatnĕ magnetizovaný stejnosmĕrný motor s
kombinovaným ozubeným a šnekovým převodem.
K motoru VEC s převodem patří svorkovnice a dva propojovací kabely (na řízení
otáčení a CAN/42 V). Nasaďte na svorkovnici čtyři dodané izolátory, aby se
pouzdro skřínĕ nedostalo do elektrického kontaktu se zemí.
Napĕtí (ss.)
42 V
Převodový pomĕr
672:1
Max. přípustný moment
50 Nm
Rychlost otáčení
1000 ot./min
Výstupní výkon při jmenovitém napĕtí
36 W
dta2d1ja
-9-
3
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
VÝSTRAHA!
Dávejte pozor na otáčející se díly, které mohou způsobit zranĕní.
VÝSTRAHA!
Připevnĕte zařízení - zejména když stojí na
nerovném nebo svažitém povrchu.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pro průmyslové použití. V domácím prostředí může způsobit
rušení rádiového příjmu. Je na odpovĕdnosti uživatele, aby přijal přimĕřená ochranná
opatření.
3.1
Připojení svařovací stanice A25 STA k napájecímu zdroji pro
svařování
B-B
Kabel motoru - podávání drátu
C-C
Kabel motoru - otáčení
E-E
Kabel motoru - jednotka AVC
F-F
Kabel motoru - oscilační jednotka
G-G
Vstup hadice na chladicí vodu
H-H
Výstup hadice na chladicí vodu
J-J
Svařovací kabel
K-K
Mĕřicí kabel
M-M
Výstup plynové hadice
Q-Q
Zpĕtný kabel +
R-R
Spojovací kabel - generátor impulsů VEC
S-S
Kabel motoru - otáčení
T-T
Spojovací kabel - CAN 42V
U-U
Spojovací kabel - kotva VEC
V-V
Spojovací kabel - CAN 42 V
Z-Z
Kabel motoru - podávání drátu
dta2d1ja
- 10 -
4
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 4. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
VÝSTRAHA!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Bĕhem provozu se nedotýkejte obrobku ani svařovací hlavy!
UPOZORNĔNÍ!
Nebezpečí prasknutí hadice! Hadice na chladicí kapalinu nikdy nepřipojujte na tlak vyšší
než 3,5 barů.
Chladicí kapalinu odstraňte ze systému pomocí stlačeného vzduchu (připojením k nádrži).
UPOZORNĔNÍ!
Aby nedošlo k poškození svářecího nástroje, zkontrolujte před svářením, zda je
zpĕtný kabel připojen na svářený předmĕt a zda je wolframová elektroda ve výchozí
poloze.
UPOZORNĔNÍ!
S chladicí kapalinou se musí zacházet jako s chemickým odpadem.
4.1
Nastavení
S
Ujistĕte se, že jsou správnĕ připevnĕné všechny plynové hadice a zpĕtné a
spojovací kabely.
S
Ujistĕte se, že ve strojním hořáku je nainstalována správnĕ uzemnĕná thoriová
nebo wolframová elektroda.
dta2d1ja
- 11 -
5
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
5.1
Údržba a servis
S
Chraňte pohyblivé součásti automatického svařovacího stroje před prachem a
nečistotami. Podle potřeby čistĕte stroj suchým, stlačeným vzduchem (se
sníženým tlakem).
S
Zkontrolujte, zda jsou utažené všechny šrouby a matice.
S
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a hadice nepoškozené a správnĕ
připojené.
S
Podle potřeby vyčistĕte sánĕ a namažte je mazivem Molycote.
6
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
STA/STB je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými normami
60204-1/12100-2 a 60974-10. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo
opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Opravy a elektrické práce musí provádĕt autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
dta2d1ja
- 12 -
Schema
dta2e
- 13 -
Edition 100325
STA/STB
Objednací číslo
Ordering no. Product
0443 911 880
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M and AVC slide
0443 911 881
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M and AVC slide
0443 911 882
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M, AVC and weave slide
0443 911 883
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M, AVC and weave slide
0443 911 884
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M, AVC and manual slide
0443 911 885
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M, AVC and manual slide
0443 911 886
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M and manual slide
0443 911 887
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M and manual slide
0443 912 880
Automatic welding machine A25 STB with TIG torch BTE 250M and slide for floating welding
head
0443 912 881
Automatic welding machine A25 STB with TIG torch BTE 500M and slide for floating welding
head
0443 910 880
Welding station A25 STA with TIG torch BTE 250M
0443 910 881
Welding station A25 STA with TIG torch BTE 500M
0443 922 990
Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dta2o
- 14 -
Edition 100325
STA/STB
Opotřebované díly
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0441 299 880
Wire feed mechanism
1
1
0367 907 003
Inlet nozzle
2
1
0441 990 001
Guider
3
2
0455 068 001
Shaft
4
4
0455 053 880
Ball bearing
5
1
0441 304 001
Pinion
Item
Ordering no.
6
0369 557 001
0369 557 003
0369 557 005
0369 557 007
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
7
0190 725 200
Ball bearing
dta2w
Notes
Ø 2.5 mm
Denomination
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Fe, Ss & cored
- 15 -
Wire dimensions
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 1.0 & 1,2 mm
Ø 1.4/1.6 & 2.0/2.4 mm
Ø 1.2 & 1,6 mm
Groove
typ
V
V
V-Knurled
V
Edition 100325
STA/STB
Spotřební díly
Special nozzle for narrow-gap welding . . . . . . . . . . . . 0441 667 880
Wire guide unit for narrow-gap welding . . . . . . . . . . . 0441 407 882
Beam-travelling carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 002 880
dta2a
- 16 -
Edition 100325
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 17 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 18 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 19 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising