ESAB | A25 STB | Instruction manual | ESAB A25 STB Användarmanual

ESAB A25 STB Användarmanual
SE
A25
STA/STB
Bruksanvisning
0443 922 101 SE 100325
Valid for serial no. 751-xxx-xxxx, 838-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Machinery Directive 2006/42/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Maskindirektivet 2006/42/EG, enligt EMC−Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Welding station used as carrier of welding heads
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
STA / STB from Serial number 751 xxx xxxx (2007 week 51)
STA / STB are members of the ESAB product family A25
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60204−1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Party 1: General requirements
EN 12100−2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles
EN 60974−10 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use; Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010−03−25
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Svetsstation A25 STA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Rörsvetsautomat A25 STA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
Rörsvetsautomat A25 STB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
8
8
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
Anslutning av svetsstation A25 STA till svetsströmkälla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4.1
Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1
Skötsel och service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
16
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-3-
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar Observera! Använd ej skyddshandskar vid byte av tråd.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
-4dta2d1sa
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar.
Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
OBSERVERA!
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som nått
slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information från
vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
-5dta2d1sa
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
2
INTRODUKTION
A25 är ett moduluppbyggt komponentsystem för mekaniserad TIG-svetsning.
Komponenterna kan byggas samman till kundspecifika lösningar och ingår i rörsvets­
automat av typ STA/STB samt svetsstation STA.
Typiska applikationer för A25 är:
S
Rörsvetsautomater
S
Svetskranar
S
Vridsvetsbänkar
S
Rundsvetsbord
S
Längdsvetsfixturer
S
Kundspecifika applikationer
Svetsstation A25 STA
Svetsstation A25 STA är avsedd för längd- och skarvsvetsning av rör eller andra ar­
betsstycken.
Den är försedd med ett motoriserat vridbord för att kunna rotera arbetsstycket.
Rörsvetsautomat A25 STA / A25 STB
A25 STA/ A25 STB är rörsvetsautomater avsedda för längd- och skarvsvetsning av
rör. De är avsedda att användas tillsammans med en bärare, typ svetskran eller
balkgående vagn.
2.1
Utrustning
2.1.1
Svetsstation A25 STA
Svetsstation A25 STA är utrustad med motordriven AVC slid och motordriven
pendelslid samt VEC motor för runddrivning av arbetsstycket.
Den kan förses med tillsats för narrowgap-svetsning. Svetsstationen är
anpassad för att anslutas till programmerbar svetsströmkälla.
1. VEC motor med växel
2. Rörsvetsautomat A25 STA
med maskinbrännare BTE 250M
Rörsvetsautomat A25 STA
med maskinbrännare BTE 500M
3. Stativ
-6dta2d1sa
2.1.2
Rörsvetsautomat A25 STA
Rörsvetsautomaterna är utrustade med motordriven AVC slid, och beroende på
utförande även motordriven pendelslid eller manuell horisontalslid.
De kan även förses med tillsats för narrowgap-svetsning av material upp till 80 mm
godstjocklek.
Rörsvetsautomaterna är anpassade för att anslutas till programmerbar svetsströmkälla.
Rörsvetsautomat A25 STA finns i följande utföranden, se sidan 14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Matarverk
Trådförardon
Trådbobin
Rundslid
Manuell horisontalslid
Motordriven AVC slid
Motordriven pendelslid
Maskinbrännare BTE 250M
Maskinbrännare BTE 500M
-7dta2d1sa
2.1.3
Rörsvetsautomat A25 STB
Rörsvetsautomaterna är utrustade med manuellt justerbara slider med gasfjäder,
(gasfjädern kan lätt demonteras om så önskas).
De är anpassade för att anslutas till programmerbar svetsströmkälla.
Rörsvetsautomat A25 STB finns i följande utföranden, se sidan 14.
1. Matarverk
2. Trådförardon
3. Trådbobin
4. Rundslid
5. Slid med gasfjäder
6. Styrhjulsdon
7. Maskinbrännare BTE 250M
Maskinbrännare BTE 500M
ESAB's tillbehör för produkten hittar du på sidan 16.
2.1.4
S
Tekniska data
Arbetstemperatur
-10 till +40° C
Transporttemperatur
- 20 till +55° C
Matarverket är avsett att användas för tråddimensionerna 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2
-1,6 mm.
Drivrulle för 1,6 mm levereras endast i kombination med maskinbrännare BTE
500M.
Motorspänning (DC)
48 V
Ankarvarvtal
70 - 5500 r/min
Utväxling
159:1
Max effekt
50 W
Trådmatningshastighet
0,1 - 2,6 m/min
-8dta2d1sa
S
S
S
Trådförardonet är glappfritt och försett med två ställskruvar för justering av
tillsatstrådens läge +/- 4 mm i valfri riktning.
Centrumröret är axiellt inställbart och låses med en stoppskruv.
Det finns munstycken för tråddimensionerna 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm.
Trådbobinen kan ha en diameter på max 300 mm och väga max 15 kg.
Slider
S Rundsliden medger valfri vinkelinställning vid kälsvetsning.
S Den manuella horisontalsliden har inställningslängden 93 mm.
S Den motordrivna AVC sliden och den motordrivna pendelsliden är
försedda med en kulskruv, som drivs via en kuggrem av en likströmsmotor.
Motorn är ansluten med en skärmad kabel (8 m).
Motordriven AVC slid
Motordriven pendelslid
Inställningslängd
76 mm
76 mm
Motorspänning (DC)
12 V
48 V
Ankarvarvtal
100 - 8000 r/min
70 - 5500 r/min
Utväxling
159:1
14:1
Reglerhastighet
max. 2.81 mm/s
max. 19 mm/s
S
S
S
S
Slid med gasfjäder där gasfjädern har en kraft på 4 kg.
Vid kälsvetsning används ett slidkors med två gasfjädrar. Den ena
gasfjädern kan monteras bort och en frilöpande löpare anpassad som
tvärslid erhålles.
Inställningslängden för sliden är 76 mm.
Styrhjulsdonet är försett med två ställskruvar, med vilka wolframelektrodens
läge i fogen kan justeras i höjd- och sidled. Inställningen i sidled är +/- 3 mm.
Styrhjulsdonet kan användas för stum- eller kälfog. Vid stumfog krävs en spalt
på ca 0,5 mm mellan arbetsstyckena för att styrhjulet ska kunna användas för
fogstyrning.
Det finns två olika styrhjul:
S Styrhjul med spetsig löpbana är avsett för stumfog.
S Styrhjul med rundad löpbana är avsett för kälfog.
Styrhjulsdonet kan kombineras med trådförardonet. Vid denna kombination
måste tillsatstråden tillföras snett framifrån.
Maskinbrännare BTE 250M respektive BTE 500M är vattenkylda och avsedda
för svetsning upp till 250 A respektive 500 A svetsström.
VEC motor med växel, är en separatmagnetiserad likströmsmotor med
kombinerad kugg- och snäckväxel.
Till VEC motor med växel hör även en kopplingslåda och två anslutningskablar
(rotation och CAN/42V).
För att undvika att lådans hölje kommer i kontakt med jord skall kopplingslådan
monteras med 4 stycken isolatorer, vilka bifogas.
Spänning (DC)
42 V
Utväxling
672:1
Maximalt tillåtet vridmoment
50 Nm
Varvtal
1000 r/min
Uteffekt vid märkspännning
36 W
-9dta2d1sa
3
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
VARNING!
Förankra utrustningen, speciellt när underlaget är
ojämnt eller lutande.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan denna
produkt orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
3.1
Anslutning av svetsstation A25 STA till svetsströmkälla
B-B
Motorkabel - trådmatning
C-C
Motorkabel - rotation
E-E
Motorkabel - AVC-enhet
F-F
Motorkabel - pendlingsenhet
G-G
Kylvattenslang in
H-H
Kylvattenslang ut
J-J
Svetskabel
K-K
Mätkabel
M-M
Gasslang ut
Q-Q
Återledarkabel +
R-R
Anslutningskabel - pulsgivare VEC
S-S
Motorkabel - rotation
T-T
Anslutningskabel - CAN 42V
U-U
Anslutningskabel - ankare VEC
V-V
Anslutningskabel - CAN 42 V
Z-Z
Motorkabel - trådmatning
- 10 dta2d1sa
4
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING!
Elektrisk fara!
Berör inte arbetsstycket eller svetshuvudet under drift.
OBSERVERA!
Risk för slangbrott! Använd aldrig högre tryck än 3,5 bar i slangarna för kylmedel.
Töm allt kylmedel ur systemet med hjälp av tryckluft och samla upp det i en behållare.
OBSERVERA!
För att undvika skador på svetsverktyget, kontrollera att återledaren är ansluten till
arbetsstycket och att wolframelektroden är i startposition före svetsstart.
OBSERVERA!
Kylvätskan ska behandlas som kemiavfall.
4.1
Inställningar
S
Kontrollera att samtliga gasslangar, återledare och anslutningskablar är väl
anslutna.
S
Kontrollera att en rätt slipad Thorium- eller Wolframelektrod är monterad i
maskinbrännaren.
- 11 dta2d1sa
5
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
5.1
Skötsel och service
S
Håll svetsautomatens rörliga delar fria från damm. Blås vid behov rent med torr
luft vid reducerat tryck.
S
Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
S
Kontrollera att samtliga elledningar och slangar är hela och rätt anslutna.
S
Rengör och smörj vid behov sliderna med molykote.
6
RESERVDELSBESTÄLLNING
STA/STB är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk
standard 60204-1/12100-2 och 60974-10. Efter utförd service eller reparation åligger
det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte avviker från den
ovan nämnda standarden.
Reparations- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
- 12 dta2d1sa
Schema
- 13 dta2e
Edition 100325
STA/STB
Beställningsnummer
Ordering no. Product
0443 911 880
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M and AVC slide
0443 911 881
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M and AVC slide
0443 911 882
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M, AVC and weave slide
0443 911 883
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M, AVC and weave slide
0443 911 884
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M, AVC and manual slide
0443 911 885
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M, AVC and manual slide
0443 911 886
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M and manual slide
0443 911 887
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M and manual slide
0443 912 880
Automatic welding machine A25 STB with TIG torch BTE 250M and slide for floating welding
head
0443 912 881
Automatic welding machine A25 STB with TIG torch BTE 500M and slide for floating welding
head
0443 910 880
Welding station A25 STA with TIG torch BTE 250M
0443 910 881
Welding station A25 STA with TIG torch BTE 500M
0443 922 990
Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 14 dta2o
Edition 100325
STA/STB
Slitdelar
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0441 299 880
Wire feed mechanism
1
1
0367 907 003
Inlet nozzle
2
1
0441 990 001
Guider
3
2
0455 068 001
Shaft
4
4
0455 053 880
Ball bearing
5
1
0441 304 001
Pinion
Item
Ordering no.
6
0369 557 001
0369 557 003
0369 557 005
0369 557 007
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
7
0190 725 200
Ball bearing
Notes
Ø 2.5 mm
Denomination
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Fe, Ss & cored
- 15 dta2w
Wire dimensions
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 1.0 & 1,2 mm
Ø 1.4/1.6 & 2.0/2.4 mm
Ø 1.2 & 1,6 mm
Groove
typ
V
V
V-Knurled
V
Edition 100325
STA/STB
Tillbehör
Special nozzle for narrow-gap welding . . . . . . . . . . . . 0441 667 880
Wire guide unit for narrow-gap welding . . . . . . . . . . . 0441 407 882
Beam-travelling carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 002 880
- 16 dta2a
Edition 100325
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 17 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 18 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising