ESAB | A25 STB | Instruction manual | ESAB A25 STB Používateľská príručka

ESAB A25 STB Používateľská príručka
SK
A25
STA/STB
Navod na pouitie
0443 922 101 SK 100325
Valid for serial no. 751-xxx-xxxx, 838-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Machinery Directive 2006/42/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Maskindirektivet 2006/42/EG, enligt EMC−Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Welding station used as carrier of welding heads
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
STA / STB from Serial number 751 xxx xxxx (2007 week 51)
STA / STB are members of the ESAB product family A25
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60204−1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Party 1: General requirements
EN 12100−2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles
EN 60974−10 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use; Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010−03−25
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
1 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Zváracia stanica A25 STA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Automatický stroj na zváranie rúr A25 STA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
Automatický stroj na zváranie rúr A25 STB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
8
8
3 INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
Pripojenie zváracej stanice A25 STA k zdroju zváracieho prúdu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4.1
Nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1
Údržba a servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIELY PODLIEHAJÚCE ZRÝCHLENÉMU OPOTREBENIU . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
16
TOCk
-3-
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zváracích zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zváracieho zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre
dané pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice. Poznámka! Pri výmene drôtu noste ochranné
rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
S
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
-4dta2d1ka
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní dodržiavajte
bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti pri práci
založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite zváraciu jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
S
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
-5dta2d1ka
Elektrické zariadenia nikdy nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom!
V súlade s európskou Smernicou 2002/96/ES o Odpade z elektrických a
elektronických zariadení a s jej implementáciou v rámci vnútrošátneho
zákonodarstva, elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec svojej životnosti, musí
byť zberané ako separovaný odpad a vrátené do recyklačnej zberne, ktorá je
kompatibilná s požiadavkami ochrany životného prostredia. Ako vlastník zariadenia
ste povinný sa informovať na schválené systémy zberu u kompetentných miestnych
orgánov.
Uplatnovaním tejto európskej Smernice zlepšujete životné prostredie a zdravie
človeka!
2
ÚVOD
A25 je modulárny komponentový systém na mechanizované zváranie technológiou
TIG. Komponenty sa môžu kombinovať a vytvoriť individuálne prispôsobené riešenia
a sú súčasťou strojov na automatické zváranie rúr STA/STB a zváracej stanice STA.
Typické aplikácie A25:
S Automatické stroje na zváranie rúr
S Zvárací stĺpik a ramená
S Hlava a koníky
S Stoly na obvodové zváranie
S Upínacie prípravky na pozdĺžne zváranie
S Individuálne prispôsobené aplikácie
Zváracia stanica A25 STA
Zváracia stanica A25 STA je určená na pozdĺžne zváranie rúr a na zváranie spojov
rúr, prípadne iných typov zvarencov. Na otáčanie
zvarenca je stanica vybavená otočným stolom s motorovým pohonom.
Automatické stroje na zváranie rúr A25 STA / A25 STB
A25 STA/ A25 STB sú automatické zváracie stroje určené na pozdĺžne zváranie rúr
a na zváranie spojov rúr. Musia sa používať s určitým druhom nosiča, napríklad
jednotkou stĺpu a ramena, alebo s vozíkom montovaným na koľajnici.
2.1
Zariadenie
2.1.1
Zváracia stanica A25 STA
Zváracia stanica A25 STA je vybavená kĺzadlom PVC s motorovým pohonom,
kývavým kĺzadlom s motorovým pohonom na otáčanie zvarenca.
Stanica môže byť vybavená aj zariadením na
zváranie úzkych štrbín. Zváracia stanica
je prispôsobená na pripojenie k
programovateľnému zváraciemu zdroju.
1. Motor VEC s prevodovkou
2. Automatický stroj na zváranie rúr A25
STA so strojovým horákom BETE 250M
Automatický stroj na zváranie rúr A25
STA so strojovým horákom BETE 500M
3. Stojan
-6dta2d1ka
2.1.2
Automatický stroj na zváranie rúr A25 STA
Automatické stroje na zváranie rúr sú vybavené kĺzadlom PVC s motorovým
pohonom a, v závislosti od konštrukčného riešenia, kývavým kĺzadlom s motorovým
pohonom alebo manuálnym vodorovným kĺzadlom. Stanica môže byť vybavená aj
zariadením na zváranie úzkych štrbín s hrúbkou do 80 mm. Automatické stroje na
zváranie rúr sú prispôsobené na pripojenie k programovateľnému zváraciemu
zdroju.
Automatický stroj na zváranie rúr A25 STA sa dodáva v nasledujúcich konštrukčných
riešeniach, pozri na strane 14.
1. Jednotku posuvu drôtu
2. Vodiaca jednotka drôtu
3. Cievka na drôt
4. Kruhové kĺzadlo
5. Manuálne vodorovné kĺzadlo
6. Kĺzadlo PVC s motorovým pohonom
7. Kývavé kĺzadlo s motorovým pohonom
8. Strojový horák BETE 250M
Strojový horák BETE 500M
-7dta2d1ka
2.1.3
Automatický stroj na zváranie rúr A25 STB
Automatické stroje na zváranie rúr sú vybavené ručne nastaviteľnými kĺzadlami s
plynovou vzperou. Táto vzpera sa dá, v prípade potreby, jednoducho
demontovať. Kĺzadlá sú prispôsobené na pripojenie k programovateľnému
zváraciemu zdroju.
Automatický stroj na zváranie rúr A25 STB sa dodáva v nasledujúcich konštrukčných
riešeniach, pozri na strane 14.
1. Jednotku posuvu drôtu
2. Vodiaca jednotka drôtu
3. Cievka na drôt
4. Kruhové kĺzadlo
5. Kĺzadlo s plynovou vzperou
6. Komponent s vodiacim kolesom
7. Strojový horák BETE 250M
Strojový horák BETE 500M
Príslušenstvo výrobku značky ESAB nájdete na strane 16.
2.1.4
S
Technické údaje
Prevádzková teplota
-10 až +40° C
Prepravná teplota
-20 až +55° C
Jednotka posuvu drôtu je navrhnutá pre drôty rozmerov 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2
-1,6 mm.
Podávacia kladka pre 1,6 mm sa dodáva iba so strojovým horákom BETE 500M.
Napätie motora (Jás)
48 V
Rýchlosť otáčania armatúry
70 - 5500 ot/min
Prevodový pomer
159:1
Max. výkon
50 W
Rýchlosť posuvu drôtu
0,1 - 2,6 m/min
S
Vodiaca jednotka drôtu nemá vôľu a je vybavená dvoma nastavovacími
skrutkami na nastavenie polohy prídavného drôtu o +/- 4 mm
oboma smermi. Stredová rúrka je axiálne nastaviteľná a zaisťuje sa dorazovou
skrutkou. Dodávajú sa dýzy pre drôty rozmeru 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm.
S
Max. priemer cievky na drôt je 300 mm a hmotnosť max. 15 kg.
-8dta2d1ka
S
Kĺzadlá
S
Kruhové kĺzadlo umožňuje voliteľné nastavenie uhla pri kútovom zváraní.
S
Nastavovacia dĺžka manuálneho vodorovného kĺzadla je 93 mm.
S
Kĺzadlo PVC s motorovým pohonom a kývavé kĺzadlo s motorovým
pohonom sú vybavené guľovou skrutkou s pohonom ozubeným
remeňom a jednosmerným elektromotorom. Motor je pripojený 8 m tieneným
káblom.
Kĺzadlo PVC s motorovým
pohonom
S
S
Kývavé kĺzadlo s motorovým
pohonom
Nastavovacia dĺžka
76 mm
76 mm
Napätie motora (Jás)
12 V
48 V
Rýchlosť otáčania
armatúry
100 - 8000 ot/min
70 - 5500 ot/min
Prevodový pomer
159:1
14:1
Regulácia otáčok
max. 2,81 mm/s
max. 19 mm/s
Kĺzadlo s plynovou vzperou - sila pružiny je 40 N. Pri
kútovom zváraní sa používa klzný kríž s dvoma plynovými vzperami. Jednu
zo vzpier možno demontovať a získať tak voľný bežec upravený ako priečne
kĺzadlo.
Nastavovacia dĺžka kĺzadla je 76 mm.
Komponent s vodiacim kolesom sa dodáva s dvoma nastavovacími skrutkami
na nastavenie volfrámovej elektródy v zvarovom spoji v zvislom
a priečnom smere. Priečna
nastaviteľnosť je +/- 3 mm. Komponent s vodiacim kolesom možno používať na
zváranie tupými zvarmi a na kútové zváranie. Aby sa vodiace koleso mohlo
používať na sledovanie zvaru pri zváraní tupými zvarmi, medzi zvarencami je
potrebná medzera pribl. 0,5 mm.
K dispozícii sú dva typy vodiacich kolies:
S
Vodiace koleso so zahroteným behúňom na zváranie natupo.
S
Vodiace koleso so zaobleným behúňom na kútové zváranie.
Komponent s vodiacim kolesom možno skombinovať s vodiacou jednotkou
drôtu. Pri použití takejto kombinácie sa prídavný drôt musí privádzať šikmo
spredu.
S
Strojové horáky BETE 250M a BETE 500M sú vodou chladené a sú určené na
zváranie so zváracím prúdom do 250 A a do 500 A.
S
Motor VEC s prevodovkou je jednosmerný elektromotor so samostatnou
magnetizáciou, s kombinovanou prevodovkou s pastorkom a závitovkou.
Súčasťou motora VEC s prevodovkou je aj svorkovnica a 2 spojovacie káble
(otáčanie a CAN/42 V).
Nasaďte na svorkovnicu 4 dodávané izolátory, aby sa znemožnil elektrický
kontakt svorkovnice s kostrou.
Napätie (Jás)
42 V
Prevodový pomer
672:1
Max. dovolený krútiaci moment
50 Nm
Rýchlosť otáčania
1000 ot/min
Výstupný výkon pri menovitom napätí
36 W
-9dta2d1ka
3
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
VAROVANIE!
Rotujúce diely môžu spôsobiť úraz, buďte preto veľmi opatrný.
VAROVANIE!
Upevnite zariadenie - predovšetkým na
nerovnom alebo šikmom podklade
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácnosti môže tento výrobok
spôsobiť rušenie rádiového príjmu. Za primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedá
používateľ.
3.1
Pripojenie zváracej stanice A25 STA k zdroju zváracieho
prúdu
B-B
Kábel motora - posuv drôtu
C-C
Kábel motora – otáčanie
E-E
Kábel motora - Jednotka PVC
F-F
Kábel motora - jednotka kývavého pohybu
G-G
Hadica chladiacej vody, vst
H-H
Hadica chladiacej vody, výst
J-J
Zvárací kábel
K-K
Merací kábel
M-M
Plynová hadica, výst
Q-Q
Spätný kábel +
R-R
Spojovací kábel - impulzný generátor VEC
S-S
Kábel motora – otáčanie
T-T
Spojovací kábel - CAN 42V
U-U
Spojovací kábel - armatúra VEC
V-V
Spojovací kábel - CAN 42 V
Z-Z
Kábel motora - posuv drôtu
- 10 dta2d1ka
4
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane NO TAG. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
VAROVANIE!
Úder elektrickým prúdom!
Počas prevádzky sa nedotýkajte zvarenca ani zváracej hlavy!
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo prasknutia hadice! V hadiciach na chladiacu kvapalinu nikdy
nepoužívajte tlak vyšší ako 3,5 baru!
Všetku chladiacu kvapalinu vyfúknite stlačeným vzduchom zo systému do nádoby.
UPOZORNENIE!
Pred začiatkom zvárania skontrolujte pripojenie sätného kábla k zváranému predmetu
a nastavenie volfrámovej elektródy, aby sa predišplo poškodeniu zváracieho nástroja.
UPOZORNENIE!
S chladivom sa musí zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
4.1
Nastavenia
S
Presvedčite sa, že všetky plynové hadice, spätné a spojovacie káble sú riadne
namontované.
S
Presvedčite sa, že v horáku je namontovaná správne uzemnená tóriová alebo
volfrámová elektróda.
- 11 dta2d1ka
5
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
5.1
Údržba a servis
S
Udržiavajte pohyblivé diely automatického zváracieho stroja v čistote, bez
prachu a nečistôt. Podľa potreby stroj vyčistite použitím suchého stlačeného
vzduchu (znížený tlak).
S
Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice sú zatiahnuté.
S
Presvedčite sa, že všetky káble a hadice sú nepoškodené a riadne pripojené.
S
Podľa potreby vyčistite a premažte kĺzadlá použitím Molycote.
6
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
STA/STB is designed and tested in accordance with the international and European
standards 60204-1/12100-2 and 60974-10. It is the obligation of the service unit which
has carried out the service or repair work to make sure that the product still conforms
to the said standard.
Opravy a práce na elektrickom zariadení musí vykonávať autorizovaný pracovník
servisu ESAB. Používajte iba originálne náhradné diely a diely podliehajúce
rýchlemu opotrebeniu značky ESAB.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 12 dta2d1ka
Diagram
- 13 dta2e
Edition 100325
STA/STB
Objednávacie číslo
Ordering no. Product
0443 911 880
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M and AVC slide
0443 911 881
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M and AVC slide
0443 911 882
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M, AVC and weave slide
0443 911 883
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M, AVC and weave slide
0443 911 884
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M, AVC and manual slide
0443 911 885
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M, AVC and manual slide
0443 911 886
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 250M and manual slide
0443 911 887
Automatic welding machine A25 STA with TIG torch BTE 500M and manual slide
0443 912 880
Automatic welding machine A25 STB with TIG torch BTE 250M and slide for floating welding
head
0443 912 881
Automatic welding machine A25 STB with TIG torch BTE 500M and slide for floating welding
head
0443 910 880
Welding station A25 STA with TIG torch BTE 250M
0443 910 881
Welding station A25 STA with TIG torch BTE 500M
0443 922 990
Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 14 dta2o
Edition 100325
STA/STB
Diely podliehajúce zrýchlenému opotrebeniu
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0441 299 880
Wire feed mechanism
1
1
0367 907 003
Inlet nozzle
2
1
0441 990 001
Guider
3
2
0455 068 001
Shaft
4
4
0455 053 880
Ball bearing
5
1
0441 304 001
Pinion
Item
Ordering no.
6
0369 557 001
0369 557 003
0369 557 005
0369 557 007
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
7
0190 725 200
Ball bearing
Notes
Ø 2.5 mm
Denomination
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Fe, Ss & cored
- 15 dta2w
Wire dimensions
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 1.0 & 1,2 mm
Ø 1.4/1.6 & 2.0/2.4 mm
Ø 1.2 & 1,6 mm
Groove
typ
V
V
V-Knurled
V
Edition 100325
STA/STB
Príslušenstvo
Special nozzle for narrow-gap welding . . . . . . . . . . . . 0441 667 880
Wire guide unit for narrow-gap welding . . . . . . . . . . . 0441 407 882
Beam-travelling carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 002 880
- 16 dta2a
Edition 100325
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 17 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 18 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising