ESAB | Feed 302 M11 | Instruction manual | ESAB Feed 302 M11 Brugermanual

ESAB Feed 302 M11 Brugermanual
NO
Origo™ M11
Feed 302
Bruksanvisning
0459 206 101 NO 100323
Valid for serial no. 620-xxx-xxxx, 917-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC−Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Wire feeder
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
Feed 302 with MMC panel M11, from serial number 620 xxx xxxx (2006 week 20)
Feed 302 is a member of the ESAB product family Origo
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarderhar använts i konstruktionen:
EN 60974−5, Arc welding equipment – Part 5: Wire feeders
EN 60974−10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materieluppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2007−03−14
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
5
Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
Løfteanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Tilkoplinger og kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vanntilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funksjonsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådmatetrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytte og innføring av tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytte av materulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
10
10
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
7 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITEDELER
.......................................................
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
11
13
15
16
18
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-3-
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplas­
sen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller, flamme­
sikre klær og beskyttelseshansker Merk! Ikke bruk beskyttelseshansker når du
skal skifte tråd.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
OBS!
Utstyr av “Class A” er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning
fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av “Class A” i slike lokaler
på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
-4bm36d1na
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert på
produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
Ikke kast elektriske produkter sammen med vanlig avfall!
I henhold til direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og
gjennomføringen av direktivet i samsvar med nasjonal lovgivning skal elektriske
produkter som har nådd slutten av sin levetid innsamles separat og leveres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Som eier av produktet skal du innhente informasjon om
godkjente innsamlingssystemer fra vår lokale representant.
Ved anvendelse av dette direktivet gjør du en innsats for miljøet og menneskers helse!
2
INNLEDNING
Trådmaterenheten Feed 302 med innstillingspanel
M11 er beregnet på MIG/MAG-sveising sammen med
trinnregulerte sveisestrømkilder.
De finnes i forskjellige varianter, se reservedelsfor­
tegnelsen på side 15.
Mateenheten er kapslet og inneholder firehjulsdrevet
matemekanisme samt styreelektronikk.
De kan brukes sammen med tråd på ESABs
MarathonPact eller på trådspole (standard Ø 300 mm, tilbehør Ø 400 mm).
Mateenheten kan plasseres enten på strømkilden, hengende over arbeidsplassen,
på avlastningsarm eller på gulvet med eller uten hjulsats.
ESAB's tilbehør for produktet finner du på side 18.
-5bm36d1na
NO
2.1
Utstyr
Trådmateenheten Feed 302 leveres med:
S Bruksanvisning
S Merkeskilt med anbefalte slitedeler.
Bruksanvisninger på andre språk kan lastes ned fra www.esab.com.
3
TEKNISKE DATA
Matespenning
Effektbehov
Motorstrøm Imaks.
Innstillingsdata
Trådmatehastighet
Etterbrenntid
Krypstart
2/4-takt
Pistoltilkopling
Maks. diameter trådspole
Tråddimensjon
Vekt
Dimensjoner (1 x b x h)
Beskyttelsesgass
maks. trykk
Kjølevæske
maks. trykk
Tillatt belastning ved
35 % intermittens
Beskyttelsesklasse
med trådspole *440mm
* Tilbehør se side 18.
Feed 302
42 V 50–60 Hz
150 VA
3,5 A
1,9–20,0 m/min
0–0,5 s
AV eller PÅ
2-takt eller 4-takt
EURO
300 mm (*440mm)
0,6–1,2 mm
14,3 kg
690 x 275 x 420 mm
Alle typer beregnet på MIG/MAG-sveising
5 bar
50 % vann / 50 % glykol
5 bar
400 A
IP23
IP2X
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
med en viss belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Beskyttelseklasse
IP-koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstan­
der og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Apparat merket IP2X er beregnet for bruk innendørs.
4
INSTALLASJON
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
-6bm36d1na
NO
OBS!
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake
radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
ADVARSEL!
Ved sveising på områder med forhøyet elektrisk fare skal kun strømkilder
beregnet på dette miljøet brukes. Disse strømkildene er merket med symbolet
4.1
.
Løfteanvisning
Bestillingsnummer til ringbolt finner du på side 18.
OBS! Ved bruk av annen opphengsanordning skal denne være avisolert fra
trådmaterenheten.
5
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på si­
de 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
ADVARSEL!
Påse at sidelukene er stengt under drift.
ADVARSEL!
For å hindre at strømpolen glir av bremsenavet, låser
du strømspolen ved hjelp av den røde låseskruen, slik
som viset på etiketten ved siden av bremsenavet.
-7bm36d1na
NO
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor forsiktighet.
ADVARSEL!
Fare for velt når trådmateenheten utstyres med avlastningsenhet. Forankring av
utstyret er viktig, spesielt hvis underlaget er ujevnt eller skjevt.
OBS! Bruk tilltenkt håndtak når ustyret skal flyttes. Trekk aldri i pistolen.
5.1
Tilkoplinger og kontrollorgan
1
Ratt for innstilling av etterbrenntid
7
Tilkopling for sveisepistol
2
Omkopler for krypstart AV/PÅ
8
Tilkopling for sveisestrøm fra strømkilde
(OKC)
3
Ratt for innstilling av trådmatehastighet
9
Tilkopling for styreledning fra strømkilde
4
Omkopler for 2-takt/4-takt
10
Tilkopling RØD, for kjølevann til strømkilde
(kjøleaggregat)
5
Tilkopling BLÅ, med ELP* for kjølevann til
sveisepistol
11
Tilkopling BLÅ, for kjølevann fra strømkil­
de (kjøleaggregat)
6
Tilkopling RØD, for kjølevann fra sveise­
pistol
12
Tilkopling for vernegass
OBS! Kjølevannstilkoplinger finnes bare på noen modeller.
* ELP = ESAB Logic Pump se punkt 5.2.
-8bm36d1na
NO
5.2
Vanntilkopling
Ved tilkopling av vannkjølt sveisepistol skal strømkildens strømbryter for
nettspenning være av og strømbryteren for kjøleaggregatet i stilling ”ELP/0”.
Trådmaterenhet med vanntilkopling er utstyrt med et vannfølersystem ELP (ESAB
Logic Pump) som registrerer om vannslangene er tilkoplet. Vannpumpen starter
automatisk ved tilkopling.
Vannføleren fungerer kun sammen med strømkilder som er utstyrt med ELP.
5.3
Funksjonsforklaringer
Etterbrenntid
Etterbrenntiden er en forsinkelse mellom tidspunktet når tråden begynner å bremse
til strømkilden slår av sveisespenningen. Er etterbrenntiden for kort, stikker det ut en
lang tråd etter at sveisingen er avsluttet, og det er fare for at tråden kan fryse fast i
smeltebadet. For lang etterbrenntid gjør at elektroden som stikker ut er kort, og
dermed er det fare for at lysbuen brenner opp i kontaktmunnstykket.
Krypstart
Krypstart innebærer at tråden mates med lav hastighet til den får elektrisk kontakt
med arbeidsstykket, og da øker farten til innstilt hastighet.
2-takt
Ved 2-takt starter gasstrømmen og trådmatingen når pistolbryteren trykkes inn, og
avsluttes når den slippes igjen.
4-takt
Ved 4-takt starter gasstrømmen når pistolbryteren trykkes inn, og trådmatingen
starter når bryteren slippes. Sveiseprosessen fortsetter til bryteren trykkes inn igjen,
trådmatingen stopper og når bryteren slippes slutter gassen å strømme.
Trådmatehastighet
Trådmatehastigheten angir hvilken hastighet tråden blir matet med (m/min).
-9bm36d1na
NO
5.4
Trådmatetrykk
Begynn med å kontrollere at tråden ikke går tregt i trådlederen. Still deretter inn
trykket på mateverkets trykkruller. Det er viktig at trykket ikke er for stort.
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Fig. 1
Fig. 2
For å kontrollere at matetrykket er riktig innstilt, kan du mate ut tråd mot en isolert
gjenstand, for eksempel en trebit.
Når du holder pistolen cirka 5 mm fra trebiten (fig. 1), skal materullene skli.
Holder du pistolen cirka 50 mm fra trebiten, skal tråden mates ut og bøyeseg
(fig. 2).
5.5
Bytte og innføring av tråd
ADVARSEL!
Klemfare! Ikke bruk beskyttelseshansker når du skal skifte tråd, materuller
eller trådspoler.
S
S
S
S
S
S
Åpne sideluken.
Løsne trykkgiveren ved å felle den bakover, trykkrullene går opp.
Rett ut den nye tråden 10–20 cm. Fil bort ujevnheter og skarpe kanter på
trådenden før den føres inn i trådmateenheten.
Påse at tråden havner rett i materullens spor og inn i henholdsvis
utløpsmunnstykket og trådlederen.
Spenn trykkgiveren fast.
Steng sideluken.
5.6
Bytte av materulle
S Åpne sideluken.
S Løsne trykkgiveren (1) ved å felle den bakover.
S Fjern sekskantskruen (2) i midten.
S Fjern skiven.
S Fjern de to ytre sekskantskruene (3).
S Trekk ut materullen (4).
Ved montering, gjenta punktene ovenfor i omvendt rekkefølge.
Valg av spor i materullen
Snu materullen med dimensjonsmerket for ønsket spor mot deg.
- 10 bm36d1na
NO
6
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
6.1
Kontroll og rengjøring
Trådmateenheten
Kontroller regelmessig at mateenheten ikke er tilsmusset.
S
Rengjøring og bytte av matemekanismens slitedeler bør skje med jevne
mellomrom for å oppnå problemfri trådmating. Merk at for hardt innstilt
forspenning kan medføre unormal slitasje på trykkrulle, materulle og trådleder.
Bremsenavet
Navet er justert ved levering. Ved behov for
etterjustering, følg anvisningene nedenfor. Juster
bremsenavet slik at tråden er noe slak når
matingen opphører.
S
Justering av bremsemomentet:
S
Still den røde bryteren i låst stilling.
S
Før en skrutrekker inn i navets fjær.
Vridning av fjærene med urviseren gir mindre bremsemoment.
Vridning mot urviseren gir større bremsemoment. OBS! Vri fjærene like mye.
Pistol
S
Rengjøring og bytte av pistolens slitedeler bør skje med jevne mellomrom for å
oppnå problemfri trådmating. Blås ren trådlederen regelmessig og rengjør
kontaktmunnstykket.
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
Feed 302 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard IEC/
EN 60974-5 og IEC/EN 60974-10. Etter utført service eller reparasjon er det
utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevn­
te standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 11 bm36d1na
- 12 P
Skjema
Feed 302
valid for serial no. 620-xxx-xxxx
- 13 bm36e11a
Feed 302
valid for serial no. 917-xxx-xxxx
- 14 bm36e11a
Feed 302
Bestillingsnummer
1.
Type
Ordering number
Origot Feed 302, M11
0459 116 781
Origot Feed 302, M11 with water cooling
0459 116 791
Type
File name
Spare parts list
0459 206 990
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 15 bm36o11a
Feed 302
Slitedeler
Item
Ordering no.
HK1
0455 889 001*
0455 894 001*
Insert tube
Insert tube
Fe, Ss & cored
Al
HK2
0455 886 001*
0455 885 001*
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HK3
0369 716 001
Feed roller geared
HK4
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
Feed roller
Feed roller
Feed roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0369 557 004
0369 557 011
0369 557 006
Feed roller
Feed roller
Feed roller
Cored
Al
Al
HK5
0193 104 002
Washer
HK6
0455 898 001
0215 201 202
Screw
O-ring
HK7
0455 881 001
Cover plate
Denomination
Wire type
Groove
type
V
V
V
V-Knurled
U
U
Wire dimensions
Notes
Ø 0.6 - 0.8 mm
Ø 0.8 - 1.0 mm
Ø 1.0/1.2 & 1.4/1.6 mm
Ø 1.0 - 1.2 mm
Ø 0.8 - 0.9 mm
Ø 1.0 - 1.2 mm
(M5x12)
HK8
Screw
M4x12
HK9
Screw
M3x16
HK10
0466 074 001
Insert tube
HK11
0369 728 001
0466 262 001
Pressure roller
Pressure roller
HK12
0455 053 880
Geared adapter
HK13
Locking washer
HK14
Holder
HK15
Shaft
HK16
0455 896 001
HK17
Flat
Knurled
SGA D8
Spring
Nut
M10
HK18
0458 748 002
Insulating washer
HK19
0458 748 001
Insulating bushing
HK20
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle
Inlet nozzle
HK21
0191 496 114
Woodruff wedge
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2-2.0 mm
* Insert tube 0455 889 001 and outlet nozzle 0455 886 001 must be used together.
Insert tube 0455 894 001 and outlet nozzle 0455 885 001 must be used together.
PARTS SET
Item
Ordering no.
HK100
0469 833 880
Denomination
Pressure arm complete
Notes
Includes items HK11 (flat pressure roller), HK12, HK13, HK14 and HK15
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
- 16 bm36whk1
Feed 302
- 17 bm36whk1
Feed 302
Tilbehør
1
Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
- 18 bm36a11a
Feed 302
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 654 883
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Push button for cold wire feed or gas purging
- 19 bm36a11a
0459 465 880
Feed 302
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Connection set for 400 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 836 880
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 836 981
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 836 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 882
0469 836 883
0469 836 884
0469 836 885
5 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 983
0469 836 886
0469 836 887
0469 836 888
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 836 889
Connection set for 500 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 836 890
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 836 891
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 836 892
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 893
0469 836 894
0469 836 895
0469 836 896
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 836 897
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 836 898
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0469 836 899
- 20 bm36a11a
Feed 302
Welding gun with EURO connection
Self cooled
Type
Ordering no.
Max welding current
Wire dimensions
Hose length
3m
Hose length
4.5 m
CO2
Mix Ar
Fe
Ss
Cored
Al
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 - 1.0
0.6 - 1.0
1.0
1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60&
285A 60%
0.8 - 1.2
0.8 - 1.2
1.0 - 1.2
1.0 - 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 - 1.6
0.8 - 1.2
1.0 - 1.6
1.0 - 1.6
PSF 505
0458 401 884
0458 401 885
475A 60%
410A 60%
1.0 - 2.4
1.0 - 1.6
1.0 - 2.4
1.2 - 2.4
Water cooled
Type
Ordering no.
Hose length
3m
Hose length
4.5 m
PSF 410W
0458 400 882
0458 400 883
PSF 510W
0458 400 884
0458 400 885
Max welding current
CO2
Mix Ar
Ss
Cored
Al
425A 100% 400A 100%
0.8 - 1.6
0.8 - 1.2
1.0 - 1.6
1.0 - 1.6
500A 100% 440A 100%
1.0 - 2.4
1.0 - 1.6
1.0 - 2.4
1.2 - 2.4
- 21 bm36a11a
Wire dimensions
Fe
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising