ESAB | A6 Arc- air gouging unit | Instruction manual | ESAB A6 Arc- air gouging unit Instrukcja obsługi

ESAB A6 Arc- air gouging unit Instrukcja obsługi
Arc-air gouging unit
Instrukcja obsługi
0818 000 001 100320
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
4
POLSKI
1 ZASADY BEZPIECZE STWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPIECZEÑSTWO I PRZEPISY BHP - INFORMACJE OGÓLNE . . . . . . .
5
8
2.1 Obszar roboczy / strefa zagro enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Odzie ochronna i wyposa enie ochrony osobistej BHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
3 OPIS TECHNICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 OBSŁUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
5.1 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Zalecane parametry łobienia elektropowietrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
6 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Dozór codzienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Regularnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
7 Zamawianie cz ci zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIS CZ CI ZAPASOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
PL
1
ZASADY BEZPIECZE STWA
U ytkownicy sprz tu spawalniczego firmy ESAB s odpowiedzialni za przestrzeganie
odpowiednich przepisów bezpiecze stwa przez osoby pracuj ce na lub przy tym
sprz cie. Zasady bezpiecze stwa musz by zgodne z wymaganiami stawianymi tego
rodzaju sprz towi. Poza standardowymi przepisami dotycz cymi miejsca pracy nale y
przestrzega przedstawionych zalece .
Wszelkie prace musz by wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znaj cy
zasady działania sprz tu spawalniczego. Niewła ciwe działanie sprz tu mo e prowadzi
do sytuacji niebezpiecznych, a w rezultacie do obra e ciała u operatora oraz
uszkodzenia sprz tu.
1. Ka dy, kto u ywa sprz tu spawalniczego, musi zna si na:
jego obsłudze
lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
jego działaniu
odpowiednich rodkach ostro no ci
spawaniu
2. Operator musi upewni si , e:
w momencie uruchomienia sprz tu w miejscu pracy nie znajduje si
nieupowa niona osoba
adna
w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby s odpowiednio zabezpieczone
3. Miejsce pracy musi by :
odpowiednie do tego celu
wolne od przeci gów
4. Sprz t ochrony osobistej
Nale y zawsze u ywa zalecanego sprz tu ochrony osobistej, takiego jak
okulary ochronne, odzie ognioodporna, r kawice ochronne. Uwaga! Nie nale y
nosi r kawic ochronnych podczas wymiany drutu
Nie nale y nosi adnych lu nych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety,
pier cionki, itp., które mogłyby si o co zahaczy lub spowodowa poparzenie.
5. Ochrona przed innymi zagro eniami
Cz steczki pyłu o okre lonej wielko ci mog by szkodliwe dla ludzi.
W zwi zku z tym nale y zapewni instalacj wentylacyjn i wyci g w celu
wyeliminowania tego zagro enia.
6. Ogólne rodki ostro no ci
Upewni si , czy przewód powrotny został bezpiecznie podł czony.
Praca na sprz cie o wysokim napi ciu powinna by wykonywana wył cznie
przez wykwalifikowanego elektryka.
Odpowieni sprz t ga niczy powinien by wyra nie oznaczony i znajdowa si w
pobli u.
Smarowania i konserwacji sprz tu nie wolno przeprowadza podczas jego
pracy.
SafeArcS PL
-5-
PL
OSTRZE ENIE! Ryzyko zgniecenia!
Nie nale y nosi r kawic ochronnych podczas wymiany drutu rolek podaj cych i
szpuli.
SafeArcS PL
-6-
PL
OSTRZE ENIE
SPAWANIE I CI CIE ŁUKOWE MO E ZAGRA A BEZPIECZE STWU
OPERATORA I POZOSTAŁYCH OSÓB PRZEBYWAJ CYCH W POBLI U.
DLATEGO PODCZAS SPAWANIA NALE Y ZACHOWA SZCZEGÓLNE RODKI
OSTRO NO CI. PRZED PRZYST PIENIEM DO SPAWANIA ZAPOZNAJ SI Z
PRZEPISAMI BEZPIECZE STWA I HIGIENY PRACY OBOWI ZUJ CYMI NA
TWOIM STANOWISKU PRACY.
PORA ENIE ELEKTRYCZNE - mo e by przyczyn mierci.
Urz dzenie spawalnicze nale y zainstalowa i uzierni zgodnie z
obowi zuj cymi normami.
Unikaj kontaktu cz ci znajduj cych si pod napi ciem lub elektrod z gol
skór , mokrymi r kawicami lub mokr odzie .
Odizoluj si od ziemi i przedmiotu obrabianego.
Upewnij si czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mog by szkodliwe dla zdrowia.
Trzymaj głow z dala od wyziewów.
W celu unikni cia wdychania wyziewów i gazów nale y korzysta z wentylacji
wyci gów.
ŁUK ELEKTRYCZNY - mo e spowodowa uszkodzenie oczu i poparzenie
skóry.
Chro oczy i ciało. Stosuj odpowiedni osłon spawalnicz , ochron oczu i
odzie ochronn .
Chro osoby przebywaj ce w pobli u Twojego stanowiska pracy przy pomocy
odpowiedrich oslon lub zasion.
NIEBEZPIECZE STWO PO ARU.
Iskry powstaj ce podczas spawania mog spowodowa po ar. Upewnij si , e
w pobli u Twojego stanowiska pracy nie ma materialów łatwopalnych.
HAŁAS -głosne d wi ki mog uszkodzi słuch.
Chro słuch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne rodki ochrony przed hałasem.
Ostrze o niebezpiecze stwie osoby znajduj ce si w pobli u.
WADLIWE DZIAŁANIE
W przypadku wadliwego działania urz dzenia wezwij eksperttów
PRZED INSTALACJ¡ I ROZRUCHEM URZ DZENIA
NALE Y ZAPOZNA SI Z NINIEJSZ INSTRUKCJ
CHRO
SafeArcS PL
SIEBIE I INNYCH!
-7-
PL
2
BEZPIECZEÑSTWO I PRZEPISY BHP - INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o ogólnych przepisach BHP dotycz cych obsługi urz dzenia
zostały zamieszczone na stronie 5. Przed przyst pieniem do obsługi
urz dzenia nale y zapozna si z instrukcj !
Ostrze enie:
Czy przeczytałe i przyswoiłe informacje o
przepisach BHP?
Nie wolno wcze niej przyst powa do obsługi
urz dzenia!
Wykonuj c czynno ci w zakresie Instalacji/obsługi i konserwacji
nale y ci le przestrzega aktualnie obowi zuj cych przepisów BHP!
W trakcie czynno ci obowi zuje całkowity zakaz przebywania
osób w obr bie obszaru roboczego/strefy zagro enia, patrz na
stronie 9.
Prosimy zapozna si z instrukcjami obsługi
poszczególnych elementów osprz tu
doł czonego do urz dzenia!
Ryzyko rozprysków
OSTRZE ENIE! Gor ce rozpryski
Nie wolno wykonywa adnych czynno ci
serwisowych w trakcie pracy urz dzenia.
Opary i gazy spawalnicze
Ostrze enie! Zagro enie dla zdrowia!
Unikaj wdychania oparów i gazów spawalniczych!
hob1SignO
-8-
PL
Poziom hałasu
OSTRZE ENIE! Wysoki poziom hałasu
U ywaj nauszników ochronnych.
Obracaj ce si cz
ci
Ta tabliczka jest umieszczona na zespole podajnika.
OSTRZE ENIE!
Obracaj ce si cz ci mog spowodowa obra enia,
dlatego nale y zachowa du ostro no .
2.1
Obszar roboczy / strefa zagro enia
Przed przyst pieniem do obsługi oraz w trakcie obsługi urz dzenia operator musi
dopilnowa , aby w obszarze roboczym / strefie zagro enia nie przebywały adne
osoby nieupowa nione.
Obszar roboczy / strefa zagro enia musi by :
odgrodzona płotkiem ochronnym z tabliczkami ostrzegawczymi, znakami
wietlnymi lub przynajmniej oznaczona na podłodze.
wolna od czê ci urz dze , narz dzi lub innych materiałów, które mogłyby
ogranicza swobod ruchu operatora w tym obszarze.
rozplanowana w sposób zapewniaj cy łatwy dost p do przycisków wył czników
awaryjnych.
Na operatorze spoczywa odpowiedzialno za wybranie i przygotowanie
bezpiecznego miejsca ewakuacji na wypadek sytuacji zagro enia lub
konieczno ci opuszczenia obszaru.
2.2
Odzie ochronna i wyposa enie ochrony osobistej BHP
Zawsze nale y u ywa odpowiednich rodków ochrony osobistej takich, jak,
okulary spawalnicze lub ekran, odzie niepalna i r kawice termotrwałe.
W celu zapewnienia ochrony przed rozpryskami zalecamy u ywanie fartucha z
termotrwałego materiału.
Nie wolno nosi adnych lu nych elementów garderoby; przykładowo: chustek,
pasków, bransoletek, pier cionków, itp., które mogłyby uwi zn lub
spowodowa oparzenia.
Narz dzia i urz dzenia przeznaczone do obsługi gor cych obiektów musz by
zaprojektowane w sposób zapewniaj cy mo liwo bezpiecznego chwycenia.
hob1SignO
-9-
PL
3
OPIS TECHNICZNY
3.1
Informacje ogólne
Zespół pomocniczy do łobienia elektropowietrznego został zaprojektowany do
wykonywania spoin poziomych po zaadaptowaniu do automatycznego urz dzenia
spawalniczego A6 T-SAW lub A6 B-SAW z zasilaniem pr dem przemiennym lub
stałym.
Urz dzenie jest przystosowanie do obsługi zespolonych elektrod w glowych w
rozmiarze 8 mm, 9,5 mm oraz 12,7 mm.
3.2
Opis
Wersja podstawowa obejmuje:
prostownik (1) z rolk dociskow ,
rurk kontaktow (2) z głowic palnika (3)
ekran przeciwodblaskowy (4)
i
szczelin prowadz c elektrody (5)
Pozostałe cz ci składowe:
Zawór magnetyczny spr onego powietrza mocowany z tyłu silnika i podł czany
do sterownika PEH/ PEK.
Zestaw styków szcz kowych (6) do elektrod w glowych o wymienionych
rozmiarach.
W glowe pr ty grzejne typu zł cznego marki Le Carbon.
hob1d1oa
- 10 -
PL
3.3
Dane techniczne
Urz dzenie do łobienia elektropowietrznego
Ci
ar:
6,3 kg
urz dzenie dodatkowe
szyna prowadz ca
Długo
7,2 kg
szyny prowadz cej
(Zespoły szynowe mo na ł czy do po
Przył cze przewodu spr
danej długo ci.
onego powietrza:
8 mm
rozmiar
ci nienie
hob1d1oa
3m
10 kp/cm2.
- 11 -
PL
4
INSTALACJA
Instalacji mo e dokona jedynie osoba posiadaj ca uprawnienia.
OSTRZE ENIE!
Obracaj ce si cz ci mog spowodowa obra enia,
dlatego nale y zachowa du ostro no .
Zespół do łobienia elektropowietrznego zajmuje miejsce prostownika drutu na silniku
podajnika drutu.
Zasilanie jest doprowadzane dost pnymi przewodami i bocznikiem lub poprzez
transformator pr dowy, to znaczy tymi samymi przył czami, co w urz dzeniach
spawalniczych.
W przypadku łobienia elektropowietrznego z urz dzeniem A6 T zaleca si stosowanie
szyny prowadz cej.
hob1d1oa
- 12 -
PL
5
OBSŁUGA
5.1
Informacje ogólne
Informacje o ogólnych przepisach BHP dotycz cych obsługi urz dzenia
zostały zamieszczone na stronie 5. Przed przyst pieniem do obsługi
urz dzenia nale y zapozna si z instrukcj !
Prosimy zapozna si z instrukcjami obsługi
poszczególnych elementów osprz tu
doł czonego do urz dzenia!
Informacje na temat regulacji i ustawie mo na znale
PEH/ PEK.
w Instrukcji obsługi
Elektrody w glowe wsuwa si w szczelin prowadz c otwart ko cówk w dół
przez głowic palnika.
R czne doci ni cie ka dej kolejnej elektrody w glowej powoduje jej poł czenie z
elektrod poprzedzaj c .
Rolka dociskowa (1) jest ustawiona w
sposób zapewniaj cy precyzyjny posuw
elektrody bez jej hamowania.
5.2
Zalecane parametry łobienia elektropowietrznego
Jest wa ne, aby system podaj cy elektrody był sprz
ony zwrotnie.
Parametr
Wyst p elektrody
35-40 mm
K t łobienia
30-45
Napi cie łuku
38-40 V
Pr dko
50-100 cm/min.
Nat
łobienia
enie pr du:
dla elektrody 8 mm
dla elektrody 9,5 mm
dla elektrody 12,7 mm
hob1d1oa
300-400 A
300-500 A
450-600 A
- 13 -
PL
6
KONSERWACJA
6.1
Informacje ogólne
UWAGA!
Je eli klient w okresie gwarancji sam dokona jakichkolwiek czynno ci naprawczych
przy maszynie, wszelkie zobowi zania gwarancyjne ze strony dostawcy przestaj
obowi zywa .
UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno ci konserwacyjnych nale y
upewni si , czy odł czono zasilanie z głównej sieci zasilaj cej.
Informacje na temat konserwacji sterownika procesów A2-A6 (PEH) mo na znale
w instrukcji obsługi 0443 745 xxx.
Informacje na temat konserwacji PEK mo na znale
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
6.2
w instrukcji obsługi
Dozór codzienny
Cz
ci ruchome zespołu do łobienia elektropowietrznego musz by czyste.
Sprawdzi , czy styki szcz kowe, przewody gi tkie i kable elektryczne s
prawidłowo podł czone.
Sprawdzi , czy wszystkie zł cza rubowe s dokr cone oraz, czy kanał i rolki
prowadnika nie s zu yte lub uszkodzone.
6.3
Regularnie
Szczotki silnika podajnika elektrody nale y sprawdza co trzy miesi ce.
Wymieni , gdy szczotki zu yj si do grubo ci 6 mm.
Sprawdzi prowadnice elektrody i rolki prowadz ce na zespole podajnika
elektrody.
Wymieni wszystkie zu yte lub uszkodzone zespoły, (patrz odr bna lista cz
zamiennych na stronie 15).
ci
Regularnie czy ci kanał elektrody powietrzem.
Aby zapewni bezproblemowe działanie podajnika elektrody nale y w
regularnych odst pach czasu czy ci i wymienia zu ywalne cz ci
mechanizmu podajnika.
WSKAZÓWKA Nale y pami ta , e zbyt silne wst pne napr enie mo e
spowodowa nadmierne zu ycie rolki dociskowej, rolki podajnika oraz kanału
elektrody.
7
Zamawianie cz
ci zamiennych
Cz ci zamienne zamawia si u najbli szego przedstawiciela ESAB, patrz ostatnia
strona niniejszej broszury. W zamówieniu nale y poda typ maszyny, numer seryjny,
nazwy cz ci i ich numery katalogowe wg spisu cz ci zamiennych na str. 15.
Ułatwia to dostaw i gwarantuje otrzymanie wła ciwych cz ci.
hob1d1oa
- 14 -
SPIS CZ
CI ZAPASOWYCH
Edition 100320
- 15 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6 PEH
0153592881
Arc-air gouging
1
1
0153450001
Clamp
2
1
0153449001
Cover
3
1
0147551002
Idling roller
4
1
0154187001
Stub shaft
5
1
0154188001
Screw stud
6
1
0154189001
Screw stud
7
1
0154190880
Tensioning screw
9
1
0154192001
Bracket
11
2
0190509618
Screw stop
12
1
0154193880
Guide bar
13
1
0154196001
Clamp
17
1
0154207001
Contact tube
18
1
0154197001
Hub
19
1
0154198001
Screen
21
1
0153871001
Torch tip
23
1
0820791001
Nipple
1/2"-g1/8
24
1
0154200001
Contact jaw
5/16" A6 arc air
25
1
0154201880
Contact jaw
5/16" A6 arc air
26
1
0154200002
Contact jaw
3/8" A6 arc air
27
1
0154201881
Contact jaw
3/8" A6 arc air
28
1
0154200003
Contact jaw
1/2" A6 arc air
29
1
0154201882
Contact jaw
1/2" A6 arc air
30
1
0154202001
Tensioning spring
31
1
0192190003
Pressure spring
d=9,5 l=32
32
1
0218510290
Feed roller
5/16"
33
1
0218510291
Feed roller
3/8"
34
1
0218510297
Feed roller
1/2"
35
1
0688000305
Allen key
8mm
37
2
0190343106
Hose rubber
d22,5/12,5
38
1
0252900404
Hose clip
gemi 16-25
40
1
0215503601
Insulating collar
41
1
0218810183
Insulated hand wheel
42
1
0151733001
Tool box
46
3
0417792001
Nylon washer
47
3
0813913008
Hose coupling
g 1/2"-1/2"
48
1
0456494885
Solenoid valve and cable
42v
m16x16
- 16 -
- 17 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6 PEK
0153592882
Arc-air gouging
1
1
0153450001
Clamp
2
1
0153449001
Cover
3
1
0147551002
Idling roller
4
1
0154187001
Stub shaft
5
1
0154188001
Screw stud
6
1
0154189001
Screw stud
7
1
0154190880
Tensioning screw
9
1
0154192001
Bracket
11
2
0190509618
Screw stop
12
1
0154193880
Guide bar
13
1
0154196001
Clamp
17
1
0154207001
Contact tube
18
1
0154197001
Hub
19
1
0154198001
Screen
21
1
0153871001
Torch tip
23
1
0820791001
Nipple
1/2"-g1/8
24
1
0154200001
Contact jaw
5/16" A6 arc air
25
1
0154201880
Contact jaw
5/16" A6 arc air
26
1
0154200002
Contact jaw
3/8" A6 arc air
27
1
0154201881
Contact jaw
3/8" A6 arc air
28
1
0154200003
Contact jaw
1/2" A6 arc air
29
1
0154201882
Contact jaw
1/2" A6 arc air
30
1
0154202001
Tensioning spring
31
1
0192190003
Pressure spring
d=9,5 l=32
32
1
0218510290
Feed roller
5/16"
33
1
0218510291
Feed roller
3/8"
34
1
0218510297
Feed roller
1/2"
35
1
0688000305
Allen key
8mm
37
2
0190343106
Hose rubber
d22,5/12,5
38
1
0252900404
Hose clip
gemi 16-25
40
1
0215503601
Insulating collar
41
1
0218810183
Insulated hand wheel
42
1
0151733001
Tool box
46
3
0417792001
Nylon washer
47
3
0813913008
Hose coupling
1/2"-1/2"
49
1
0461238882
Solenoid valve and cable
l=2.0m, 42v
m16x16
- 18 -
- 19 -
Item
!
Qty
Orderingno.
Denomination
Notes
0456494885
Solenoid valve and cable
A6 PEH, 42V
7
2
0193021110
Cable,screened
2x1,5mm2
8
1
0456489001
PCB connection terminal
bl 3,5/2
20
1
0192645002
Bushing
22
1
0819554001
Magnetic valve 2/2
! !
121k45
- 20 -
Item
no.
!
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461238882
Solenoid valve + cable
L=2.0m, 42V
3
0
0262612802
Cable
1x0,75 mm2 rx, black
rev 2*0,75
7
2
0262613329
Cable
12
1
0194269002
Grommet
15
1
0819554001
Magnetic valve 2/2
16
1
0819569001
Anchor plate
121k45
- 21 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising