ESAB | A6 Arc- air gouging unit | Instruction manual | ESAB A6 Arc- air gouging unit Manual de utilizare

ESAB A6 Arc- air gouging unit Manual de utilizare
Arc-air gouging unit
Manual de instrucţiuni
0818 000 001 100320
Drepturi rezervate pentru modificarea f r preaviz a specifica iilor.
Român
...............................................
Drepturi rezervate pentru modificarea f r preaviz a specifica iilor.
4
Român
1 SIGURAN
2 SIGURAN
.....................................................
- GENERALIT I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zon de lucru/ Zon de pericol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echipament pentru siguran a personalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 DESCRIERE TEHNIC
5
8
9
9
............................................
10
3.1 Generalit i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 FUNC IONARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
5.1 Generalit i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Date recomandate pentru t ierea arc-aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
6 ÎNTRE INERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1 Generalit i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Zilnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 În mod regulat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
7 Comandarea pieselor de schimb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
LISTA DE PIESE DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
RO
1
SIGURAN
Utilizatorii echipamentului de sudare ESAB au întreaga responsabilitate în privin a
asigur rii persoanelor care lucreaz sau se afl în apropierea echipamentului, în
conformitate cu toate normele relevante de tehnic a securit ii. M surile de protec ie
trebuie s îndeplineasc cerin ele care se aplic acestui echipament de sudare.
Suplimentar fa de normele standard care se aplic spa iului de lucru, trebuie
respectate urm toarele recomand ri. Toate lucr rile trebuie s fie efectuate de c tre
personal calificat, familiarizat complet cu exploatarea echipamentului de sudare.
Exploatarea incorect a echipamentului poate s conduc la situa ii periculoase care pot
determina prejudicii operatorului i deterior ri echipamentului.
1. Personalul care utilizeaz echipamentul de sudare trebuie s fie familiarizat cu:
exploatarea lui
amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgen
func ia lui
m surile de protec ie relevante
sudare
2. Operatorul trebuie s se asigure c :
nicio persoan neautorizat nu sta ioneaz în zona de lucru a echipamentului
când acesta se porne te.
nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului
3. Referitor la spa iul de lucru:
s fie adecvat scopului
nu trebuie s existe de curen i de aer
4. Echipamentul de protec ie al personalului
Se recomand întotdeauna purtarea echipamentului de protec ie al personalului,
precum ochelari de protec ie, îmbr c minte neinflamabil , m nu i de protec ie.
Not ! Nu utiliza i m nu i de protec ie când înlocui i firul.
Nu purta i obiecte precum e arfe, br
cauzeze arsuri.
ri, inele, etc., care pot s se aga e sau s
5. Protec ia împotriva altor riscuri
Particu
6. M suri generale de protec ie
Asigura i-v dac este conectat în mod rezistent cablul de retur.
Lucr rile la echipamentul de înalt tensiune pot s fie efectuate numai de
c tre un electrician calificat.
Echipamentul corespunz tor de stingere a incendiilor trebuie s fie marcat în
mod vizibil i s fie la îndemân .
Gresarea i între inerea echipamentului nu trebuie s se efectueze în timpul
exploat rii.
SafeArcS RO
-5-
RO
AVERTISMENT, RISC DE ZDROBIRE!
Nu utiliza i m nu i de protec ie când înlocui i firul, rolele de alimentare i
bobinele cu fire
SafeArcS RO
-6-
RO
AVERTISMENT
SUDURA I T IEREA CU ARC ELECTRIC V POT R NI PE DVS. I PE AL II.
ÎN TIMPUL SUD RII LUA I M SURI DE PRECAU IE. SOLICITA I
ANGAJATORULUI S APLICE METODELE DE LUCRU ÎN SIGURAN , CARE
TREBUIE BAZATE PE DATELE FURNIZATE DE PRODUC TOR PRIVIND
PERICOLELE.
OC ELECTRIC - Poate ucide
Instala i i împ mânta i unitatea de sudur în conformitate cu standardele în
vigoare.
Nu atinge i componentele electrice active sau electrozii cu pielea neizolat ,
cu m nu i ude sau îmbr c minte ud .
Izola i-v fa de p mânt i fa de piesa de prelucrat.
Asigura i-v c pozi ia de lucru este sigur .
FUM I GAZE - Pot prezenta pericol pentru s n tate
ine i capul în afara zonei cu fum.
Utiliza i ventila ia, aspira ia la arc sau ambele, pentru a îndep rta fumul i
gazele de zona de respira ie i de zona general de lucru.
RAZE DE ARC ELECTRIC - Pot afecta ochii i pot arde pielea.
Proteja i-v ochii i corpul. Utiliza i paravan de sudur i lentil de filtrare
corecte i purta i îmbr c minte
de protec ie.
Proteja i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunz toare.
PERICOL DE INCENDIU
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. De aceea, asigura i-v c nu exist
materiale inflamabile în apropiere.
ZGOMOT - Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Proteja i-v urechile. Utiliza i c ti sau alt protec ie pentru auz.
Avertiza i-i pe cei din jur în privin a riscului.
FUNC IONARE DEFECTUOAS
Apela i la asisten a unui expert în eventualitatea func ion rii defectuoase.
CITI I I ÎN ELEGI MANUALUL DE INSTRUC IUNI
ÎNAINTEA INSTAL RII SAU EXPLOAT RII.
PROTEJA I-V PE DVS. I PE AL II!
SafeArcS RO
-7-
RO
2
SIGURAN
- GENERALIT
I
Reglement rile generale de securitate pentru manipularea echipamentului se
pot g si la pagina 5. Citi i-le complet înainte de a începe utilizarea echipamentului!
Aten ie:
A i citit i în eles informa iile referitoare la
siguran ?
Nu trebuie s ac iona i ma ina înainte de aceasta!
Reglement rile efective de securitate vor fi respectate întocmai
când sunt luate m suri privind instalarea/ func ionarea i
între inerea!
Este interzis s v afla i în interiorul zonei de lucru/ zonei
periculoase în timpul func ion rii, consulta i pagina
NO TAG.
Citi i manualele de instruc iuni pentru
componentele incluse în echipament!
Risc de stropire
AVERTIZARE! Stropi fierbin i
Nu realiza i opera iuni de service asupra
echipamentului atunci când acesta este utilizat.
Fum i gaze de sudur
Avertizare! Pericol pentru s n tate!
Evita i s respira i fumul i gazele de sudur !
hob1SignZ
-8-
RO
Nivel de zgomot
AVERTIZARE! Nivel de zgomot
Purta i c
ti de protec ie.
Piese cu mi care de rota ie
Acest semn este amplasat pe unitatea de alimentare.
AVERTISMENT
P r ile în rota ie pot cauza r nire, ac iona i cu mult
pruden .
Zon de lucru/ Zon de pericol
Operatorul trebuie s se asigure c nu exist persoane neautorizate în zona de
lucru/ zona de pericol înainte de func ionare sau în timpul acesteia.
Zona de lucru/ zona de pericol trebuie s fie:
fie înconjurat de un gard de protec ie cu semn de avertizare, de semnalizare
luminoas sau cel pu in de marcaje pe podea.
f r piese ale echipamentelor, unelte sau alte materiale care pot împiedica
deplasarea operatorului în zon .
amplasat a a încât accesul la butoanele de oprire în caz de urgen s fie facil.
Operatorul trebuie s se asigure c exist un loc sigur în care se poate retrage
în caz de urgen
i este necesar evacuarea rapid a zonei.
Echipament pentru siguran a personalului
Întotdeauna utiliza i echipament adecvat pentru siguran a personalului cum ar
fi:
ochelari de sudare sau masc pentru fa , îmbr c minte neinflamabil i m nu i
termorezistente.
Pentru protec ia împotriva stropilor v recomand m un or din material
termorezistent.
Nu purta i articole largi, cum ar fi e arfe, curele, br
acestea se pot prinde sau pot produce arsuri.
ri, inele etc., deoarece
Uneltele i echipamentul pentru manipularea obiectelor fierbin i trebuie proiectat
a a încât s asigure prinderea sigur .
hob1SignZ
-9-
RO
3
DESCRIERE TEHNIC
3.1
Generalit i
Unitatea de accesorii ESAB pentru t iere arc-aer este proiectat pentru îmbinarea
orizontal când este adaptat la un echipament de sudare automat A6 T-SAW i
A6 B-SAW alimentat la CC sau CA.
Aceasta este dimensionat pentru a alimenta electrozi de carbon articula i de
urm toarele dimensiuni: 8 mm, 9,5 mm i 12,7 mm.
3.2
Descriere
Versiunea de baz const în:
un dispozitiv de îndreptare (1) cu rol de presiune,
un tub de contact (2) cu cap de ardere (3)
un ecran antiorbire (4)
i
o canelur pentru ghidarea electrodului (5).
Alte componente incluse sunt:
O supap magnetic pentru aer comprimat care trebuie montat în partea
posterioar a motorului i trebuie conectat la cutia de comand PEH/ PEK.
Un set de f lci de contact (6) pentru electrozi de carbon de dimensiunile
precizate.
Tije de carbon de tip articulat produse de Le Carbon.
hob1d1za
- 10 -
RO
3.3
Date tehnice
Dispozitiv de t iere arc-aer
Greutate:
6,3 kg
dispozitiv accesoriu
in de ghidare
7,2 kg
Lungimea inei de ghidare
3m
( inele pot fi cuplate la lungimea dorit .
Conectarea furtunului pentru aer comprimat:
dimensiune
presiune
hob1d1za
8 mm
10 kp/cm2.
- 11 -
RO
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executat de c tre un specialist.
AVERTISMENT
P r ile în rota ie pot cauza r nire, ac iona i cu mult
pruden .
Aceast unitate de t iere arc-aer înlocuie te dispozitivul de îndreptare a firului de la
motorul de alimentare a firului.
Alimentarea se realizeaz prin cablurile disponibile i unt sau transformatorul de
curent, ceea ce înseamn aceea i conexiune ca i pentru sudare.
La t ierea arc-aer cu ajutorul unui echipament A6 T, se recomand utilizarea unei ine
de ghidare.
hob1d1za
- 12 -
RO
5
FUNC IONARE
5.1
Generalit i
Reglement rile generale de securitate pentru manipularea echipamentului se
pot g si la pagina 5. Citi i-le complet înainte de a începe utilizarea echipamentului!
Citi i manualele de instruc iuni pentru
componentele incluse în echipament!
Pentru comand
i reglare, vezi manualul de instruc iuni pentru PEH/ PEK.
Electrozii de carbon sunt a eza i succesiv în canelura de ghidare pentru a fi
alimenta i cu cap tul cu orificiu prin capul arz tor.
Prin ap sare cu mâna, fiecare electrod de carbon urm tor este conectat la
precedentul.
Rola de presiune (1) este reglat a a
încât s asigure o alimentare corect
f r frânarea electrodului.
5.2
Date recomandate pentru t ierea arc-aer
Este important ca pentru alimentarea cu electrozi s existe un control reactiv.
Date
Por iune ie it electrod
35-40 mm
Unghi de t iere
30-45
Tensiune arc
38-40 V
Vitez de t iere
50-100 cm/min.
Curent:
pentru electrodul de 8 mm
pentru electrodul de 9,5 mm
pentru electrodul de 12,7 mm
hob1d1za
300-400 A
300-500 A
450-600 A
- 13 -
RO
6
ÎNTRE INERE
6.1
Generalit i
Not :
Toate garan iile asumate de c tre furnizor î i pierd valabilitatea dac clientul
încearc s remedieze orice deficien a ma inii pe timpul perioadei de garan ie.
NB! Înainte de a realiza orice lucr ri de între inere, asigura i-v c sursa de
alimentare este deconectat .
Pentru între inerea Unit ii de comand a procesului A2-A6 (PEH), vezi manualul de
instruc iuni 0443 745 xxx.
Pentru între inerea PEK, vezi manualul de instruc iuni 0460 948 xxx, 0460 949 xxx,
0459 839 036.
6.2
Zilnic
P stra i curate p r ile în mi care ale unit ii de t iere arc-aer.
Asigura i-v c f lcile de contact, furtunurile i cablurile electrice sunt corect
conectate.
Asigura i-v c toate articula iile cu filet sunt strânse i conducta i rolele de
alimentare nu sunt uzate sau deteriorate.
6.3
În mod regulat
La fiecare trei luni verifica i periile motorului de alimentare cu electrozi.
Înlocui i-le când sunt uzate pân la 6 mm.
Inspecta i ghidajele electrozilor i rolele de ac ionare de pe unitatea de
alimentare cu electrozi.
Înlocui i toate componentele uzate sau deteriorate (vezi lista pieselor de schimb
de la pagina 15).
La intervale regulate sufla i pentru a cur a conducta electrodului.
Pentru alimentarea lin cu electrozi, piesele care se uzeaz ale mecanismului de
alimentare ar trebui cur ate i înlocuite la intervale regulate.
NOT pretensionarea prea puternic poate duce la uzura anormal a rolei de
presiune, a rolei de alimentare i a conductei electrodului.
7
Comandarea pieselor de schimb
Piesele de schimb se comand prin cea mai apropiat reprezentan ESAB, vezi
capacul din spate. Atunci când comanda i piese de schimb, v rug m s specifica i
tipul i num rul ma inii, precum i destina ia i num rul piesei de schimb, dup cum
sunt indicate în lista de piese de schimb de la pagina 15.
Acest lucru va simplifica expedierea i v asigur achizi ionarea piesei corecte.
hob1d1za
- 14 -
LISTA DE PIESE DE SCHIMB
Edition 100320
!!
" ##
$
$ $
"% &'
!!
" ##
$
$ $
"% &(
- 15 -
Item
no.
)
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6 PEH
0153592881
Arc-air gouging
1
1
0153450001
Clamp
2
1
0153449001
Cover
3
1
0147551002
Idling roller
4
1
0154187001
Stub shaft
5
1
0154188001
Screw stud
6
1
0154189001
Screw stud
7
1
0154190880
Tensioning screw
9
1
0154192001
Bracket
11
2
0190509618
Screw stop
12
1
0154193880
Guide bar
13
1
0154196001
Clamp
17
1
0154207001
Contact tube
18
1
0154197001
Hub
19
1
0154198001
Screen
21
1
0153871001
Torch tip
23
1
0820791001
Nipple
1/2"-g1/8
24
1
0154200001
Contact jaw
5/16" A6 arc air
25
1
0154201880
Contact jaw
5/16" A6 arc air
26
1
0154200002
Contact jaw
3/8" A6 arc air
27
1
0154201881
Contact jaw
3/8" A6 arc air
28
1
0154200003
Contact jaw
1/2" A6 arc air
29
1
0154201882
Contact jaw
1/2" A6 arc air
30
1
0154202001
Tensioning spring
31
1
0192190003
Pressure spring
d=9,5 l=32
32
1
0218510290
Feed roller
5/16"
33
1
0218510291
Feed roller
3/8"
34
1
0218510297
Feed roller
1/2"
35
1
0688000305
Allen key
8mm
37
2
0190343106
Hose rubber
d22,5/12,5
38
1
0252900404
Hose clip
gemi 16-25
40
1
0215503601
Insulating collar
41
1
0218810183
Insulated hand wheel
42
1
0151733001
Tool box
46
3
0417792001
Nylon washer
47
3
0813913008
Hose coupling
g 1/2"-1/2"
48
1
0456494885
Solenoid valve and cable
42v
m16x16
- 16 -
)
- 17 -
Item
no.
)
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6 PEK
0153592882
Arc-air gouging
1
1
0153450001
Clamp
2
1
0153449001
Cover
3
1
0147551002
Idling roller
4
1
0154187001
Stub shaft
5
1
0154188001
Screw stud
6
1
0154189001
Screw stud
7
1
0154190880
Tensioning screw
9
1
0154192001
Bracket
11
2
0190509618
Screw stop
12
1
0154193880
Guide bar
13
1
0154196001
Clamp
17
1
0154207001
Contact tube
18
1
0154197001
Hub
19
1
0154198001
Screen
21
1
0153871001
Torch tip
23
1
0820791001
Nipple
1/2"-g1/8
24
1
0154200001
Contact jaw
5/16" A6 arc air
25
1
0154201880
Contact jaw
5/16" A6 arc air
26
1
0154200002
Contact jaw
3/8" A6 arc air
27
1
0154201881
Contact jaw
3/8" A6 arc air
28
1
0154200003
Contact jaw
1/2" A6 arc air
29
1
0154201882
Contact jaw
1/2" A6 arc air
30
1
0154202001
Tensioning spring
31
1
0192190003
Pressure spring
d=9,5 l=32
32
1
0218510290
Feed roller
5/16"
33
1
0218510291
Feed roller
3/8"
34
1
0218510297
Feed roller
1/2"
35
1
0688000305
Allen key
8mm
37
2
0190343106
Hose rubber
d22,5/12,5
38
1
0252900404
Hose clip
gemi 16-25
40
1
0215503601
Insulating collar
41
1
0218810183
Insulated hand wheel
42
1
0151733001
Tool box
46
3
0417792001
Nylon washer
47
3
0813913008
Hose coupling
1/2"-1/2"
49
1
0461238882
Solenoid valve and cable
l=2.0m, 42v
m16x16
- 18 -
)
- 19 -
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Notes
0456494885
Solenoid valve and cable
A6 PEH, 42V
7
2
0193021110
Cable,screened
2x1,5mm2
8
1
0456489001
PCB connection terminal
bl 3,5/2
20
1
0192645002
Bushing
22
1
0819554001
Magnetic valve 2/2
)* %* *
121k45
- 20 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461238882
Solenoid valve + cable
L=2.0m, 42V
3
0
0262612802
Cable
1x0,75 mm2 rx, black
rev 2*0,75
7
2
0262613329
Cable
12
1
0194269002
Grommet
15
1
0819554001
Magnetic valve 2/2
16
1
0819569001
Anchor plate
)*%
!
121k45
- 21 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising