ESAB | PRH 3-12 A21 PRH 3-12 | Instruction manual | ESAB PRH 3-12 A21 PRH 3-12 Kasutusjuhend

ESAB PRH 3-12 A21 PRH 3-12 Kasutusjuhend
FI
A21
PRH 3-12
Käyttöohjeet
0444 292 101 FI 100317
Valid for serial no. 306-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Machinery Directive 2006/42/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Maskindirektivet 2006/42/EG, enligt EMC−Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Tube welding tool
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
PRH 3 − 12, from Serial number 306 xxx xxxx (2003 week 06)
PRH Tube welding tool is a member of the ESAB product family A21
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60204−1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Party 1: General requirements
EN 12100−2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles
EN 60974−10 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use; Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010−03−08
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ESITTELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Pääosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Pääosien kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1
Hitsauspää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2
Merkkivalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3
Kiinnitysruuvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4
Kahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
7
7
3 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
3.2
Äänitaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1
4.2
4.3
4.4
Työpaikalle asetetut vaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varustuksen säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiristyskaulukset (kannatin C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1 Varustuksen toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Roottori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Lukitusruuvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Kiristyskaulukset (kannatin C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Elektrodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Putkenhitsaustyökalun kiinnitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Putkenhitsaustyökalun poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
11
12
13
14
14
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1
6.2
6.3
Joka kymmenennen hitsaussauman jälkeen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päivittäin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viikoittain: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
7 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MITTAPIIRUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
17
18
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-3-
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoi­
menpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja suojakäsineitä. Huom! Älä käytä suojakäsineitä lankaa vaihtaessasi.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä pai­
kassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
-4dsb5d1xa
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi.
Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoitustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja -kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molem­
milla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
HUOMAA!
Class A-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa, joiden
virransyöttö tapahtuu yleisestä pinejänniteverkosta. ”Class A”-laitteen
sähkömagneettista yhteensopivuutta voi olla vaikea varmistaa
sellaisissa asunnoissa sekä johtojen että ilman kautta kulkeutuvien
häiriöiden takia.
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2002/96/EY ja
sen kansallisten sovellusten mukaan sähkö- ja elektroniikkaromu pitää kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen. Paikallinen
edustajamme antaa lisätietoa hyväksytyistä keräysjärjestelmistä.
Noudattamalla tätä direktiiviä suojelet ympäristöä!
-5dsb5d1xa
FI
2
ESITTELY
PRH 3-12 on kapseloitu putkenhitsaustyökalu, joka on tarkoitettu putkisaumojen
TIG-hitsaukseen.
Kapseloitu tarkoittaa tässä, että putkisauma on hitsausksen aikana suljetussa
kammiossa, jossa inerttikaasu suojaa wolframielektrodia, hitsaussaumaa ja putkea
hapettumiselta.
Putkenhitsaustyökalu kiinnitetään hitsattavaan putkisaumakohtaan hitsauspään
kannattimella MF tai C.
Hitsauspään kannatin MF on koneistettu vastaamaan tiettyä putken kokoa.
Jos haluat hitsata muita putkikokoja, on koko kannatin vaihdettava.
Hitsauspään kannatin C on kannatin, jossa on leukatyyppiset kiristyskaulukset.
Jos haluat hitsata toisen kokoista putkea, on kiristyskaulukset vaihdettava.
2.1
Pääosat
1. Hitsauspää
2. Merkkivalo
3. Kiinnitysruuvit
4. Kahva
Pääosien kuvaus on sivulla 7.
-6dsb5d1xa
FI
2.2
Pääosien kuvaus
2.2.1
Hitsauspää
1. Roottori
2. Elektrodi
3. Hitsauspään
kannatin MF
4. Hitsauspään
kannatin C
5. Kiristyskaulukset
6. Lukitusruuvit
Roottori
Roottorissa on myös kanavat suojakaasun syöttämiseksi hitsauskammioon. Roottori
pyörii työkappaleen ympäri hitsausprosessin aikana esivalitulla ja ohjatulla
nopeudella.
Elektrodi
Elektrodi on asennettu roottoriin. Katso sivu 8.
Hitsauspään kannatin MF
Kannattimen MF avulla putkenhitsaustyökalu kiristetään putkisaumakohtaan.
Työkappaleet kiinnittyvät asentoonsa, kun hitsauspään yläosat suljetaan ja
kiristetään lukitusruuveilla (6).
Hitsauspään kannatin C
Kannatin C toimii kiristyskaulusten (5) pitimenä.
Työkappaleet kiinnittyvät asentoonsa, kun hitsauspään yläosat suljetaan ja
kiristetään lukitusruuveilla (6).
2.2.2
Merkkivalo
Valo syttyy, kun elektrodi ei ole alkuasennossa.
2.2.3
Kiinnitysruuvit
Näillä ruuveilla hitsauspään kannatin kiinnitetään oikeaan asentoon.
2.2.4
Kahva
Käyttäjälle työkalun käsittelyä varten.
Hitsaustyökalu voidaan kiinnittää myös esimerkiksi ruuvipuristimeen. Työkalu on
tällöin puristettava kiinni varovasti alaosastaan.
ESAB-tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 20.
-7dsb5d1xa
FI
3
TEKNISET TIEDOT
Suurin jatkuva hitsausvirta 100 %:n ku­
ormitusajalla
Suurin pulssitettu hitsausvirta
Putki, ulkoläpimitta:
maks.
min.
Paino:
Elektrodin halkaisija:
Elektrodi, säädetty pituus:
Pyöritys, teho, maks.:
Pyöritys, nimellisjännite:
Roottorin nopeus:
maks.
min.
Ohjaus:
Kaasunvirtaus:
Jäähdytysaine:
Kierto:
Paine, maks. :
Jäähdytysainemäärä :
Hitsauspään kotelo, maksimilämpötila:
Käyttölämpötila
Kuljetuslämpötila
3.1
PRH 3-12
15 A
40 A
12,7 mm
3 mm
7 kg
1,0 mm
2 mm
4W
24 VDC
12,6 rpm
0,65 rpm
Pulssianturiohjattu pyöritysnopeus
4-5 l/min
(Suurempi kaasuvirtaus voi vahingoittaa hitsauspäätä)
50 % vettä / 50 % monoetyleeniglykolia
Ulkopuolisen yksikön toimesta
3,5 bar
0,25 l
50 ° C
HUOM!Jos lämpötila kotelossa ylittyy, on toiminta
keskeytettävä tämän hitsauspään kohdalla.
-10 – +40 ° C
-20 – +55 ° C
Äänitaso
Kiertojäähdytysjärjestelmän aiheuttama äänitaso on alle 70 dB (A).
Mittaus on tehty 1 m etäisyydellä työkalusta.
3.2
Elektrodit
Täyttöajan optimoimiseksi suosittelemme lejeerausta, joka sisältää 2-4% toriumia.
HUOM! Tietyt sovellutukset voivat vaatia muita elektrodiaineita.
Valokaaren pituus:
min.
maks.
0,8 mm
1,0 mm
Elektrodin pituus:
Elektrodin pituuden määritys, katso sivu 12.
Kärkikulma:
30°
Suosittelemme kärjen katkaisua hiomisen jälkeen. Kat­
so kuvaa.
Menetelmä:
Vain hionta
Hiontasuunta:
Vain pituussuunnassa.
Suositeltu työkalu:
ESAB G-Tech Handy tai G-Tech.
-8dsb5d1xa
FI
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
4.1
Työpaikalle asetetut vaatimukset
Aseta putkenhitsaustyökalut paikkaan, jossa ne ovat suojassa sään vaikutukselta.
Huomaa, että suhteellinen ilmankosteus saa nousta asennuspaikalla korkeintaan
90%:iin.
Ympäristön lämpötila:
S
Min.
S
Maks. + 25° C (Korkeammissa lämpötiloissa on jaksottaiskerrointa
pienennettävä)
- 10° C
Suhteellinen ilmankosteus:
S
Maks. 90%
4.2
Varustuksen säilytys
Jos putkenhitsaustyökaluja ei käytetä pitempään aikaan, ne on säilytettävä siinä
laatikossa jossa ne toimitettiin.
Tarkasta että varustus ei joudu alttiiksi korroosiolle varastointiaikana. Jos
ilmankosteus on suuri, suosittelemme kosteutta absorboivien aineiden käyttöä
säilytyslaatikossa.
Varastointia varten suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
S
Puhdista hitsauspää.
S
Poista jäähdytysaine.
HUOMMA !
Letkurikon vaara! Älä käytä koskaan yli 3,5 barin painetta jäähdytysaineletkuissa.
Poista jäähdytysaine järjestelmästä paineilman avulla ja kerää se säiliöön.
-9dsb5d1xa
FI
HUOMAA!
Jäähdytysnestettä pitää käsitellä ongelmajätteenä.
4.3
Kytkennät
Sähköinen maadoitus
Hitsausvirta syötetään hitsauspäähän johdinsarjan välityksellä. Työkappaleen
maadoitus tapahtuu automaattisesti kiristinkaulusten välityksellä.
Huomaa, että lika tai sähköisesti eristetyt tukirakenteet voivat aiheuttaa
käyttöongelmia huonon kosketuksen johdosta.
4.4
Kiristyskaulukset (kannatin C)
Kiristyskaulusten asennus
S Irrota lukitusruuvit (1).
S Avaa hitsauspään yläosat (2).
S Asenna kaikki kiristyskaulukset (3). Katso s. 11.
S Kiinnitä kiristyskaulukset (3) ruuvit (4).
Kaulusten poistaminen
S
S
S
S
Irrota lukitusruuvit (1).
Avaa hitsauspään yläosat (2).
Irrota ruuvit (4).
Pura kiristyskaulukset (3).
5
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Sähköiskun vaara!
Älä kosketa työkappaletta tai hitsauspäätä käytön aikana.
- 10 dsb5d1xa
FI
VAROITUS!
Hitsaustyökalu voi kuumentua huomattavasti hitsauksen aikana. Ole siksi erittäin
varovainen!
HUOMAA!
Hitsaustyökaluun kohdistuvien vaurioiden välttämiseksi tarkista ennen hitsauksen
aloitusta, että maadoituskaapeli on kytketty työkappaleeseen ja että volframielektrodi
on käynnistysasennossa.
5.1
Varustuksen toiminnot
5.1.1
Roottori
Hitsauspää voidaan asettaa hitsausasentoon sekä
poistaa hitsauksen jälkeen roottorin (1) kehässä olevan
aukon kautta.
HUOM! Jotta hitsauspää voitaisiin asettaa
putkeen, on roottorin oltava alkuasennossa.
Tämä pätee myös silloin, kun hitsauspää on
irrotettava. (Katso ohjelmointikäsikirjaa.)
5.1.2
Lukitusruuvit
Hitsauspään kannattimen avaamiseksi
on lukitusruuvit (2) ensin vapautettava.
Kun hitsauspään yläosa (3) on avattu,
voidaan putkenhitsaustyökalu poistaa
työkappaleelta.
Huom! Pidä kiinni hitsauspäästä ennen
ruuvien avaamista, ettei se pääse putoamaan.
Lukitusruuvien säätö
Jos hitsauspää ei tartu työkappaleeseen, syynä voi olla että putken mitta on
toleranssien ulkopuolella. Säädettävissä lukitusruuveissa saattaa esiintyä kulumista
tai ne voi olla väärin säädetty.
Huom! Lukitusruuveja saa kiristää vain käsin.
5.1.3
Kiristyskaulukset (kannatin C)
Jokaista putkiläpimittaa varten on oma
kaulussarjansa (4). Jokainen kaulussarja
koostuu 4 osasta.
- 11 dsb5d1xa
FI
5.1.4
Elektrodit
Elektrodiruuvi
Tällä ruuvilla kiristetään elektrodi (1), kun se on asetettu johonkin elektrodipidinrei­
kään.
Huomaa, että 1,0 mm:n elektrodille on kaksi elektrodipidinreikää.
Elektrodin pituus
Tarvittava elektrodin pituus voidaan määrittää, kun putki on paikallaan.
Varmista, ettei elektrodi ulotu hammaskehälle.
Liian pitkä elektrodi on leikattava poikki.
Elektrodin oikea esivalmistelu, katso sivu 8.
Valokaaren pituuden säätö
Valokaaren oikea pituus määritetään parametrien kuten putken seinämäpaksuuden
ja läpimitan sekä elektrodin läpimitan perusteella.
Valokaaren pituus säädetään siirtämällä elektrodia.
Elektrodin vaihto
Kun elektrodipituus on säädetty, elektrodi asetetaan oikeaan reikään ja kiristetään
elektrodiruuvilla (1) roottoriin (2).
Elektrodin poistamiseksi löysätään elektrodiruuvia (1) ja elektrodi vedetään ulos
roottorista (2).
- 12 dsb5d1xa
FI
5.2
Putkenhitsaustyökalun kiinnitys
1. Tarkasta, että sauman esivalmistelu on tehty ko. työn edellyttämällä tavalla.
Säädä tarvittaessa.
2. Tarkasta, että hitsausprosessi on esisäädetty tai valittu.
3. Tarkasta, että roottori (1) on alkuasennossa.
Jos ei, aja se sinne.
4. Asenna kiristyskaulukset (2), (vain käytettäessä kannatinta C)
5. Aseta hitsauspää työkappaleeseen.
6. Tarkasta että elektrodi on tarkasti hitsaussauman kohdalla.
7. Sulje ja lukitse hitsauspään yläosa (3a).
8. Tarkasta, että valokaaren pituus on oikein säädetty.
Säädä tarvittaessa sivulla 12 olevien ohjeiden mukaan.
9. Varmista, että hitsaustyökalu on kunnolla kiinnitetty. Se voi muuten muuttaa
asentoa.
10. Asenna toinen putkiosa ja lukitse hitsauspään yläosa (3b).
HUOMMA!
Ylipaineen vaara! Tarkasta että suojakaasu ei aiheuta ylipainetta hitsattavassa putkessa!
11. Tarkasta jurikaasu.
- 13 dsb5d1xa
FI
5.3
Hitsaus
VAROITUS!
Terveydelle haitallista! Vältä hengittämästä hitsaussavua!
S
Hitsaus käynnistetään hitsaustyökalusta tai ohjelmointiyksiköstä.
S
Valvo hitsausta niin pitkälle kuin mahdollista.
S
Kun hitsaus on loppunut, hitsaustyökalu palautuu automaattisesti alkuasentoon.
Vian syntyessä hitsaus voidaan pysäyttää joko hitsaustyökalusta tai
ohjelmointiyksiköstä.
5.4
Putkenhitsaustyökalun poistaminen
VAROITUS!
Hitsattava kappale ja hitsaustyökalu voivat aiheuttaa palovammoja.
HUOM! Tarkasta ennen hitsaustyökalun poistamista, että se on jäähtynyt.
S
Kun hitsausohjelma on loppunut, tarkasta että roottori (1) on alkuasennossa.
Jos ei, aja se sinne. (Katso ohjelmointikäsikirjaa).
S
Tarkasta, että kaasun jälkihuuhteluaika on loppunut.
S
Irrota lukitusruuvi (2).
S
Avaa hitsauspään yläosat (3).
Putkenhitsaustyökalu voidaan nyt poistaa.
- 14 dsb5d1xa
FI
6
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Älä koskaan käytä voiteluaineita!
Jos voiteluainetta käytetään, takuu raukeaa.
Vieraiden aineiden vaihteistoon aiheuttamat viat eivät kuulu takuuseen!
6.1
S
Joka kymmenennen hitsaussauman jälkeen:
Vaihda elektrodi tai hio se.
6.2
S
Päivittäin:
Tarkasta roottorin kosketuspinta. Puhdista tarvittaessa punaisella Scotchbritella.
6.3
S
Viikoittain:
Tarkasta, että kaikki ruuviliitokset ovat kunnolla kiristetyt.
7
VIANETSINTÄ
Jos syntyy vakava vika, ota yhteys lähimpään ESAB-jälleenmyyjään tai ESAB:n
valtuuttamaan huoltoyksikköön.
1. Oire
Hitsauspää ei ole kiinni putkessa lukitusvipujen lukkiutumisen
jälkeen:
Syy 1.1
Putkitoleranssi ylitetty.
Toimenpide
Käytä oikean kokoisia kiristyskauluksia.
Syy 1.2
Lukitusruuvit ovat löysät.
Toimenpide
Kiristä lukitusruuvit.
2. Oire
Valokaari ei syty:
Syy 2.1
Huono tai olematon kosketus kiristyskaulusten ja putken välillä.
Toimenpide
Puhdista pinnat ja/tai poista eristävät kerrokset.
Syy 2.2
Ei suojakaasua.
Toimenpide
Tarkasta kaasunsyöttö.
Syy 2.3
Elektrodiväli liian suuri.
Toimenpide
Säädä.
- 15 dsb5d1xa
FI
Syy 2.4
Elektrodin kärki kulunut.
Toimenpide
Hio elektrodi.
Syy 2.5
Huono kosketus roottorin ja elektrodin välillä.
Toimenpide
Puhdista.
Syy 2.6
Kaapelikatkos
Toimenpide
Vaihda kaapeli.
Syy 2.7
Jäähdytysaineen sähkönjohtokyky on liian suuri.
Toimenpide
Vaihda jäähdytysaine!
3. Oire
Valokaari poikkeaa sivulle:
Syy 3.1
Elektrodin kärki kulunut.
Toimenpide
Hio elektrodi.
Syy 3.2
Elektrodi on väärin hiottu.
Toimenpide
Hio elektrodi uudelleen.
Syy 3.3
Väärä elektrodilaatu.
Toimenpide
Vaihda elektrodi.
4. Oire
Valokaari syttyy johonkin kohtaan hitsauspäässä:
(Voi aiheuttaa hitsauspäähän vakavan vian).
Syy 4.1
Elektrodi viallinen.
Toimenpide
Vaihda elektrodi.
Syy 4.2
Elektrodiväli liian suuri.
Toimenpide
Säädä.
Syy 4.3
Hitsauskammio likainen.
Toimenpide
Puhdista.
Syy 4.4
Liian lyhyt esihuuhteluaika.
Toimenpide
Lisää aikaa.
Syy 4.5
Elektrodia ei asennettu.
Toimenpide
Asenna elektrodi.
Syy 4.6
Liian suuri kaasuvirtaus.
Toimenpide
Säädä kaasuvirtaukseksi 4-5 l/min.
5. Oire
Roottorin pyöritys ei käynnisty:
Syy 5.1
Vieraita aineita vaihteistossa.
Toimenpide
Poista ja puhdista.
Syy 5.2
Vika sähkökytkennässä.
Toimenpide
Tarkasta liitäntä, kaapeli ja virransyöttö.
- 16 dsb5d1xa
FI
6. Oire
Hitsauspäätä ei voida irrottaa putkesta:
Syy 6.1
Avausasentoa ei saavutettu.
Toimenpide
Siirrä alkuasentoon.
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
PRH 3-12 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin EN
60204-1 / 12100-2 ja EN 60974-10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälke­
en on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea
yllä mainitusta standardista.
Korjaus- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen vii­
meiseltä sivulta.
- 17 dsb5d1xa
Mittapiirustus
A21 PRH 3-12
*
Width with collets C: 31 mm
Width without collets: 12,7 mm
- 18 dsb5m
Edition 100317
PRH 3-12
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
0444 300 880 Tube welding tool
PRH 3-12, A21
0444 292 990 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 19 dsb5o
Edition 100317
PRH 3-12
Lisävarusteet
Collets + Cartridge
PRH 3-12
Cartridges
Cartridge C
0444310880
Cartridge MF 6.0 mm
0444310881
Cartridge MF 6.35 mm
0444310882
Cartridge MF 8.0 mm
0444310883
Cartridge MF 9.53 mm
0444310884
Cartridge MF 10.0 mm
0444310885
Cartridge MF 12.0 mm
0444310886
Cartridge MF 12.7 mm
0444310887
Collets for cartridge C, one set, four halves
Collets C blanks
0444311001
Collets C 6.0 mm
0444311002
Collets C 6.35 mm
0444311003
Collets C 8.0 mm
0444311004
Collets C 9.53 mm
0444311005
Collets C 10.0 mm
0444311006
Collets C 12.0 mm
0444311007
Collets C 12.7 mm
0444311008
- 20 dsb5a
Edition 100317
PRH 3-12
Coolant
PRH 3-12
Coolant 50% water and 50% ready mixed
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
- 21 dsb5a
Edition 100317
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising