ESAB | PRH 3-12 A21 PRH 3-12 | Instruction manual | ESAB PRH 3-12 A21 PRH 3-12 Vartotojo vadovas

ESAB PRH 3-12 A21 PRH 3-12 Vartotojo vadovas
LT
A21
PRH 3-12
Naudojimo instrukcija
0444 292 101 LT 100317
Valid for serial no. 306-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Machinery Directive 2006/42/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Maskindirektivet 2006/42/EG, enligt EMC−Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Tube welding tool
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
PRH 3 − 12, from Serial number 306 xxx xxxx (2003 week 06)
PRH Tube welding tool is a member of the ESAB product family A21
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60204−1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Party 1: General requirements
EN 12100−2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles
EN 60974−10 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use; Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010−03−08
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
1 SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ĮŽANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Pagrindiniai komponentai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Pagrindinių komponentų aprašymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1
Suvirinimo galvutė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2
Indikacinė lemputė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3
Sparnuotieji varžtai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4
Rankena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
7
7
3 TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
3.2
Skleidžiamo triukšmo lygis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrodai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
4 ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1
4.2
4.3
4.4
Reikalavimai darbo vietai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistemos saugojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sujungimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spaustuvo suveržimo žiedai (kasetė C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
10
5 VEIKIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1 Įrangos funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Rotorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Fiksuojamieji varžtai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Spaustuvo suveržimo žiedai suvirinimo galvutės kasetei C . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Elektrodai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Vamzdžių suvirinimo prietaiso pritvirtinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Suvirinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Vamzdžių suvirinimo prietaiso nuėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
13
14
15
15
6 PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6.1
6.2
6.3
Kas 10 suvirinimo siūlių . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kasdien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kas savaitę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
7 TRIKČIŲ SEKIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRĢŽINYS SU NUODYTAIS MATMENIMIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
18
19
UŽSAKYMO NUMERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEDAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
TOCq
-3-
LT
1
SAUGA
ESAB suvirinimo įrenginio naudotojų pagrindinė pareiga - užtikrinti, kad bet kuris asmuo, dirbantis su
įrenginiu ar šalia jo, laikytųsi visų būtinų saugos priemonių. Saugos priemonės turi atitikti reika- lavi­
mus, taikomus šio tipo suvirinimo įrenginiams. Reikėtų atkreipti dėmesį į toliau pateiktas reko-men­
dacijas, taikomas greta įprastų nurodymų dėl darbo vietos.
Visą darbą turi atlikti kvalifikuotas personalas, išsamiai susipažinęs su suvirinimo įrenginio veikimo
principais. Netinkamai naudojamas įrenginys gali sukelti pavojingą situaciją - gali susižaloti juo besi­
naudojantis asmuo ir sugesti pats įrenginys.
1.
Asmuo, naudojantis suvirinimo įrenginį, turi išmanyti šiuos dalykus:
S kaip valdyti įrenginį
S kur yra avariniai stabdžiai
S kaip jis veikia
S kokios yra būtinos saugos priemonės
S kaip suvirinama
2.
Operatorius turi užtikrinti:
S kad įjungiant įrenginį darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
S kad visi žmonės bűtų apsaugoti įjungus elektros lanką
3.
Darbo vieta:
S turi būti pritaikyta darbui
S joje negali būti skersvėjo
4.
Asmeninės saugos priemonės
S Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz., apsauginius
akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines. Pastaba! Keisdami vielą
nenaudokite apsauginių pirštinių.
S Nedėvėkite laisvų aksesuarų, pavyzdžiui, šaliko, apyrankių, žiedų ir pan., kurie gali užkliűti ar
užsidegti.
5.
Bendrosios atsargumo priemonės
S Įsitikinkite, ar grįžtamasis kabelis saugiai prijungtas.
S Su aukštos įtampos įranga dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
S Tinkama gaisro gesinimo įranga turi bűti aiškiai pažymėta ir lengvai pasiekiama.
S Darbo metu negalima tepti įrenginio ar atlikti jo techninio patikrinimo.
DĖMESIO!
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti,
perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsidėmėkite
pateiktus nurodymus.
-4dsb5d1qa
LT
ĮSPĖJIMAS
Virindami ir pjaustydami elektros lanku galite susižaloti pats ir sužeisti kitus. Suvirinimo metu laikykitės atsargumo priemonių paprašykite savo darbdavio, kad jis supažindintų jus su saugos tai-sykl­
ėmis, pagrįstomis gamintojo informacija apie galimą riziką.
ELEKTROS SMŪGIS - galite žūti.
S
Instaliuokite ir įžeminkite suvirinimo įrenginį laikydamiesi galiojančių normų.
S
Nelieskite veikiančių elektros sistemos dalių ar elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis ar drabužiais.
S
Pasirūpinkite izoliacija nuo žemės ir apdorojamo objekto.
S
Įsitikinkite, ar tvirtai ir saugiai stovite.
DŪMAI IR DUJOS gali pakenkti sveikatai.
S
Patraukite galvą iš dūmų juostos.
S
Naudokite ventiliatorių, elektros lanko ilgintuvą arba ir viena, ir kita - taip dūmai ir dujos nepateks į jūsų
kvėpavimo takus ir nepasklis po visą teritoriją.
LEKTROS LANKO SPINDULIAI - gali pažeisti regą ir nudeginti odą.
S
Saugokite savo akis ir kūną. Naudokite tinkamą suvirintojo kaukę ir filtruojamąjį lęšį bei dėvėkite apsauginius drabužius.
S
Apsaugokite šalia stovinčius žmones tinkamomis kaukėmis arba užuolaida.
GAISRO PAVOJUS
S
Kibirkštys (purslai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių medžiagų.
TRIUKŠMAS - per didelis triukšmas gali pakenkti klausai.
S
Saugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos priemones.
S
Įspėkite šalia stovinčius žmones apie galimą pavojų.
GEDIMAS - kreipkitės į ekspertą pagalbos įvykio vietoje.
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir
įsidėmėkite pateiktus nurodymus.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinimui elektros lanku.
DĖMESIO!
„Class A" tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose patalpose, kur
elektros srovė tiekiama viešaisiais žemos įtampos elektros tinklais. Gali
kilti sunkumų tokiose patalpose nustatant elektromagnetinę „class A"
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir spinduliuojamų
trukdžių.
ESAB gali pateikti jums visas reikalingas suvirinimo apsaugas ir priedus.
Nemeskite elektros prietaisų į buitinių atliekų konteinerį!
Remiantis 2002/96/EB Europos direktyva dél elektroninių ir elektrinių irenginių atliekų
ir atsižvelgiant į su šia direktyva susijusius nacionalinius įstatymus, nebetinkami
naudoti elektros prietaisai turi būti surenkami atskirai ir turi būti atiduoti perdirbti
aplinkai nekenksmingu būdu. Kaip įrangos savininkas jūs turite gauti informaciją dėl
patvirtinto sistemų surinkimo iš savo vietos atstovo.
Laikydamiesi šioje Europos direktyvoje pateiktų rekomendacijų, jūs užtikrinsite saugią
aplinką ir apsaugosite savo sveikatą.
-5dsb5d1qa
LT
2
ĮŽANGA
PRH 3-12 yra uždaras vamzdžių suvirinimo prietaisas, skirtas virinti vamzdžių jungtis
TIG būdu.
Uždaras čia reiškia, kad vamzdžio jungtis suvirinimo metu yra apsuptas uždaros
kameros, kurioje dujų skydas apsaugo volframo elektrodą, suvirinimo jungtį ir vamzdį
nuo oksidacijos.
Vamzdžių suvirinimo įrankis yra priveržiamas prie vamzdžio jungties naudojant
suvirinimo galvutės kasetę A arba suvirinimo galvutės kasetę B.
Suvirinimo galvutės kasetė MF – tai yra kasetė, pagaminta atitinkamam vamzdžio
dydžiui.
Kai norite virinti kitokio dydžio vamzdį, reikia pakeisti visą kasetę.
Suvirinimo galvutės kasetė C – tai kasetė su spaustuvo suveržimo žiedais.
Kai norite virinti kitokio dydžio vamzdį, reikia pakeisti spaustuvo suvirinimo žiedus.
2.1
Pagrindiniai komponentai
1. Suvirinimo galvutė
2. Indikacinė lemputė
3. Sparnuotieji varžtai
4. Rankena
Pagrindinių komponentų aprašymas
pateiktas 7.
-6dsb5d1qa
LT
2.2
Pagrindinių komponentų aprašymas
2.2.1
Suvirinimo galvutė
1. Rotorius
2. Elektrodas
3. Kasetė MF
4. Kasetė C
5. Spaustuvo suveržimo žiedai
6. Fiksuojamieji varžtai
Rotorius
Rotoriuje įrengti kanalai, skirti suvirinimo dujoms nuvesti į suvirinimo kamerą.
Suvirinimo metu rotorius yra varomas aplink apdorojamą detalę iš anksto nustatytu,
kontroliuojamu greičiu.
Elektrodas
Rotorius perkelia elektrodą. Taip pat žr. psl. 9.
Kasetė MF
Naudojant kasetę MF vamzdžių suvirinimo įrankis yra priveržiamas prie vamzdžio
jungties.
Apdirbama detalė užfiksuojama darbinėje padėtyje uždarant viršutines kasetės dalis
ir priveržiant jas fiksuojamaisiais varžtais (6).
Kasetė C
Kasetė C veikia kaip spaustuvo suvirinimo žiedų laikiklis (5).
Apdirbamos detalės užfiksuojamos darbinėje padėtyje uždarant viršutines kasetės
dalis ir priveržiant jas fiksuojamaisiais varžtais (6).
2.2.2
Indikacinė lemputė
Šviečia, kai elektrodas nėra pradinėje padėtyje.
2.2.3
Sparnuotieji varžtai
Sparnuotaisiais varžtais suvirinimo galvutės kasetė pritvirtinama reikiamoje padėtyje.
2.2.4
Rankena
Skirta suvirinimo prietaisui laikyti.
Suvirinimo galvutei laikyti taip pat gali būti naudojami griebtuvai. Siekiant išvengti
pažeidimo, tai turi būti daroma atsargiai, suspaudžiant apatinę suvirinimo galvutės
korpuso dalį.
-7dsb5d1qa
LT
3
TECHNINIAI DUOMENYS
PRH 3-12
Maks. suvirinimo nuolatine srove
stiprumas, esant 100 % našumo ciklo:
Maks. suvirinimo impulsine srove
stiprumas:
Išorinis vamzdžio skersmuo:
maks.
min.
Svoris:
Elektrodo skersmuo:
Elektrodo reguliavimo ilgis:
Rotoriaus sukamoji pavara, galingumas,
maks.:
Rotoriaus sukamoji pavara, vardinė
įtampa:
Rotoriaus greitis:
maks.
min.
Valdymo būdas
Dujų tėkmė:
Aušinamasis skystis:
Cirkuliacija
Slėgis, maks.:
Aušinimo skysčio kiekis:
Suvirinimo galvutės - korpuso
temperatūra, maks.
Darbo temperatūra
Pervežimo temperatūra
3.1
15 A
40 A
12,7 mm
3 mm
7 kg
1,0 mm
2 mm
4W
24 V nuol. sr.
12,6 aps./min.
0,65 aps./min.
Greičio valdymas impulsiniu keitikliu
4–5 l/min.
(stipresnė dujų tėkmė gali pažeisti suvirinimo galvutę).
50 proc. vandens / 50 proc. monoetilenglikolio.
turi būti užtikrinta iš išorės
3,5 bar
0,25 l
50 ° C
N.B. Jei viršijama leistina korpuso temperatūra, šiai
suvirinimo galvutei turi būti pridėtos darbo pertraukos.
nuo -10 iki +40° C
Nuo -20 iki +55° C
Skleidžiamo triukšmo lygis
Sistemos skleidžiamo triukšmo lygis yra žemesnis kaip 70 dB (A), kai veikia
aušinimo skysčio cirkuliacija. Matavimas atliekamas 1 m atstumu, 1,6 m aukštyje.
-8dsb5d1qa
LT
3.2
Elektrodai
Elektrodo pagrindui naudojama medžiaga yra volframas. Siekiant optimizuoti
naudojimo laiką, rekomenduojame elektrodo medžiagą, kurios
sudėtyje yra 2–4 % torio. Pastaba: konkrečiais taikymo atvejai gali tekti naudoti
skirtingas elektrodo medžiagas.
Lanko ilgis (atstu­
mas)
min.
maks.
0,8 mm
1,0 mm
Elektrodo ilgis:
Dėl elektrodo ilgio nustatymo žr. 13
Galiuko kampas:
30°
rekomenduojame nulaužti galiuką po šlifavimo (žr.
eskizą)
Kaip paruošti galiuką: išskirtinai tik šlifuojant
Nurodymas dėl
šlifavimo:
tik išilgai
Rekomenduojamas
įrankis:
„ESAB G-Tech Handy“ arba „G-Tech“
4
ĮRENGIMAS
Instaliuoti turi kvalifikuotas specialistas.
ĮSPĖJIMAS!
Besisukančios detalės gali sužaloti, todėl būkite atidūs.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonėje. Naudojant šį gaminį namuose, jis gali sukelti
radijo trikdžių. Naudotojas prisiima atsakomybę už tinkamų atsargumo priemonių
taikymą.
4.1
Reikalavimai darbo vietai
Padėkite vamzdžių virinimo prietaisą nuo oro sąlygų apsaugotoje vietoje.
Nepamirškite, kad santykinė drėgmė įrengimo vietoje ribojama iki 90 %.
Aplinkos temperatūra:
S
Min.
S
Maks. + 25° C (aukštesnėje temperatūroje našumo ciklai turi būti sumažinti)
- 10° C
-9dsb5d1qa
LT
Santykinė drėgmė:
S
Maks. 90 %
4.2
Sistemos saugojimas
Jei vamzdžių virinimo prietaisas bus nenaudojamas ilgą laiką, nuimkite ir įdėkite į
dėžę, kurioje jis buvo pateiktas.
Įsitikinkite, kad sandėliuojant neatsiras koroziją sukeliančios sąlygos.
Tokiais atvejais rekomenduojame pristatymo dėžės viduje naudoti drėgmę
sugeriančią medžiagą.
Prieš sandėliuojant rekomenduojame atlikti šias procedūras:
S
Suvirinimo galvutės valymas
S
Pašalinkite visas aušinamąsias medžiagas.
DĖMESIO!
Žarnos sprogimo pavojus! Niekada nedidinkite slėgio aušinamojo skysčio žarnose iki
didesnio kaip 3,5 bar!
Suslėgtu oru išpūskite visą aušinamąjį medžiagą, esančią sistemos viduje, į
konteinerį.
DĖMESIO!
Su aušinamuoju skysčiu reikia elgtis kaip su cheminėmis atliekomis.
4.3
Sujungimai
Elektrinis įžeminimas
Suvirinimo galios tiekimas į suvirinimo galvutę užtikrinamas naudojant kabelių
paketą. Apdorojamos detalės kontaktas su žeme automatiškai užtikrinamas per
žiedus.
Nepamirškite, kad dėl nešvarumų ar nelaidžių laikančių elementų gali būti prarastas
kontaktas ir sutrikti veikimas.
4.4
Spaustuvo suveržimo žiedai (kasetė C)
Žiedų uždėjimas
S
Atlaisvinkite fiksuojamuosius varžtus (1).
S
Atidarykite viršutines kasetės dalis (2).
S
Uždėkite žiedus (3). Žr. psl. 12.
S
Priveržkite varžtus (4), kuriais pritvirtinami žiedai (3).
- 10 dsb5d1qa
LT
Žiedų nuėmimas
S
Atlaisvinkite fiksuojamuosius varžtus (1).
S
Atidarykite viršutines kasetės dalis (2).
S
Ištraukite varžtus (4).
S
Nuimkite žiedus (3).
5
VEIKIMAS
Bendruosius nurodymus dėl saugos dirbant su įrenginiu rasite puslapyje 4.
Įdėmiai perskaitykite juos prieš pradėdami naudoti įrenginį!
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgis!
Dirbdami nelieskite apdorojamos detalės ar suvirinimo galvutės!
ĮSPĖJIMAS!
Virinant įrankis gali būti labai karštas. Būkite itin atidūs!
DĖMESIO!
Jei norite išvengti suvirinimo įrenginio gedimų, prieš pradėdami virinti patikrinkite, ar
grįžtamasis kabelis prijungtas prie apdorojamo objekto ir ar volframo elektrodas yra
starto pozicijoje.
- 11 dsb5d1qa
LT
5.1
Įrangos funkcijos
5.1.1
Rotorius
Rotoriaus rate esanti anga (1) leidžia nustatyti suvirinimo
galvutę suvirinimo padėtyje ir po to ją išimti.
Pastaba: norint uždėti ir nuimti suvirinimo galvutę,
rotorius turi būti padėtyje „HOME“ (žr.
programavimo vadovą).
5.1.2
Fiksuojamieji varžtai
Norint atidaryti suvirinimo galvutės kasetę
(3) reikia atlaisvinti fiksuojamuosius varžtus
(2).
Atidarius viršutines kasetės (3) dalis,
vamzdžių virinimo prietaisą galima išimti iš
apdirbamos detalės
Pastaba: prieš atidarant fiksuojamuosius
varžtus vamzdžių virinimo prietaisas turi
būti pritvirtintas (2).
Fiksuojamųjų varžtų reguliavimas
Jei sutvirtinimas tarp apdirbamos detalės ir suvirinimo galvutės yra nepakankamai
tvirtas, vamzdis gali būti už paklaidos ribų. Tačiau taip pat gali būti netinkamas
fiksuojamųjų varžtų, kuriuos galima reguliuoti, sureguliavimas arba "susidėvėjimas".
Pastaba: fiksuojamieji varžtai turi būti veržiami tik rankiniu būdu.
5.1.3
Spaustuvo suveržimo žiedai suvirinimo galvutės kasetei C
Kiekvienam vamzdžių skersmeniui yra atskiras žiedų
komplektas (4).
Kiekvieną žiedų komplektą sudaro 4 dalys.
- 12 dsb5d1qa
LT
5.1.4
Elektrodai
Elektrodo priveržimo varžtas
Šiuo varžtu (1) elektrodas priveržiamas, po to, kai jis įkišamas į vieną iš elektrodo
laikiklio skylių.
Atkreipkite dėmesį, kad 1,0 mm elektrodams yra skirtos dvi padėtys.
Elektrodo ilgis
Reikiamas elektrodo ilgis gali būti apskaičiuotas jau įstačius vamzdį.
Atminkite, kad elektrodas niekada neturi siekti pavaros žiedo srities.
Jei elektrodas per ilgas, jis turi būti nupjautas.
Dėl tinkamo elektrodo paruošimo skaitykite 9 psl.
Lanko ilgio reguliavimas
Naudingą lanko ilgį galima nustatyti pagal tokius parametrus, kaip vamzdžio sienelės
storis, vamzdžio ir elektrodo skersmuo.
Lanko ilgis nustatomas reguliuojant elektrodo padėtį.
Elektrodo pakeitimas
Paruošę ilgį, įstumkite elektrodą į angą ir priveržkite naudodami elektrodo priveržimo
varžtą (1) ties rotoriumi (2).
Norėdami elektrodą išimti, atlaisvinkite priveržimo varžtą (1) ir ištraukite elektrodą iš
rotoriaus (2).
- 13 dsb5d1qa
LT
5.2
Vamzdžių suvirinimo prietaiso pritvirtinimas
1. Patikrinkite, ar suvirinimo vieta paruošta pritaikant apkrovoms.
Jeigu reikia, pareguliuokite.
2. Patikrinkite, ar suvirinimo procedūra yra nustatyta arba pasirinkta.
3. Patikrinkite, ar rotorius (1) yra pirminėje padėtyje.
Jei ne, pajudinkite jį.
4. Įdėkite spaustuvo suveržimo žiedus (2), (tik kai naudojama kasetė C).
5. Uždėkite suvirinimo galvutę ant apdorojamos detalės
6. Įsitikinkite, ar elektrodas yra tiksliai prie suvirinimo siūlės
7. Uždarykite ir priveržkite viršutinę kasetės dalį (3a).
8. Patikrinkite, ar lanko ilgis buvo nustatytas tinkamai.
Sureguliuokite elektrodą laikydamiesi 13 psl. pateikiamų instrukcijų.
9. Įsitikinkite, ar suvirinimo prietaisas tvirtai suveržtas, priešingu atveju jis gali
išslysti.
10. Nustatykite priešpriešinę vamzdžio dalį į reikiamą padėtį ir užveržkite viršutinę
kasetės dalį (3b).
DĖMESIO!
Per didelio slėgio pavojus! Naudodami stiprinamąją jungtį įsitikinkite, ar vamzdyje
negali pakilti slėgis.
11. Patikrinkite, ar paruoštos pagrindinės dujos.
- 14 dsb5d1qa
LT
5.3
Suvirinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojinga sveikatai! Nekvėpuokite suvirinimo garais!
S
Suvirinimo programos pradžią suaktyvina suvirinimo prietaisas arba
programavimo įrenginys.
S
Į suvirinamą vietą žiūrėkite iš kiek įmanoma didesnio atstumo.
S
Baigus virinti, vamzdžių suvirinimo prietaisas automatiškai grįžta į padėtį
„HOME“.
Jei kas nors vyksta neteisingai, suvirinimas sustabdomas suvirinimo prietaisu
arba naudojant programavimo įrenginį.
5.4
Vamzdžių suvirinimo prietaiso nuėmimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus nusideginti į apdorojamą detalę ir suvirinimo galvutės virinimo sritį!
Pastaba: prieš nuimdami, įsitikinkite, ar vamzdžių virinimo prietaisas atvėso.
S
Pasibaigus suvirinimo programai, patikrinkite, ar rotorius (1) yra padėtyje
„HOME“.
Jei ne, perkelkite rotorių į padėtį „HOME“ (žr. programavimo vadovą).
S
Patikrinkite, ar praėjo nustatytas laikas po dujų pašalinimo.
S
Atlaisvinkite fiksuojamuosius varžtus (2).
S Atidarykite viršutines kasetės dalis (3).
Dabar vamzdžių suvirinimo prietaisą galima nuimti.
- 15 dsb5d1qa
LT
6
PRIEŽIŪRA
Nuolatinė techninė priežiūra būtina siekiant, kad įrenginys dirbtų saugiai ir patikimai.
DĖMESIO!
Jei klientas garantiniu laikotarpiu pats bando taisyti gaminio gedimus, tiekėjo suteikta
garantija netaikoma.
Niekada nenaudokite tepalų!
Naudojant tepalus garantija netenka galios.
Garantija taip pat netaikoma pažeidimams dėl dalelių pavaroje!
6.1
S
Kas 10 suvirinimo siūlių
Pakeiskite arba nušlifuokite elektrodą.
6.2
S
Kasdien
Patikrinkite kontaktinį rotoriaus paviršių, jei reikia, nuvalykite raudonuoju
„Scotchbrite“.
6.3
S
Kas savaitę
Patikrinkite, ar visi varžtai yra tvirtai prisukti.
7
TRIKČIŲ SEKIMAS
Įvykus rimtai trikčiai, kreipkitės į artimiausią ESAB prekybininką arba ESAB įgaliotą
techninės priežiūros skyrių.
1.
Simptomas
Priveržus suvirinimo galvutė yra pritvirtinta prie vamzdžio
netinkamoje pozicijoje:
1.1
priežastis
Netinkama vamzdžio paklaida
Veiksmas
Naudokite tinkamus žiedus;
1.2
priežastis
Fiksuojamieji varžtai yra laisvi
Veiksmas
Priveržkite fiksuojamuosius varžtus
2.
Simptomas
Lankas neįkaista:
2.1
priežastis
Blogas kontaktas tarp žiedo ir vamzdžio arba jo nėra
Veiksmas
Nuvalykite paviršių ir (arba) pašalinkite izoliuojančius sluoksnius
- 16 dsb5d1qa
LT
2.2
priežastis
Nėra suvirinimo dujų
Veiksmas
Patikrinkite dujų tiekimą
2.3
priežastis
Elektrodo anga per aukštai
Veiksmas
Sureguliuokite
2.4
priežastis
Elektrodo galiukas susidėvėjęs
Veiksmas
Nušlifuokite elektrodą
2.5
priežastis
Blogas kontaktas tarp rotoriaus ir elektrodo
Veiksmas
Nuvalykite
2.6
priežastis
Pertrauktas kabelis
Veiksmas
Pakeiskite
2.7
priežastis
Aušinimo skysčio laidumas per didelis.
Veiksmas
Pakeiskite neveiksmingą aušinimo skystį!
3.
Simptomas
Lankas yra traukiamas į šoną:
3.1
priežastis
Elektrodo galiukas susidėvėjęs
Veiksmas
Nušlifuokite elektrodą
3.2
priežastis
Elektrodas yra įžemintas netinkamai
Veiksmas
Nušlifuokite elektrodą
3.3
priežastis
Bloga elektrodo kokybė
Veiksmas
Pakeiskite elektrodą
4.
Simptomas
Lankas įkaitina prie suvirinimo galvutės esančias dalis:
(tai gali sukelti didelius suvirinimo galvutės pažeidimus)
4.1
priežastis
Blogas elektrodas
Veiksmas
Pakeiskite
4.2
priežastis
Elektrodo anga per aukštai
Veiksmas
Sureguliuokite
- 17 dsb5d1qa
LT
4.3
priežastis
Suvirinimo kamera užsiteršusi
Veiksmas
Nuvalykite
4.4
priežastis
Per trumpas laikas, nustatytas prieš dujų pašalinimą
Veiksmas
Padidinkite
4.5
priežastis
Nėra elektrodo
Veiksmas
Surinkite elektrodą
4.6
priežastis
Per stipri dujų tėkmė
Veiksmas
Sureguliuokite dujų tėkmę iki 4–5 l/min.
5.
Simptomas
Rotorius nepradeda suktis:
5.1
priežastis
Dalelės pavaroje
Veiksmas
Nuimkite ir išvalykite
5.2
priežastis
Sugedęs elektros ryšys
Veiksmas
Patikrinkite kištuką, kabelį, elektros tiekimą
6.
Simptomas
Suvirinimo galvutės negalima nuimti nuo vamzdžio:
6.1
priežastis
Nepasiekta atidarymo padėtis
Veiksmas
Perkelkite ties padėtimi HOME
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
PRH 3-12 sukurtas ir išbandytas pagal tarptautinius ir Europos standartus EN
60204-1 / 12100-2 ir EN 60974-10. Priežiūros arba remonto darbus atlikęs aptarnavimo
skyrius privalo uľtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Remontuoti ir prižiūrėti elektros sistemą turi įgaliotas ESAB techninės priežiūros
specialistas.Naudokite tik originalias atsargines ir keičiamąsias ESAB detales.
Atsargines detales galite užsakyti iš savo artimiausio ESAB platintojo, žr. šios pu-bli­
kacijos paskutinį puslapį.
- 18 dsb5d1qa
Brģžinys su nuodytais matmenimis
A21 PRH 3-12
*
Width with collets C: 31 mm
Width without collets: 12,7 mm
- 19 dsb5m
Edition 100317
PRH 3-12
Užsakymo numeris
Ordering no.
Denomination
Type
0444 300 880 Tube welding tool
PRH 3-12, A21
0444 292 990 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 20 dsb5o
Edition 100317
PRH 3-12
Priedai
Collets + Cartridge
PRH 3-12
Cartridges
Cartridge C
0444310880
Cartridge MF 6.0 mm
0444310881
Cartridge MF 6.35 mm
0444310882
Cartridge MF 8.0 mm
0444310883
Cartridge MF 9.53 mm
0444310884
Cartridge MF 10.0 mm
0444310885
Cartridge MF 12.0 mm
0444310886
Cartridge MF 12.7 mm
0444310887
Collets for cartridge C, one set, four halves
Collets C blanks
0444311001
Collets C 6.0 mm
0444311002
Collets C 6.35 mm
0444311003
Collets C 8.0 mm
0444311004
Collets C 9.53 mm
0444311005
Collets C 10.0 mm
0444311006
Collets C 12.0 mm
0444311007
Collets C 12.7 mm
0444311008
- 21 dsb5a
Edition 100317
PRH 3-12
Coolant
PRH 3-12
Coolant 50% water and 50% ready mixed
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
- 22 dsb5a
Edition 100317
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 23 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising