ESAB | PRH 3-12 A21 PRH 3-12 | Instruction manual | ESAB PRH 3-12 A21 PRH 3-12 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB PRH 3-12 A21 PRH 3-12 Lietotāja rokasgrāmata
LV
A21
PRH 3-12
Lietošanas pamācība
0444 292 101 LV 100317
Valid for serial no. 306-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Machinery Directive 2006/42/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Maskindirektivet 2006/42/EG, enligt EMC−Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Tube welding tool
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
PRH 3 − 12, from Serial number 306 xxx xxxx (2003 week 06)
PRH Tube welding tool is a member of the ESAB product family A21
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60204−1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Party 1: General requirements
EN 12100−2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles
EN 60974−10 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use; Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010−03−08
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
1 DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Galvenie komponenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Galveno komponentu apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1
Metināšanas galviņa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2
Indikators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3
Spārnskrūves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4
Rokturis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
7
7
3 TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
3.2
Radītais trokšņu līmenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
4 UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1
4.2
4.3
4.4
Prasības ekspluatācijas vietai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistēmas uzglabāšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Savienojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spriegojuma spīles ietvari (kasetne C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
5 DARBĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1 Aprīkojuma funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Rotors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Noslēgskrūves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Spriegojuma spīles ietvari metināšanas galviņas kasetnei C . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Elektrodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Cauruļu metināšanas instrumenta piestiprināšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Metināšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Cauruļu metināšanas instrumenta noņemšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
12
13
14
14
6 APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1
6.2
6.3
Pēc katras desmitās metināšanas šuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikdienas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik nedēļas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
7 KĻŪMJU MEKLĒŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RASĒJUMI AR IZMĒRIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
18
PASŪTĪŠANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
TOCl
-3-
LV
1
DROŠĪBA
ESAB metināšanas iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts tas, ka visi, kas strādā
ar iekārtu vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa metināšanas iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas
attiecas uz darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina metināšanas iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var
savainoties un iekārta var tikt sabojāta.
1.
Visiem, kas lieto metināšanas iekārtu, jāpārzina:
S tās darbība
S kur atrodas avārijas slēdži
S tās funkcijas
S attiecīgie drošības pasākumi
S metināšana
2.
Operatoram jānodrošina, lai:
S neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā.
S neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks
3.
Darba vietā:
S jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem
S nedrīkst būt caurvējš
4.
Individuālās aizsardzības līdzekļi
S Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, tādus kā aizsargbrilles, ugunsdrošu apģērbu,
aizsargcimdus. Ievērojiet! Nelietojiet drošības cimdus, kad maināt stiepli.
S Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt., kas
var aizķerties vai radīt apdegumus.
5.
Parastie drošības pasākumi
S Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši.
S Strādāt ar augstsprieguma iekārtu drīkst tikai kvalificēts elektriķis.
S Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu.
S Iekārtas eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt tās darbības laikā.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni
izlasiet lietošanas pamācību.
-4dsb5d1la
LV
BRĪDINĀJUMS
Metinot un griežot ar elektrisko loku, var savainot sevi un citus. Metinot ieverojiet drošības
pasākumus. Lai darba devejs jūsd iepazīstina ar drošības praksi kas pamatojas uz ražotāja
norādīajiem bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
S
Uzstādiet un iezemējiet metināšanas agregātu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
S
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu, slapjiem cimdiem vai slapju
apģērbu.
S
Esiet izolēts no zemes un apstrādājamā materiāla.
S
Strādājiet drošā pozā.
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
S
Neturiet galvu dūmos.
S
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie
loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu.
S
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas un lietojiet aizsargājošu
apģērbu.
S
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem.
UGUNSBĪSTAMĪBA
S
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
S
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
S
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet liet ošanas pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
Šis ražojums paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
UZMANĪBU!
“Class A" iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās mājās, kurās
elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot publisko zemsprieguma
elektrotīklu. Šādās vietās var būt grūtības nodrošināt “Class A“ iekārtu
elektromagnētisko saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma
izraisītos traucējumus.
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un
metināšanai.
Nelikvidējiet elektroiekārtas kopā ar parastajiem atkritumiem!
Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes DirektĪvu 2002/96/EK par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un izpildot to saskaņā ar valsts tiesību
aktiem, elektroiekārtas, kuru kalpošanas laiks ir beidzies, jāsavāc atsevišķi un
jānodod videi nekaītigā atkritumu pārstrādes uzņēmumā. Kā šo iekārtu īpašniekam,
jums jāiegūst informācija par sertificētām atkritumu savēkšanas sistāmām no mūsu
vietējā pārstāvja.
Ieviešot šo Eiropas Padomes direktīvu, jūs uzlabosiet vidi un cilvēku veselību!
-5dsb5d1la
LV
2
IEVADS
PRH 3-12 ir aptverošs cauruļu metināšanas instruments, kas paredzēts cauruļu
salaidumu TIG metināšanai.
Apzīmējums aptverošs nozīmē, ka cauruļu salaidumu metināšanas laikā aptver
noslēgta kamera, kurā ekranējoša inertā gāze aizsargā volframa elektrodu,
metinājuma šuvi un cauruli no oksidācijas.
Cauruļu metināšanas instruments tiek piestiprināts pie caurules salaiduma,
izmantojot metināšanas galviņas kasetni A un metināšanas galviņas kasetni B.
Metināšanas galviņas kasetne MF ir kasetne, kas izgatavota konkrētam caurules
izmēram.
Ja vēlaties metināt citu caurules izmēru, jānomaina visa kasetne.
Metināšanas galviņas kasetne C ir kasetne ar spriegojuma spīles ietvariem.
Ja vēlaties metināt citu caurules izmēru, jānomaina spriegojuma spīles ietvari.
2.1
Galvenie komponenti
1. Metināšanas galviņa
2. Indikators
3. Spārnskrūves
4. Rokturis
Aprakstu par galvenajiem komponentiem
skatiet 7. lpp.
-6dsb5d1la
LV
2.2
Galveno komponentu apraksts
2.2.1
Metināšanas galviņa
1. Rotors
2. Elektrods
3. Kasetne MF
4. Kasetne C
5. Spriegojuma spīles ietvari
6. Noslēgskrūves
Rotors
Rotoram ir kanāli, pa kuriem metināšanas gāzi ievada metināšanas kamerā.
Metināšanas laikā rotors tiek virzīts ap sagatavi ar iepriekš izvēlētu, kontrolētu
ātrumu.
Elektrods
Rotors vada elektrodu. Skatiet arī 9. lpp.
Kasetne MF
Izmantojot kasetni MF, cauruļu metināšanas instruments tiek piestiprināts uz
caurules salaiduma.
Sagatave tiek fiksēta darba pozīcijā, aizverot kasetnes augšējās daļas un pievelkot
tās ar noslēgskrūvēm (6).
Kasetne C
Kasetne C funkcionē kā spriegojuma spīles ietvaru (5) turētājs.
Sagataves tiek fiksētas darba pozīcijā, aizverot kasetnes augšējās daļas un
pievelkot tās ar noslēgskrūvēm (6).
2.2.2
Indikators
Tiek izgaismots, ja elektrods nav sākuma pozīcijā.
2.2.3
Spārnskrūves
Izmantojot spārnskrūves, metināšanas galviņas kasetne tiek fiksēta pozīcijā.
2.2.4
Rokturis
Metināšanas instrumenta turēšanai.
Metināšanas galviņas turēšanai var izmantot arī skrūvspīles. Lai neradītu bojājumus,
tas jādara uzmanīgi, satverot tikai apakšējo metināšanas galviņas daļu.
-7dsb5d1la
LV
3
TEHNISKIE DATI
PRH 3-12
Maksimālā nepārtrauktas metināšanas
strāva 100% darba ciklā:
Maksimālā impulsu metināšanas strāva:
Caurules ārējais diametrs:
maks.
min.
Svars:
Elektroda diametrs:
Elektroda uzstādīšanas garums:
Rotora griešanās, maks. jauda:
Rotora griešanās, nominālais
spriegums:
Rotora ātrums:
maks.
min.
Kontroles veids
Gāzes plūsma:
Dzesēšanas šķidrums:
Cirkulācija
Spiediens, maks.:
Dzesēšanas šķidruma saturs:
Metināšanas galviņas apvalka
temperatūra, maks.
Darba temperatūra
Pārvietošanas temperatūra
3.1
15 A
40 A
12,7 mm
3 mm
7 kg
1,0 mm
2 mm
4W
24 VDC
12,6 apgr./min
0,65 apgr./min
Ātruma kontrole, izmantojot impulsu devējus
4 -5 l/min (lielāka gāzes plūsma var sabojāt
metināšanas galviņu.)
50% ūdens/ 50% monoetilēnglikols.
Jānodrošina ārēji
3,5 bāri
0,25 l
50 ° C Ievērojiet! Ja tiek pārsniegts pieļaujamais
apvalka temperatūras līmenis, šai metināšanas
galviņai ir jāpievieno darbības pārtraucēji.
-10 līdz +40° C
-20 līdz +55 °C
Radītais trokšņu līmenis
Dzesēšanas šķidruma cirkulācijas laikā trokšņu līmenis ir zem 70 dB (A). Mērījumā
tiek pieņemts 1 m attālums un 1,6 m augstums.
-8dsb5d1la
LV
3.2
Elektrodi
Kā elektrodu pamatmateriāls tiek izmantots volframs. Lai optimizētu lietošanas laiku,
ieteicams izmantot tādu elektrodu materiālu, kura sastāvā ir 2-4%
torija. Ievērojiet! Noteiktiem pielietojumiem var būt nepieciešami dažādi elektrodu
materiāli.
Loka garums
(atstatums)
min.
maks.
0,8 mm
1,0 mm
Elektroda garums:
Lai noteiktu elektroda garumu, skatiet sadaļu 12.
Gala leņķis:
30°
Iesakām galu pēc noslīpēšanas nolauzt (skatiet
zīmējumu)
Kā izveidot galu:
tikai noslīpējot
Slīpēšanas virziens:
tikai gareniski
Ieteicamais
instruments:
ESAB G-Tech Handy vai G-Tech
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic aroda speciālistam.
BRĪDINĀJUMS!
Rotējošās daļas var radīt savainojumu, esiet ļoti
piesardzīgi.
UZMANĪBU!
Šo ražojumu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis ražojums var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic pienācīgi drošības pasākumi.
4.1
Prasības ekspluatācijas vietai
Novietojiet cauruļu metināšanas instrumentu no atmosfēras apstākļiem pasargātā
vietā.
Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas vietai noteikto relatīvā mitruma ierobežojumu - 90%.
Vides temperatūra:
S Min.
- 10 ° C
S Maks. + 25 ° C (augstākas temperatūras gadījumā darba cikli ir jāsaīsina)
Relatīvais mitrums:
S
Maks. 90%
-9dsb5d1la
LV
4.2
Sistēmas uzglabāšana
Ja cauruļu metināšanas instruments netiek ilgu laiku izmantots, noņemiet to un
ievietojiet transportēšanas kastē.
Pārliecinieties, lai glabāšanas laikā nevarētu rasties korozijai labvēlīgi apstākļi.
Šādos gadījumos transportēšanas kastes iekšpusē ieteicams izmantot mitrumu
absorbējošu materiālu.
Pirms uzglabāšanas ieteicams veikt šādas darbības:
S
Notīrīt metināšanas galviņu.
S
Izliet visu dzesēšanas šķidrumu.
UZMANĪBU!
Šļūtenes pārplīšanas risks! Nekad neizmantojiet dzesēšanas caurules zem spiediena, kas
lielāks par 3,5 bāriem!
Izmantojot saspiesta gaisa plūsmu, izpūtiet visu dzesēšanas šķidrumu no sistēmas
citā tvertnē.
UZMANĪBU!
Ar dzesēšanas šķidrumu jārīkojas tāpat kā ar ķīmiskajiem atkritumiem.
4.3
Savienojumi
Elektriskā zemējuma savienojums
Metināšanas enerģijas piegādi uz metināšanas galviņu nodrošina kabeļu komplekts.
Sagataves zemējuma saskare notiek automātiski, izmantojot ietvarus.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka netīrumi un nevadoši atbalsta priekšmeti var būt darbības
problēmu cēlonis, izraisot kontakta zaudēšanu.
- 10 dsb5d1la
LV
4.4
Spriegojuma spīles ietvari (kasetne C)
Ietvaru pievienošana
S
Atslābiniet noslēgskrūves (1).
S
Atveriet kasetnes augšējās daļas (2).
S
Uzstādiet ietvarus (3). Skatiet 12. lpp.
S
Pievelciet skrūves (4), kas fiksē ietvarus (3).
Ietvaru noņemšana
S
Atslābiniet noslēgskrūves (1).
S
Atveriet kasetnes augšējās daļas (2).
S
Atskrūvējiet skrūves (4).
S
Noņemiet ietvarus (3).
5
DARBĪBA
Vispārīgus drošības noteikumus par darbu ar iekārtu sk.4. lpp. Pirms sākat
lietot iekārtu, izlasiet tos pilnībā!
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoks!
Ekspluatācijas laikā nepieskarieties sagatavei vai metināšanas galviņai!
BRĪDINĀJUMS!
Metināšanas laikā instruments var būt ļoti karsts. Tāpēc esiet ļoti piesardzīgi!
UZMANĪBU!
Lai nesabojātu metināšanas instrumentu, pirms metināšanas sākuma pārbaudiet, vai
atpakaļstrāvas kabelis ir savienots ar metināmo materiālu un vai volframa elektrods
atrodas sākuma stāvoklī.
- 11 dsb5d1la
LV
5.1
Aprīkojuma funkcijas
5.1.1
Rotors
Atvērums rotora aplocē (1) aplocē ļauj novietot metināšanas
galviņu metināšanas pozīcijā un pēc tam to noņemt.
Ievērojiet! Lai novietotu un noņemtu metināšanas
galviņu, rotoram jābūt SĀKUMA pozīcijā (skatiet
programmēšanas rokasgrāmatu).
5.1.2
Noslēgskrūves
Lai atvērtu metināšanas galviņas kasetni
(3) jāatbrīvo noslēgskrūves (2).
Kad kasetnes (3) augšējās daļas ir
atvērtas, cauruļu metināšanas instrumentu
var noņemt no sagataves
Ievērojiet!Cauruļu metināšanas
instruments ir jānostiprina pirms
noslēgskrūvju (2) atskrūvēšanas.
Noslēgskrūvju noregulēšana
Ja saskare starp sagatavi un metināšanas galviņu nav pietiekami cieša, caurule var
būt ārpus pielaides diapazona. Tomēr iespējams, ka var būt nepareizi fiksētas vai
nolietotas noslēgskrūves, kas ir regulējamas.
Ievērojiet! Noslēgskrūves drīkst pievilkt tikai ar roku.
5.1.3
Spriegojuma spīles ietvari metināšanas galviņas kasetnei C
Katram cauruļu diametram ir savs ietvaru komplekts (4).
Katrs ietvars sastāv no 4 daļām.
5.1.4
Elektrodi
Elektroda fiksējošā skrūve
Ar šo skrūvi (1) elektrods tiek nostiprināts, to ieslidinot kādā no elektroda turētāja
atvērumiem.
Lūdzu, ievērojiet, ka 1,0 mm elektrodiem ir pieejamas divas pozīcijas.
Elektroda garums
Nepieciešamo elektroda garumu var noteikt, kad caurule ir nostiprināta vietā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka elektrods nekad nedrīkst sniegties zobrata aploces zonā.
Liekais posms ir jānogriež.
Lai noskaidrotu, kā pareizi sagatavot elektrodu, skatiet 9. lpp.
- 12 dsb5d1la
LV
Loka garuma pielāgošana
Lietderīgais loka garums ir nosakāms atkarībā no tādiem parametriem kā caurules
sieniņu biezums, caurules un elektroda diametrs.
Loka garums tiek noregulēts, pielāgojot elektroda novietojumu.
Elektroda maiņa
Pēc garuma sagatavošanas, izmantojot elektroda fiksējošo skrūvi (1), iebīdiet
elektrodu atbilstošajā elektroda atvērumā un nostipriniet to pie rotora (2).
Lai noņemtu elektrodu, atslābiniet fiksējošo skrūvi (1) un velciet elektrodu ārā no
rotora (2).
5.2
Cauruļu metināšanas instrumenta piestiprināšana
1. Pārbaudiet, vai sagatavošanās metināšanai ir veikta saskaņā ar parametriem.
Ja nepieciešams, veiciet atkārtoti.
2. Pārbaudiet, vai metināšanas procedūra ir iepriekš iestatīta vai izvēlēta.
3. Pārbaudiet, vai rotors (1) ir sākotnējā pozīcijā.
Ja nav, tad pārvietojiet to.
4. Ievietojiet spriegojuma spīles ietvarus (2), (tikai, izmantojot kasetni C).
5. Novietojiet metināšanas galviņu pie sagataves.
6. Pārliecinieties, lai elektrods būtu novietots precīzi metināšanas salaiduma vietā.
7. Aizveriet un pievelciet kasetnes (3a) augšējo daļu.
8. Pārbaudiet, vai loka garums ir noregulēts pareizi.
Noregulējiet elektrodu atbilstoši aprakstam 12. lpp.
9. Pārliecinieties, lai metināšanas instruments būtu droši nostiprināts, pretējā
gadījumā tas slīdēs nost.
10. Novietojiet pretējo caurules daļu vietā un pievelciet kasetnes (3b) augšējo daļu.
UZMANĪBU!
Pārspiediena bīstamība! Pārliecinieties, ka caurulē nevar notikt spiediena palielināšanās
uzkrājušās gāzes dēļ.
- 13 dsb5d1la
LV
11. Pārbaudiet, vai ir sagatavota pamata gāze.
5.3
Metināšana
BRĪDINĀJUMS!
Bīstami jūsu veselībai! Neelpojiet metināšanas iztvaikojumus!
S
Metināšanas programmas sākumu ierosina, izmantojot metināšanas instrumentu
vai programmēšanas elementu.
S
Novērojiet metināšanas procesu, cik vien iespējams.
S
Kad metināšana ir pabeigta, cauruļu metināšanas instruments automātiski
atgriežas SĀKUMA pozīcijā.
Ja kaut kas notiek nepareizi, metināšanu var apturēt, izmantojot metināšanas
instrumentu vai programmēšanas elementu.
5.4
Cauruļu metināšanas instrumenta noņemšana
BRĪDINĀJUMS!
Apdedzināšanās bīstamība pie apstrādājamās sagataves un metināšanas galviņas
metināšanas zonā!
Ievērojiet! Pārliecinieties, lai metināšanas galviņa pirms noņemšanas būtu atdzisusi.
S
Pēc metināšanas programmas pabeigšanas pārbaudiet, vai rotors (1) ir
SĀKUMA pozīcijā.
Ja nav, pagrieziet rotoru, līdz tas ir SĀKUMA pozīcijā (skatiet programmēšanas
rokasgrāmatu).
S
Pārliecinieties, vai gāzes pēcplūsmas laiks ir pagājis.
S
Atslābiniet noslēgskrūves (2).
- 14 dsb5d1la
LV
S Atveriet kasetnes (3) augšējās daļas.
Pēc tam var noņemt metināšanas instrumentu.
6
APKOPE
Lai darbība būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā pats
mēģina ražojumu labot, lai novērstu kādu bojājumu.
Nekad neizmantojiet smērvielas!
Smērvielu lietošanas gadījumā garantija zaudē spēku.
Garantija nav spēkā arī tad, ja bojājumu ir izraisījušas mehānismā iekļuvušas
daļiņas!
6.1
S
Pēc katras desmitās metināšanas šuves
Nomainiet vai vēlreiz noslīpējiet elektrodu.
6.2
S
Ikdienas
Rotora kontaktvirsmas pārbaude; ja nepieciešams, tīriet ar sarkano
“Scotchbrite“.
6.3
S
Ik nedēļas
Pārbaudiet, vai visas skrūves ir cieši pieskrūvētas.
- 15 dsb5d1la
LV
7
KĻŪMJU MEKLĒŠANA
Nopietna defekta gadījumā sazinieties ar tuvāko ESAB mazumtirgotāju vai ESAB
pilnvarotu servisu.
1.
Simptoms
Metināšanas galviņas pozīcija uz caurules pēc nostiprināšanas
nav fiksēta:
Cēlonis 1.1
Nepareiza caurules pielaide
Darbība
Izmantojiet pielāgotus ietvarus
Cēlonis 1.2
Vaļīgas noslēgskrūves
Darbība
Pievelciet noslēgskrūves
2.
Simptoms
Loks neaizdegas:
Cēlonis 2.1
Slikta saskare vai nav saskares starp ietvariem un cauruli
Darbība
Notīriet virsmas un/vai noņemiet izolācijas slāņus
Cēlonis 2.2
Nav metināšanas gāzes
Darbība
Pārbaudiet gāzes padevi
Cēlonis 2.3
Elektroda atstarpe pārāk liela
Darbība
Noregulējiet
Cēlonis 2.4
Elektroda gals ir nolietots
Darbība
Atkārtoti noslīpējiet elektrodu
Cēlonis 2.5
Slikta saskare starp rotoru un elektrodu
Darbība
Iztīriet
Cēlonis 2.6
Kabelis ir salauzts
Darbība
Nomainiet
Cēlonis 2.7
Dzesēšanas šķidruma vadītspēja ir pārāk augsta;
Darbība
Nomainiet neefektīvo dzesēšanas šķidrumu!
3.
Simptoms
Loks tiek novirzīts sāņus:
Cēlonis 3.1
Elektroda gals ir nolietots
Darbība
Atkārtoti noslīpējiet elektrodu
Cēlonis 3.2
Elektrods ir nepareizi noslīpēts
Darbība
Atkārtoti noslīpējiet elektrodu
Cēlonis 3.3
Slikta elektroda kvalitāte
Darbība
Nomainiet elektrodu
- 16 dsb5d1la
LV
4.
Simptoms
Loks iedegas pret metināšanas galviņas daļām:
(var izraisīt smagus metināšanas galviņas bojājumus)
Cēlonis 4.1
Elektrods nav kārtībā
Darbība
Nomainiet
Cēlonis 4.2
Elektroda atstarpe pārāk liela
Darbība
Noregulējiet
Cēlonis 4.3
Metināšanas kamera ir netīra
Darbība
Iztīriet
Cēlonis 4.4
Pirmsplūsmas laiks ir pārāk īss
Darbība
Palieliniet
Cēlonis 4.5
Nav elektroda
Darbība
Ievietojiet elektrodu
Cēlonis 4.6
Pārāk liela gāzes plūsma
Darbība
Noregulējiet gāzes plūsmu līdz 4-5 l/min
5.
Simptoms
Rotors nesāk griezties:
Cēlonis 5.1
Mehānismā iekļuvušas daļiņas
Darbība
Noņemiet un iztīriet
Cēlonis 5.2
Bojāts elektriskais savienojums
Darbība
Pārbaudiet kontaktdakšu, pārbaudiet kabeli, pārbaudiet elektrības
padevi
6.
Simptoms
Metināšanas galviņu nevar noņemt no caurules:
Cēlonis 6.1
Nav sasniegta atvēršanas pozīcija
Darbība
Pārvietojiet SĀKUMA pozīcijā
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
PRH 3-12 ir projektēts un testēts atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas standartiem
EN 60204-1 / 12100-2 un EN 60974-10. Servisa centram, kas veicis apkopi vai
remontu, jānodrošina, lai ražojums joprojām atbilstu minētajam standartam.
Remontu un ar elektrību saistīto darbu veic pilnvarots ESAB apkopes darbinieks.
Izmanto tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
- 17 dsb5d1la
Rasējumi ar izmēriem
A21 PRH 3-12
*
Width with collets C: 31 mm
Width without collets: 12,7 mm
- 18 dsb5m
Edition 100317
PRH 3-12
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
Denomination
Type
0444 300 880 Tube welding tool
PRH 3-12, A21
0444 292 990 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 19 dsb5o
Edition 100317
PRH 3-12
Piederumi
Collets + Cartridge
PRH 3-12
Cartridges
Cartridge C
0444310880
Cartridge MF 6.0 mm
0444310881
Cartridge MF 6.35 mm
0444310882
Cartridge MF 8.0 mm
0444310883
Cartridge MF 9.53 mm
0444310884
Cartridge MF 10.0 mm
0444310885
Cartridge MF 12.0 mm
0444310886
Cartridge MF 12.7 mm
0444310887
Collets for cartridge C, one set, four halves
Collets C blanks
0444311001
Collets C 6.0 mm
0444311002
Collets C 6.35 mm
0444311003
Collets C 8.0 mm
0444311004
Collets C 9.53 mm
0444311005
Collets C 10.0 mm
0444311006
Collets C 12.0 mm
0444311007
Collets C 12.7 mm
0444311008
- 20 dsb5a
Edition 100317
PRH 3-12
Coolant
PRH 3-12
Coolant 50% water and 50% ready mixed
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
- 21 dsb5a
Edition 100317
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising