ESAB | PRH 3-12 A21 PRH 3-12 | Instruction manual | ESAB PRH 3-12 A21 PRH 3-12 Používateľská príručka

ESAB PRH 3-12 A21 PRH 3-12 Používateľská príručka
SK
A21
PRH 3-12
Navod na pouitie
0444 292 101 SK 100317
Valid for serial no. 306-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Machinery Directive 2006/42/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Maskindirektivet 2006/42/EG, enligt EMC−Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Tube welding tool
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
PRH 3 − 12, from Serial number 306 xxx xxxx (2003 week 06)
PRH Tube welding tool is a member of the ESAB product family A21
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60204−1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Party 1: General requirements
EN 12100−2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles
EN 60974−10 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use; Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010−03−08
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
1 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Hlavné komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Popis hlavných komponentov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1
Zváracia hlava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2
Kontrolka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3
Ryhované skrutky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4
Rukoväť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
7
7
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
3.2
Hladina vyžarovaného hluku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektródy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
4 INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1
4.2
4.3
4.4
Požiadavky na miesto použitia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladovanie systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čeľuste upínacej klieštiny (kazeta C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
5 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1 Funkcie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Poistné skrutky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Čeľuste upínacej klieštiny pre kazetu C zváracej hlavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Elektródy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Pripojenie rúrkového zváracieho nástroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Zváranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Demontáž rúrkového zváracieho nástroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
11
12
13
14
14
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1
6.2
6.3
Po každom 10. zvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Týždenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZMEROVÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
17
18
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
TOCk
-3-
SK
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zváracích zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zváracieho zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre
dané pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice. Poznámka! Pri výmene drôtu noste ochranné
rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
S
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
-4dsb5d1ka
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní dodržiavajte
bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti pri práci
založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite zváraciu jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
S
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
Elektrické zariadenia nikdy nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom!
V súlade s európskou Smernicou 2002/96/ES o Odpade z elektrických a
elektronických zariadení a s jej implementáciou v rámci vnútrošátneho
zákonodarstva, elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec svojej životnosti, musí
byť zberané ako separovaný odpad a vrátené do recyklačnej zberne, ktorá je
kompatibilná s požiadavkami ochrany životného prostredia. Ako vlastník zariadenia
ste povinný sa informovať na schválené systémy zberu u kompetentných miestnych
orgánov.
Uplatnovaním tejto európskej Smernice zlepšujete životné prostredie a zdravie
človeka!
-5dsb5d1ka
SK
2
ÚVOD
PRH 3-12 je uzavretý rúrkový zvárací nástroj navrhnutý na spoje potrubí
technológiou TIG.
Uzavretý v tomto prípade znamená, že spoj potrubia je počas zvárania obklopený
uzavretou komorou, v ktorej clona z ochranného inertného plynu chráni volfrámovú
elektródu, zvar i rúrku proti oxidácii.
Rúrkový zvárací nástroj sa upína na spoj rúrky pomocou kazety A zváracej hlavy
alebo kazety B zváracej hlavy.
Kazeta MF zváracej hlavy je kazeta opracovaná na konkrétny rozmer potrubia.
Keď chcete zvárať inú veľkosť rúrky, vymení sa celá kazeta.
Kazeta C zváracej hlavy je kazeta s kliešťami upínacích klieštin.
Ak chcete zvárať rúru iného rozmeru, vymenia sa čeľuste upínacej klieštiny.
2.1
Hlavné komponenty
1. Zváracia hlava
2. Kontrolka
3. Ryhované skrutky
4. Rukoväť
Popis hlavných komponentov – pozri na
strane 7.
-6dsb5d1ka
SK
2.2
Popis hlavných komponentov
2.2.1
Zváracia hlava
1. Rotor
2. Elektróda
3. Kazeta MF
4. Kazeta C
5. Čeľuste upínacej klieštiny
6. Poistné skrutky
Rotor
Rotor má kanáliky na privedenie zváracieho plynu do zváracej komory. Rotor je
počas zváracieho procesu poháňaný okolo zvarenca vopred vybranou a
regulovanou rýchlosťou.
Elektróda
Rotor nesie elektródu. Pozri aj na strane 8.
Kazeta MF
Pomocou kazety MF sa rúrkový zvárací nástroj upne na spoj rúry.
Zvarenec je pevne zachytený v pracovnej polohe zatvorením horných dielov kazety
a ich zatiahnutím poistnými skrutkami (6).
Kazeta C
Kazeta C slúži ako držiak čeľustí upínacej klieštiny (5).
Zvarenec je pevne zachytený v pracovnej polohe zatvorením horných dielov kazety
a ich zatiahnutím poistnými skrutkami (6).
2.2.2
Kontrolka
Rozsvieti sa, keď elektróda nie je vo východiskovej polohe.
2.2.3
Ryhované skrutky
Ryhovanými skrutkami je kazeta zváracej hlavy zaistená vo svojej polohe.
2.2.4
Rukoväť
Na držanie zváracieho nástroja.
Na držanie zváracej hlavy možno použiť aj zverák. Na predchádzanie poškodeniu to
možno urobiť opatrne v spodnej časti telesa zváracej hlavy.
-7dsb5d1ka
SK
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
PRH 3-12
Max. trvalý zvárací prúd pri 100 %
zaťažovacom cykle:
Max. pulzačný zvárací prúd:
Vonkajší priemer rúry:
15 A
40 A
max.
min.
Hmotnosť:
Priemer elektródy:
Nastavovacia dĺžka elektródy:
Pohon otáčania rotora, výkon, max.:
Pohon otáčania rotora, menovité napätie:
Rýchlosť rotora:
12,7 mm
3 mm
7 kg
1,0 mm
2 mm
4W
24 Vjs.
max.
min.
Režim regulácie
Prietok plynu:
12,6 ot/min
0,65 ot/min
Regulácia otáčok pomocou impulzného prevodníka
4 -5 l/min.
(Vyšší prietok plynu môže poškodiť zváraciu hlavu.)
50 % voda / 50 % monoetylénglykol.
zabezpečovaná externe
3,5 baru
0,25 l
50 ° C Poznámka. V prípade prekročenia dovolenej
teploty je potrebné prekročiť pre túto zváraciu hlavu
prestávky v operácii.
-10 až +40° C
-20 až +55° C
Chladiaca kvapalina:
Cirkulácia
Max. tlak:
Obsah chladiaceho média:
Teplota telesa zváracej hlavy, max.
Prevádzková teplota
Prepravná teplota
3.1
Hladina vyžarovaného hluku
Hladina hluku vyžarovaného systémom je nižšia ako 70 dB (A), keď je v činnosti
cirkulácia chladiacej kvapaliny. Pri meraní sa predpokladá vzdialenosť 1 m vo výške
1,6 m.
3.2
Elektródy
Ako základný materiál elektródy sa používa wolfrám. Na dosiahnutie optimalizovanej
doby používania odporúčame materiál elektródy s obsahom 2-4 %
tória. Pozn.:Špeciálne aplikácie si môžu vyžadovať aj iné materiály elektródy.
Dĺžka oblúka
(vzdialenosť)
0,8 mm
min.
1,0 mm
max.
Dĺžka elektródy:
Pri určovaní dĺžky elektródy je potrebné prihliadať na tieto parametre12
Uhol hrotu:
30°
odporúčame, aby ste po brúsení odlomili hrot (pozri
náčrtok)
Ako sa vyrobí hrot:
výhradne brúsením
Smer brúsenia:
výhradne pozdĺžne
Odporúčaný nástroj:
ESAB G-Tech Handy alebo G-Tech
-8dsb5d1ka
SK
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
VAROVANIE!
Rotujúce diely môžu spôsobiť úraz, buďte preto veľmi opatrný.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácnosti môže tento výrobok
spôsobiť rušenie rádiového príjmu. Za primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedá
používateľ.
4.1
Požiadavky na miesto použitia
Rúrkový zvárací nástroj používajte na mieste chránenom pred poveternostnými
vplyvmi.
Upozorňujeme na obmedzenie relatívnej vlhkosti na 90 % v mieste inštalácie.
Teplota okolitého prostredia:
S
Min.
- 10 ° C
S
Max.
+ 25 ° C (pri vyšších teplotách sa musia obmedziť prevádzkové režimy)
Relatívna vlhkosť:
S
Max.
4.2
90 %
Skladovanie systému
Ak sa rúrkový zvárací nástroj nebude používať po dlhšie časové obdobie, vyberte a
uskladnite ho v obale, v ktorom bol dodaný.
Presvedčite sa, že počas skladovania nemôžu vzniknúť korozívne podmienky.
V takýchto prípadoch odporúčame vložiť do obalu, v ktorom bol nástroj dodaný,
materiál pohlcujúci vlhkosť.
Pred uskladnením odporúčame nasledovný postup:
S
Vyčistite zváraciu hlavu
S
Odstráňte všetku chladiacu kvapalinu.
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo prasknutia hadice! V hadiciach na chladiacu kvapalinu nikdy
nepoužívajte tlak vyšší ako 3,5 baru!
Všetku chladiacu kvapalinu vyfúknite stlačeným vzduchom zo systému do nádoby.
-9dsb5d1ka
SK
UPOZORNENIE!
S chladivom sa musí zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
4.3
Prípojky
Prípojka elektrického uzemnenia
Dodávka zváracieho výkonu do zváracej hlavy je zabezpečená balíkom káblov.
Kontakt obrobku s uzemnením sa dosiahne automaticky pomocou klieštin.
Upozorňujeme, že nečistoty alebo nevodivé predmety použité na podopretie môžu
spôsobovať problémy pri prevádzke v dôsledku straty tohto kontaktu.
4.4
Čeľuste upínacej klieštiny (kazeta C)
Pridávanie klieštin
S Povoľte poistné skrutky (1).
S Otvorte horné diely kazety (2).
S Namontujte klieštiny (3). Pozri „“ na strane 11.
S Zatiahnite skrutky (4) upevňujúce klieštiny (3) na mieste.
Demontáž klieštin
S
S
S
S
Povoľte poistné skrutky (1).
Otvorte horné diely kazety (2).
Odstráňte skrutku (4).
Vyberte klieštiny (3).
5
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 4. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
VAROVANIE!
Úder elektrickým prúdom!
Počas prevádzky sa nedotýkajte zvarenca ani zváracej hlavy!
- 10 dsb5d1ka
SK
VAROVANIE!
Náradie sa môže pri zváraní veľmi zohrievať. Preto buďte veľmi opatrný!
UPOZORNENIE!
Pred začiatkom zvárania skontrolujte pripojenie sätného kábla k zváranému predmetu
a nastavenie volfrámovej elektródy, aby sa predišplo poškodeniu zváracieho nástroja.
5.1
Funkcie zariadenia
5.1.1
Rotor
Otvor v kruhu rotora (1) umožňuje uvieť zváraciu hlavu do
zváracej polohy a neskôr ju vybrať.
Poznámka. Aby ste mohli polohovať a vybrať
zváraciu hlavu, rotor musí byť vo východiskovej
polohe (HOME) (podrobnosti nájdete v návode na
programovanie).
5.1.2
Poistné skrutky
Na otvorenie kazety zváracej hlavy (3)
musia byť povolené poistné skrutky (2).
Po otvorení horných dielov kazety (3) sa
rúrkový zvárací nástroj môže demontovať
zo zvarenca
Pozn.:Rúrkový zvárací nástroj musí byť
pre otvorením poistných skrutiek (2)
zaistený.
Nastavenie poistných skrutiek
Ak upevnenie medzi zvarencom a zváracou hlavou nie je dosť tuhé, rúrka môže byť
mimo tolerančný rozsah. Môže však ísť aj o nesprávne nastavenie alebo
„opotrebovanie“ poistných skrutiek, ktoré sú nastavitelné.
Pozn.:Poistné skrutky možno zaťahovať iba ručne.
5.1.3
Čeľuste upínacej klieštiny pre kazetu C zváracej hlavy
Každý priemer rúry má vlastnú súpravu klieštin (4).
Každá klieštinová súprava pozostáva zo 4 dielov.
- 11 dsb5d1ka
SK
5.1.4
Elektródy
Nastavovacia skrutka elektródy
Pomocou tejto skrutky (1) sa elektróda zatiahne po jej nasunutí na jeden z otvorov
držiaka elektródy.
Upozorňujeme, že pre elektródy 1,0 mm sú určené dve pozície.
Dĺžka elektródy
Nevyhnutná dĺžka elektródy sa môže určiť keď je nasadená rúrka.
Upozorňujeme, že elektróda nesmie nikdy siahať do oblasti ozubenej objímky.
Nadmerná dĺžka musí byť odbrúsená.
Správny postup prípravy elektródy – pozri na strane 8.
Nastavenie dĺžky oblúka
Užitočnú dĺžku oblúka možno určiť v závislosti od parametrov ako je hrúbka steny
rúrky, priemer rúrky a elektródy.
Nastavenie dĺžky oblúka sa dosahuje nastavením polohy elektródy.
Výmena elektródy
Zasuňte elektródu po príprave dĺžky do otvoru pre elektródu a zatiahnite ju pomocou
nastavovacej skrutky elektródy (1) na rotore (2).
Elektródu demontujte povolením nastavovacej skrutky (1) a vytiahnutím elektródy z
rotora (2).
- 12 dsb5d1ka
SK
5.2
Pripojenie rúrkového zváracieho nástroja
1. Skontrolujte, či príprava zvaru bola vykonaná v súlade so zadaním.
Podľa potreby dokončite prípravu.
2. Skontrolujte, či je predvolený alebo vybraný zvárací postup.
3. Skontrolujte, či je rotor (1) vo východiskovej polohe.
Ak nie, presuňte ho.
4. Zasuňte čeľuste upínacej klieštiny (2) (iba pri použití kazety C).
5. Nastavte zváraciu hlavu na zvarenec do jej polohy.
6. Presvedčite sa, že elektróda je umiestnená presne na zvare.
7. Zatvorte a zatiahnite hornú časť kazety (3a).
8. Skontrolujte, či bola správne nastavená dĺžka oblúka.
Nastavte elektródu podľa strany 12.
9. Presvedčite sa, že zvárací nástroj je spoľahlivo zaistený, inak by mohol skĺznuť
dolu.
10. Prestavte protikus rúry do jeho polohy a zatiahnite hornú časť kazety (3b).
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo nadmerného tlaku! Presvedčite sa, že v rúrke nemôže dochádzať k
zvýšeniu tlaku pomocou náhradného plynu.
11. Skontrolujte, či je pripravený koreňový plyn.
- 13 dsb5d1ka
SK
5.3
Zváranie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo pre vaše zdravie! Vyhýbajte sa vdychovaniu výparov vznikajúcich
pri zváraní!
S
S
S
Spustenie zváracieho programu sa inicializuje na zváracom nástroji alebo na
programovacej jednotke.
Pokiaľ to je možné, sledujte zváranie.
Po skončení zvárania sa rúrkový zvárací nástroj automaticky vracia do
„východiskovej“ polohy.
Pri akomkoľvek probléme sa zváranie zastaví zo zváracieho nástroja alebo z
programovacej jednotky
5.4
Demontáž rúrkového zváracieho nástroja
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo popálenia na zvarenci a v zóne zvárania zváracej hlavy!
Pozn.:Pred demontážou sa najprv presvedčite, že rúrkový zvárací nástroj sa
ochladil.
S
Po dokončení zváracieho programu skontrolujte, či je rotor (1) vo východiskovej
polohe.
Ak nie, prejdite rotorom do „východiskovej“ polohy (podrobnosti nájdete v
návode na programovanie).
S Skontrolujte, či uplynul čas dofukovania plynu.
S Povoľte poistné skrutky (2)
S Otvorte horné diely kazety (3).
Rúrkový zvárací nástroj sa teraz dá vybrať.
- 14 dsb5d1ka
SK
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
Nikdy nepoužívajte mazivá!
Používanie mazív má za následok stratu záruky.
Zo záruky sú vylúčené aj škody spôsobené tuhými časticami v prevodoch!
6.1
S
Po každom 10. zvare
Vymeňte alebo prebrúste elektródu.
6.2
S
Denne
Skontrolujte kontaktný povrch rotora. Podľa potreby ho vyčistite pomocou
červeného „Scotchbrite“.
6.3
S
Týždenne
Skontrolujte pevné dosadnutie všetkých skrutiek.
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
V prípade vážnej poruchy sa obráťte na najbližšieho maloobchodného predajcu
ESAB alebo na servisnú dielňu autorizovanú spoločnosťou ESAB.
1. Problém
Zváracia hlava nie je v zaistenej polohe na rúre po zatiahnutí:
Príčina 1,1
Chybná tolerancia rúry
Spôsob
nápravy
Použite upravenú klieštinu;
Príčina 1,2
Poistné skrutky sú povolené
Spôsob
nápravy
Zatiahnite poistné skrutky
2. Problém
Oblúk sa nezapaľuje:
Príčina 2,1
Medzi klieštinou a rúrou je zlý alebo žiadny kontakt
Spôsob
nápravy
Vyčistite povrchy alebo odstráňte izolačné vrstvy
Príčina 2,2
Nie je zvárací plyn
Spôsob
nápravy
Skontrolujte prívod plynu
- 15 dsb5d1ka
SK
Príčina 2,3
Príliš veľká medzera elektródy
Spôsob
nápravy
Nastavte
Príčina 2,4
Opotrebovaný hrot elektródy
Spôsob
nápravy
Prebrúsiť elektródu
Príčina 2,5
Zlý kontakt medzi rotorom a elektródou
Spôsob
nápravy
Vyčistite
Príčina 2,6
Poškodený kábel
Spôsob
nápravy
Vymeňte
Príčina 2,7
Príliš vysoká vodivosť chladiacej kvapaliny
Spôsob
nápravy
Vymeňte nefunkčnú chladiacu kvapalinu!
3. Problém
Oblúk sa ťahá do boku:
Príčina 3,1
Opotrebovaný hrot elektródy
Spôsob
nápravy
Prebrúsiť elektródu
Príčina 3,2
Elektróda je nesprávne zbrúsená
Spôsob
nápravy
Prebrúsiť elektródu
Príčina 3,3
Nízka kvalita elektródy
Spôsob
nápravy
Vymeňte elektródu
4. Problém
Oblúk sa zapaľuje oproti zváracej hlave:
(môže spôsobiť závažné poškodenie zváracej hlavy)
Príčina 4,1
Elektróda nie je v poriadku
Spôsob
nápravy
Vymeňte
Príčina 4,2
Príliš veľká medzera elektródy
Spôsob
nápravy
Nastavte
Príčina 4,3
Znečistená zváracia komora
Spôsob
nápravy
Vyčistite
- 16 dsb5d1ka
SK
Príčina 4,4
Predfukovací čas je príliš krátky
Spôsob
nápravy
Zvýšenie
Príčina 4,5
Žiadna elektróda
Spôsob
nápravy
Zmontujte elektródu
Príčina 4,6
Príliš vysoký prietok plynu
Spôsob
nápravy
Nastavte prietok plynu na 4-5 l/ minútu
5. Problém
Nespúšťa sa otáčanie rotora:
Príčina 5,1
Tuhé častice v ozubení
Spôsob
nápravy
Odstráňte nečistoty a vyčistite
Príčina 5,2
Chybné elektrické zapojenie
Spôsob
nápravy
Skontrolujte vidlicu, skontrolujte kábel, skontrolujte napájanie
6. Problém
Zváracia hlava sa nedá demontovať z rúry:
Príčina 6.1
Otváracia poloha nebola dosiahnutá
Spôsob
nápravy
Presunúť do východiskovej polohy:
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
PRH 3-12 bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a európskych noriem
EN 60204-1 / 12100-2 a normy EN 60974-10 . Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá
vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej zodpo­
vedá vyššie uvedenej norme.
Opravy a práce na elektrickom zariadení musí vykonávať autorizovaný pracovník
servisu ESAB. Používajte iba originálne náhradné diely a diely podliehajúce
rýchlemu opotrebeniu značky ESAB.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 17 dsb5d1ka
Rozmerový výkres
A21 PRH 3-12
*
Width with collets C: 31 mm
Width without collets: 12,7 mm
- 18 dsb5m
Edition 100317
PRH 3-12
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0444 300 880 Tube welding tool
PRH 3-12, A21
0444 292 990 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 19 dsb5o
Edition 100317
PRH 3-12
Príslušenstvo
Collets + Cartridge
PRH 3-12
Cartridges
Cartridge C
0444310880
Cartridge MF 6.0 mm
0444310881
Cartridge MF 6.35 mm
0444310882
Cartridge MF 8.0 mm
0444310883
Cartridge MF 9.53 mm
0444310884
Cartridge MF 10.0 mm
0444310885
Cartridge MF 12.0 mm
0444310886
Cartridge MF 12.7 mm
0444310887
Collets for cartridge C, one set, four halves
Collets C blanks
0444311001
Collets C 6.0 mm
0444311002
Collets C 6.35 mm
0444311003
Collets C 8.0 mm
0444311004
Collets C 9.53 mm
0444311005
Collets C 10.0 mm
0444311006
Collets C 12.0 mm
0444311007
Collets C 12.7 mm
0444311008
- 20 dsb5a
Edition 100317
PRH 3-12
Coolant
PRH 3-12
Coolant 50% water and 50% ready mixed
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
- 21 dsb5a
Edition 100317
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising