ESAB | PRH 6-76 - A21 PRH 3-38 | Instruction manual | ESAB PRH 6-76 - A21 PRH 3-38 Brugermanual

ESAB PRH 6-76 - A21 PRH 3-38 Brugermanual
NO
A21
PRH 3-38
PRH 6-76
Bruksanvisning
0444 291 101 NO 100315
Valid for serial no. 306-xxx-xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Komplett verktøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
Sveisehode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.1
4.2
Lydnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
5 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Krav på arbeidsplassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oppbevaring av utstyret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spennkrager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1 Utstyrets funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Låsespak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3
Spennkrager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.4
Elektroder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Tilkobling av rørsveiseverktøyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Sveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Demontering av rørsveiseverktøyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
13
13
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7.1
7.2
7.3
Etter hver tiende sveisefuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daglig: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hver uke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
8 FEILSØKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅLSKISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
17
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-2-
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB Welding Equipment, 695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at rørsveiseverktøy
PRH 3-38 / PRH 6-76 fra serienummer 306 (2003 w.6) er i overensstemmelse med standard EN
60204-1/ EN 12100-2 i følge vilkårene i direktiv (98/37/EF) og standard EN 60974-10 (Class A) i i
følge vilkårene i direktiv (2004/108EG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-08-18
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplas­
sen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller, flamme­
sikre klær og beskyttelseshansker Merk! Ikke bruk beskyttelseshansker når du
skal skifte tråd.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
-3dsb6d1na
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert på
produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
OBS!
Utstyr av “Class A” er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning
fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av “Class A” i slike lokaler
på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser.
Ikke kast elektriske produkter sammen med vanlig avfall!
I henhold til direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og
gjennomføringen av direktivet i samsvar med nasjonal lovgivning skal elektriske
produkter som har nådd slutten av sin levetid innsamles separat og leveres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Som eier av produktet skal du innhente informasjon om
godkjente innsamlingssystemer fra vår lokale representant.
Ved anvendelse av dette direktivet gjør du en innsats for miljøet og menneskers helse!
-4dsb6d1na
NO
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
3
INNLEDNING
PRH 3-38 / PRH 6-76 er en serie innkapslede rørsveiseverktøy beregnet for
TIG-sveising av rørfuger.
Innkapslet betyr her at rørfugen befinner seg i et lukket kammer under sveisingen,
hvor en inert gass beskytter wolframelektroden, sveisefugen og røret mot oksidering.
Rørsveiseverktøyet spennes fast rundt rørfugen ved hjelp av spennkrager.
Spennkragene er utskiftbare for å kunne tilpasses forskjellige rørdimensjoner.
3.1
Utstyr
3.1.1
Komplett verktøy
Sveisehode
For detaljert beskrivelse: Se side 6.
Indikeringslampe
Lampen tennes når elektroden ikke befinner
seg i utgangsstillingen.
Låsespak
Arbeidsstykket festes ved hjelp av
låsespaken.
Håndtak
For operatørens håndtering av verktøyet.
Sveiseverktøyet kan også festes med en
eller annen form for klemme. For å
unngå skade skal fastspenningen gjøres
forsiktig på nedre del av verktøyet.
-5dsb6d1na
1
Sveisehode
2
Indikeringslampe
3
Låsespak
4
Håndtak
NO
3.1.2
Sveisehode
Rotor
Elektroden er montert i rotoren. Rotoren er også
forsynt med kanaler for tilførsel av dekkgass til
sveisekammeret. Rotoren drives rundt
arbeidsstykket under sveiseprosessen med
forhåndsinnstilt og kontrollert hastighet.
Spennbakke
Spennbakkene fungerer som holdere for
spennkragene.
Arbeidsstykkene festes i stilling når de øvre
spennbakkene lukkes og trekkes til med
låsespakene.
1
Rotor
2
Spennbakke
3
Spennkrager
4
Elektrode
Spennkrager
Sveisehode og arbeidsstykke festes til hverandre med spennkragene.
Elektrode (4)
Se siden 7.
ESAB's tilbehør for produktet finner du på side 20.
4
TEKNISKE DATA
PRH 3-38
PRH 6-76
Maks. pulserende sveisestrøm
100 A
100 A
Maks. kontinuerlig sveisestrøm ved 100%
intermittens
50 A
60 A
Rør, ytterdiameter:
maks.
min.
38,1 mm
3 mm
76,2 mm
6 mm
Vekt
8 kg
9 kg
Elektrodediameter
1,6 mm eller 2,4 mm
1,6 mm eller 2,4 mm
Elektrode, instillingslengde
10 mm
10 mm
Runddrift, effekt, maks.
19 W
19 W
Runddrift, nominell spenning
48 VDC
48 VDC
Rotorhastighet:
maks.
min.
9,5 (1/min)
0,5 (1/min)
6,15 (1/min)
0,31 (1/min)
Styring
Pulsgiverstyrt runddrifthastighet.
-6dsb6d1na
NO
PRH 3-38
Gasstrøm:
maks.
min.
PRH 6-76
10 l/min
10 l/min
5 l/min
5 l/min
Kjølemiddel
50% vand / 50% mono-ethylenglykol
Sirkulasjon
Drives av ekstern enhet.
Drives av ekstern enhet.
Trykk, maks.
3,5 bar
3,5 bar
Mengde kjølemiddel
0,25 l
0,3 l
Sveisehodets kapsel, maks. temperatur *
50° C
50° C
Arbejdstemperatur
-10 til +40° C
-10 til +40° C
Transporttemperatur
-20 til +55° C
-20 til +55° C
* Hvis temperaturen i kapselen overskrides, må driften avbrytes for dette sveisehodet.
4.1
Lydnivå
Systemet med sirkulerende kjølesystem genererer et lydnivå som ligger under 70 dB
(A). Målingen er utført på en avstand av 1 m fra verktøyet.
4.2
Elektroder
Grunnmaterialet i elektroden er wolfram. For å optimere driftstiden anbefaler vi en
legering som inneholder 2-4 % torium.
OBS! Enkelte bruksområder kan kreve andre elektrodematerialer.
Lysbuens lengde:
min.
0,8 mm
maks.
1,5 mm
Elektrodelengde:
For bestemmelse av elektrodelengden, se side 11.
Spissvinkel:
30° -60°
Vi anbefaler at spissen brytes etter sliping. Se skisse.
Metode:
Bare sliping.
Sliperetning:
Bare i lengderetningen.
Anbefalt verktøy:
ESAB G-Tech Handy eller G-Tech.
5
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor forsiktighet.
-7dsb6d1na
NO
OBS!
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake
radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
5.1
Krav på arbeidsplassen
Plasser rørsveiseverktøyet i omgivelser som er beskyttet mot været.
Ta hensyn til at den relative luftfuktigheten på installasjonsstedet må være maks.
90%.
Omgivelsestemperatur:
S
Min.
S
Maks. + 25° C (Ved høyere temperaturer må intermittensfaktoren reduseres.)
- 10° C
Relativ luftfuktighet:
S
Maks. 90%
5.2
Oppbevaring av utstyret
Hvis rørsveiseverktøyet ikke skal brukes i nærmeste framtid, bør det demonteres og
oppbevares i den kassen det ble levert i.
Pass på at utstyret ikke blir utsatt for korrosjon i lagringstiden. Ved høy luftfuktighet
anbefaler vi fuktighetsabsorberende middel i oppbevaringskassen.
Før lagring anbefaler vi følgende tiltak:
S
Rengjør sveisehodet.
S
Fjern kjølemiddelet.
OBS!
Fare for slangebrudd! Bruk aldri høyere trykk enn 3,5 bar i kjølemiddelslangene. Tøm alt
kjølemiddel ut av systemet ved hjelp av trykkluft og samle det opp i en beholder.
OBS!
Kjølevæsken skal behandles som kjemisk avfall.
-8dsb6d1na
NO
5.3
Tilkoblinger
Elektrisk jordtilkobling
Sveisestrøm tilføres sveisehodet via kabelpakken. Jording av arbeidsstykket oppnås
automatisk via spennkragene.
Vær oppmerksom på at smuss eller elektrisk isolerte støtteanordninger kan
forårsake driftsproblemer på grunn av at kontakten brytes.
5.4
Spennkrager
Montering av spennkrager
S
Plasser spennkragen (2) bak den lille
stiften (1).
S
Trykk inn spennkragen til den smekker
i lås.
OBS! Bruk de to spennkragene som
er utstyrt med skruer med fjærende
kule bare i de øvre spennbakkene.
Kragene er i korrekt stilling hvis
ESAB-logoen er synlig fra utsiden av
kragene.
Demontering av kragene
S
Trekk ut skruen (3) i den retning pila peker.
S
Ta av kragen (4).
-9dsb6d1na
NO
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på si­
de 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
ADVARSEL!
Elektrisk fare!
Berør ikke arbeidsstykket eller sveisehodet under drift.
ADVARSEL!
Sveiseverktøyet kan bli svært varmt under sveising. Vær derfor ytterst forsiktig!
OBS!
For å unngå skader på sveiseverktøye må returlederen være tilkoblet arbeidsstykket og
wolframelektroden være i startposisjon før sveisesstart.
6.1
Utstyrets funksjoner
6.1.1 Rotor
Gjennom en åpning i rotorens (1) periferi kan
sveisehodet føres inn i sveisestilling og
fjernes etter sveisingen.
OBS! For å kunne plassere sveisehodet
på røret må rotoren befinne seg i
utgangsstillingen. Det gjelder også når
sveisehodet skal fjernes.
(Se programmeringsmanualen.)
6.1.2
Låsespak
Sveisehodet åpnes ved å løsne låsespakene
(2). Etter at de øvre spennbakkene (3) er
åpnet, kan sveisehodet fjernes fra
arbeidsstykket.
OBS! Sikre sveisehodet slik at det ikke faller
ned før låsespakene åpnes.
Justering av låsespakene
Hvis sveisehodet ikke fester på arbeidsstykket
kan det skyldes at rørdimensjonen ligger
utenfor toleransen.
En annen årsak kan være slitasje eller
feiljusterte låsespaker.
Låsespakene justeres med stillskruen (4 ). Stillskruen er montert i den øvre
spennkragen (i låsespakens angrepspunkt).
- 10 dsb6d1na
NO
6.1.3 Spennkrager
Hver rørdimensjon har sin egen oppsetning av spennkrager (5).
Oppsetningen består av to overdeler og to
underdeler.
Overdelene har to integrerte stillskruer med
fjærbelastet kule.
OBS! Pass på at de øvre spennkragene
monteres i de øvre spennbakkene (3).
Innspenningen foregår automatisk ved hjelp
av en fjærende smekklås. For å løsne
innfestingen føres smekklåsen til siden ved
hjelp av et verktøy eller med naglene.
Skruer med fjærbelastet kule
På innsiden av de øvre spennkragene er det montert skruer med fjærbelastet kule.
De har som funksjon å kompensere for rørtoleranser innenfor et område mellom 0,1
og 0,2 mm.
Bruk skrutrekkeren som følger med for å justere skruene når røret er montert og den
øvre spennbakken er lukket.
Justeringen må foretas på en slik måte at hele fjæringsområdet kan utnyttes.
6.1.4
Elektroder
Elektrodeskrue
Med denne skruen (6) trekkes elektroden fast
etter at den er ført inn i et av hullene i
elektrodholderen. Skruen er tilgjengelig med
en skrutrekker fra kjedekranssiden.
6
Vær oppmerksom på at det er separate
hull i elektrodeholderen for 1,6 og 2,4 mm
elektroder.
Elektrodelengde
Den nødvendige elektrodelengden kan
bestemmes med røret montert på plass.
Pass på at elektroden ikke når inn i
kjedekransområdet til giret. Det vil kunne
blokkere sveisehodet. For lang elektrode må klippes av.
For korrekt forberedelse av elektroden, se side 7.
Justering av lysbuelengden
Korrekt lysbuelengde bestemmes av parametrer
som rørets veggtykkelse og diameter og
elektrodediameteren.
Buelengden justeres ved å forskyve elektroden.
Skift av elektrode
Når elektrodelengden justeres, føres
elektroden inn i rett hull og trekkes fast med
elektrodskruen (6) på rotoren (1).
- 11 dsb6d1na
6
NO
For å fjerne elektroden, løsne elektrodeskruen og trekk elektroden ut av rotoren.
6.2
Tilkobling av rørsveiseverktøyet
1. Kontroller at fugen blir forberedt i samsvar med den aktuelle oppgaven.
Juster om nødvendig.
2. Kontroller at en sveiseprosess er forhåndsinnstilt eller valgt.
3. Kontroller at rotoren (1) befinner seg i utgangsstillingen.
Hvis ikke, kjør den dit.
4. Monter spennkragene (5).
a. Posisjoner sveisehodet på arbeidsstykket.
b. Pass på at elektroden befinner seg nøyaktig ved sveisefugen.
c. Lukk og lås den øvre spennbakken (3).
5. Kontroller at buelengden er korrekt innstilt.
Juster ved behov ifølge anvisningene på side 11.
6. Pass på at sveiseverktøyet er satt ordentligt fast. Hvis ikke, kan det forandre
stilling.
7. Monter den andre rørdelen og lås den øvre spennbakken (3b).
OBS!
Fare for overtrykk! Pass på at back-up-gassen ikke forårsaker overtrykk inni røret som
sveises!
8. Kontroller back-up-gassen.
- 12 dsb6d1na
NO
6.3
Sveising
ADVARSEL!
Helsefare! Pust ikke inn sveiserøyken!
S
S
S
Sveisingen startes fra sveiseverktøyet eller programmeringsenheten.
Overvåk sveisingen så langt det er mulig.
Når sveisingen er avsluttet, går sveiseverktøyet automatisk tilbake til
utgangsstillingen.
Ved feil kan sveisingen stoppes fra sveiseverktøyet eller programmeringsenhe­
ten.
6.4
Demontering av rørsveiseverktøyet
ADVARSEL!
Arbeidsstykke og sveiseverktøy kan forårsake forbrenningsskader.
OBS! Kontroller at sveiseverktøyet er avkjølt før det demonteres.
S
Etter avsluttet sveiseprogram, kontroller at rotoren befinner seg i
utgangsstillingen.
Hvis ikke, kjør den dit. (Se programmeringsmanualen).
S Kontroller at gassetterspylingstiden har løpt ut.
S Åpne sveisehodet ved å løsne låsespakene (2) og åpne de øvre
spennbakkene (3).
Rørsveiseverktøyet kan nå fjernes.
- 13 dsb6d1na
NO
7
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
Bruk aldri smøremidler!
Hvis smøremidler blir brukt, bortfaller garantien.
Skader som skyldes fremmedlegemer i giret, unntas også fra garantien!
7.1
S
Etter hver tiende sveisefuge
Skift elektrode eller slip den om.
7.2
S
Daglig:
Kontroller rotorens kontaktflate. Om nødvendig, rengjør med rød Scotchbrite.
7.3
Hver uke:
S
Kontroller at de fjærbelastede kulene i krageskruene er i en slik stilling at hele
fjæringsområdet kan utnyttes.
S
Kontroller at alle skrueforbindelser er ordentlig tiltrukket.
8
FEILSØKNING
Hvis en alvorlig feil inntreffer, kontakt nærmeste ESAB-forhandler eller serviceenhet
autorisert av ESAB.
1. Symptom Sveisehodet sitter ikke fast på røret etter låsing med
låsespakene:
Årsak 1.1
Rørtoleransen er overskredet.
Tiltak
Bruk spennkrager med passende dimensjon.
Årsak 1.2
Låsespakene er galt innstilt.
Tiltak
Juster innstillingsskruen på den øvre spennbakken.
2. Symptom Lysbuen tenner ikke:
Årsak 2.1
Dårlig eller ingen kontakt mellom spennkragene og røret.
Tiltak
Rengjør flatene og/eller fjern isolerende lag.
Årsak 2.2
Ingen dekkgass.
Tiltak
Kontroller gasstilførselen.
- 14 dsb6d1na
NO
Årsak 2.3
For stor elektrodeavstand.
Tiltak
Juster.
Årsak 2.4
Elektrodespissen er slitt.
Tiltak
Slip elektroden.
Årsak 2.5
Dårlig kontakt mellom rotor og elektrode.
Tiltak
Rengjør.
Årsak 2.6
Kabelbrudd
Tiltak
Skift ut kabelen.
Årsak 2.7
Kjølemiddelet har for høy elektrisk ledningsevne.
Tiltak
Skift kjølemiddel!
3. Symptom Lysbuen viker til siden:
Årsak 3.1
Elektrodespissen er slitt.
Tiltak
Slip elektroden.
Årsak 3.2
Elektroden er galt slipt.
Tiltak
Slip om elektroden.
Årsak 3.3
Gal elektrodekvalitet.
Tiltak
Skift elektrode.
4. Symptom Lysbuen tennes mot en del av sveisehodet:
(Kan føre til stor skade på sveisehodet.)
Årsak 4.1
Gal elektrode.
Tiltak
Skift elektrode.
Årsak 4.2
For stor elektrodeavstand.
Tiltak
Juster.
Årsak 4.3
Sveisekammeret er skittent.
Tiltak
Rengjør.
Årsak 4.4
For kort forspylingstid.
Tiltak
Øk tiden.
Årsak 4.5
Elektroden ikke montert.
Tiltak
Monter elektroden.
5. Symptom Rotoren blir ikke drevet rundt:
Årsak 5.1
Fremmedlegemer i giret.
Tiltak
Fjern og rengjør.
- 15 dsb6d1na
NO
Årsak 5.2
Feil på den elektriske tilkoblingen.
Tiltak
Kontroller tilkoblingskontakt, kabel og strømtilførsel.
6. Symptom Sveisehodet kan ikke demonteres fra røret:
Årsak 6.1
Åpningsposisjonen er ikke oppnådd.
Tiltak
Flytt til utgangsstillingen.
9
BESTILLING AV RESERVEDELER
PRH 3-38, PRH 6-76 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk
standard EN 60204-1 / 12100-2 og EN 60974-10. Etter utført service eller repara­
sjon er det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker
fra ovennevnte standard.
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB-autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 16 dsb6d1na
Målskisse
PRH 3-38
*
Width with collets 34 mm
Width without collets 34 mm
- 17 dsb6m
Edition 100315
PRH 6-76
*
Width with collets 42,4 mm
Width without collets 38 mm
- 18 dsb6m
Edition 100315
PRH 3-38, PRH 6-76
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0444 301 880 Tube welding tool
PRH 3-38, A21
0444 302 880 Tube welding tool
PRH 6-76, A21
0444 291 990 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 19 dsb6o
Edition 100315
PRH 3-38, PRH 6-76
Tilbehør
Collets
PRH3-38
PRH 6-76
Collets
Collets, one set, four halves
Collets blanks
0444 312 001
0444 313 001
Collets 6.0 mm
0444 312 002
0444 313 002
Collets 6.35 mm
0444 312 003
0444 313 003
Collets 8.0 mm
0444 312 004
0444 313 004
Collets 9.53 mm
0444 312 005
0444 313 005
Collets 10.0 mm
0444 312 006
0444 313 006
Collets 12.0 mm
0444 312 007
0444 313 007
Collets 12.7 mm
0444 312 008
0444 313 008
Collets 13.5 mm
0444 312 009
0444 313 009
Collets 17.2 mm
0444 312 010
0444 313 010
Collets 18.0 mm
0444 312 011
0444 313 011
Collets 19.05 mm
0444 312 012
0444 313 012
Collets 21.3 mm
0444 312 013
0444 313 013
Collets 22.0 mm
0444 312 014
0444 313 014
Collets 25.4 mm
0444 312 015
0444 313 015
Collets 26.9 mm
0444 312 016
0444 313 016
Collets 28.0 mm
0444 312 017
0444 313 017
Collets 29.0 mm
0444 312 018
0444 313 018
Collets 31.8 mm
0444 312 019
0444 313 019
Collets 33.7 mm
0444 312 020
0444 313 020
Collets 34.0 mm
0444 312 021
0444 313 021
Collets 35.0 mm
0444 312 022
0444 313 022
Collets 38.1 mm
0444 312 023
0444 313 023
Collets 40.0 mm
0444 313 024
Collets 41.0 mm
0444 313 025
Collets 42.4 mm
0444 313 026
Collets 48.3 mm
0444 313 027
Collets 50.8 mm
0444 313 028
Collets 52.0 mm
0444 313 029
Collets 53.0 mm
0444 313 030
Collets 60.3 mm
0444 313 031
Collets 63.5 mm
0444 313 032
Collets 70.0 mm
0444 313 033
Collets 76.1 mm
0444 313 034
Collets 76.2 mm
0444 313 035
- 20 dsb6a
Edition 100315
PRH 3-38, PRH 6-76
Electrode adapter for PRH 3-38
Tungsten adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 15° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 30° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 314 002
0444 314 003
0444 314 004
0444 314 005
Electrode adapter for PRH 6-67
Tungsten adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 15° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 30° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 314 006
0444 314 007
0444 314 008
0444 314 009
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
- 21 dsb6a
Edition 100315
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising