ESAB | PRH 6-76 - A21 PRH 3-38 | Instruction manual | ESAB PRH 6-76 - A21 PRH 3-38 Používateľská príručka

ESAB PRH 6-76 - A21 PRH 3-38 Používateľská príručka
SK
A21
PRH 3-38
PRH 6-76
Navod na pouitie
0444 291 101 SK 100315
Valid for serial no. 306-xxx-xxxx
1 SMERNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Kompletný nástroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
Zváracia hlava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.1
4.2
Úroveň generovaného šumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektródy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
5 INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Požiadavky na miesto inštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uskladnenie systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puzdrá upínacích čeľustí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
6 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1 Funkcie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Zaisťovacia páka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3
Puzdrá upínacích čeľustí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.4
Elektródy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Pripevnenie rúrkového zváracieho nástroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Zváranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Demontáž rúrkového zváracieho nástroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
13
13
7 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7.1
7.2
7.3
Po každom 10. zvarenom šve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Týždenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
8 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZMEROVÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
17
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
TOCk
-2-
SK
1
SMERNICA
VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxĺ, Švédsko, vyhlasuje, že rúrkový zvárací
nástroj PRH 3-38 / PRH 6-76 od výrobného čísla 306 (2003 w.6) zodpovedá norme EN 60204-1/ EN
12100-2 v súlade s požiadavkami smernice (98/37/EHS) a normy EN 60974-10 (Trieda A) v súlade s
požiadavkami smernice (2004/108/ES).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-08-18
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zváracích zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zváracieho zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre
dané pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice. Poznámka! Pri výmene drôtu noste ochranné
rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
S
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
-3dsb6d1ka
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní dodržiavajte
bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti pri práci
založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite zváraciu jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
S
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
-4dsb6d1ka
SK
Elektrické zariadenia nikdy nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom!
V súlade s európskou Smernicou 2002/96/ES o Odpade z elektrických a
elektronických zariadení a s jej implementáciou v rámci vnútrošátneho
zákonodarstva, elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec svojej životnosti, musí
byť zberané ako separovaný odpad a vrátené do recyklačnej zberne, ktorá je
kompatibilná s požiadavkami ochrany životného prostredia. Ako vlastník zariadenia
ste povinný sa informovať na schválené systémy zberu u kompetentných miestnych
orgánov.
Uplatnovaním tejto európskej Smernice zlepšujete životné prostredie a zdravie
človeka!
3
ÚVOD
PRH 3-38/ / PRH 6-76 je typový rad zváracích nástrojov na uzavreté rúrky
navrhnutých na zváranie TIG spojov rúrok.
Uzavreté tu znamená, že rúrkový spoj je počas zvárania obklopený uzavretou
komorou, v ktorej je ochranný plyn chrániaci volfrámovú elektródu, zváraný spoj a
rúrku proti oxidácii.
Rúrkový zvárací nástroj sa upína na rúrkový spoj pomocou upínacích puzdier s
čeľusťami. Upínacie puzdrá s čeľusťami sú vymeniteľné, aby vyhovovali rôznym
rozmerom rúrok.
3.1
Zariadenie
3.1.1
Kompletný nástroj
Zváracia hlava
Podrobný popis - pozri na strane 6.
Kontrolka
Rozsvieti sa, keď elektróda nie je vo
východiskovej polohe.
Zaisťovacia páka
Zaisťovacia pákou sa zvarenec pevne drží
vo svojej polohe.
Rukoväť
Na držanie zváracieho nástroja.
Na držanie zváracej hlavy možno použiť
aj zverák. Na predchádzanie
poškodeniu tu treba postupovať opatrne
v spodnej časti telesa zváracej hlavy.
-5dsb6d1ka
1
Zváracia hlava
2
Kontrolka
3
Zaisťovacia páka
4
Rukoväť
SK
3.1.2
Zváracia hlava
Rotor
Elektródu nesie rotor. Okrem toho sú tu
prostriedky na privádzanie zváracieho plynu do
zváracej komory. Rotor je počas zváracieho
procesu poháňaný okolo zvarenca
prednastavenou, regulovanou rýchlosťou.
Upínacia čeľusť
Upínacie čeľuste slúžia ako držiaky puzdier
upínacích čeľustí.
Zvarence sa zafixujú v pracovnej polohe
zatvorením horných upínacích čeľustí a ich
zatiahnutím zaisťovacími pákami.
1
Rotor
2
Upínacia čeľusť
3
Puzdrá upínacích čeľustí
4
Elektróda
Puzdrá upínacích čeľustí
Pomocou upínacích puzdier sú zváracia hlava a zvarenec spojené dokopy.
Elektróda
Pozri na strane 7.
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
PRH 3-38
Maximálny impulzný zvárací prúd:
Maximálny konštantný zvárací prúd pri
100 % zaťažovacom cykle:
PRH 6-76
100 A
100 A
50 A
60 A
38,1 mm
3 mm
76,2 mm
6 mm
Hmotnosť:
Priemer elektródy:
Dĺžka nastavenia elektródy:
Pohon otáčania rotora, výkon, max.:
Pohon otáčania rotora, menovité
napätie:
Rýchlosť rotora:
8 kg
1,6 mm alebo 2,4 mm
10 mm
19 W
48 V js
9 kg
1,6 mm alebo 2,4 mm
10 mm
19 W
48 V js
max.
min.
Riadiaci režim:
Prietok plynu,
9,5 (1/min)
6,15 (1/min)
0,5 (1/min)
0,31 (1/min)
Regulácia rýchlosti pomocou impulzného meniča
Vonkajší priemer rúrky:
max.
min.
max.
10 l/min
10 l/min
min.
5 l/min
5 l/min
-6dsb6d1ka
SK
PRH 3-38
PRH 6-76
Chladiaca kvapalina:
Cirkulácia
Max. tlak.
Obsah chladiacej kvapaliny
Teplota krytu zváracej hlavy, max*
50 % voda / 50 % monoetylénglykol.
zabezpeèuje sa externe
3,5 baru
3,5 baru
0,25 l
0,3 l
50 ° C
50 ° C
Prevádzková teplota
-10 až +40° C
-10 až +40° C
Prepravná teplota
-20 až +55° C
-20 až +55° C
* Pri prekročení dovolenej teploty telesa je potrebné doplniť prestávky pre túto zváraciu hlavu.
4.1
Úroveň generovaného šumu
Úroveň šumu generovaná systémom je menej ako 70 dB (A) pri zapnutej cirkulácii
chladiacej kvapaliny. Pri meraní sa predpokladá vzdialenosť 1 m od zváracieho
nástroja.
4.2
Elektródy
Ako základný materiál elektródy sa používa volfrám. Na optimalizovanie času
použitia odporúčame materiál elektródy s obsahom 2 - 4 % tória.
Poznámka: Pri špeciálnych aplikáciách môžu byť potrebné iné materiály elektród.
Dĺžka oblúka
(vzdialenosť)
min.
0,8 mm
1,5 mm
max.
Dĺžka elektródy:
Informácie o určovaní dĺžky elektródy nájdete na strane 11
Uhol hrotu:
30° -45°
odporúčame. Po brúsení zlomíte hrot (pozri náčrt)
Ako vyrobiť hrot:
výhradne brúsením
Smer brúsenia:
výhradne pozdĺžny
Odporúčaný nástroj:
ESAB G-Tech Handy alebo G-Tech
5
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
VAROVANIE!
Rotujúce diely môžu spôsobiť úraz, buďte preto veľmi opatrný.
-7dsb6d1ka
SK
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácnosti môže tento výrobok
spôsobiť rušenie rádiového príjmu. Za primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedá
používateľ.
5.1
Požiadavky na miesto inštalácie
Rúrkové zváracie nástroje umiestňujte na mieste chránenom pred poveternostnými
vplyvmi.
Upozorňujeme na obmedzenie relatívnej vlhkosti na 90 % v mieste inštalácie.
Teplota okolitého prostredia:
S
Min.
- 10° C
S
Max.
+ 25° C (pri vyšších teplotách musia byť skrátené zaťažovacie cykly)
Relatívna vlhkosť:
S
Max.
5.2
90 %
Uskladnenie systému
Ak sa rúrkové zváracie nástroje nemajú dlhší čas používať, vyberte ich a vložte ich
do obalu, v ktorom boli dodané.
Presvedčite sa, či sa v čase skladovania nemôžu vyskytnúť agresívne
pôsobiace podmienky. Pri vysokej vlhkosti odporúčame použiť materiál absorbujúci
vlhkosť, ktorý má byť použitý v odkladacej škatuli.
Odporúčame tento postup pred uskladnením:
S
Vyčistiť zváraciu hlavu.
S
Odstráňte všetku chladiacu kvapalinu.
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo prasknutia hadice! V hadiciach na chladiacu kvapalinu nikdy
nepoužívajte tlak vyšší ako 3,5 baru!
Všetku chladiacu kvapalinu vyfúknite stlačeným vzduchom zo systému do nádoby.
UPOZORNENIE!
S chladivom sa musí zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
-8dsb6d1ka
SK
5.3
Prípojky
Elektrické uzemňovacie spojenie
Dodávka zváracieho výkonu do zváracej hlavy sa zabezpečuje pomocou balíka
káblov. Kontaktovanie uzemnenia zvarenca prebieha automaticky pomocou
upínacích puzdier.
Upozorňujeme, že nečistoty alebo nevodivé podperné prvky môžu spôsobovať
problémy pri prevádzke kvôli strate kontaktu.
5.4
Puzdrá upínacích čeľustí
Pridávanie upínacích puzdier
S
Vložte upínacie puzdro (2) za malý kolík (1).
S
Zatlačte upínacie puzdro, kým nezaskočí
na svoje miesto.
Poznámka: Dve upínacie puzdrá s
plunžrovými kolíkmi (kolíky s guľkou
zaťaženou pružinou) používajte iba v
hornej polohe.
Upínacie puzdrá sú v správnej polohe, ak
logotyp ESAB vidno z vonkajšej strany všetkých
upínacích puzdier.
Vyberanie upínacích puzdier
S
Potiahnite skrutku (3) v smere znázornenom šípkou.
S
Vyberte upínaciu vložku (4).
-9dsb6d1ka
SK
6
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 3. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
VAROVANIE!
Úder elektrickým prúdom!
Počas prevádzky sa nedotýkajte zvarenca ani zváracej hlavy!
VAROVANIE!
Náradie sa môže pri zváraní veľmi zohrievať. Preto buďte veľmi opatrný!
UPOZORNENIE!
Pred začiatkom zvárania skontrolujte pripojenie sätného kábla k zváranému predmetu
a nastavenie volfrámovej elektródy, aby sa predišplo poškodeniu zváracieho nástroja.
6.1
Funkcie zariadenia
6.1.1
Rotor
Otvor na obvode rotora (1)vám umožní dostať
zváraciu hlavu do zváracej polohy a neskôr ju
vybrať.
POZNÁMKA. Pri vkladaní a vyberaní
zváracej hlavy musí byť rotor vo
východiskovej polohe "HOME"
(pozri návod na programovanie).
6.1.2
Zaisťovacia páka
Na otvorenie zváracej hlavy je potrebné
uvoľniť zaisťovacie páky (2). Upozorňujeme,
že pri vyberaní zváracej hlavy zo zvarenca musia byť horné upínacie
čeľuste (3) otvorené.
Poznámka: Pred otvorením zaisťovacích pák
chyťte zváraciu hlavu, aby ste predišli jej
padnutiu.
Nastavenie zaisťovacej páky
Ak nie je spojenie medzi zvarencom a
zváracou hlavou dosť tesné, rúrka môže byť
mimo tolerancií. Rovnako tak však môže ísť o
určitú chybu nastavenia alebo "opotrebenie"
na zaisťovacích pákach, ktoré sú nastaviteľné.
- 10 dsb6d1ka
SK
Pri týchto nastavovacích operáciách používajte nastavovaciu skrutku (4).
Nastavovacia skrutka sa nachádza na opačnej strane zaisťovacej páky.
6.1.3
Puzdrá upínacích čeľustí
Každý priemer rúry má vlastnú súpravu upínacích puzdier (5). .
Táto súprava sa skladá z dvoch horných a dvoch
spodných častí.
Obe horné časti majú tiež dve integrované
skrutky súpravy pružina-plunžer.
Poznámka. Horné časti sa musia montovať
iba do horných upínacích čeľustí (3).
Upevnenie sa dosahuje automaticky
pružinovými
úpinkami. Pri uvoľnení zatlačte nástrojom
alebo nechtami pružinové úpinky do boku.
Pružinové plunžre
Do horných upínacích puzdier sú integrované pružinovo-plunžrové nastavovacie
skrutky. Ich účelom je vykompenzovanie tolerancií rúrok v rozsahu od 0,1 do 0,2
mm.
Nastavenie pružinovo-plunžrových nastavovacích skrutiek možno uskutočniť buď s
namontovanou rúrkou a uzavretou hornou upínacou stranou jednoduchým použitím
dodávaného skrutkovača.
Nastavovanie sa musí uskutočňovať tak, aby sa dala využiť celá vzdialenosť pružiny.
6.1.4
Elektródy
6
Skrutka na upevnenie elektródy
Touto skrutkou (6) sa elektróda zaťahuje po
zasunutí do jedného z otvorov držiaka
elektród.
Táto skrutka je prístupná
pomocou skrutkovača zo strany
rotora s reťazovým kolesom.
Poznámka. samostatné držiaky elektród
sú k dispozícii elektródy 1,6 a 2,4 mm.
Dĺžka elektródy
Potrebnú dĺžku elektródy možno zistiť, keď
je rúrka na svojom mieste.
Upozorňujeme, že elektróda nesmie nikdy zasahovať
do oblasti reťazového kolesa v súkolí a blokovať
zváraciu hlavu. Musí sa odrezať ďalšia dĺžka.
Pokyny na správnu prípravu elektródy nájdete na strane 7.
- 11 dsb6d1ka
SK
Nastavenie dĺžky oblúka
Užitočná dĺžka oblúka môže byť určená v
závislosti od parametrov hrúbka steny rúrky,
priemer rúrky a elektródy.
6
Zmena dĺžky oblúka sa dosahuje nastavením
polohy elektródy.
Výmena elektródy
Elektródu po príprave dĺžky zasuňte do
pravého otvoru pre elektródu a zatiahnite ju
pomocou upínacej skrutky elektródy (6) na
rotore (1).
Pri vyberaní elektródy povoľte skrutku a
vytiahnite elektródu z rotora.
6.2
Pripevnenie rúrkového zváracieho nástroja
1. Skontrolujte, či príprava zvaru bola uskutočnená v súlade s úlohou.
Podľa potreby nastavte
2. Skontrolujte, či je prednastavený alebo vybraný zvárací postup
3. Skontrolujte, či je rotor (1) vo východiskovej polohe
Ak nie, presuňte ho.
4. Zasuňte puzdrá upínacích čeľustí (5)
a. Umiestnite zváraciu hlavu na zvarenci
b. Presvedčite sa, či je elektróda presne na zvarovom spoji
c. Zatvorte a zatiahnite hornú upínaciu čeľusť (3).
5. Skontrolujte, či bola dĺžka oblúka správne nastavená.
Elektródu nastavte podľa pokynov na strane 11.
6. Presvedčite sa, či je zvárací nástroj správne upevnený, inak by sa mohol
zošmyknúť.
7. Prestavte protikus rúrky do jeho polohy a zatiahnite hornú
upínaciu čeľusť (3b).
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo nadmerného tlaku! Presvedčite sa, že v rúrke nemôže dochádzať k
zvýšeniu tlaku pomocou náhradného plynu.
8. Skontrolujte, či je pripravený záložný plyn.
- 12 dsb6d1ka
SK
6.3
Zváranie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo pre vaše zdravie! Vyhýbajte sa vdychovaniu výparov vznikajúcich
pri zváraní!
S
S
S
Spustenie zváracieho nástroja sa aktivuje zo zváracieho nástroja alebo z
programovacej jednotky.
Zváranie sledujte z najväčšej možnej vzdialenosti.
Po skončení zvárania sa rúrkový zvárací nástroj automaticky vráti do
východiskovej polohy "HOME".
Ak niečo nie je v poriadku, zváranie možno zastaviť zo zváracieho nástroja alebo
z programovacej jednotky.
6.4
Demontáž rúrkového zváracieho nástroja
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo popálenia na zvarenci a v zóne zvárania zváracej hlavy!
Poznámka: Pred demontážou sa presvedčite, že zváracia hlava dostatočne
vychladla.
S
Po skončení zváracieho programu skontrolujte, či je rotor vo východiskovej
polohe HOME.
- 13 dsb6d1ka
SK
Ak nie, rotor pretočte do východiskovej polohy "HOME" (pozri príručku
programovania).
S
Skontrolujte, či uplynul čas doprúdenia plynu.
S
Otvorte zváraciu hlavu uvoľnením zaisťovacích pák (2) a otvorením horných
upínacích čeľustí (3).
Rúrkový zvárací nástroj sa teraz dá odstrániť.
7
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
Nikdy nepoužívajte mazivá!
Použitie mazív má za následok neplatnosť záruky.
Na poškodenie spôsobené pevnými časticami v súkolí sa tiež nevzťahuje záruka!
7.1
S
Po každom 10. zvarenom šve
Vymeňte alebo prebrúste elektródu.
7.2
S
Denne
Skontrolujte kontaktný povrch rotora. V prípade potreby ho vyčistite červeným
"Scotchbrite"
- 14 dsb6d1ka
SK
7.3
S
S
Týždenne
Skontrolujte správnu polohu pružinových plunžrových skrutiek v upínacích
puzdrách;
(Pružiny musia umožňovať úplné preniknutie pružinovo-plunžrových gulí.)
Skontrolujte tesnosť dosadnutia všetkých skrutiek.
8
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
V prípade závažnej poruchy sa spojte s najbližším maloobchodným predajcom
ESAB alebo servisnou dielňou autorizovanou spoločnosťou ESAB.
1. Príznak
Poloha zváracej hlavy na rúrke nie je po zatiahnutí pevná:
Príčina 1.1
Rozmer rúrky presahuje tolerancie
Činnosť
Použitie prispôsobené upínacie puzdrá
Príčina 1.2
Zaisťovacie páky sú nesprávne nastavené
Činnosť
Nastavte nastavovaciu skrutku na hornej strane svorky
2. Príznak
Oblúk sa nezapaľuje:
Príčina 2.1
Chybný alebo žiadny kontakt medzi upínacími puzdrami a rúrkou
Činnosť
Vyčistite povrchy a/alebo odstráňte izolačné vrstvy
Príčina 2.2
Žiadny zvárací plyn
Činnosť
Skontrolujte prívod plynu
Príčina 2.3
Príliš veľká medzera elektródy
Činnosť
Nastavte
Príčina 2.4
Hrot elektródy je opotrebovaný
Činnosť
Prebrúste elektródu
Príčina 2.5
Zlý kontakt medzi rotorom a elektródou
Činnosť
Vyčistite
Príčina 2.6
Poškodený kábel
Činnosť
&tA;Vymeniť
Príčina 2.7
Príliš vysoká vodivosť chladiacej kvapaliny
Činnosť
Vymeňte nefunkčnú chladiacu kvapalinu!
3. Príznak
Oblúk sa ťahá do strany:
Príčina 3.1
Hrot elektródy je opotrebovaný
Činnosť
Prebrúste elektródu
Príčina 3.2
Elektróda je nesprávne zbrúsená
Činnosť
Prebrúste elektródu
- 15 dsb6d1ka
SK
Príčina 3.3
Chybná kvalita elektródy
Činnosť
Vymeňte elektródu
4. Príznak
Oblúk sa zapaľuje oproti častiam zváracej hlavy:
(môže spôsobiť ťažké poškodenie zváracej hlavy)
Príčina 4.1
Elektróda nie je v poriadku
Činnosť
Vymeniť
Príčina 4.2
Príliš vysoká medzera elektródy
Činnosť
Nastavte
Príčina 4.3
Znečistená zváracia komora
Činnosť
Vyčistite
Príčina 4.4
Príliš krátky čas predfukovania
Činnosť
Predĺžte
Príčina 4.5
Žiadna elektróda
Činnosť
Namontujte elektródu
5. Príznak
Nenaštartuje sa otáčanie rotora:
Príčina 5.1
Tvrdé nečistoty v prevode
Činnosť
Vyberte a vyčistite
Príčina 5.2
Chybné elektrické pripojenie
Činnosť
Skontrolujte vidlicu, skontrolujte kábel, skontrolujte napájací zdroj
6. Príznak
Zváracia hlava nemôže byť vybraná z rúrky:
Príčina 6.1
Nebola dosiahnutá poloha HOME
Činnosť
Presuňte do polohy HOME
9
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
PRH 3-38, PRH 6-76 bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a európskych
noriem EN 60204-1 / 12100-2 a normy EN 60974-10 . Povinnosťou servisnej jednotky,
ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej
zodpovedá vyššie uvedenej norme.
Opravy a práce na elektrickom zariadení musí vykonávať autorizovaný pracovník
servisu ESAB. Používajte iba originálne náhradné diely a diely podliehajúce
rýchlemu opotrebeniu značky ESAB.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 16 dsb6d1ka
Rozmerový výkres
PRH 3-38
*
Width with collets 34 mm
Width without collets 34 mm
- 17 dsb6m
Edition 100315
PRH 6-76
*
Width with collets 42,4 mm
Width without collets 38 mm
- 18 dsb6m
Edition 100315
PRH 3-38, PRH 6-76
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0444 301 880 Tube welding tool
PRH 3-38, A21
0444 302 880 Tube welding tool
PRH 6-76, A21
0444 291 990 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 19 dsb6o
Edition 100315
PRH 3-38, PRH 6-76
Príslušenstvo
Collets
PRH3-38
PRH 6-76
Collets
Collets, one set, four halves
Collets blanks
0444 312 001
0444 313 001
Collets 6.0 mm
0444 312 002
0444 313 002
Collets 6.35 mm
0444 312 003
0444 313 003
Collets 8.0 mm
0444 312 004
0444 313 004
Collets 9.53 mm
0444 312 005
0444 313 005
Collets 10.0 mm
0444 312 006
0444 313 006
Collets 12.0 mm
0444 312 007
0444 313 007
Collets 12.7 mm
0444 312 008
0444 313 008
Collets 13.5 mm
0444 312 009
0444 313 009
Collets 17.2 mm
0444 312 010
0444 313 010
Collets 18.0 mm
0444 312 011
0444 313 011
Collets 19.05 mm
0444 312 012
0444 313 012
Collets 21.3 mm
0444 312 013
0444 313 013
Collets 22.0 mm
0444 312 014
0444 313 014
Collets 25.4 mm
0444 312 015
0444 313 015
Collets 26.9 mm
0444 312 016
0444 313 016
Collets 28.0 mm
0444 312 017
0444 313 017
Collets 29.0 mm
0444 312 018
0444 313 018
Collets 31.8 mm
0444 312 019
0444 313 019
Collets 33.7 mm
0444 312 020
0444 313 020
Collets 34.0 mm
0444 312 021
0444 313 021
Collets 35.0 mm
0444 312 022
0444 313 022
Collets 38.1 mm
0444 312 023
0444 313 023
Collets 40.0 mm
0444 313 024
Collets 41.0 mm
0444 313 025
Collets 42.4 mm
0444 313 026
Collets 48.3 mm
0444 313 027
Collets 50.8 mm
0444 313 028
Collets 52.0 mm
0444 313 029
Collets 53.0 mm
0444 313 030
Collets 60.3 mm
0444 313 031
Collets 63.5 mm
0444 313 032
Collets 70.0 mm
0444 313 033
Collets 76.1 mm
0444 313 034
Collets 76.2 mm
0444 313 035
- 20 dsb6a
Edition 100315
PRH 3-38, PRH 6-76
Electrode adapter for PRH 3-38
Tungsten adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 15° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 30° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 314 002
0444 314 003
0444 314 004
0444 314 005
Electrode adapter for PRH 6-67
Tungsten adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 15° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 30° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angle cross bar 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 314 006
0444 314 007
0444 314 008
0444 314 009
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
- 21 dsb6a
Edition 100315
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising