ESAB | TA34 AC/DC Caddy | Instruction manual | ESAB TA34 AC/DC Caddy Používateľská príručka

ESAB TA34 AC/DC Caddy Používateľská príručka
SK
Caddy™
TA34 AC/DC
Navod na pouitie
0460 227 085 SK 100315
Valid from program version 1.02
1 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
3
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 ZVÁRANIE TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
2.3
Nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly a legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skryté funkcie TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
10
3 ZVÁRANIE MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3.1
3.2
3.3
Nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly a legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skryté funkcie MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
4 PAMÄ ZVÁRACÍCH PARAMETROV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 KÓDY PORUCHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
5.1
5.2
Zoznam kódov porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis kódov poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
6 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
TOCk
-2-
SK
1
ÚVOD
Návod popisuje používanie ovládacieho panelu TA34 AC/DC.
Všeobecné informácie o prevádzke sa uvádzajú v návode na používanie
napájacieho zdroja.
Po pripojení sieového napájania jednotka uskutočňuje
autodiagnostiku LED a displeja, zobrazuje sa verzia programu,
pričom na tomto príklade je ilustrovaná verzia programu 0.18.
Návody na obsluhu v iných jazykoch si možno prevziať z internetovej lokality na
www.esab.com.
1.1
Ovládací panel
Gombík na nastavenie parametrov (prúd, napätie, percentuálny podiel,
sekundy alebo frekvencia)
Displej
Výber zváracej metódy TIG
alebo MMA
Tlačidlo výberu zvárania TIG:
S
so striedavým prúdom, AC
S
s jednosmerným prúdom, DC -
S
s jednosmerným prúdom, DC - s pulzáciami
-3bi18d1ka
SK
Tlačidlo výberu zvárania MMA:
S
so striedavým prúdom, AC
S
s jednosmerným prúdom, DC -
S
s jednosmerným prúdom, DC +
Voľba spúšania systémom HF
Výber dvojtaktného
alebo štvortaktného režimu
Nastavenie na paneli
pištole
alebo LiftArct
, zmena programu spúšacím spínačom zváracej
alebo pripojenie jednotky diaľkového ovládania
Zobrazovanie funkcie VRD (znížené napätie na svorkách) je aktivované alebo
neaktivované. (POZNÁMKA! Funkcia môže by použitá s napájacími zdrojmi, na ktorých je
implementovaná.)
Indikácia toho, ktorý parameter sa zobrazuje na displeji (prúd, napätie,
percentuálny podiel, sekundy alebo frekvencia)
Výber indikácie prúdu (A) alebo napätia (V) počas zvárania na displeji
Indikácia vybraného parametra, pozri na strane 6. Pravé tlačidlo sa používa aj
na skryté funkcie.
Tlačidlá pamäte zváracích parametrov. Pozri na strane 13.
2
ZVÁRANIE TIG
2.1
Nastavenia
TIG bez pulzácie AC/DC a TIG s pulzáciou DC
Funkcia
Rozsah nastavenia
V krokoch po:
Predvolená
hodnota
HF / LiftArc t 2)
HF alebo LiftArct
-
LiftArct
2-taktový alebo 4-taktový
režim
-
2 takty
Čas prúdenia plynu pred 1)
0-5s
0.1 s
0.5 s
Čas vzostupu
0 - 10 s
0.1 s
0.0 s
Čas poklesu
0 - 10 s
0.1 s
1,0 s
Čas prúdenia plynu po
0 - 25 s
0.1 s
10.0 s
Elektrický prúd
4 - 220 A
1A
60 A
Aktívny panel
VYP alebo ZAP
-
ZAP
Zmena spúšacích
parametrov
VYP alebo ZAP
-
OFF
2/4-takt
2)
-4bi18d1ka
SK
Funkcia
Rozsah nastavenia
V krokoch po:
Predvolená
hodnota
Jednotka diaľkového
ovládania
VYP alebo ZAP
-
OFF
0-99%
-
30%
Funkcia
Rozsah nastavenia
V krokoch po:
Predvolená
hodnota
Nastavenie vyváženia
50 - 98 %*
1%
50 %
Nastavenie frekvencie
10 - 152 Hz
1 - 3 Hz
65 Hz
1
-
Min. prúd
2)
TIG s AC
Predohrev elektródy
0 - 100
*) V závislosti od nastavenia frekvencie.
TIG s pulzáciami DC
Funkcia
Rozsah nastavenia
V krokoch po:
Predvolená
hodnota
Pulzačný prúd
4 - 220 A
1A
60 A
Čas impulzu
0.01 - 2.5 s
0.01 s
1,0 s
0,001 - 0,250 s
0.001 s
4 - 220 A
1A
20 A
0.01 - 2.5 s
0.01 s
1,0 s
Mikroimpulz 1)
Prúd pozadia
Čas pozadia
1)
1)
2)
Mikroimpulz
0,001 - 0,250 s
0,001 s
Tieto funkcie sú skryté funkcie TIG, pozri popis v bode 2.3.
Tieto funkcie sa v priebehu zvárania nedajú zmeni
2.2
Symboly a legenda
VRD (Voltage Reducing Device ć funkcia zníženia napätia)
Funkcia VRD zaručuje, že napätie naprázdno neprekročí 35 V keď sa
neuskutočňuje zváranie. Indikuje to svietiaca LED VRD.
Funkcia VRD sa zablokuje keď systém zistí, že zváranie sa spustilo.
Ak je funkcia VRD aktivovaná a napätie naprázdno prekročí limit 35 V, na displeji sa
zobrazí chybová správa (16). Kým sa zobrazuje chybová správa, zváranie sa
nemôže spustiť.
Zváranie TIG
Zváranie TIG roztaví kov zvarenca pomocou oblúka, ktorý preskočí z volfrámovej
elektródy, ktorá sa sama osebe netaví. Tavný kúpeľ a elektróda sú chránené
ochranným plynom.
Striedavý prúd
Výhodou striedavého prúdu je zníženie rizika rázov elektromagnetického oblúka a
dobré vlastnosti pri rozrušovaní oxidov pri zváraní hliníka.
-5bi18d1ka
SK
Direct current (jednosmerný prúd)
Vyšší prúd vytvorí širší tavný kúpeľ, s lepším prienikom do zvarenca.
Pulzačný prúd (iba jednosmerný)
Pulzácie sa používajú na zlepšene kontroly tavného kúpeľa a procesu tuhnutia.
Frekvencia pulzácií je nastavená tak nízko, že tavný kúpeľ má čas na stuhnutie,
prinajmenšom čiastočne, medzi jednotlivými pulzáciami. Pri nastavovaní pulzácií sú
potrebné štyri parametre: Pulzný prúd, čas impulzu, prúd pozadia a čas pozadia.
Nastavenie parametrov
1. Stúpanie nahor
2. Zvárací prúd
3. Čas impulzu
4. Prúd pozadia
5. Čas pozadia
6. Pokles nadol
7. Čas prúdenia plynu po
8. Vyváženie
9. Frekvencia
10. Predohrev elektródy
Stúpanie nahor
Funkcia slope up (stúpanie nahor) znamená, že keď preskočí oblúk TIG, prúd stúpa
pomaly na nastavenú hodnotu. Tým sa zabezpečí 'jemnejší' ohrev elektródy a
zvárač má možnos dosiahnu správnu polohu elektródy pred dosiahnutím
nastaveného zváracieho prúdu.
Pulzačný prúd
Vyššia z oboch hodnôt prúdu v prípade pulzačného prúdu.
Elektrický prúd
Čas pozadia
Pulzačný
prúd
Prúd pozadia
Čas impulzu
Čas
Zváranie TIG s pulzáciami.
Čas impulzu
Čas, po ktorý je prúd impulzu zapnutý v priebehu periódy pulzu.
Prúd pozadia
Nižšia z oboch hodnôt prúdu v prípade pulzačného prúdu.
-6bi18d1ka
SK
Čas pozadia
Čas prúdu pozadia, ktorý spolu s časom prúdového impulzu udáva periódu pulzu.
Pokles nadol
Zváranie TIG využíva "slope down" (pokles nadol), pri ktorom prúd klesá 'pomaly' za
regulovaný čas, aby sa predišlo vzniku kráterov a/alebo trhlín po dokončení zvaru.
Záverečné prúdenie plynu
Slúži na ovládanie času počas ktorého ochranný plyn prúdi po zhasnutí oblúka.
Vyváženie
Nastavenie vyváženia zostatok medzi polperiódou kladnej (+) elektródy a zápornej
(-) elektródy pri zváraní striedavým prúdom (AC).
Nižšia hodnota vyváženia vedie k vzniku väčšieho množstva tepla na elektróde a k
zlepšeniu odlupovania oxidu na zvarenci.
Vyššia hodnota vyváženia zvyšuje množstvo tepla v zvarenci a zlepšuje prienik.
Frekvencia
Nižšia frekvencia (striedavý prúd) prenáša viac tepla do zvarenca a vytvorí širší
tavný kúpeľ.
Vyššia frekvencia vytvorí užší oblúk s vyššou intenzitou oblúka (užší tavný kúpeľ).
Predohrev elektródy
Volfrámová elektróda
Nastavená hodnota
Ochranný plyn
Ř
Farba
Typ
Ar
Ar + 30%He
1,6
Zelená
WP
-
-
1,6
Zelená
WP
30
35
1,6
Čierna
WL10
20
20
1,6
Čierna
WL10
30
35
2,4
Zelená
WP
45
-
2,4
Zelená
WP
55
60
2,4
Čierna
WL10
40
40
2,4
Čierna
WL10
45
50
3,2
Zelená
WP
55
-
3,2
Zelená
WP
65
65
3,2
Čierna
WL10
60
60
3,2
Čierna
WL10
70
70
-7bi18d1ka
SK
Volfrámová elektróda
Nastavená hodnota
Ochranný plyn
4,0
Zelená
WP
70
75
4,0
Zelená
WP
80
85
4,0
Čierna
WL10
65
65
4,0
Čierna
WL10
70
75
WP = Čisto volfrámová elektróda
WL10 = Volfrámová elektróda legovaná lantánom
VF
Funkcia HF zapaľuje oblúk pomocou iskry z elektródy do zvarenca pri priblížení
elektródy k zvarencu.
LiftArct
Funkcia LiftArct zapaľuje oblúk potom, ako sa elektróda dotkne zvarenca a
nadvihne sa nad neho.
Zapaľovanie oblúka pomocou funkcie LiftArct. Krok 1: elektróda sa dotkne zvarenca. Krok 2: stlačí
sa spúšťací spínač a začína tiecť prúd nízkej intenzity. Krok 3: zvárač dvíha elektródu nad zvarenec:
oblúk sa zapaľuje a automaticky stúpa prúd na nastavenú hodnotu.
-8bi18d1ka
SK
2 takty
Úvodné prúdenie
plynu
Stúpani
e
nahor
Pokles nadol
Záverečné
prúdenie
plynu
Funkcie využívané pri 2-taktovom ovládaní zváracieho horáka.
Pri dvojtaktovom režime ovládania sa stlačením spínača spúšťača horáka TIG (1)
spustí prúdenie plynu pred zváraním (ak sa používa) a vytvorí sa oblúk. Prúd stúpa
na nastavenú hodnotu (regulovaný funkciou stúpanie nahor, ak je v činnosti).
Uvoľnením spínača spúšťača (2) sa znižuje prúd (alebo sa spúšťa pokles nadol, ak
je v činnosti) a oblúk zhasína. Nasleduje následné prúdenie plynu, ak je v činnosti.
4 takty
Úvodné prúdenie
plynu
Stúpani
e
nahor
Pokles nadol
Záverečné
prúdenie
plynu
Funkcie využívané pri 4-taktovom ovládaní zváracieho horáka.
Pri štvortaktovom režime ovládania sa stlačením spínača spúšťača horáka TIG (1)
spustí prúdenie plynu pred zváraním (ak sa používa). Na konci času prúdenia
vopred sa prúd zvyšuje až na pilotný prúd (niekoľko ampérov) a zapáli sa oblúk.
Uvoľnením spínača spúšťača (2) sa prúd zvyšuje na nastavenú hodnotu (so
stúpaním nahor, ak sa používa). Po stlačení spínača spúšťača na (3), prúd sa vráti
na nastavený pilotný prúd (s "poklesom nadol", ak sa používa). Keď bude spínač
spúšača znova uvoľnený (4), oblúk zhasína a začína funkcia prípadného následného
prúdenia plynu.
Aktívny panel
Nastavenia sa uskutočňujú na ovládacom paneli.
Zmena spúšacích parametrov
Táto funkcia umožňuje prepína sa medzi rôznymi pamäami zváracích parametrov
dvoma stlačeniami spúšte zváracej pištole.
Platí iba pre zváranie TIG.
-9bi18d1ka
SK
Jednotka diaľkového ovládania
Nastavenia sa uskutočňujú na jednotke diaľkového ovládania.
Pred aktivovaním musí by jednotka diaľkového ovládania pripojená ku konektoru
jednotky diaľkového ovládania na stroji. Keď je jednotka diaľkového ovládania
aktivovaná, tento panel je vyradený z činnosti.
2.3
Skryté funkcie TIG
Na ovládacom paneli existujú skryté funkcie.
na 5 s. Displej zobrazuje písmeno a hodnotu.
Na prístup k funkcii stlačte
Vyberte funkciu stlačením šípky doprava. Gombík slúži na zmenu hodnoty vybranej
funkcie.
Funkcia
Nastavenia
A = úvodné prúdenie plynu
0-5s
b = mikropulz
0 = VYP; 1 = ZAP
I = min. prúd
0 - 99%
Na opustenie skrytých funkcií stlačte
na 5 s.
Úvodné prúdenie plynu
Slúži na ovládanie času, počas ktorého prúdi ochranný plyn pred zapálením oblúka.
Mikroimpulz
Aby ste si mohli vybrať mikropulz, musí byť vybraná funkcia pulzačného prúdu
zváracieho stroja
. Hodnota času impulzu a prúdu pozadia sa spravidla
nachádza v rozsahu 0,01 - 2,50 s. Pomocou mikroimpulzu sa čas môže znížiť až na
0,001 s. Po aktivovaní funkcie mikroimpulzu sa časy kratšie ako 0,25 s zobrazujú na
displeji bez desatinnej bodky.
Min. prúd
Používa sa minimálny prúd pre diaľkové ovládanie T1 Foot CAN.
Ak je max. prúd 100 A a min. prúd má by 50 A, nastavte skrytú funkciu min. prúd na
50 %.
Ak je max. prúd 100 A a min. prúd 90 A, nastavte skrytú funkciu min. prúd na 90 %.
Táto funkcia je určená aj na nastavenie prúdu pozadia pulzačného TIG.
- 10 bi18d1ka
SK
3
ZVÁRANIE MMA
3.1
Nastavenia
Funkcia
Rozsah nastavenia
V krokoch po:
Predvolená
hodnota
Elektrický prúd
16 - max. A 2)
1A
100 A
0 - 99
1
0
0 - 99
1
5
0=VYP alebo 1=ZAP
-
OFF
1=VYP alebo 0=ZAP
-
ZAP
Aktívny panel
VYP alebo ZAP
-
ZAP
Jednotka diaľkového
ovládania
VYP alebo ZAP
-
OFF
0-99%
-
30%
Horúci štart
1)
Intenzita oblúka
1)
Kvapkové zváranie
1)
Zvárací regulátor ArcPlust
1)
Min. prúd
1)
2)
Tieto funkcie sú skryté funkcie, pozri popis v bode 3.3.
rozsah závisí od použitého napájacieho zdroja.
2)Nastavovací
3.2
Symboly a legenda
VRD (Voltage Reducing Device ć funkcia zníženia napätia)
Funkcia VRD zaručuje, že napätie naprázdno neprekročí 35 V keď sa
neuskutočňuje zváranie. Indikuje to svietiaca LED VRD.
Funkcia VRD sa zablokuje keď systém zistí, že zváranie sa spustilo.
Ak je funkcia VRD aktivovaná a napätie naprázdno prekročí limit 35 V, na displeji sa
zobrazí chybová správa (16). Kým sa zobrazuje chybová správa, zváranie sa
nemôže spustiť.
Zváranie MMA
Zváranie MMA sa niekedy označuje aj ako zváranie s potiahnutými elektródami.
Preskočením oblúka sa roztaví elektróda a jej povlak vytvára ochrannú trosku.
Pri zváraní MMA možno zvárať s obrátenou polaritou bez prepájania zváracích káblov
na zváracom zdroji.
Vyberte zváranie MMA
S
S
S
a stlačte
AC, pre striedavý prúd
DC (-) pre jednosmerný prúd so zápornou polaritou na elektróde
Nesvieti žiadna LED, pre jednosmerný prúd s kladnou polaritou na elektróde
Aktívny panel
Nastavenia sa uskutočňujú na ovládacom paneli.
- 11 bi18d1ka
SK
Jednotka diaľkového ovládania
Nastavenia sa uskutočňujú na jednotke diaľkového ovládania.
Pred aktivovaním musí byť jednotka diaľkového ovládania pripojená ku konektoru
jednotky diaľkového ovládania na stroji. Keď je jednotka diaľkového ovládania
aktivovaná, tento panel je vyradený z činnosti.
3.3
Skryté funkcie MMA
Na ovládacom paneli existujú skryté funkcie.
Na prístup k funkcii stlačte
na 5 s. Displej zobrazuje písmeno a hodnotu.
Vyberte funkciu stlačením šípky doprava. Gombík slúži na zmenu hodnoty vybranej
funkcie.
Funkcia
Nastavenia
C = Arc Force
0 - 99
d = kvapkové zváranie
0 = VYP; 1 = ZAP
F = typ regulátora ArcPlust
0 = VYP; 1 = ZAP
H = Horúci štart
0 - 99
I = min. prúd
Na opustenie skrytých funkcií stlačte
0 - 99%
na 5 s.
Arc Force
Intenzita oblúka (Arc force) je dôležitá pri určovaní, ako sa prúd mení v reakcii na zmenu
dĺžky oblúka. Nižšia hodnota zabezpečuje pokojnejší oblúk s menšími odstrekmi.
Kvapkové zváranie
Kvapkové zváranie (Drop welding) možno používať pri zváraní antikorovými
elektródami. Pri tejto funkcii sa oblúk striedavo zapína a zhasína, aby sa dosiahla
lepšia regulácia privádzaného tepla. Na zhasnutie oblúka stačí elektródu len trocha
nadvihnú.
Zvárací regulátor ArcPlust
Zvárací regulátor ArcPlust je regulátor nového typu, zabezpečujúci intenzívnejší,
koncentrovanejší a pokojnejší oblúk. Rýchlejšie sa regeneruje po bodovom skrate,
čím sa znižuje riziko prilepenia elektródy. Pre väčšine zváracích aplikácií sa
najlepšie výsledky dosahujú s ArcPlust ZAP (0).
Horúci štart
Horúci štart (Hot start) na začiatku zvárania zvyšuje zvárací prúd na nastaviteľný
čas. Znižuje sa tak riziko nedostatočného spojenia na začiatku zvaru.
- 12 bi18d1ka
SK
4
PAMÄ ZVÁRACÍCH PARAMETROV
V pamäti ovládacieho panela možno nastavi dva rôzne programy zváracích údajov.
Stlačte tlačidlo
alebo
na 5 s, aby sa zváracie parametre uložili do
pamäte. Zváracie údaje sa uložia keď zelená kontrolka začína blika.
Medzi rôznymi pamäami zváracích údajov sa prepínajte stlačením tlačidla
alebo
.
Pamä zváracích parametrov má záložnú batériu, preto tieto nastavenia zostanú
zachované aj po vypnutí stroja.
5
KÓDY PORUCHY
Kód poruchy slúži na indikáciu vzniku poruchy zariadenia. Zobrazujú sa na displeji s
E nasledovaným číslom kódu poruchy.
Zobrazí sa číslo jednotky, indikujúce jednotku, ktorá spôsobila poruchu.
Striedavo sa zobrazujú čísla kódov poruchy a čísla jednotky.
Ak budú detegované viaceré poruchy, zobrazí sa iba kód naposledy sa vyskytujúcej
poruchy. Zobrazenie indikácie poruchy na displeji sa vypína stlačením ktoréhokoľvek
funkčného tlačidla alebo otáčaním gombíka.
POZNÁMKA! Ak je aktivované diaľkové ovládanie, jednotku diaľkového ovládania
, pričom zhasne indikácia poruchy.
možno deaktivova stlačením
5.1
Zoznam kódov porúch
U 0 = jednotka zváracích
parametrov
U 2 = napájací zdroj
U 1 = chladiaca jednotka
U 4 = jednotka
diaľkového
ovládania
Kód
poruchy
Popis
U 5 = striedavá jednotka
U0
U1
U2
U4
4
Napájací zdroj 5 V
6
Vysoká teplota
7
Vysoká teplota
8
Napájacie napätie 24 V/15 V
x
x
9
Napájacie napätie - 11 V
x
x
12
x
U5
x
x
x
x
Chyba komunikácie (varovanie)
x
- 13 bi18d1ka
x
x
x
x
SK
Kód
poruchy
Popis
U0
14
Chyba komunikácie (zbernica vyp)
x
15
Správy stratené
x
16
Vysoké napätie na svorkách VRD
19
Chyba pamäte
20
Vysoká induktancia v zváracom obvode
25
Stratený kontakt so striedavou jednotkou
x
26
Prevádzková porucha programu
x
29
Nepreteká chladiaca voda
x
41
Stratený kontakt s chladiacou jednotkou
x
5.2
U1
U2
U4
U5
x
x
x
x
Popis kódov poruchy
Kód
poruchy
Popis
E4
5 V napájací zdroj je nízky
U0
Napätie napájacieho zdroja je príliš nízke.
U5
Aktuálny zvárací postup je zastavený a je zablokované spúšanie zvárania.
E6
Postup: Vypnite sieové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráte sa na servisného technika.
Vysoká teplota
U1
Aktivoval sa istič proti tepelnému preaženiu.
U2
Zvárací postup sa zastaví a nemôže sa reštartova až kým teplota neklesne.
U5
Postup: Skontrolujte, či nečistotami nie sú upchané prívodné a odvádzacie vetracie
otvory. Skontrolujte používaný zvárací cyklus a presvedčite sa, že zariadenie nie je
preažované.
E7
Vysoká teplota
U5
Aktivoval sa istič proti tepelnému preaženiu.
Zvárací postup sa zastaví a nemôže sa reštartova až kým teplota neklesne.
Postup: Skontrolujte, či nečistotami nie sú upchané prívodné a odvádzacie vetracie
otvory. Skontrolujte používaný zvárací cyklus a presvedčite sa, že zariadenie nie je
preažované.
E8
Porucha napájacieho napätia 24 V/15 V
U1
Napájacie napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke.
U5
Aktuálny zvárací postup je zastavený a je zablokované spúšanie zvárania.
E9
Postup: Vypnite sieové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráte sa na servisného technika.
Porucha napájacieho napätia 24 V/15 V
U1
Napájacie napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke.
U5
Aktuálny zvárací postup je zastavený a je zablokované spúšanie zvárania.
Postup: Vypnite sieové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráte sa na servisného technika.
- 14 bi18d1ka
SK
Kód
poruchy
Popis
E 12
Chyba komunikácie (varovanie)
U0
Menej závažné rušenie na zbernici CAN.
U1
Činnosť:Skontrolujte, či k zbernici CAN nie sú pripojené chybné jednotky. Ak porucha
pretrváva, obráte sa na servisného technika.
U4
U5
E 14
Chyba komunikácie (zbernica vyp)
U0
Závažné rušenie na zbernici CAN.
Činnos:Skontrolujte, či k zbernici CAN nie sú pripojené chybné jednotky. Ak porucha
pretrváva, obráte sa na servisného technika.
E 15
Problémy s komunikáciou (stratená správa)
U0
Systémová zbernica CAN bola preažená.
E 16
Postup: Ak porucha pretrváva, obráte sa na servisného technika.
Vysoké napätie na svorkách VRD
U2
Napätie na svorkách je príliš vysoké.
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráte sa na servisného technika.
E 19
Chyba pamäte
U0
Obsah aktuálnej pamäte je nesprávny. Budú použité základné údaje.
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráte sa na servisného technika.
E 20
Vysoká induktancia v zváracom obvode
U2
Napájací zdroj nemôže vyprodukova požadovaný prúd, pretože nameraná induktancia
v zváracom obvode je príliš vysoká. Indikácia poruchy sa zruší, keď zobrazovaná
hodnota induktancie nadobudne dostatočne nízku hodnotu na začiatku zvárania.
Vynulovanie možno dosiahnu aj vypnutím napájania príkon.
Postup: Použite kratšie zváracie káble a dbajte, aby káble neboli zvinuté do klbka.
Zvárací kábel a kábel konektora ukladajte vedľa seba. Podľa možnosti možno
induktanciu zníži zváraním s kratším oblúkom
E 25
Ak porucha pretrváva, obráte sa na servisného technika.
Stratený kontakt so striedavou jednotkou
U0
Ovládací panel stratil kontakt so striedavou jednotkou.
Aktuálny zvárací postup sa zastaví.
Postup: Ak porucha pretrváva, obráte sa na servisného technika.
E 26
Prevádzková porucha programu
U0
Niečo zabránilo procesoru vykonáva svoje normálne úlohy v programe.
Program s automaticky reštartuje. Práve prebiehajúci zvárací postup sa zastaví. Táto
porucha nepotlačí žiadne funkcie.
Postup: Ak porucha pretrváva, obráte sa na servisného technika.
- 15 bi18d1ka
SK
Kód
poruchy
Popis
E 29
Nepreteká chladiaca voda
U0
Spínač monitora prietoku sa vypol.
U1
Aktuálny zvárací postup je zastavený a je zablokované spúšanie zvárania.
Postup: Skontrolujte okruh chladiacej vody obvod a čerpadlo.
E 41
Stratený kontakt s chladiacou jednotkou
U0
Jednotka zváracích údajov stratila kontakt s chladiacou jednotkou. Zastavuje sa
zvárací postup.
Postup: Skontrolujte elektrické zapojenie. Ak porucha pretrváva, obráte sa na
servisného technika.
6
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 16 bi18d1ka
TA34 AC/DC
Objednávacie číslo
Ordering no.
0460 250 880
0460 227 070
0460 227 071
0460 227 072
0460 227 073
0460 227 074
0460 227 075
0460 227 076
0460 227 077
0460 227 078
0460 227 079
0460 227 080
0460 227 081
0460 227 082
0460 227 083
0460 227 084
0460 227 085
0460 227 086
0460 227 087
0460 227 089
0460 227 090
0460 227 091
0460 227 092
0460 227 093
Denomination
Control panel Caddyt TA34 AC/DC
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual US
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
Instruction manual CN
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 17 bi18o
Edition 100315
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 18 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising