ESAB | TA34 AC/DC Caddy | Instruction manual | ESAB TA34 AC/DC Caddy Lietotāja rokasgrāmata

ESAB TA34 AC/DC Caddy Lietotāja rokasgrāmata
LV
Caddy™
TA34 AC/DC
Lietošanas pamācība
0460 227 090 LV 100315
Valid from program version 1.02
1 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
3
Kontroles panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 TIG METINĀŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
2.3
Iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbolu un funkciju skaidrojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slēptās TIG funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
10
3 MMA METINĀŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3.1
3.2
3.3
Iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbolu un funkciju skaidrojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slēptās MMA funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
4 METINĀŠANAS DATU ATMIŅA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 KĻŪMJU KODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
5.1
5.2
Kļūmju kodu saraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kļūmes koda apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
6 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASŪTĪŠANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
TOCl
-2-
LV
1
IEVADS
Rokasgrāmatā aprakstīta TA34 AC/DC kontroles paneļa izmantošana.
Vispārīgo informāciju par ekspluatāciju skatiet barošanas avota lietošanas
instrukcijā.
Kad pieslēdz barošanu, ierīce darbojas LED un ekrāna
pašdiagnostikas režīmā; tiek rādīta programmas versija, un šajā
paraugā programmas versija ir 0.18.
Lietošanas instrukcijas citās valodās var lejupielādēt no tīmekļa vietnes
www.esab.com.
1.1
Kontroles panelis
Grozāmslēdzis datu iestatīšanai (strāva, spriegums, procenti, sekundes vai
frekvence)
Ekrāns
Metināšanas metodes izvēle ć TIG
vai MMA
Spiedpoga, lai izvēlētos TIG metināšanu ar:
S
Maiņstrāvu AC
S
Līdzstrāvu DC -
S
Līdzstrāvu DC - ar impulsiem
-3bi18d1la
LV
Spiedpoga, lai izvēlētos MMA metināšanu ar:
S
Maiņstrāvu AC
S
Līdzstrāvu DC -
S
Līdzstrāvu DC +
Izvēlas HF startu
Izvēlas divtaktu
vai LiftArct
vai četrtaktu
Iestatījums no paneļa
režīma slēdzi
, programmu maina ar degļa aizdedzināšanas
vai pievienojot tālvadības ierīci
VRD funkcijas (pazemināts atvērtas ķēdes spriegums) ekrāns ir aktīvs vai
neaktīvs. (PIEZĪME! Šī funkcija darbojas ar tiem barošanas avotiem, kuri ir ar to aprīkoti.)
Norāde, kurš parametrs redzams ekrānā (strāva, spriegums, procenti,
sekundes vai frekvence)
Izvēle, ko rādīt metināšanas laikā - strāvas rādījumu (A) vai sprieguma
rādījumu (V)
Izvēlētā iestatījuma parametra indikācija, skatiet 6. lpp. Labās puses poga tiek
izmantota arī slēptajām funkcijām.
Pogas metināšanas datu atmiņas iestatījumiem. Skatiet 13. lpp.
2
TIG METINĀŠANA
2.1
Iestatījumi
TIG bez impulsu maiņstrāvas/līdzstrāvas un TIG ar impulsu līdzstrāvu
Funkcija
HF / LiftArc t 2)
2/4 taktu
2)
Iestatījumu diapazons
Soļos:
Noklusējuma
lielums
HF vai LiftArct
-
LiftArct
divtaktu vai četrtaktu
-
Divtaktu
0,1 s
0,5 s
Gāzes priekšplūsmas laiks 0 - 5 s
1)
Uz augšu ejošās līknes
laiks
0 - 10 s
0,1 s
0,0 s
Lejupejošās līknes laiks
0 - 10 s
0,1 s
1,0 s
Gāzes pēcplūsmas laiks
0 - 25 s
0,1 s
10,0 s
Strāva
4 - 220 A
1A
60 A
Aktīvais panelis
IZSLĒGTA vai IESLĒGTA
-
IESL.
-4bi18d1la
LV
Funkcija
Iestatījumu diapazons
Soļos:
Noklusējuma
lielums
Palaidēja datu maiņa
IZSLĒGTA vai IESLĒGTA
-
IZSL.
Tālvadības ierīce
IZSLĒGTA vai IESLĒGTA
-
IZSL.
0-99%
-
30%
Funkcija
Iestatījumu diapazons
Soļos:
Noklusējuma
lielums
Līdzsvara iestatījums
50 - 98 %*
1%
50 %
Frekvences iestatījums
10 - 152 Hz
1 - 3 Hz
65 Hz
Elektroda iepriekšēja
karsēšana
0 - 100
1
-
Minimālā strāva
2)
TIG ar maiņstrāvu
*) Atkarīgs no frekvences iestatījuma.
TIG ar impulsu līdzstrāvu
Funkcija
Iestatījumu diapazons
Soļos:
Noklusējuma
lielums
Impulsu strāva
4 - 220 A
1A
60 A
Impulsa laiks
Mikroimpulss 1)
0,01 - 2,5 s
0,001 - 0,250 s
0,01 s
0,001 s
1,0 s
Fona strāva
4 - 220 A
1A
20 A
Fona laiks
Mikroimpulss 1)
0,01 - 2,5 s
0,001 - 0,250 s
0,01 s
0,001 s
1,0 s
1)
2)
Šīs funkcijas ir slēptās TIG funkcijas, skat. aprakstu punktā 2.3.
Šīs funkcijas nevar mainīt metināšanas laikā.
2.2
Simbolu un funkciju skaidrojumi
VRD (Voltage Reducing Device) (Sprieguma samazināšanas ierīce)
VRD funkcija nodrošina, ka atvērtas ķēdes spriegums nepārsniedz 35V, ja
metināšana nav veikta. To norāda degoša VRD gaismas diode.
VRD funkcija tiek bloķēta, kad sistēma konstatē metināšanas sākšanos.
Ja VRD funkcija ir aktivēta un atvērtas ķēdes spriegums pārsniedz 35V robežu, to
norāda kļūdas ziņojums (16), kas parādās displejā, un metināšana netiek sākta,
kamēr tiek rādīts kļūdas ziņojums.
TIG metināšana
TIG metināšanas laikā, izmantojot volframa elektrodu, kas pats nekūst, tā veidotā
lokizlāde kausē sagataves metālu. Metināšanas laukumu un elektrodu aizsargā ar
ekranējošu gāzi.
-5bi18d1la
LV
Maiņstrāva
Maiņstrāvas priekšrocības ir samazināts magnētiskās vētras risks un labas oksīda
sadalīšanas īpašības, metinot alumīniju
Līdzstrāva
Lielāka strāva rada plašāku metināšanas laukumu ar labāku iespiešanos sagatavē.
Impulsu strāva (tikai DC)
Impulsi tiek izmantoti labākai metināšanas laukuma un sacietēšanas procesa
kontrolei. Impulsu biežums iestatīts tik zemu, lai metināšana laukumam būtu
pietiekami daudz laika vismaz daļējai atdzišanai impulsu starplaikos. Lai iestatītu
impulsus, nepieciešami četri parametri: impulsa strāva, impulsa laiks, fona strāva un
fona laiks.
Parametru iestatījumi
1. Līkne uz augšu
2. Metināšanas strāva
3. Impulsa laiks
4. Fona strāva
5. Fona laiks
6. Līkne uz leju
7. Gāzes pēcplūsmas laiks
8. Līdzsvars
9. Frekvence
10. Elektroda iepriekšēja karsēšana
Līkne uz augšu
Līkne uz augšu nozīmē, ka TIG lokizlādes laikā strāva lēni paaugstinās līdz
iestatītajam lielumam. Tas nodrošina "maigāku" elektroda sakarsēšanu un dod
metinātājam iespēju novietot elektrodu pareizi pirms iestatītās metināšanas strāvas
sasniegšanas.
-6bi18d1la
LV
Impulsu strāva
Augstākais no diviem strāvas lielumiem impulsu strāvas gadījumā.
Stràva
Fona laiks
Impulsu
stràva
Fona stràva
Impulsa laiks
Laiks
TIG metinà¹ana ar impulsiem.
Impulsa laiks
Strāvas impulsa laiks ir ietverts impulsa periodā.
Fona strāva
Mazākais no diviem strāvas lielumiem impulsu strāvas gadījumā.
Fona laiks
Fona strāvas laiks, kas kopā ar impulsu strāvas laiku veido impulsa periodu.
Līkne uz leju
TIG metināšanā izmanto "līkni uz leju", ar kuru strāva kontrolētā laikā "lēni"
samazinās; tas novērš iedobumu un/vai plaisu veidošanos pēc metināšanas
beigšanas.
Gāzes pēcplūsma
Kontrolē, cik ilgi ekranējošā gāze plūst pēc loka nodzišanas.
Līdzsvars
Līdzsvara noregulēšana starp pozitīvā (+) un negatīvā (-) elektroda pusciklu
maiņstrāvas metināšanas laikā (AC).
Mazāka līdzsvara vērtība rada lielāku elektroda temperatūru un ļauj labāk sadalīt
oksīdu uz sagataves.
Lielāka līdzsvara vērtība rada vairāk karstuma uz sagataves un labāku
caurmetināšanu.
Frekvence
Zemāka frekvence (maiņstrāvas) novada vairāk karstuma uz sagatavi un rada
platāku metināšanas laukumu.
Augstāka frekvence rada šaurāku loku ar lielāku loka spēku (šaurāks metināšanas
laukums).
-7bi18d1la
LV
Elektroda iepriekšēja karsēšana
Iestatījuma lielums
Ekranējošā gāze
Volframa elektrods
Ø
Krāsa
Tips
Ar
Ar + 30%He
1,6
Zaļā krāsā
WP
-
-
1,6
Zaļā krāsā
WP
30
35
1,6
Melnā krāsā
WL10
20
20
1,6
Melnā krāsā
WL10
30
35
2,4
Zaļā krāsā
WP
45
-
2,4
Zaļā krāsā
WP
55
60
2,4
Melnā krāsā
WL10
40
40
2,4
Melnā krāsā
WL10
45
50
3,2
Zaļā krāsā
WP
55
-
3,2
Zaļā krāsā
WP
65
65
3,2
Melnā krāsā
WL10
60
60
3,2
Melnā krāsā
WL10
70
70
4,0
Zaļā krāsā
WP
70
75
4,0
Zaļā krāsā
WP
80
85
4,0
Melnā krāsā
WL10
65
65
4,0
Melnā krāsā
WL10
70
75
WP = tīra volframa elektrods
WL10 = volframa elektrods, sakausēts ar lantānu
HF
HF funkcija aizdedzina loku ar dzirksteli virzienā no elektroda uz sagatavi, tiklīdz
elektrods tiek tuvināts sagatavei.
-8bi18d1la
LV
LiftArct
LiftArct funkcija aizdedzina lokizlādi, kad elektrods pieskaras sagatavei un tiek
atrauts no tās.
Loka aizdedzināšana, izmantojot LiftArc funkcijut. 1. solis: elektrods pieskaras sagatavei. 2. solis:
tiek nospiests palaidēja slēdzis, un sāk plūst vāja strāva. 3. solis: metinātājs paceļ elektrodu virs
sagataves: loks aizdegas, un strāva automātiski paaugstinās līdz iestatītajam lielumam.
Divtaktu
Gāzes
priekšplūsma
Līkne
uz
augšu
Līkne uz leju
Gāzes
pēcplūsma
Funkcijas, izmantojot divtaktu metināšanas degļa kontroli.
Divtaktu kontroles režīmā, nospiežot TIG degļa palaidēja slēdzi (1), sākas gāzes
priekšplūsma (ja tiek izmantota) un loks iedegas. Strāva palielinās līdz iestatītajam
lielumam (kā kontrolēts uz augšu ejošās līkne funkcijā, ja tā ir darbībā). Atlaižot
palaidēja slēdzi (2), strāva pazeminās (vai sākas uz leju ejošā līkne, ja tā ir darbībā)
un loks nodziest. Gāzes pēcplūsma turpinās, ja tā ir darbībā.
Četrtaktu
Gāzes
priekšplūsma
Līkne
uz
augšu
Līkne uz leju
Funkcijas, izmantojot metināšanas degļa četrtaktu kontroli.
-9bi18d1la
Gāzes
pēcplūsma
LV
Četrtaktu kontroles režīmā, nospiežot palaidēja slēdzi (1), sākas gāzes priekšplūsma
(ja tiek izmantota). Gāzes priekšplūsmas laika beigās strāva palielinās līdz
iestatītajai pilotstrāvai (daži ampēri), un loks iedegas. Atlaižot palaidēja slēdzi (2),
strāva paaugstinās līdz iestatītajam lielumam (ar līkni uz augšu, ja tiek izmantota).
Kad palaidēja slēdzis tiek nospiests (3), strāva samazinās līdz iestatītajai pilotstrāvai
(ar "līkni uz leju", ja tā tiek izmantota). Kad palaidēja slēdzis atkal tiek atlaists (4),
loks nodziest un rodas gāzes pēcplūsma.
Aktīvais panelis
Iestatīšanu veic ar kontroles paneli.
Palaidēja datu maiņa
Šī funkcija ļauj nomainīt metināšanas datu atmiņu, divreiz nospiežot metināšanas
pistoles palaidēja pogu.
Attiecas tikai uz TIG metināšanu.
Tālvadības ierīce
Iestatīšanu veic ar tālvadības ierīci.
Pirms aktivācijas tālvadības ierīce jāpievieno ierīces tālvadības kontaktligzdai. Kad
tālvadības ierīce ir aktivēta, kontroles panelis ir neaktīvs.
2.3
Slēptās TIG funkcijas
Kontroles panelim ir slēptās funkcijas.
Lai piekļūtu funkcijām, nospiediet
uz 5 sekundēm. Ekrānā redzams burts un
lielums. Funkciju izvēlas, nospiežot bultiņu pa labi. Grozāmslēdzis tiek izmantots, lai
mainītu izvēlētās funkcijas lielumu.
Funkcija
Iestatījumi
A = gāzes priekšplūsma
0-5s
b = mikroimpulsi
0 = IZSLĒGTS; 1 = IESLĒGTS
I = minimālā strāva
0 - 99%
Lai izietu no slēptajām funkcijām, uz 5 sekundēm nospiediet
.
Gāzes priekšplūsma
Kontrolē, cik ilgi pirms loka aizdegšanas plūst ekranējošā gāze.
Mikroimpulsi
Lai izvēlētos mikroimpulsus, ierīcē jābūt aktīvai impulsu strāvas funkcijai
.
Impulsa laika un fona strāvas laiks parasti ir 0,01 - 2,50 sekundes. Izmantojot
mikroimpulsus, laiks var samazināties līdz 0,001 sekundei. Kad mikroimpulsu
funkcija ir aktīva, laiks, kas ir mazāks par 0,25 sekundēm, ekrānā tiek rādīts bez
decimālpunkta.
- 10 bi18d1la
LV
Minimālā strāva
Tiek izmantota, lai tālvadības ierīcei T1 Foot CAN iestatītu minimālo strāvu.
Ja maksimālā strāva ir 100 A un minimālā strāva ir 50 A, iestatiet slēptās funkcijas
minimālo strāvu uz 50%.
Ja maksimālā strāva ir 100 A un minimālā strāva ir 90 A, iestatiet minimālo strāvu uz
90%.
Šī funkcija attiecas, iestatot fona strāvu ar TIG impulsiem.
3
MMA METINĀŠANA
3.1
Iestatījumi
Funkcija
Iestatījumu diapazons
Soļos:
Noklusējuma
lielums
Strāva
16 - maks. A 2)
1A
100 A
0 - 99
1
0
0 - 99
1
5
0=IZSLĒGTA vai
1=IESLĒGTA
-
IZSL.
Metināšanas regulators
ArcPlust 1)
1 = IZSLĒGTS vai 0 =
IESLĒGTS
-
IESL.
Aktīvais panelis
IZSLĒGTA vai IESLĒGTA
-
IESL.
IZSLĒGTA vai IESLĒGTA
-
IZSL.
0-99%
-
30%
Karstais starts
Loka spēks
1)
1)
Punktmetināšana
Tālvadības ierīce
Minimālā strāva
1)
2)
2)
1)
Šīs funkcijas ir slēptās funkcijas, skatiet aprakstu punktā 3.3.
Iestatījumu diapazons ir atkarīgs no barošanas avota.
3.2
Simbolu un funkciju skaidrojumi
VRD (Voltage Reducing Device) (Sprieguma samazināšanas ierīce)
VRD funkcija nodrošina, ka atvērtas ķēdes spriegums nepārsniedz 35V, ja
metināšana nav veikta. To norāda degoša VRD gaismas diode.
VRD funkcija tiek bloķēta, kad sistēma konstatē metināšanas sākšanos.
Ja VRD funkcija ir aktivēta un atvērtas ķēdes spriegums pārsniedz 35V robežu, to
norāda kļūdas ziņojums (16), kas parādās displejā, un metināšana netiek sākta,
kamēr tiek rādīts kļūdas ziņojums.
- 11 bi18d1la
LV
MMA metināšana
MMA metināšana var būt minēta arī kā metināšana ar pārklātiem elektrodiem. Lokam
degot, elektrods kūst, un tā pārklājums veido aizsargājošus izdedžus.
MMA metināšanas laikā ir iespējams metināt ar pretēju polaritāti, neatvienojot me­
tināšanas kabeļus no strāvas avota.
Izvēlieties MMA metināšanu
un pēc tam nospiediet
S
AC, maiņstrāvai
S
DC (-), līdzstrāvai ar negatīvu elektroda polaritāti
S
Nedeg gaismas diode, līdzstrāvai ar pozitīvu elektroda polaritāti
Aktīvais panelis
Iestatīšanu veic ar kontroles paneli.
Tālvadības ierīce
Iestatīšanu veic ar tālvadības ierīci.
Pirms aktivācijas tālvadības ierīce jāpievieno ierīces tālvadības kontaktligzdai. Kad
tālvadības ierīce ir aktivēta, kontroles panelis ir neaktīvs.
3.3
Slēptās MMA funkcijas
Kontroles panelim ir slēptās funkcijas.
Lai piekļūtu funkcijām, nospiediet
uz 5 sekundēm. Ekrānā redzams burts un
lielums. Funkciju izvēlas, nospiežot bultiņu pa labi. Grozāmslēdzis tiek izmantots, lai
mainītu izvēlētās funkcijas lielumu.
Funkcija
Iestatījumi
C = Loka spēks
0 - 99
d = punktmetināšana
0 = IZSLĒGTS; 1 = IESLĒGTS
F = ArcPlus tipa regulatorst
0 = IZSLĒGTS; 1 = IESLĒGTS
H = Karstais starts
0 - 99
I = minimālā strāva
0 - 99%
Lai izietu no slēptajām funkcijām, uz 5 sekundēm nospiediet
.
Loka spēks
Loka spēks ir svarīgs, lai noteiktu, kā strāva mainās atkarībā no loka garuma maiņas.
Zemāks lielums rada mierīgāku loku ar mazāku šļakatu daudzumu.
- 12 bi18d1la
LV
Punktmetināšana
Punktmetināšanu var izmantot, metinot ar nerūsējošiem elektrodiem. Funkcija ir
saistīta ar pārmaiņus loka aizdegšanu un nodzēšanu, lai iegūtu labāku kontroli pār
karstuma padevi. Lai nodzēstu loku, elektrodu tikai nedaudz jāpaceļ.
Metināšanas regulators ArcPlust
Metināšanas regulators ArcPlust ir jauns kontroles veids, kas rada intensīvāku,
koncentrētāku un mierīgāku loku. Pēc punktveida īssavienojuma tas atjaunojas
daudz ātrāk, tādējādi samazinot elektroda iesprūšanas risku. Lielākā daļa
metināšana iekārtu ar ArcPlus iegūst vislabākos rezultātust Iesl. (0).
Karstais starts
Karstais starts palielina metināšanas strāvu uz regulējamu laiku metināšanas
sākumā, samazinot sliktas kušanas risku salaiduma sākumā.
4
METINĀŠANAS DATU ATMIŅA
Kontroles paneļa atmiņā var saglabāt divas dažādas metināšanas datu programmas.
Nospiediet taustiņu
vai
uz 5 sekundēm, lai atmiņā saglabātu
metināšanas datus. Metināšanas dati ir saglabāti, kad sāk mirgot zaļais gaismas
indikators.
Lai pārslēgtos starp dažādām metināšanas programmām, nospiediet pogu
vai
.
Metināšanas atmiņai ir dublējoša baterija, tādējādi iestatījumi saglabājas arī tad, ja
iekārta tiek izslēgta.
5
KĻŪMJU KODI
Kļūmju kodus izmanto, lai norādītu uz kļūmi aprīkojumā. Tie parādās ekrānā kā burts
E, kam seko kļūmes koda numurs.
Tiek parādīts ierīces numurs, lai noteiktu, kāda ierīce radījusi kļūmi.
Kļūdas kodu numuri un ierīces numurs tiek rādīti pamīšus.
Ja atklātas vairākas kļūmes, tiek parādīts tikai pēdējās kļūmes kods. Lai ekrānā
nodzēstu kļūmes rādījumu, nospiediet jebkuras funkcijas pogu vai pagrieziet
grozāmslēdzi.
PIEZĪME! Ja tālvadība ir aktivēta, deaktivējiet to, nospiežot
, lai izslēgtu
kļūmes rādījumu.
5.1
Kļūmju kodu saraksts
U 0 = metināšanas datu
ierīce
U 2 = barošanas avots
U 1 = dzesēšanas ierīce
U 4 = tālvadības ierīce
- 13 bi18d1la
U 5 = maiņstrāvas ierīce
LV
Kļūmes kods
5.2
Apraksts
U0
U1
U2
U4
x
U5
4
Strāvas padeve 5 V
x
6
Augsta temperatūra
7
Augsta temperatūra
8
Padeves spriegums 24V/15V
x
x
9
Padeves spriegums -11V
x
x
x
x
x
x
12
Sakaru kļūda (brīdinājums)
x
14
Sakaru kļūda (kopne izslēgta)
x
15
Ziņojums pazudis
x
16
Augsts atvērtās ķēdes spriegums VRD
19
Atmiņas kļūda
20
Augsta induktivitāte metināšanas ķēdē
25
Zudis kontakts ar maiņstrāvas ierīci
x
26
Programmas darbības kļūme
x
29
Neplūst dzesēšanas ūdens
x
41
Zudis kontakts ar dzesēšanas ierīci
x
x
x
x
x
x
x
x
Kļūmes koda apraksts
Kļūme Apraksts
s kods
E4
U0
U5
E6
U1
U2
U5
5 V jaudas padeve pārāk maza
Jaudas padeves spriegums ir pārāk mazs.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts, un startēšana ir aizkavēta.
Darbība: izslēdziet tīkla strāvas padevi, lai atiestatītu ierīci. Ja kļūme netiek novērsta,
vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
Augsta temperatūra
Noticis termiskās pārslodzes pārrāvums.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts, un to nevar atsākt, kamēr temperatūra
nepazeminās.
Darbība: pārbaudiet, vai dzesēšanas gaisa ieplūde vai izplūde nav bloķēta vai aizsērējusi.
Pārbaudiet izmantoto noslodzes ciklu, lai pārliecinātos, ka aprīkojums nav pārslogots.
E7
U5
Augsta temperatūra
Noticis termiskās pārslodzes pārrāvums.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts, un to nevar atsākt, kamēr temperatūra
nepazeminās.
Darbība: pārbaudiet, vai dzesēšanas gaisa ieplūde vai izplūde nav bloķēta vai aizsērējusi.
Pārbaudiet izmantoto noslodzes ciklu, lai pārliecinātos, ka aprīkojums nav pārslogots.
E8
U1
U5
Kļūdains 24 V/15 V padeves spriegums
Padeves spriegums ir pārāk augsts vai pārāk zems.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts, un startēšana ir aizkavēta.
Darbība: izslēdziet tīkla strāvas padevi, lai atiestatītu ierīci. Ja kļūme netiek novērsta,
vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
Kļūdains 24 V/15 V padeves spriegums
Padeves spriegums ir pārāk augsts vai pārāk zems.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts, un startēšana ir aizkavēta.
Darbība: izslēdziet tīkla strāvas padevi, lai atiestatītu ierīci. Ja kļūme netiek novērsta,
vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
E9
U1
U5
- 14 bi18d1la
LV
Kļūme Apraksts
s kods
E 12
U0
U1
U4
U5
E 14
U0
Sakaru kļūda (brīdinājums)
Ne pārāk nopietni traucējumi CAN kopnē.
Darbība: pārbaudiet, vai CAN kopnei nav pieslēgtas bojātas ierīces. Pārbaudiet kabeļus.
Ja kļūme netiek novērsta, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
E 15
U0
Sakaru problēmas (pazudis ziņojums)
Sistēmas CAN kopne ir pārslogota.
Darbība: ja kļūme netiek novērsta, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
Augsts atvērtās ķēdes spriegums VRD
Atvērtās ķēdes spriegums ir bijis pārāk augsts.
Darbība: izslēdziet tīkla strāvas padevi, lai atiestatītu ierīci. Ja kļūme netiek novērsta,
vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
E 16
U2
Sakaru kļūda (kopne izslēgta)
Nopietni traucējumu CAN kopnē.
Darbība: pārbaudiet, vai CAN kopnei nav pieslēgtas bojātas ierīces. Pārbaudiet kabeļus.
Ja kļūme netiek novērsta, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
E 19
U0
Atmiņas kļūda
Esošās atmiņas saturs ir kļūdains. Tiks izmantoti pamata dati.
Darbība: izslēdziet tīkla strāvas padevi, lai atiestatītu ierīci. Ja kļūme netiek novērsta,
vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
E 20
U2
Augsta induktivitāte metināšanas ķēdē
Barošanas avots nevar radīt nepieciešamo strāvu, jo izmērītā induktivitāte metināšanas
ķēdē ir pārāk augsta. Kļūmes rādījums tiek atiestatīts, ja induktivitātes lieluma rādījums
metināšanas sākumā ir pietiekami zems. Atiestatīšanu iespējams veikt, arī izslēdzot
elektrības padevi.
Darbība: izmantojiet īsākus metināšanas kabeļus un nodrošiniet, ka tie nav satinušies
kopā. Novietojiet metināšanas kabeli un savienotājkabeli blakus. Ja iespējams, induktivitāti
var samazināt, metinot ar īsāku loku.
Ja kļūme netiek novērsta, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
Zudis kontakts ar maiņstrāvas ierīci
Vadības panelim nav kontakta ar maiņstrāvas ierīci.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts.
Darbība: Ja kļūme netiek novērsta, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
E 25
U0
E 26
U0
E 29
U0
U1
E 41
U0
Programmas darbības kļūme
Kaut kas procesoram traucē veikt parastos uzdevumus programmā.
Programma automātiski restartējas. Pašreizējais metināšanas process tiks apturēts.
Kļūme netraucē nekādām funkcijām.
Darbība: ja kļūme netiek novērsta, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
Neplūst dzesēšanas ūdens
Plūsmas uzraudzības slēdzis ir atvienots.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts, un startēšana ir aizkavēta.
Darbība: pārbaudiet dzesēšanas ūdens cirkulāciju un sūkni.
Zudis kontakts ar dzesēšanas ierīci
Metināšanas datu ierīce ir zaudējusi kontaktu ar dzesēšanas ierīci. Metināšanas process ir
apturēts.
Darbība: pārbaudiet vadus. Ja kļūme netiek novērsta, vērsieties pie apkalpojošā
mehāniķa.
- 15 bi18d1la
LV
6
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
- 16 bi18d1la
TA34 AC/DC
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
0460 250 880
0460 227 070
0460 227 071
0460 227 072
0460 227 073
0460 227 074
0460 227 075
0460 227 076
0460 227 077
0460 227 078
0460 227 079
0460 227 080
0460 227 081
0460 227 082
0460 227 083
0460 227 084
0460 227 085
0460 227 086
0460 227 087
0460 227 089
0460 227 090
0460 227 091
0460 227 092
0460 227 093
Denomination
Control panel Caddyt TA34 AC/DC
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual US
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
Instruction manual CN
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 17 bi18o
Edition 100315
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 18 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising