ESAB | PRC 33-90 | Instruction manual | ESAB PRC 33-90 Kasutusjuhend

ESAB PRC 33-90 Kasutusjuhend
EE
A21
PRC 17-49
PRC 33-90
PRC 60-170
Kasutusjuhend
0443 934 201 EE 100215
Valid for serial no. 538-xxx-xxxx
1
2
3
4
OHUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SISSEJUHATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
3
5
5
6
Koostejuhised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5 KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5.1
5.2
5.3
5.4
Ühendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keevitusseadme kinnitamine keevituseks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reguleerimised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keevitamine kinnistes ruumides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
6 HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Igapäevaselt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vajadusel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuluvate osade asendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volframelektroodi paigaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keevitusseadme pihtide demonteerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
15
15
15
7 VARUOSADE TELLIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELLIMISNUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KULUVAD OSAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISASEADMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
17
19
TOCm
-2-
EE
1
OHUTUS
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab seadmetega või
nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusreegleid, mis peavad vastama konkreetsele
keevitusvarustusele kehtestatud nõuetele. Lisaks tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele
tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja keevitusseadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel võib viga
saada operaator või seade.
1.
Kõik, kes kasutavad keevitusseadmeid, peavad olema kursis:
S selle töö
S hädaseiskamislülitite asukoha
S selle talitluse
S asjakohaste ohutusnõuete
S keevitamisega
2.
Operaator peab tagama, et:
S seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut,
S kaare käivitamisel poleks keegi kaitsevahendita.
3.
Töökoht peab:
S vastama otstarbele
S seal ei tohi olla tuuletõmmet
4.
Individuaalsed kaitsevahendid
S Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad riided,
kaitsekindad. NB! Traadi vahetamisel ärge kaitsekindaid kasutage.
S Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms, mis võivad
kinni kiiluda või põletushaavu tekitada.
5.
Üldised ohutusnõuded
S Veenduge, et maanduskaabel on turvaliselt ühendatud.
S Kõrgepingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik.
S Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud käepäraselt.
S Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal.
-3dsa9d1ma
EE
HOIATUS
Kaarkeevitus ja kaarlõikamine võib vigastada teid ennast ja teisi. Võtke keevitamisel tarvitusele
ettevaatusabinõud. Küsige tööandjalt ohutuspraktika kohta, mis peab põhinema tootja
ohuandmetel.
ELEKTRILÖÖK - Võib tappa
S
Keevitusseadme paigaldus ja maandus peavad vastama kehtivatele normidele.
S
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode paljakäsi, märgade kinnaste ega rõivastega.
S
Isoleerige ennast maast ja töödeldavast detailist.
S
Tagage endale ohutu tööasend.
AEROSOOLID JA GAASID - Võivad olla tervisele ohtlikud
S
Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
S
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et juhtida aerosoolid ja gaasid
sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale.
KEEVITUSKIIRED - Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu.
S
Kaitske oma silmi ja keha! Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning kandke kaitserõivaid.
S
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.
TULEOHT
S
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Seepärast veenduge, et läheduses ei oleks
kergestisüttivaid materjale.
MÜRA - Liigne müra võib kahjustada kuulmist
S
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.
S
Hoiatage juuresviibijaid ohu eest.
TALITLUSHÄIRE - Talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
Enne paigaldamist või tööle hakkamist peate lugema ja mõistma kasutusjuhendit.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
ETTEVAATUST!
Enne paigaldamist või tööle hakkamist peate
lugema ja mõistma kasutusjuhendit.
Ärge visake elektriseadmeid ära koos tavajäätmetega!
Järgides Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja
selle rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb oma kasutusea ületanud
elektriseadmed koguda eraldi ja viia need keskkonnasõbraliku ringlussevõtuga tegelevale
ettevõttele. Seadme omanikuna peaksite tunnustatud kogumissüsteemide kohta saama
teavet kohalikult esindajalt.
Nimetatud Euroopa direktiivi kohaldamisega aitate kaasa keskkonna ja inimeste tervise
parandamisele!
-4dsa9d1ma
EE
ETTEVAATUST!
Class A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks elumajades, kus
elektrivoolu saadakse avalikust madalpingevõrgust. Neis kohtades võib
esineda raskusi Class A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse
tagamisel juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
ESAB varustab teid kõigi keevitamisel vajalike kaitsevahendite ja tarvikutega.
2
SISSEJUHATUS
PRC 17-49 / 33-90 / 60-170 on mõeldud toruühenduste TIG-keevituseks.
Torukeevitusseadmed on vesijahutusega ning omavad võngutusliikumise funktsiooni
(6) ja automaatset keevituskaare pikkuse kontrollifunktsiooni (keevituskaare pinge
kontroll = AVC) (5). Seadmed sobivad ühendamiseks toiteallikaga MechTig.
Täidistraadi vajadusel tuleb kasutada MEI 21 traadi etteandeseadet.
Torukeevitusseadmed töötavad spetsiaalsel haardepõhimõttel, mis võimaldab
seadet kiiresti ja täpselt torule paigutada ja kinnitada.
Haardetangide paar (4) kinnitab
seadme toru külge, kui käepideme
lukustushoob (1) vajutatakse alla.
Keevitamise ajal pöörleb ainult
hammasratas (3) koos sobitatud detailidega.
Hammasratta ajam (2) koosneb
alalisvooluga (DC) püsimagnetmootorist
ja kiiruse reguleerimise
impulssandurist. Mootori ajamiks on
juhtseade (toiteallikas).
Selle ESAB toote tarvikud leiate leheküljelt 19.
3
TEHNILISED ANDMED
Toru keevitusseade
PRC 17-49
PRC 33-90
PRC 60-170
250
250
250
17-49
33-90
60-170
0.12 - 2.4
0.08 - 1.6
0.05 - 0.95
2.8
3.2
4.4
7
7
7
Volframelektrood, läbimõõt (mm)
1.6 / 2.4
1.6 / 2.4
1.6 / 2.4
Täidistraat, läbimõõt (mm) Fe, SS
0.6 / 0.8 / 0.9
0.6 / 0.8 / 0.9
0.6 / 0.8 / 0.9
24
0,5
6950
246:1
24
0,5
6950
246:1
24
0,5
6950
246:1
Max keevituse vool 100% koormatavuse juures (A)
Toru, välisläbimõõt (mm)
Rootori kiirus (pööret minutis)
Kaal ilma kaabli, voolikupaketi, AVC- ja
võngutusliikumise seadmeta (kg)
Voolikupaketi pikkus (m)
Ajam
Max ankrupinge (V DC)
Max ankruvool (A DC)
Ankrukiirus 20 voldi juures (pööret minutis)
Mehaaniline ülekandearv
-5dsa9d1ma
EE
Toru keevitusseade
Võngutusliikumine
Mootor
Max ankrupinge (V DC)
Max ankruvool (A DC)
Max kiirus, võngutusliikumine (mm/s)
Min kiirus, võngutusliikumine (mm/s)
Seadistusvahemik (mm)
Ulatus (mm)
Kaal (kg)
AVC (Keevituskaare pinge kontroll)
Mootor
Max ankrupinge (V DC)
Max ankruvool (mA DC)
Kontrolli normaalkiirus 10 voldi juures
(keevituskaare kontroll, mm/s)
Kaal (kg)
PRC 17-49
PRC 33-90
PRC 60-170
24
0.2
12
2
20
"6
1.8
24
0.2
12
2
20
"6
1.8
24
0.2
12
2
20
"6
2.2
12
0.2
2
12
0.2
2
12
0.2
2
0.5
0.5
0.5
Töötemperatuur
-10 kuni +40° C
Transportimise temperatuur
-20 kuni +55° C
4
PAIGALDAMINE
Paigaldamise peab teostama spetsialist.
HOIATUS!
Pöörlevad osad võivad teid vigastada. Olge hoolikas.
ETTEVAATUST!
See toode on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Kodudes kasutamisel võib toode
põhjustada raadiohäireid. Kohaste ettevaatusabinõude rakendamise vastutus lasub
kasutajal.
ETTEVAATUST!
Vooliku purunemise oht! Jahutusvedeliku voolikutes ei tohi rõhk ületada 3,5 baari!
Puhuge süsteemis olev kogu jahutusvedelik suruõhu abil mahutisse.
ETTEVAATUST!
Jahutusvedelikku tuleb käidelda kemikaalide jäätmetena.
-6dsa9d1ma
EE
4.1
Koostejuhised
AVC-seade
Võngutusliikumise seade
Võngutusliikumise seadet (3) ja pihte (1)
saab keevitusseadmele paigaldada ka
ümberpööratult, s.t lukustushoob (1c)
allapoole.
S
Pihtide (1) ja võngutusliikumise seadme
(3) demonteerimine rootorilt (4).
Seadmega on kaasas spetsiaalne
kinnitusdetail (5), mis asetatakse
haardetangide (1b) ja hammasratta (4b)
vahele enne pingutamist. Sellega
välditakse keskpunkti nihet pihtide (1)
kinnitamisel rootorile (4).
-7dsa9d1ma
EE
5
KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuded leiate lk 3 . Lugege
need enne seadmete kasutuselevõttu läbi!
HOIATUS!
Oht tervisele! Vältige keevitusaurude sissehingamist!
HOIATUS!
Põletusoht tooriku lähedal ja keevitusotsaku keevitusalal!
ETTEVAATUST!
Vältimaks keevitusseadme kahjustamist kontrollige enne keevitamise alustamist,
kas maanduskaabel on ühendatud töödeldava detaili külge ning kas
volframelektrood on algusasendis.
5.1
Ühendus
A
Mootorikaabel - pöörlemine
B
Traadi paigaldustoru
C
Jahutuse veevoolik, välja
D
Jahutuse veevoolik, sisse
E
Keevituskaabel
F
Gaasivoolik
G
Mootorikaabel - võngutusliikumise seade
H
Mõõtekaabel - AVC-seade
I
Mootorikaabel - AVC-seade
-8dsa9d1ma
EE
5.2
Keevitusseadme kinnitamine keevituseks
S
Määrake toru õige läbimõõt reguleerimiskruvi (3) abil, hoides
kinnitushooba (1) suletud asendis.
S
Avage keevitusseade
kinnitushoova (1) abil.
S
Õigeks eelkinnituseks keerake veel
veerand pööret reguleerimiskruvi (3) abil.
N.B. Tugevam kinnitamine võib pihte
deformeerida, mis põhjustab keskpunkti nihet ja
keevitusvigu.
Kui kasutate seadet 8-17 mm läbimõõduga torude
keevitamiseks (vt lisavarustust lk 19), tuleb keevitusseade
kinnitada koos ajamiga vertikaalsesse asendisse,
alternatiivina võib asetada ajami alla toe või tõkise, et
vältida keevitusseadme pöörlemist ümber toru.
S
Sulgege keevitusseade uuesti kinnitushoova (1) abil.
S
Vabastage hammasratas vabastushoova (2) abil.
S
Keerake hammasratast (4) umbes 1,5 pööret ühenduskaabli kokkukerimiseks.
5.3
Reguleerimised
Volframelektroodi asendi reguleerimine keevisliites
S
Reguleerige elektroodi kaugust
radiaalselt AVC-seadmega
kontrollkarbi (3) abil.
NB! Kui kasutate keevitusseadet maks. 49, 90
ja 170 mm läbimõõduga torude keevitamisel, ei
tohi toru otsa ja gaasikübara vaheline kaugus ületada
7,5 mm.
S
Reguleerige traadi asendit aksiaalselt (telje suunas)
reguleerimiskruvi (1) või programmeerimiskarbi
võngutusliikumise seadme (2) abil.
Elektroodihoidiku hoova vedrumehhanism on tarnimisel eelseadistatud.
Kui reguleerimine on vajalik, võtke teabe saamiseks ühendust oma lähima ESAB
esindajaga.
Täidistraadi sisestamine
S
Vaata kasutusjuhendit traadi
etteandeseadme jaoks.
Täidistraadi reguleerimine
S
Reguleerige täidistraadi otsakut (1) radiaalselt
kuuskantvõtme abil. Peenreguleerimiseks kasutage
vahendit (2).
-9dsa9d1ma
EE
5.4
Keevitamine kinnistes ruumides
PRC 17-49 koos AVC-ga
PRC 17-49 koos AVC ja võngutusliikumise seadmega
PRC 17-49
D
C-C min
S
Täiskomplekt.
D49
70+D
S
S
Ilma traadi peenreguleerimise vahendita (1).
Põleti katet (3) võib olla vaja asendada lühemaga.
D49
70+D/2
S
S
S
S
S
Ilma traadi peenreguleerimise vahendita (1).
Ilma otsaplaatideta (2).
Ruumiga kaablitele telje suunas.
Põleti katet (3) võib olla vaja asendada lühemaga.
Täidistraadi otsakuga (lisavarustus)
D34
34D49
56+ D/2
39+D
- 10 dsa9d1ma
EE
PRC 33-90 koos AVC-ga
PRC 33-90 koos AVC ja võngutusliikumise seadmega
PRC 33-90
D
C-C min
D68
68D90
94+D/2
60+D
S
Täiskomplekt.
S
S
Ilma traadi peenreguleerimise vahendita (1).
Põleti katet (3) võib olla vaja asendada lühemaga.
D90
94+D/2
S
S
S
S
Ilma traadi peenreguleerimise vahendita (1).
Ilma otsaplaatideta (2).
Ruumiga kaablitele telje suunas.
Põleti katet (3) võib olla vaja asendada lühemaga.
D90
82+D/2
- 11 dsa9d1ma
EE
PRC 60-170 koos AVC-ga
PRC 60-170 koos AVC ja võngutusliikumise seadmega
PRC 60 - 170
S
Täiskomplekt.
- 12 dsa9d1ma
D
C-C min
D170
137+D/2
EE
6
HOOLDUS
Regulaarne hooldus tagab turvalise ja usaldusväärse töö.
ETTEVAATUST!
Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud toote
garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.
6.1
Igapäevaselt
Veenduge, et kõik kaablid ja voolikud oleksid kahjustamata.
6.2
Vajadusel
Puhastage ja õlitage kõiki hõõrdepindu värske määrdeainega, vt lisavarustust lk 19.
Elektroodi kinniti täielik vahetamine
S
Avage kaitsekate (1).
S
Võtke lahti ühendusplokid (2) ja (3) eemaldades kuuskantkruvid.
S
Võtke lahti klamber (6).
S
Eemaldage vana elektroodihoidik (5) kaitsekatte (1) kaudu. Saatke see koos
klambriga (6) lähimasse ESAB-i esindusse vahetuseks vastavalt meie
vahetussüsteemile.
S
Paigaldage uus elektroodihoidik vastupidises järjekorras.
S
Veenduge, et O-rõngad oleksid korralikult paigutatud ühendusplokkide (2) ja (3)
vahele.
- 13 dsa9d1ma
EE
Mitmejuhtmelise ühenduse remont
NB! Selle peaksid läbi viima volitatud ESAB-i teenindajad.
S
Lõdvendage klambreid (4), (6) kahjustatud otsas ja eemaldage voolik (7).
S
Jootke lahti vooluniplid (11) elektroodihoidikust (12) / ühendusplokist (2).
S
Lõigake ära vooliku kahjustatud osa, kuid jätke alles paar lisasentimeetrit
isoleerjuhtmetest.
S
Asetage lint (8) isoleerjuhtmete (9) ümber voolikuga kohakuti ja märkige vooliku
pikkus.
S
Tõmmake isoleerjuhtmed (9) umbes 60-70 mm voolikust välja ja ärge laske
juhtmetel tagasi libiseda, kasutades selleks kaitsetihvti või metalltraati (10).
S
Lõigake juthmed (9) umbes 15 mm voolikust lühemaks.
S
Paigaldage uued vooluniplid (11) kasutades kaablitange või muud sobivat
tööriista.
S
Jootke vooluniplid (11) elektroodihoidikuga (12) / ühendusplokiga (2) kokku
kasutades tinajoodist.
S
Eemaldage kaitsetihvt/metalltraat (10).
S
Tehke vooluniplid (11) märjaks ja lükake üle vooliku (7).
S
Pange klambrid (4) ja (6) tagasi.
- 14 dsa9d1ma
EE
6.3
Kuluvate osade asendamine
S
Eemaldage põleti kate (1).
S
Eemaldage volframelektrood (5).
S
Eemaldage kinnitusmuhv (2).
S
Eemaldage gaasikübar (6).
S
Keerake lahti elektroodi otsak (4) gaasihajutist
(3) kuuskantvõtme abil.
S Paigaldage osad vastupidises järjekorras.
NB! Veenduge, et gaasihajuti (3) paigaldataks
sileda pinnaga vastu tihendusseibi (7).
6.4
Volframelektroodi paigaldamine
Eemaldage volframelektrood ja paigaldage see elektroodihoidikusse järgmisel viisil:
S
Eemaldage põleti kate (1).
S
Sisestage volframelektrood (5) elektroodi otsakusse (4) ja kinnitusmuhvi.
S
Kinnitage volframelektrood põleti kattega (1).
6.5
Keevitusseadme pihtide demonteerimine
Vt "Võngutusliikumise seade" lk 7.
7
VARUOSADE TELLIMINE
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170 on projekteeritud ja testitud vastavalt
rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele EN 60204-1, EN 12100-2 ja EN 60974-10 .
Teenindus- või remonditöid teostanud tehnohooldeosakond peab tagama, et toode
jätkuvalt vastaks ülaltoodud standarditele.
Varuosi saate tellida lähima ESAB'i toodete edasimüüja juurest. Tutvuge käesoleva
trükise viimase leheküljega.
- 15 dsa9d1ma
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Tellimisnumber
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0443 751 881 Tube welding tool
PRC 17-49
AVC, Water cooled
0443 752 881 Tube welding tool
PRC 17-49
AVC, weaving unit, water cooled
0443 761 881 Tube welding tool
PRC 33-90
AVC, Water cooled
0443 762 881 Tube welding tool
PRC 33-90
AVC, weaving unit, water cooled
0443 771 881 Tube welding tool
PRC 60-170
AVC, Water cooled
0443 772 881 Tube welding tool
PRC 60-170
AVC, weaving unit, water cooled
0443 934 990 Spare parts list
PRC 17-49, PRC
33-90, PRC 60-170
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 16 dsa9o
Edition 100215
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Kuluvad osad
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0443 807 880
Wear parts
1
1
0332 811 001
Clamping sleeve
1,6
2
1
0332 811 003
Clamping sleeve
2,4
3
1
0443 785 001
Electrode nozzle
1,6
4
1
0443 785 002
Electrode nozzle
2,4
5
1
0151 574 002
Tungsten electrode
1,6
6
1
0151 574 003
Tungsten electrode
2,4
7
2
0443 787 001
Sealing washer
8
2
0443 786 001
Gas lens
9
1
0332 801 880
Torch cover
10
1
0365 310 049
Torch cover
11
1
0365 310 050
Torch cover medium
12
2
0443 788 001
Gas cup
13
1
0333 420 880
Journal
14
1
0443 813 001
Ball pressure screw
1
0154 438 001
Hex tool key
2.5 mm
1
0193 387 101
In6 key set
8 pieces 1.5 - 6 mm
1
0334 731 001
Box
1
0444 044 001
Lubrication grease
- 17 dsa9w
Notes
Edition 100215
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0443 815 880
Wire setting parts
Notes
1
1
0443 789 001
Wire attachment
2
1
0443 790 001
Wire rock
3
1
0443 791 001
Wire knob
44 mm
1
0443 791 002
Wire knob
62 mm
1
0443 791 003
Wire knob
72 mm
4
1
0443 792 001
Spring
5
1
0192 238 219
Screw IN6
M3 x 5, DIN 912
6
1
0212 204 343
Screw
M5 x 6
7
2
0190 509 321
Screw
M5 x 6
8
1
0332 792 001
Joural
- 18 dsa9w
Edition 100215
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Lisaseadmed
Angular support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 875 880
PRC 17-49 wire conduit for welding in confined spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 880 880
Wheel for precise wire adjustment (62 mm) PRC 17-49, 33-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 791 002
Conversion kit for PRC 17-49 welding of tube diameters 8-17 mm . . . . . . . . . . . . . . . 0444 002 880
Conversion kit for PRC 33-90 welding of tube diameters 20-33 mm. . . . . . . . . . . . . . 0443 908 880
Conversion kit for PRC 60-170 welding of tube diameters 44-60 mm. . . . . . . . . . . . . 0443 909 880
Driving unit 134:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 544 880
Plate for angular support together with conversion kit for smaller diameters . . . . . . 0444 226 880
Wire holder complete with gas lens Ø24 mm with adjustable wire nozzle for
PRC 33-170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 923 880
Wire nozzle straight for PRC 17-170 complete adjustable holder . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 988 880
- 19 dsa9a
Edition 100215
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising