ESAB | PRC 33-90 | Instruction manual | ESAB PRC 33-90 Instrukcja obsługi

ESAB PRC 33-90 Instrukcja obsługi
PL
A21
PRC 17-49
PRC 33-90
PRC 60-170
Instrukcja obsługi
0443 934 201 PL 100215
Valid for serial no. 538-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Machinery Directive 2006/42/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Maskindirektivet 2006/42/EG, enligt EMC−Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Tube welding tool
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
PRC 17−49, 33−90, 60−170, from Serial number 538 xxx xxxx (2005 week 38)
PRC Tube welding tools are members of the ESAB product family A21
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60204−1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Party 1: General requirements
EN 12100−2, Safety of machinery – Part 2: Technical principles
EN 60974−10 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010−02−12
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
1
2
3
4
BEZPIECZEŃSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4
6
6
7
Instrukcja montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5 OBSŁUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5.1
5.2
5.3
5.4
Przyľącze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mocowanie narzędzia do spawania przed spawaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spawanie w ograniczonej przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
6 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Codziennie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W razie potrzeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana części eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montaż elektrody wolframowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż kleszczy z narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
16
16
7 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSAŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
18
20
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-3-
PL
1
BEZPIECZEŃSTWO
Użytkownicy sprzętu spawalniczego firmy ESAB są odpowiedzialni za przestrzeganie
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przez osoby pracujące z lub przy tym sprzęcie. Zasady
bezpieczeństwa muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzętowi. Poza
standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy przestrzegać przedstawionych
zaleceń.
Wszelkie prace muszą być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający zasady
działania sprzętu spawalniczego. Niewłaściwe działanie sprzętu może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
Każdy, kto używa sprzętu spawalniczego, musi znać się na:
S jego obsłudze
S lokalizacji przycisków awaryjnego zatrzymania
S jego działaniu
S odpowiednich środków ostrożności
S spawaniu
2.
Operator musi upewnić się, że:
S w momencie uruchomienia sprzętu w miejscu pracy nie znajduje się żadna nieupoważniona
osoba
S w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby są odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi być:
S odpowiednie do tego celu
S wolne od przeciągów
4.
Sprzęt ochrony osobistej
S Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne,
odzież ognioodporna, rękawice ochronne. Uwaga! Nie należy nosić rękawic ochronnych
podczas wymiany drutu.
S Nie należy nosić żadnych luźnych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pierścionki,
itp., które mogłyby się o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie.
5.
Ogólne środki ostrożności
S Należy upewnić się czy przewód powrotny został prawidłowo podłączony.
S Praca na sprzęcie o wysokim napięciu powinna być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
S Odpowiedni sprzęt gaśniczy powinien być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
S Smarowania i konserwacji sprzętu nie wolno przeprowadzać podczas jego pracy.
OSTROŻNIE!
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do spawania łukiem spawalniczym.
dsa9d1oa
-4-
PL
OSTRZEŻENIE
Spawanie i cięcie łukowe może zagrażać bezpieczeństwu operatora i pozostałych osób
przebywających w pobliżu. Dlatego podczas spawania należy zachować szczególne środki
ostrożności. Przed przystąpieniem do spawania zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy obowiązująymi na twoism stanowisku pracy.
PORAŻENIE ELEKTRYCZNE - może być przyczyną śmierci.
S
Urządzenie spawalnicze należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi normami.
S
Unikaj kontaktu części znajdujących się pod napięciem lub elektrod z gołą skórą, mokrymi
rękawicami lub mokrą odzieżą.
S
Odizoluj się od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij się czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mogą być szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj głowę z dala od wyziewów.
S
W celu uniknięcia wdychania wyziewów i gazów należy korzystać z wentylacji wyciągów.
ŁUK ELEKTRYCZNY - może spowodować uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroń oczy i ciało. Stosuj odpowiednią osłonę spawalniczą, ochronę oczu i odzież ochronną.
S
Chroń osoby przebywające w pobliżu Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich
osłon lub ekranów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU.
S
Iskry powstające podczas spawania mogą spowodować pożar. Upewnij się, że w pobliżu Twojego
stanowiska pracy nie ma materiałów łatwopalnych.
HAŁAS -głosne dźwięki mogą uszkodzić słuch.
S
Chroń słuch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne środki ochrony przed hałasem.
S
Ostrzeż o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w pobliżu.
WADLIWE DZIAŁANIE - W przypadku wadliwego działania urządzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
OSTROŻNIE!
Przed instalacją i rozruchem urządzenia
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Nie wyrzucać urzdzeń elektrycznych razem ze zwyklymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC dotyczącą odpadów elektrycznych i
elektronicznych oraz jej zastosowaniem w świetle prawa krajowego,
wyeksploatowane urządzenia elektryczne należy gromadzić oddzielnie i oddawać do
zakładu zajmującego się ich utylizacją, zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
Właściciel sprzętu powinien uzyskać informacje na temat sprawdzonych systemów
gromadzenia takich odpadów u naszego lokalnego przedstawiciela.
Przestrzeganie tej Dyrektywy Europejskiej poprawi środowisko i ludzkie zdrowie!
OSTROŻNIE!
Urządzenia Class A nie są przeznaczone do użytku w budynkach, gdzie
zasilanie elektryczne pochodzi z publicznego niskonapięciowego układu
zasilania. Ze względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w zapewnieniu
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń Class A.
dsa9d1oa
-5-
PL
ESAB może dostarczać wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i akcesoriów.
2
WPROWADZENIE
A21 PRC 17-49 / 33-90 / 60-170 jest przeznaczony do spawania TIG poľączeń
rurowych.
Narzędzia do spawania rur są chľodzone wodą i oferują funkcję ukľadania ściegów
zakosowych (6) i automatyczną regulację dľugości ľuku (poprzez regulację napięcia
ľuku = AVC) (5). Narzędzia są przystosowane do podľączenia do źródľa prądu
MechTig. Jeśli używany jest drut do spawania, należy użyć podajnika drutu MEI 21.
Narzędzia do spawania rur wykorzystują specjalną metodę chwytania, uľatwiającą
szybkie i dokľadne mocowanie i umieszczanie
narzędzia na rurze. Po wciśnięciu
dźwigni blokującej (1) na uchwycie,
para szczęk zaciskowych (4) mocuje
narzędzie do rury. Podczas spawania
obraca się tylko pierścień zębaty (3) z
zamocowanym wyposażeniem.
Pierścień jest napędzany przez napęd
(2) zľożony z silnika prądu staľego z
magnesem trwaľym i przekaźnika
impulsowego do regulacji prędkości.
Silnik jest napędzany przez urządzenie
sterujące (źródľo prądu).
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu można znaleźć na stronie 20.
3
DANE TECHNICZNE
Narzędzie do spawania rur
Maks. prąd spawania przy cyklu pracy 100% (A)
Rura, średnica zewnętrzna (mm)
Prędkość orbitalna (obr./min.)
Waga bez kabla, przewodu, urządzenia AVC i do
ukľadania ściegów zakosowych (kg)
Dľugość przewodu (m)
Elektroda wolframowa, średnica (mm)
Drut do spawania, średnica (mm) Fe, SS
Napęd
Maks. napięcie twornika (V DC)
Maks. prąd twornika (A DC)
Prędkość twornika przy 20 V (obr/min)
Przeľożenie mechaniczne przekľadni zębatej
dsa9d1oa
-6-
PRC 17-49
PRC 33-90
PRC 60-170
250
250
250
17-49
33-90
60-170
0.12 - 2.4
0.08 - 1.6
0.05 - 0.95
2.8
3.2
4.4
7
7
7
1.6 / 2.4
1.6 / 2.4
1.6 / 2.4
0.6 / 0.8 / 0.9
0.6 / 0.8 / 0.9
0.6 / 0.8 / 0.9
24
0,5
6950
246:1
24
0,5
6950
246:1
24
0,5
6950
246:1
PL
Narzędzie do spawania rur
Ukľadanie ściegów zakosowych
Silnik
Maks. napięcie twornika (V DC)
Maks. prąd twornika (A DC)
Prędkość maks., ruch ukľadania ściegów
zakosowych (mm/s)
Prędkość min., ruch ukľadania ściegów zakosowych
(mm/s)
Zakres ustawień (mm)
Amplituda (mm)
Waga (kg)
AVC (Regulacja Napięcia Łuku)
Silnik
Maks. napięcie twornika (V DC)
Maks. prąd twornika (mA DC)
Standardowa prędkość regulacji przy 10 V
(regulacja ľuku, mm/s)
Waga (kg)
PRC 17-49
PRC 33-90
PRC 60-170
24
0.2
12
24
0.2
12
24
0.2
12
2
2
2
20
"6
20
"6
20
"6
1.8
1.8
2.2
12
0.2
2
12
0.2
2
12
0.2
2
0.5
0.5
0.5
Temperatura pracy
-10 do +40° C
Temperatura transportu
-20 do +55° C
4
INSTALACJA
Instalacji może dokonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia.
OSTRZEŻENIE!
Elementy obrotowe - niebezpieczeństwo wypadku! Zachowaj jak
największą ostrożność!
OSTROŻNIE!
Produkt przeznaczony jest do użytku przemysłowego. W warunkach domowych może
spowodować zakłócenia odbioru radiowego. Za przedsięwzięcie należytych środków
zapobiegawczych odpowiedzialny jest użytkownik.
OSTROŻNIE!
Ryzyko pęknięcia przewodów! Nigdy nie wolno obciążać przewodów płynu chłodzącego
cinieniem większym niż 3,5 bara!
Należy usunąć rodek chłodzący z wnętrza systemu do odpowiedniego naczynia
ociekowego przedmuchując system za pomocą sprężonego powietrza.
dsa9d1oa
-7-
PL
OSTROŻNIE!
Chľodziwo należy traktować jak odpady chemiczne.
4.1
Instrukcja montażu
Urządzenie AVC
Urządzenie do ukľadania ściegów zakosowych
Urządzenie do ukľadania ściegów
zakosowych (3) i kleszcze (1) można
również zaľożyć odwrotnie w narzędziu, tj.
dźwignią blokującą (1c) skierowaną w dóľ.
S
Demontaż kleszczy (1) i urządzenie do
ukľadania ściegów zakosowych (3) z
urządzenia orbitalnego (4).
Dostarczane jest specjalne mocowanie
(5), które należy zamontować między
szczękami zaciskowymi (1b) i
pierścieniem zębatym (4b) przed
dokręceniem. Ma to na celu uniknięcie
przesunięcia środka przy mocowaniu
kleszczy (1) do urządzenia orbitalnego
(4).
5
OBSŁUGA
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z niniejszym
sprzętem znajdują się na stronie 4. Należy zapoznać się z nimi przed
przystąpieniem do jego użytkowania.
dsa9d1oa
-8-
PL
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο εργαλείο συγκόλλησης, ελέγξτε αν το καλώδιο
επιστροφής είναι καλά συνδεδεμένο στο αντικείμενο εργασίας καθώς και αν το
ηλεκτρόδιο βολφραμίου είναι στη σωστή θέση εκκίνησης πριν αρχίσετε τη συγκόλληση
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko porażenia prądem!
Nie wolno dotykać spawanego elementu ani/lub głowicy spawalniczej
podczas rozruchu urządzenia!
OSTRZEŻENIE!
W obszarze spawanego elementu i w strefie spawania głowicy spawalniczej
występuje ryzyko oparzeń!
5.1
Przyľącze
A
Kabel silnika - obroty
B
Przewód kablowy
C
Wylot przewodu wody chľodzącej
D
Wlot przewodu wody chľodzącej
E
Kabel spawania
F
Przewód gazowy
G
Kabel silnika - urządzenie do ukľadania ściegów zakosowych
H
Kabel pomiarowy - urządzenie AVC
I
Kabel silnika - urządzenie AVC
dsa9d1oa
-9-
PL
5.2
Mocowanie narzędzia do spawania przed spawaniem
S
Ustaw prawidľową średnicę rury za pomocą śruby nastawczej (3),
trzymając dźwignię blokującą (1) w pozycji zamkniętej.
S
Otwórz narzędzie do spawania
za pomocą dźwigni blokującej (1).
S
Aby uzyskać prawidľowe wstępne
zamocowanie, obróć śrubę nastawczą (3) o
kolejne ćwierć obrotu.
Uwaga!Mocniejsze dokręcenie może
zdeformować kleszcze, prowadząc do przesunięcia
środka i wadliwego spawania.
W przypadku spawania przy użyciu sprzętu do rur o
średnicy 8-17 mm (patrz akcesoria, strona 20), narzędzie
do spawania należy zamocować z napędem w pozycji
pionowej, ponieważ alternatywne podparcie umieszczone pod napędem
zablokowaľoby obroty narzędzia wokóľ rury.
S
Ponownie zamknij narzędzie do spawania za pomocą dźwigni blokującej (1).
S
Odľącz pierścień zębaty za pomocą ramienia odľączającego (2).
S
Obróć pierścień zębaty (4) o 1,5 obrotu, aby nawinąć kabel poľączeniowy.
5.3
Regulacje
Regulacja poľożenia elektrody wolframowej w spoinie
S
Ustaw odlegľość elektrody
promieniowo, używając skrzynki
sterowania w urządzeniu AVC (3).
Uwaga! Używając narzędzia do maks. średnic
rur 49, 90, 170 mm, odlegľość między obrzeżem rury
i dyszą gazową nie może przekraczać 7,5 mm.
S
Ustaw poľożenie drutu osiowo śrubą nastawczą (1) lub
za pomocą skrzynki programującej w urządzeniu do
ukľadania ściegów zakosowych (2).
Obciążenie sprężyny ramienia uchwytu elektrody jest
ustawione fabrycznie przy dostawie. W razie koniecznej regulacji, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy ESAB.
Wkľadanie drutu do spawania
S
Patrz instrukcja obsľugi podajnika
drutu
Regulacja drutu do spawania
S
Ustaw dyszę drutu do spawania (1)
promieniowo, używając klucza
imbusowego. Do precyzyjnej
regulacji użyj kóľka (2).
dsa9d1oa
- 10 -
PL
5.4
Spawanie w ograniczonej przestrzeni
PRC 17-49 z AVC
PRC 17-49 z AVC i urządzeniem do ukľadania ściegów zakosowych
PRC 17-49
D
C-C min.
S
Kompletne.
D49
70+D
S
S
Bez kóľka (1) do precyzyjnej regulacji drutu.
Może zajść konieczność wymiany osľony uchwytu (3) na
krótsze warianty.
D49
70+D/2
S
S
S
S
Bez kóľka (1) do precyzyjnej regulacji drutu.
Bez pľytek końcowych (2).
Z miejscem na kable w kierunku osiowym.
Może zajść konieczność wymiany osľony uchwytu (3) na
krótsze warianty.
Z dyszą drutu do spawania (akcesoria)
D34
34D49
56+ D/2
39+D
S
dsa9d1oa
- 11 -
PL
PRC 33-90 z AVC
PRC 33-90 z AVC i urządzeniem do ukľadania ściegów zakosowych
PRC 33-90
D
C-C min.
D68
68D90
94+D/2
60+D
S
Kompletne.
S
S
Bez kóľka (1) do precyzyjnej regulacji drutu.
Może zajść konieczność wymiany osľony uchwytu (3) na
krótsze warianty.
D90
94+D/2
S
S
S
S
Bez kóľka (1) do precyzyjnej regulacji drutu.
Bez pľytek końcowych (2).
Z miejscem na kable w kierunku osiowym.
Może zajść konieczność wymiany osľony uchwytu (3) na
krótsze warianty.
D90
82+D/2
dsa9d1oa
- 12 -
PL
PRC 60-170 z AVC
PRC 60-170 z AVC i urządzeniem do ukľadania ściegów zakosowych
PRC 60- 170
S
Kompletne.
dsa9d1oa
- 13 -
D
C-C min.
D170
137+D/2
PL
6
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest ważna celem zapewnienia bezpieczeństwa i
niezawodności.
OSTROŻNIE!
Jakiekolwiek czynności naprawcze podejmowane przez użytkownika w okresie
gwarancyjnym powodują całkowitą utratę gwarancji.
6.1
Codziennie
Sprawdzaj, czy żadne kable ani przewody nie ulegľy uszkodzeniu.
6.2
W razie potrzeby
Czyść i smaruj wszystkie powierzchnie ślizgowe świeżym smarem, patrz akcesoria,
strona 20.
Wymiana kompletnego uchwytu elektrody
S
Otwórz osľonę zabezpieczającą (1).
S
Zdemontuj bloki ľączące (2) i (3), wykręcając śruby imbusowe.
S
Zdemontuj zacisk (6).
S
Wycofaj stary uchwyt elektrody (5) przez osľonę zabezpieczającą (1). Wyślij
razem z zaciskiem (6) do lokalnego przedstawiciela firmy ESAB w celu wymiany,
zgodnie z naszym systemem wymiany.
S
Zamocuj nowy uchwyt elektrody, powtarzając powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
S
Sprawdź, czy o-ringi są prawidľowo zamocowane między blokami ľączącymi (2) i
(3).
dsa9d1oa
- 14 -
PL
Naprawa multiprzewodnika
UWAGA! Należy to zlecić autoryzowanym serwisantom firmy ESAB.
S
Poluzuj zaciski (4) i (6) przy uszkodzonym końcu i wycofaj przewód (7).
S
Odlutuj zľączki prądowe (11) od uchwytu elektrody (12) / bloku ľączącego (2).
S
Odetnij uszkodzoną część przewodu, zostawiając kilka centymetrów licy.
S
Owiń taśmą (8) lice (9) równo z końcem przewodu, aby zaznaczyć jego dľugość.
S
Wyciągnij licę (9) okoľo 60-70 mm z przewodu i dopilnuj, aby nie wsunęľa się z
powrotem, używając agrafki lub metalowego drutu (10).
S
Przytnij licę (9) okoľo 15 mm krócej niż przewód.
S
Zamocuj nowe zľączki prądowe (11), używając szczypiec do kabli lub innego
odpowiedniego narzędzia.
S
Przylutuj zľączki prądowe (11) do uchwytu elektrody (12) / bloku ľączącego (2),
używając lutu cynowego.
S
Usuń agrafkę/drut metalowy (10).
S
Zmocz zľączki prądowe (11) i nasuń na przewód (7).
S
Zamocuj ponownie zaciski (4) i (6).
dsa9d1oa
- 15 -
PL
6.3
Wymiana części eksploatacyjnych
S
Usuń osľonę uchwytu (1).
S
Wyjmij elektrodę wolframową (5).
S
Usuj tuleję zaciskową (2).
S
Wyjmij dyszę gazową (6).
S
Odkręć dyszę elektrody (4) od soczewki
gazowej (3) kluczem imbusowym.
S
Zamontuj części, powtarzając powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
Uwaga: Upewni się, że soczewka gazowa (3) jest
zamontowana gľadką stroną przy podkľadce
uszczelniającej (7).
6.4
Montaż elektrody wolframowej
Odpiľuj elektrodę wolframową i wľóż ją do uchwytu elektrody w następujący sposób:
S
Usuń osľonę uchwytu (1).
S
Wsuń elektrodę wolframową (5) w dyszę elektrody (4) i tuleję zaciskową (2).
S
Ściśnij elektrodę wolframową osľoną uchwytu (1).
6.5
Demontaż kleszczy z narzędzia
Patrz ĘUrządzenie do ukľadania ściegów zakosowych" na stronie 8.
7
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170 są skonstruowane i przetestowane zgodnie z
międzynarodową i europejską normą EN 60204-1, EN 12100-2 i EN 60974-10.
Obowiązkiem jednostki serwisowej dokonującej serwisu lub naprawy, aby upewnić
się, że produkt w dalszym ciągu odpowiada wymienionym normom.
Części zamienne można zamawiać u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy
ESAB (patrz ostatnia strona tej publikacji).
dsa9d1oa
- 16 -
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0443 751 881 Tube welding tool
PRC 17-49
AVC, Water cooled
0443 752 881 Tube welding tool
PRC 17-49
AVC, weaving unit, water cooled
0443 761 881 Tube welding tool
PRC 33-90
AVC, Water cooled
0443 762 881 Tube welding tool
PRC 33-90
AVC, weaving unit, water cooled
0443 771 881 Tube welding tool
PRC 60-170
AVC, Water cooled
0443 772 881 Tube welding tool
PRC 60-170
AVC, weaving unit, water cooled
0443 934 990 Spare parts list
PRC 17-49, PRC
33-90, PRC 60-170
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
dsa9o
- 17 -
Edition 100215
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Części eksploatacyjne
Item
no.
Qty
0443 807 880
Wear parts
1
1
0332 811 001
Clamping sleeve
1,6
2
1
0332 811 003
Clamping sleeve
2,4
3
1
0443 785 001
Electrode nozzle
1,6
4
1
0443 785 002
Electrode nozzle
2,4
5
1
0151 574 002
Tungsten electrode
1,6
6
1
0151 574 003
Tungsten electrode
2,4
7
2
0443 787 001
Sealing washer
8
2
0443 786 001
Gas lens
9
1
0332 801 880
Torch cover
10
1
0365 310 049
Torch cover
11
1
0365 310 050
Torch cover medium
12
2
0443 788 001
Gas cup
13
1
0333 420 880
Journal
14
1
0443 813 001
Ball pressure screw
1
0154 438 001
Hex tool key
2.5 mm
1
0193 387 101
In6 key set
8 pieces 1.5 - 6 mm
1
0334 731 001
Box
1
0444 044 001
Lubrication grease
dsa9w
Ordering no.
Denomination
- 18 -
Notes
Edition 100215
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0443 815 880
Wire setting parts
Notes
1
1
0443 789 001
Wire attachment
2
1
0443 790 001
Wire rock
3
1
0443 791 001
Wire knob
44 mm
1
0443 791 002
Wire knob
62 mm
1
0443 791 003
Wire knob
72 mm
4
1
0443 792 001
Spring
5
1
0192 238 219
Screw IN6
M3 x 5, DIN 912
6
1
0212 204 343
Screw
M5 x 6
7
2
0190 509 321
Screw
M5 x 6
8
1
0332 792 001
Joural
dsa9w
- 19 -
Edition 100215
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Wyposażenie
WYPOSAŻENIE
Angular support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 875 880
PRC 17-49 wire conduit for welding in confined spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 880 880
Wheel for precise wire adjustment (62 mm) PRC 17-49, 33-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 791 002
Conversion kit for PRC 17-49 welding of tube diameters 8-17 mm . . . . . . . . . . . . . . . 0444 002 880
Conversion kit for PRC 33-90 welding of tube diameters 20-33 mm. . . . . . . . . . . . . . 0443 908 880
Conversion kit for PRC 60-170 welding of tube diameters 44-60 mm. . . . . . . . . . . . . 0443 909 880
Driving unit 134:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 544 880
Plate for angular support together with conversion kit for smaller diameters . . . . . . 0444 226 880
Wire holder complete with gas lens Ø24 mm with adjustable wire nozzle for
PRC 33-170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 923 880
Wire nozzle straight for PRC 17-170 complete adjustable holder . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 988 880
dsa9a
- 20 -
Edition 100215
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 21 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 22 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 23 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising