ESAB | PRC 33-90 | Instruction manual | ESAB PRC 33-90 Používateľská príručka

ESAB PRC 33-90 Používateľská príručka
SK
A21
PRC 17-49
PRC 33-90
PRC 60-170
Navod na pouitie
0443 934 201 SK 100215
Valid for serial no. 538-xxx-xxxx
1
2
3
4
BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
3
5
5
6
Montážne pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5.1
5.2
5.3
5.4
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaistenie zváracieho nástroja pri zváraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zváranie v uzavretých priestoroch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Denne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podľa potreby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena dielov podliehajúcich opotrebeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasadenie volfrámovej elektródy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž klieští z nástroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
15
15
15
7 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIELY PODLIEHAJÚCE ZRÝCHLENÉMU OPOTREBENIU . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
17
19
TOCk
-2-
SK
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zváracích zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zváracieho zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre
dané pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice. Poznámka! Pri výmene drôtu noste ochranné
rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
S
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
-3dsa9d1ka
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní dodržiavajte
bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti pri práci
založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite zváraciu jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
S
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
Elektrické zariadenia nikdy nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom!
V súlade s európskou Smernicou 2002/96/ES o Odpade z elektrických a
elektronických zariadení a s jej implementáciou v rámci vnútrošátneho
zákonodarstva, elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec svojej životnosti, musí
byť zberané ako separovaný odpad a vrátené do recyklačnej zberne, ktorá je
kompatibilná s požiadavkami ochrany životného prostredia. Ako vlastník zariadenia
ste povinný sa informovať na schválené systémy zberu u kompetentných miestnych
orgánov.
Uplatnovaním tejto európskej Smernice zlepšujete životné prostredie a zdravie
človeka!
-4dsa9d1ka
SK
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
2
ÚVOD
PAC 17-49 / 33-90 / 60-170 je navrhnutý na zváranie rúrkových spojov technológiou
TIG.
Nástroje na zváranie rúr sú chladené vodou a majú aj funkciu kývania (6) a
automatickú reguláciu dĺžky oblúka (reguláciou napätia oblúka = AVC) (5). Nástroje
sú prispôsobené na pripojenie k napájaciemu zdroju MechTig. Ak je potrebný
prídavný drôt, musí sa použiť jednotka posuvu drôtu MEI 21.
Nástroje na zváranie využívajú špeciálny princíp upínania napomáhajúci rýchle a
presné zaistenie a polohu nástroja na rúre. Pár
upínacích čeľustí (4) po stlačení
aretačnej páky (1) na rukoväti privrie
nástroj k rúre. Pri zváraní sa otáča iba
ozubená objímka (3) s nasadenými
dielmi.
Túto objímku poháňa jednotka pohonu
(2) pozostávajúca z jednosmerného
elektromotora s permanentným
magnetom a vysielač impulzov na
reguláciu rýchlosti. Motor je poháňaný
regulačným zariadením (napájací
zdroj).
Príslušenstvo výrobku značky ESAB nájdete na strane 19.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rúrkový zvárací nástroj
PRC 17-49
PRC 33-90
PRC 60-170
250
250
250
17-49
33-90
60-170
0.12 - 2.4
0.08 - 1.6
0.05 - 0.95
2.8
3.2
4.4
7
7
7
Volfrámová elektróda, priemer (mm)
1.6 / 2.4
1.6 / 2.4
1.6 / 2.4
Prídavný drôt, priemer (mm) Fe, SS
0.6 / 0.8 / 0.9
0.6 / 0.8 / 0.9
0.6 / 0.8 / 0.9
Max. zvárací prúd pri 100 % zaťažovacom cykle (A)
Rúra, vonkajší priemer (mm)
Rýchlosť otáčania (ot/min.)
Hmotnosť bez kábla, balíka hadíc, jednotky AVC a
jednotky kývavého pohybu (kg)
Dĺžka zväzku hadíc (m)
-5dsa9d1ka
SK
Rúrkový zvárací nástroj
PRC 17-49
PRC 33-90
PRC 60-170
Max. napätie kotvy (V js)
24
24
24
Max. prúd kotvy (A js)
0,5
0,5
0,5
Rýchlosť kotvy pri 20 (V (ot/min.)
6950
6950
6950
Mechanický prevodový pomer
246:1
246:1
246:1
24
24
24
0.2
0.2
0.2
12
12
12
2
2
2
20
20
20
"6
"6
"6
1.8
1.8
2.2
Max. napätie kotvy (V js)
12
12
12
Max. prúd kotvy (mA js)
0.2
0.2
0.2
2
2
2
0.5
0.5
0.5
Jednotka pohonu
Kývanie
Motor
Max. napätie kotvy (V js)
Max. prúd kotvy (A js)
Max. rýchlosť, kývavý pohyb (mm/s)
Mn. rýchlosť, kývavý pohyb (mm/s)
Rozsah nastavenia (mm)
Amplitúda (mm)
Hmotnosť (kg)
AVC (Regulácia napätia oblúka)
Motor
Normálna regulačná rýchlosť pri 10 V (regul. oblúka,
mm/s)
Hmotnosť (kg)
Prevádzková teplota
-10 až +40° C
Prepravná teplota
-20 až +55° C
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
VAROVANIE!
Rotujúce diely môžu spôsobiť úraz, buďte preto veľmi opatrný.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácnosti môže tento výrobok
spôsobiť rušenie rádiového príjmu. Za primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedá
používateľ.
-6dsa9d1ka
SK
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo prasknutia hadice! V hadiciach na chladiacu kvapalinu nikdy
nepoužívajte tlak vyšší ako 3,5 baru!
Všetku chladiacu kvapalinu vyfúknite stlačeným vzduchom zo systému do nádoby.
UPOZORNENIE!
S chladivom sa musí zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
4.1
Montážne pokyny
Jednotka AVC
Jednotka kývavého pohybu
Jednotka kývavého pohybu (3) a kliešte (1)
sa dajú namontovať na nástroj aj obrátene,
t. j. aretačnou pákou (1c) nadol.
S
Odmontovanie klieští (1) a jednotky
kývavého pohybu (3) z rotačnej jednotky
(4).
Dodáva sa špeciálny upínací prípravok
(5), ktorý sa montuje medzi zvieracie
čeľuste (1b) a ozubenú objímku (4b)
pred zatiahnutím. Takto sa predíde
odsunutiu stredu pri upevňovaní klieští
(1) k rotačnej jednotke (4).
-7dsa9d1ka
SK
5
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 3. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo pre vaše zdravie! Vyhýbajte sa vdychovaniu výparov vznikajúcich
pri zváraní!
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo popálenia na zvarenci a v zóne zvárania zváracej hlavy!
UPOZORNENIE!
Pred začiatkom zvárania skontrolujte pripojenie sätného kábla k zváranému predmetu
a nastavenie volfrámovej elektródy, aby sa predišplo poškodeniu zváracieho nástroja.
5.1
Pripojenie
A
Kábel motora – otáčanie
B
Kanál drôtu
C
Chladiaca voda hadica výstup
D
Chladiaca voda hadica vstup
E
Zvárací kábel
F
Plynová hadica
G
Kábel motora - Jednotka kývavého pohybu
H
Kábel merania - jednotka AV
I
Kábel motora - jednotka AVC
-8dsa9d1ka
SK
5.2
Zaistenie zváracieho nástroja pri zváraní
S
Nastavte správny priemer rúry nastavovacou skrutkou (3), aretačnú páku
(1) udržiavajte v zatvorenej polohe.
S
Aretačnou pákou (1) otvorte
zvárací nástroj.
S
Na dosiahnutie správneho predbežného
upnutia otočte ešte o štvrť otáčky pomocou
nastavovacej skrutky (3).
Pozn. Tvrdšie upnutie môže deformovať kliešte, čo
privedie k odsunutiu stredu a k nedostatkom zvaru.
V prípade zváracieho zariadenia pre rúrky s
priemerom 8-17 mm (pozri príslušenstvo, strana 19) sa
zvárací nástroj musí upevniť pri zvislej polohe jednotky
pohonu, alternatívne možno jednotku pohonu zospodu
podoprieť alebo odľahčiť, aby sa zvárací nástroj nemohol otáčať okolo rúry.
S
Zvárací nástroj znova zatvorte aretačnou pákou (1).
S
Uvoľňovacím ramenom (2) vysuňte ozubenú objímku zo záberu.
S
Ozubenú objímku (4) otočte približne o 1,5 otáčky tak, aby sa navinul spojovací
kábel.
5.3
Nastavenia
Nastavenie polohy volfrámovej elektródy v zvarovom spoji
S
Nastavte vzdialenosť elektród v
radiálnom smere pomocou riadiacej
skrine s jednotkou AVC (3).
Pozn.: Pri používaní nástroja pre max. priemery
rúry 49, 90, 170 mm, vzdialenosť medzi
obvodom rúry a plynovým viečkom nemôže prekročiť
7,5 mm.
S
Nastavovacou skrutkou (1) nastavte polohu drôtu v
axiálnom smere alebo cez programovaciu skrinku s
jednotkou kývavého pohybu (2).
Prítlak pružiny ramena držiaka elektródy je nastavený pri expedícii.
Ak je potrebné jeho dostavenie, obráťte sa na najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB so žiadosťou o informácie.
Vkladanie prídavného drôtu
S
Pozri návod na použitie jednotky
posuvu drôtu.
Nastavenie prídavného drôtu
S
Nastavte dýzu (1) prídavného drôtu v radiálnom
smere pomocou kľúča s vnútorným šesťhranom. Na
jemné nastavenie použite koliesko (2).
-9dsa9d1ka
SK
5.4
Zváranie v uzavretých priestoroch
PRC 17-49 s AVC
PRC 17-49 s AVC a jednotka kývavého pohybu
PRC 17-49
D
C-C min
S
Hotovo.
D49
70+D
S
S
Bez kolieska (1) na presné nastavenie drôtu.
Kryt horáka (3) možno bude potrebné vymeniť za kratšie
varianty.
D49
70+D/2
S
S
S
S
Bez kolieska (1) na presné nastavenie drôtu.
Bez koncových dosiek (2).
S priestorom na káble v axiálnom smere.
Kryt horáka (3) možno bude potrebné vymeniť za kratšie
varianty.
S dýzou prídavného drôtu (príslušenstvo)
D34
56+ D/2
34D49
39+D
S
- 10 dsa9d1ka
SK
PRC 33-90 s AVC
PRC 33-90 s AVC a jednotka kývavého pohybu
PRC 33-90
S
Hotovo.
D
C-C min
D68
94+D/2
68D90
60+D
S
S
Bez kolieska (1) na presné nastavenie drôtu.
Kryt horáka (3) možno bude potrebné vymeniť za kratšie
varianty.
D90
94+D/2
S
S
S
S
Bez kolieska (1) na presné nastavenie drôtu.
Bez koncových dosiek (2).
S priestorom na káble v axiálnom smere.
Kryt horáka (3) možno bude potrebné vymeniť za kratšie
varianty.
D90
82+D/2
- 11 dsa9d1ka
SK
PRC 60-170 s AVC
PRC 60-170 s AVC a jednotka kývavého pohybu
PRC 60 - 170
S
Hotovo.
- 12 dsa9d1ka
D
C-C min
D170
137+D/2
SK
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
6.1
Denne
Presvedčite sa, že všetky káble a hadice sú nepoškodené.
6.2
Podľa potreby
Vyčistite a čerstvým mazacím tukom namažte všetky klzné povrchy (pozri
príslušenstvo, strana 19.
Výmena kompletného držiaka elektródy
S
Otvorte ochranný kryt (1).
S
Demontujte pripojovacie bloky (2) a (3) vybratím skrutiek s vnútorným
šesťhranom.
S
Odmontujte príchytku (6).
S
Starý držiak elektródy (5) vytiahnite cez ochranný kryt (1). Odošlite ho spolu s
príchytkou (6) vášmu najbližšiemu zástupcovi spoločnosti ESAB na výmenu v
rámci nášho systému výmeny.
S
Nový držiak elektródy nasaďte obráteným postupom.
S
Presvedčite sa, že O-krúžky sú správne nasadené medzi pripojovacie bloky (2) a
(3).
- 13 dsa9d1ka
SK
Oprava multivodiča
POZOR! Toto musia vykonať autorizovaní pracovníci servisu ESAB.
S
Povoľte príchytky (4), (6) na poškodenom konci a vytiahnite hadicu (7).
S
Odspájkujte prúdové návarky (11) z držiaka elektródy (12) / pripojovací blok (2).
S
Odrežte poškodenú časť hadice, avšak nechajte niekoľko centimetrov navyše z
prúdových laniek.
S
Priložte pásku (8) okolo prúdových laniek (9) na rovnakej úrovni s koncom
hadice na vyznačenie dĺžky hadice.
S
Vytiahnite prúdové lanká (9) približne o 60-70 mm z hadice a zabráňte tomu aby
sa lanká zasunuli späť, pomocou ochranného kolíka alebo kovového drôtu (10).
S
Odrežte lanká (9) tak, aby boli približne o 15 mm kratšie ako hadica.
S
Nasaďte nové prúdové návarky (11) pomocou klieští alebo inej vhodnej
pomôcky.
S
Prispájkujte prúdové návarky (11) na držiak elektródy (12) / pripojovací blok (2)
pomocou cínovej spájky.
S
Demontujte bezpečnostný kolík/kovový drôt (10).
S
Navlhčite prúdové návarky (11) a zatlačte hadicu (7).
S
Vložte späť príchytky (4) a (6).
- 14 dsa9d1ka
SK
6.3
Výmena dielov podliehajúcich opotrebeniu
S
Demontujte kryt horáka (1).
S
Vyberte volfrámovú elektródu (5).
S
Vyberte upínaciu objímku (2).
S
Vyberte plynové viečko (6).
S
Odskrutkujte dýzu elektródy (4) z plynovej
šošovky (3) pomocou kľúča s vnútorným
šesťhranom.
S Diely nasadzujte v obrátenom poradí
Poznámka: Presvedčite sa, či je plynová šošovka
(3) nasadená hladkou stranou oproti tesniacej
podložke (7).
6.4
Nasadenie volfrámovej elektródy
Volfrámovú elektródu odpíľte a nasaďte ju do držiaka elektródy nasledovne:
S
Demontujte kryt horáka (1).
S
Volfrámovú elektródu (5) zasuňte do dýzy elektródy (4) a upínacie ochranné
puzdro.
S
Upnite volfrámovú elektródu s krytom horáka (1).
6.5
Demontáž klieští z nástroja
Pozri „Jednotka kývavého pohybu“ na strane 7.
7
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170 bol navrhnutý a odskúšaný podľa med­
zinárodných a európskych noriem EN 60204-1, EN 12100-2 a normy EN 60974-10 .
Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je
presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej zodpovedá vyššie uvedenej norme.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 15 dsa9d1ka
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0443 751 881 Tube welding tool
PRC 17-49
AVC, Water cooled
0443 752 881 Tube welding tool
PRC 17-49
AVC, weaving unit, water cooled
0443 761 881 Tube welding tool
PRC 33-90
AVC, Water cooled
0443 762 881 Tube welding tool
PRC 33-90
AVC, weaving unit, water cooled
0443 771 881 Tube welding tool
PRC 60-170
AVC, Water cooled
0443 772 881 Tube welding tool
PRC 60-170
AVC, weaving unit, water cooled
0443 934 990 Spare parts list
PRC 17-49, PRC
33-90, PRC 60-170
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 16 dsa9o
Edition 100215
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Diely podliehajúce zrýchlenému opotrebeniu
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0443 807 880
Wear parts
1
1
0332 811 001
Clamping sleeve
1,6
2
1
0332 811 003
Clamping sleeve
2,4
3
1
0443 785 001
Electrode nozzle
1,6
4
1
0443 785 002
Electrode nozzle
2,4
5
1
0151 574 002
Tungsten electrode
1,6
6
1
0151 574 003
Tungsten electrode
2,4
7
2
0443 787 001
Sealing washer
8
2
0443 786 001
Gas lens
9
1
0332 801 880
Torch cover
10
1
0365 310 049
Torch cover
11
1
0365 310 050
Torch cover medium
12
2
0443 788 001
Gas cup
13
1
0333 420 880
Journal
14
1
0443 813 001
Ball pressure screw
1
0154 438 001
Hex tool key
2.5 mm
1
0193 387 101
In6 key set
8 pieces 1.5 - 6 mm
1
0334 731 001
Box
1
0444 044 001
Lubrication grease
- 17 dsa9w
Notes
Edition 100215
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0443 815 880
Wire setting parts
Notes
1
1
0443 789 001
Wire attachment
2
1
0443 790 001
Wire rock
3
1
0443 791 001
Wire knob
44 mm
1
0443 791 002
Wire knob
62 mm
1
0443 791 003
Wire knob
72 mm
4
1
0443 792 001
Spring
5
1
0192 238 219
Screw IN6
M3 x 5, DIN 912
6
1
0212 204 343
Screw
M5 x 6
7
2
0190 509 321
Screw
M5 x 6
8
1
0332 792 001
Joural
- 18 dsa9w
Edition 100215
PRC 17-49, PRC 33-90, PRC 60-170
Príslušenstvo
Angular support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 875 880
PRC 17-49 wire conduit for welding in confined spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 880 880
Wheel for precise wire adjustment (62 mm) PRC 17-49, 33-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 791 002
Conversion kit for PRC 17-49 welding of tube diameters 8-17 mm . . . . . . . . . . . . . . . 0444 002 880
Conversion kit for PRC 33-90 welding of tube diameters 20-33 mm. . . . . . . . . . . . . . 0443 908 880
Conversion kit for PRC 60-170 welding of tube diameters 44-60 mm. . . . . . . . . . . . . 0443 909 880
Driving unit 134:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 544 880
Plate for angular support together with conversion kit for smaller diameters . . . . . . 0444 226 880
Wire holder complete with gas lens Ø24 mm with adjustable wire nozzle for
PRC 33-170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 923 880
Wire nozzle straight for PRC 17-170 complete adjustable holder . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 988 880
- 19 dsa9a
Edition 100215
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising