ESAB | MechT1 CAN | Instruction manual | ESAB MechT1 CAN Používateľská príručka

ESAB MechT1 CAN Používateľská príručka
CZ
Aristo™
MechT1 CAN
Návod k používání
0460 182 001 CZ 100208
Valid for serial no. 652-xxx-xxxx
1 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dálkový ovladač MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1
2.2
2.3
Tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvĕtlení symbolů a funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
6
3 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZMĔROVÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-2-
CZ
1
ÚVOD
MechT1 CAN je dálkový ovladač, určený k mechanickému svařování TIG.
Příslušenství k výrobku ESAB lze nalézt na stranĕ 10.
1.1
Vybavení
Dálkový ovladač se dodává s návodem k obsluze. Spojovací kabel se objednává
samostatnĕ.
1.2
2
Dálkový ovladač MechT1 CAN
1
Rychlé zastavení
2
Displej
3
Funkční tlačítka
4
Zvýšení (+) hodnoty parametru
5
Snížení (-) hodnoty parametru
6
Spuštĕní/zastavení
7
Indikace zvolené funkce
OBSLUHA
Zapojte dálkový ovladač do zásuvky pro dálkové ovládání na napájecím
zdroji/ovládací jednotce.
POZOR! Při připojování dálkových ovladačů odstraňte z napájecího zdroje/ovládací
jednotky koncový odpor.
2.1
Tlačítka
Rychlé zastavení
Okamžité zastavení svařování.
bf08d1ja
-3-
CZ
Podle informací v poslední části se spustí proud plynu po zhasnutí.
Dalším stisknutím tlačítka
se provede nové spuštĕní s parametry z části o
zhasnutí. Potom pokračuje svařování od místa ve svařovacím programu, kde došlo k
přerušení.
Funkce
Chcete-li zvolit funkci, opakovanĕ stisknĕte funkční tlačítka, dokud se nerozsvítí
zelený indikátor před požadovanou funkcí.
Plus/mínus
Tlačítka na aktivaci určitých funkcí a rovnĕž zvyšování nebo snižování hodnot.
Spuštĕní/zastavení
Spouštĕní nebo zastavování svařování.
Chcete-li restartovat a pokračovat po zastavení, vyberte funkci
nebo
. Stiskněte a podržte
, stiskněte
tlačítkem
a uvolněte
, provede se
nové spuštění s parametry z části o spuštění. Potom pokračuje svařování od místa
ve svařovacím programu, kde došlo k přerušení.
Při svařování se rozsvítí zelený indikátor.
2.2
Vysvĕtlení symbolů a funkcí
Vrcholový proud
Na displeji se zobrazí aktuální vrcholový proud a nastavuje se stisknutím tlačítka
nebo
. Vrcholový proud se nastavuje, když je zapálený oblouk.
Podávání drátu/zavedení drátu
Podávání drátu se používá k určování rychlosti podávání při vrcholovém proudu pro
daný plnicí drát.
Rychlost podávání drátu se nastavuje, když je zapálený oblouk.
Zavádĕní drátu se používá například při vkládání nové cívky drátu.
Posuv nastavený bez napĕtí oblouku.
Drát se posunuje dopředu stisknutím tlačítka
.
Na displeji se zobrazuje hodnota v cm/min.
bf08d1ja
-4-
nebo dozadu stisknutím tlačítka
CZ
Otáčení/přemístĕní
Otáčení se používá k určování rychlosti otáčení kolem obrobku.
Rychlost otáčení se nastavuje, když je zapálený oblouk.
Přemístĕní se používá k přemisťování svařovacího nástroje podél obrobku.
K pohybu dochází pouze bez napĕtí oblouku.
K pohybu dochází při stisknutí tlačítka
nebo
.
Na displeji se zobrazuje hodnota v mm/min.
Amplituda oscilace
Používá se k určování míry příčné oscilace elektrody.
Amplituda oscilace se nastavuje, když je zapálený oblouk.
Na displeji se zobrazuje hodnota v mm.
Umístĕní středu/simulovaná oscilace
Umístĕní středu se používá k vyrovnávání středového bodu.
K vyrovnávání může docházet s obloukem i bez oblouku.
K simulované oscilaci může docházet bez oblouku.
Oscilace se spouští současným stisknutím tlačítek
a
.
Na displeji se zobrazuje hodnota v desetinách mm.
Rychlost oscilace
Používá se k určování rychlosti oscilační jednotky.
Rychlost otáčení lze nastavovat, když je zapálený oblouk.
Na displeji se zobrazuje hodnota v mm/s.
Regulace napĕtí oblouku/přemístĕní
Regulace napĕtí oblouku se používá k automatické kontrole napĕtí oblouku při
vrcholovém proudu.
Regulace napĕtí oblouku (AVC) znamená, že bĕhem nepřetržitého svařování se
automaticky reguluje napĕtí a tudíž i délka oblouku (vzdálenost mezi hrotem
elektrody a obrobkem).
Kontrola napĕtí oblouku se provádí při zapáleném oblouku pomocí tlačítka
.
bf08d1ja
-5-
nebo
CZ
Přemístĕní se používá k posunutí držáku elektrody nahoru
nebo dolů
.
K přemístĕní dochází bez napĕtí oblouku.
Na displeji se zobrazuje napĕtí oblouku.
Profukování plynem
Profukování plynem se používá při mĕření průtoku plynu nebo vyfukování
jakéhokoliv vzduchu nebo vlhkosti z plynových hadic před zahájením svařování.
Plyn protéká při stisknutí tlačítka
a zastaví se při stisknutí tlačítka
.
K profukování plynem dochází bez napĕtí oblouku.
2.3
Informace
Pokud je bĕhem svařování zvolen vrcholový proud, na displeji se zobrazují
namĕřené hodnoty proudu.
Pokud je bĕhem svařování zvolena AVC, na displeji se zobrazují namĕřené hodnoty
napĕtí.
3
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
bf08d1ja
-6-
Rozmĕrový výkres
bf08d
-7-
Edition 100208
Schema
bf08e
-8-
Edition 100208
MechT1 CAN
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0460 181 880 Remote control unit
Aristot MechT1 CAN
0459 839 011 Spare parts list
Aristot MechT1 CAN
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bf08o
-9-
Edition 100208
MechT1 CAN
Spotřební díly
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bf08a
- 10 -
0459 554 884
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 11 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising