ESAB | MechT1 CAN | Instruction manual | ESAB MechT1 CAN Brugermanual

ESAB MechT1 CAN Brugermanual
DK
Aristo™
MechT1 CAN
Brugsanvisning
0460 182 001 DK 100208
Valid for serial no. 652-xxx-xxxx
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernbetjening MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1
2.2
2.3
Knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboler og funktionsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
6
3 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅLSKITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-2-
DK
1
INDLEDNING
MechT1 CAN er en fjernbetjening, der er beregnet til mekanisk TIG-svejsning.
ESAB's tilbehør til produktet findes på side 10.
1.1
Udstyr
Der leveres en brugsanvisning sammen med fjernbetjeningen. Tilslutningskablet skal
bestilles separat.
1.2
Fjernbetjening MechT1 CAN
2
1
Hurtigt stop
2
Display
3
Funktionsknapper
4
Øg (+) parameterværdien
5
Sænk (-) parameterværdien
6
Start/stop
7
Visning af valgt funktion
DRIFT
Tilslut fjernbetjeningen til fjernbetjeningsudtaget på strømkilden/styreenheden.
OBS! Når fjernbetjeningen er tilsluttet, skal slutmodstanden fjernes fra
strømkilden/styrdenheden.
2.1
Knapper
Hurtigt stop
Omgående stop af svejseprocessen.
Gasefterstrømning sker i henhold til oplysninger fra slutsektoren.
Når der igen trykkes på
, genstartes med parametre fra startsektoren, hvorefter
svejseprocessen fortsætter fra den position i svejseprogrammet, hvor afbrydelsen
skete.
-3bf08d1da
DK
Funktion
Vælg en funktion ved at trykke på funktionsknapperne, indtil den grønne
kontrollampe lyser ved den ønskede funktion.
Plus/minus
Knapper til aktivering af visse funktioner samt til at øge eller sænke.
Start/stop
Start eller stop af svejseprocessen.
For at genstarte eller starte efter stop vælges funktion
. Tryk på
og hold knappen nede, tryk på
ved at trykke på
og slip
eller
. Genstart sker
med parametre fra startsektoren, hvorefter svejseprocessen fortsætter fra den
position i svejseprogrammet, hvor afbrydelsen skete.
En grøn kontrollampe lyser, når der svejses.
2.2
Symboler og funktionsforklaringer
Topstrøm
Den aktuelle topstrøm vises på displayet og justeres ved at trykke på
eller
Topstrømmen justeres, når lysbuen er tændt.
Trådfremføring/koldtrådsfremføring
Trådfremføring anvendes til at angive en fremføringshastighed ved topstrøm for
tilsatstråden.
Trådfremføringshastigheden justeres, når lysbuen er tændt.
Koldtrådsfremføring anvendes f.eks., når der indsættes en ny trådspole.
Fremføringen justeres uden buespænding.
Tråd føres frem ved at trykke på
eller
På displayet vises værdien i cm/min.
-4bf08d1da
.
.
DK
Rotation/transport
Rotation anvendes til at angive elektrodens rotationshastighed omkring emnet.
Rotationshastigheden justeres, når lysbuen er tændt.
Transport anvendes til at flytte svejseværktøjet omkring emnet.
Det kan kun flyttes, når der ikke er nogen buespænding.
Flytning sker, når der trykkes på
eller
.
På displayet vises værdien i mm/min.
Pendlingsamplitude
Anvendes til at angive, hvor meget elektroden skal pendle til siden.
Pendlingsamplituden justeres, når lysbuen er tændt.
På displayet angives værdien i mm.
Centrumpositionering/simuleret pendling
Centrumpositionering anvendes til at forskyde midterpunktet.
Forskydelsen kan ske både med og uden lysbue.
Simuleret pendling kan ske uden lysbue.
Pendling startes og stoppes ved at trykke
og
ned samtidigt.
På displayet angives værdien i 1/10 mm.
Pendlingshastighed
Anvendes, når man vil angive hastigheden for pendlingsenheden.
Hastigheden kan justeres, når lysbuen er tændt.
På displayet angives værdien i mm/s.
Buesspændingskontrol/transport
Buespændingskontrol anvendes, hvis man vil have en automatisk buespænding­
skontrol ved topstrøm.
Buespændingskontrol (AVC) betyder, at buespændingen og dermed buelængden
(afstanden mellem elektrodespids og emne) justeres automatisk, mens der svejses.
Buespændingskontrollen justeres, når lysbuen er tændt med
Transport anvendes til at flytte elektrodeholderen op
Transport sker uden buespænding.
Displayet viser buespændingen.
-5bf08d1da
eller
eller ned
.
.
DK
Gasgennemskylning
Anvendes ved måling af gasflow eller til at skylle gasslangerne rene for eventuel luft
og fugt, inden svejsningen påbegyndes.
Gassen strømmer, når der trykkes på
, og standser, når der trykkes på
.
Gasgennemskylning sker uden buespænding.
2.3
Oplysninger
Måleværdierne for strøm vises på displayet, hvis der er valgt topstrøm under
svejsning.
Måleværdierne for spænding vises på displayet, hvis der er valgt AVC under
svejsning.
3
BESTILLING AF RESERVEDELE
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne pu­
blikation.
-6bf08d1da
Målskitse
-7bf08d
Edition 100208
Skema
-8bf08e
Edition 100208
MechT1 CAN
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0460 181 880 Remote control unit
Aristot MechT1 CAN
0459 839 011 Spare parts list
Aristot MechT1 CAN
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
-9bf08o
Edition 100208
MechT1 CAN
Tilbehør
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 10 bf08a
0459 554 884
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 11 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising