ESAB | Tig 3000i Origo™ Tig 3000i | Instruction manual | ESAB Tig 3000i Origo™ Tig 3000i Brugermanual

ESAB Tig 3000i Origo™ Tig 3000i Brugermanual
NO
Tig 3000i
Origot
Bruksanvisning
0459 943 101 NO 100114
Valid for serial no. 802--xxx--xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Innstillingspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1 Løfteanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Strømtilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1 Tilkoblinger og kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Viftestyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Overopphetingsvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1 Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
12
14
15
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 2 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVARSERKLÆRING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde Tig 3000i fra serienummer 802 er konstruert og testet i overensstemmelse med standarden EN
60974--1 /--3 og EN 60974--10 (Class A) ifølge vilkårene i direktiv (2006/95/EF) og (2004/108/EF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2008--01--04
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller, flammesikre klær og beskyttelseshansker Merk! Ikke bruk beskyttelseshansker når du
skal skifte tråd.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
bt30d1na
-- 3 --
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert på
produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør
OBS!
Utstyr av “Class A” er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning
fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av “Class A” i slike lokaler
på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
bt30d1na
-- 4 --
NO
Ikke kast elektriske produkter sammen med vanlig avfall!
I henhold til direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og
gjennomføringen av direktivet i samsvar med nasjonal lovgivning skal elektriske
produkter som har nådd slutten av sin levetid innsamles separat og leveres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Som eier av produktet skal du innhente informasjon om
godkjente innsamlingssystemer fra vår lokale representant.
Ved anvendelse av dette direktivet gjør du en innsats for miljøet og menneskers helse!
3
INNLEDNING
Tig 3000i er en sveisestrømkilde beregnet på TIG--sveising samt sveising med
dekkede elektroder (MMA--sveising).
ESAB’s tilbehør for produktet finner du på side 15.
3.1
Utstyr
Strømkilden leveres med:
Bruksanvisning for sveisestrømkilden , bruksanvisning for innstillingspanel og 5 m
jordingskabel.
3.2
Innstillingspanel
Strømkilden leveres med et av følgende innstillingspaneler:
TA23
TA24
Du finner en utførlig beskrivelse av innstillingspanelet i egen bruksanvisning.
bt30d1na
-- 5 --
NO
4
TEKNISKE DATA
Tig 3000i
Nettspenning
400 V, ±10 %, 3∼ 50/60 Hz
Nettforsyning
Ssc min 1,4 MVA
Primærstrøm
Imaks. TIG
Imaks. MMA
14,1 A
19 A
Tomgangseffekt i energisparemodus 6,5 min
etter sveising
30 W
Innstillingsområde
MMA
TIG
16--300 A
4--300 A
Tillatt belastning ved TIG
35 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
300 A / 22 V
240 A / 19,6 V
200 A / 18 V
Tillatt belastning ved MMA
30 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
300 A / 32 V
230 A / 29,2 V
190 A / 27,6 V
Ytelsesfaktorved maks. strøm
TIG
MMA
0,89
0,90
Virkningsgrad ved maks. strøm
TIG
MMA
81,5 %
84 %
Tomgangsspenning
MMA
57--67 V
Driftstemperatur
--10 til +40 ˚C
Transporttemperatur
--20 til +55 ˚C
Kontinuerlig A--veid lydtrykk
<70 dB
Mål l x b x h
652 x 249 x 423 mm
Vekt
32,5 kg
Isolasjonsklasse transformator
H
Beskyttelsesklasse
IP 23
Anvendelsesklasse
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
med en viss belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
Nettforsyning, Ssc min.
Minste tillatte kortslutningseffekt på nettet i henhold til IEC 61000--3--12.
bt30d1na
-- 6 --
NO
5
INSTALLASJON
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
Merk!
Krav til el--nettet
Utstyr med høy effekt kan, som følge av den høye strømmen den drar fra nettet, påvirke
nettspenningen på en ugunstig måte. For enkelte utstyrstyper kan det derfor være
tilkoblingsbegrensninger eller krav om maksimalt tillatt nettimpedans eller minste nødvendige
uttakbare effekt ved tilkoblingspunktet til det alminnelige el--nettet (se tekniske data). I slike tilfeller
er det brukeren av utstyret sitt ansvar å kontrollere, hvis det er nødvendig, ved å konsultere
el--nettoperatøren for å finne ut om det gjeldende utstyret kan kobles til.
5.1
Løfteanvisning
5.2
Plassering
Plasser strømkilden slik at kjøleluften har fritt inn-- og utløp.
5.3
Strømtilkobling
Kontroller at strømkilden kobles til riktig nettspenning og at det
benyttes sikringer med riktig størrelse. Jording skal gjøres i
henhold til gjeldende forskrifter.
Merkeplate med tilkoblingsdata.
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabeltverrsnitt
Tig 3000i
Nettspenning
Nettkabeltverrsnitt mm2
Fasestrøm I1eff
Sikring
treg type
automatsikring type C
bt30d1na
TIG
MMA
400 V 3μ 50 Hz
4G2,5
8A
400 V 3μ 50 Hz
4G2,5
13 A
10 A
16 A
16 A
16 A
-- 7 --
NO
OBS! Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor er i henhold til svenske forskrifter. Koble til
strømkilden i henhold til gjeldende lokale forskrifter.
OBS! Sveisestrømkilden er konstruert for tilkobling til 230/400 volts system med fire
ledere.
Skal strømkilden brukes i land med høyere nettspenning, må strømkilden tilkobles
via en sikkerhetstransformator.
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
6.1
Tilkoblinger og kontrollorgan
1
Innstillingspanel,
se egen bruksanvisning
5
Tilkobling for sveisekabel (--) eller brenner
2
CAN--tilkobling for kjøleaggregat eller
fjernregulator
6
Tilkopling for jordingskabel (+)
3
Tilkobling for startsignal fra brenner
7
Strømbryter for nettspenning
4
Tilkobling for gass til brenner
8
Tilkobling for dekkgass
6.2
Viftestyring
Strømkilden er utstyrt med tidsstyring som slår av kjøleviftene 6,5 minutter etter at
sveisingen er avsluttet – strømkilden går over i energisparemodus. Kjøleviftene
starter igjen når sveisingen begynner.
Ved sveisestrøm opptil 110 A går kjøleviftene med redusert turtall, og over 110 A går
de på fullt turtall.
6.3
Overopphetingsvern
Strømkilden er utstyrt med et overopphetingsvern som utløses når temperaturen blir
for høy. Når dette skjer, brytes sveisestrømmen og en feilkode vises i
innstillingspanelet.
Når temperaturen synker, tilbakestilles overopphetingsvernet automatisk.
bt30d1na
-- 8 --
NO
7
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
Kun personer med relevante elkunnskaper (autorisert) kan fjerne beskyttelsesplater.
7.1
Kontroll og rengjøring
Strømkilden
Kontroller regelmessig at sveisestrømkilden ikke er tilsmusset.
Hvor ofte og hvordan rengjøringen skal utføres, er avhengig av: sveiseprosess,
buetid, oppstilling og miljøet rundt. Det er vanligvis nok å blåse strømkilden ren med
tørr trykkluft (redusert trykk) én gang i året.
Tett eller blokkert inn-- og utløp av luft vil ellers føre til overoppheting.
Brenner
Rengjøring og utskifting av brennerens slitedeler bør gjøres med jevne mellomrom
for å sikre problemfri sveising.
8
FEILSØKING
Nedenfor følger noen kontrolltiltak du bør utføre før du tilkaller servicepersonell.
Type feil
Tiltak
Sveisestrømkilden gir ingen
lysbue.
S
S
S
Kontroller om strømbryteren er slått på.
Kontroller om sveise-- og jordingskablene er riktig tilkoblet.
Kontroller om strømstyrken er riktig innstilt.
Sveisestrømmen blir brutt mens
sveising pågår.
S
Kontroller om overopphetingsvernet er utløst (feilkode E6
vises i innstillingspanelet).
Kontroller sikringene.
S
Overopphetingsvernet utløses
ofte.
S
Kontroller om strømkildens merkedata er overskredet
(overbelastning av strømkilden).
Dårlig sveiseresultat.
S
S
S
S
Kontroller om sveise-- og jordingskablene er riktig tilkoblet.
Kontroller om strømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller at det ikke benyttes feil type elektroder.
Kontroller sikringene.
bt30d1na
-- 9 --
NO
9
BESTILLING AV RESERVEDELER
Tig 3000i er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard IEC/
EN 60974--1, 60974--3 og EN 60974--10. Etter utført service eller reparasjon er det
utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i denne
publikasjonen.
bt30d1na
-- 10 --
p
-- 11 --
Skjema
cc19e
-- 12 --
Edition 100114
cc19e
-- 13 --
Edition 100114
Tig 3000i
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0459 745 880 Welding power source
Origot Tig 3000i, TA24
0459 745 881 Welding power source
Origot Tig 3000i, TA23
0459 839 006 Spare parts list
Tig 3000i
0459 839 003 Spare parts list
Control panel Origot TA23, Origot
0460 032
Instruction manual
Control panel TA23
0459 945
Instruction manual
Control panel TA24
TA24
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt30o
-- 14 --
Edition 100114
Tig 3000i
Tilbehør
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 890
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control unit FS 002 CAN . . . . . . . . . 0349 090 890
MMA and TIG: current
bt30a
-- 15 --
Edition 100114
Tig 3000i
Remote cable CAN 4 pole -- 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 50 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 743 907
Information on Tig torches can be found in separate brochures.
bt30a
-- 16 --
Edition 100114
p
-- 17 --
p
-- 18 --
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising