ESAB | A2 SAW → MIG/MAG | Instruction manual | ESAB A2 SAW → MIG/MAG User manual

ESAB A2 SAW → MIG/MAG User manual
A2
SAW MIG/MAG
Lietošanas pamâcîba
0449 026 101 091113
LATVIEŠU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiek patur tas tiesîbas bez iepriekš ja brîdinâjuma izmainît specifikâcijas.
3
LATVIEŠU
1 DROŠ BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Visp r gi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 UZST D ŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1 Visp r gi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Salikšanas instrukcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3 Piesl gums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 TEHNISK APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1 Visp r gi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5 EKSPLUAT CIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Visp r gi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6 REZERVES DA U PAS T ŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
REZERVES DA U SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LV
1
DROŠ BA
ESAB metin šanas iek rtu lietot ji ir piln b atbild gi par to, lai ikviens, kas str d
iek rtas tuvum , iev rotu visus ar to saist tos droš bas noteikumus. Droš bas
noteikumiem j atbilst vis m pras b m, kas attiecas uz š tipa metin šanas
iek rt m. Papildu standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu, j iev ro š di
turpm k uzskait tie ieteikumi.
Visi darbi j veic apm c tam person lam, kas iepaz stin ts ar metin šanas iek rtas
ekspluat ciju. Nepareiza iek rtas ekspluat cija var izrais t b stamas situ cijas,
radot risku g t ievainojumus operatoram un iek rtas boj jumus.
1. Ikvienam, kurš izmanto metin šanas iek rtu, labi j zina:
t s darb ba
av rijas aptu šanas sl džu izvietojums
to funkcijas
droš bas noteikumi
metin šana
2. Operatoram j iev ro, ka:
neviena nepiederoša persona nedr kst atrasties iek rtas palaišanas laik
darba zon .
neviens nav aizsarg ts no elektrisk loka iedarb bas
3. Darba vietai j b t:
pras b m atbilstošai
bez caurv ja
4. Individu lie aizsargl dzek i
Vienm r lietojiet individu los aizsargl dzek us, piem ram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu ap rbu, aizsargcimdus.
Iev rojiet! Nelietojiet drošîbas cimdus, kad main t stiepli
Nen s jiet va gu ap rbu, piem ram, kaklautus, rokasspr dzes, gredzenus
utt., kas var aiz erties vai rad t apdegumus.
5. Aizsardz ba pret citiem riskiem
Noteikta lieluma putek u da i as var b t kait gas vesel bai. Lai nov rstu risku,
j b t iek rtotai ventil cijas sist mai un uzst d tam nos ces ventilatoram.
6. Visp r gi nor d jumi
Raugieties, lai atpaka vads b tu droši nostiprin ts.
Darbus ar augsta sprieguma iek rt m dr kst veikt tikai kvalific ts elektri is.
Piem rota ugunsdz s bas apr kojuma atrašan s vietai j b t skaidri apz m tai un viegli pieejamai.
E ošanas un apkopes darbus nedr kst veikt iek rtas darb bas laik .
SafeArcS LV
-4-
LV
BR DIN JUMS ! Salaušanas risks!
Nelietojiet drošîbas cimdus kad main t stiepli, padeves rullîšus un stieples
spoles
SafeArcS LV
-5-
LV
BR DIN JUMS
ELEKTRISK LOKA METIN ŠANA UN GRIEŠANA VAR IZRAIS T
IEVAINOJUMUS JUMS UN CITIEM. METINOT VEICIET PIESARDZ BAS
PAS KUMUS. PAL DZIET DARBA DEV JIEM DROŠ BAS NOTEIKUMUS, KURU
PAMAT J B T RAŽOT JU DATIEM PAR B STAM BU.
STR VAS TRIECIENS - var nogalin t
Uzst diet un iezem jiet metin šanas ier ci atbilstoši piem rojamajiem
standartiem.
Neskariet da as, kas atrodas zem sprieguma, vai elektrodus ar kailu du,
mitriem cimdiem vai mitru ap rbu.
Izol jiet sevi no zem juma un apstr d jam s deta as.
Raugieties, lai j su darba poz cija b tu droša.
D MI UN G ZES - var b t b stami vesel bai
Turiet galvu rpus d miem.
Izmantojiet ventil ciju, loka metin šanas ventilatoru, vai abus, lai aizvad tu
g zes prom no j su elpošanas zonas un kop j s plat bas.
ELEKTRISK LOKA STARI - var ievainot acis un apdedzin t du.
Aizsarg jiet acis un ermeni. Izmantojiet atbilstošu metin šanas ekr nu, gaismas filtrus un aizsargap rbu.
Aizsarg jiet tuvum esošos cilv kus, izmantojot piem rotus ekr nus un aizsegus.
UGUNSGR KA RISKS
Dzirksteles (šIakatas) var izrais t ugunsgr ku. T d
tuvum neatrodas ugunsnedroši materi li.
p rliecinieties, ka
TROKSNIS - p rm r gs troksnis var boj t dzirdi
Aizsarg jiet ausis. Izmantojiet aizsargausti as vai citus dzirdes aizsargl dzek us.
Br diniet tuvum esoš s personas par risku.
K
ME
KI mes gad jum zvaniet profesion lajam pal dz bas d enestam.
PIRMS IEK RTAS UZST D ŠANAS VAI EKSPLUAT CIJAS
IZLASIET UN IZPROTIET LIETOT JA ROKASGR MATU.
AIZSARG JIET SEVI UN CITUS!
SafeArcS LV
-6-
LV
2
IEVADS
2.1
Visp r gi
Izmantojot p rveidošanas komplektu A2SF J1, metin šanas galvu vai A2TF J1
autom tiskajai metin šanas iek rtai var p rveidot darbam no SAW uz MIG/MAG
metin šanu.
Visas metin šanas galvas p rveidošanai nepieciešam s deta as ir iek autas
komplekt .
Pirms izmantot sist mu MIG/MAG metin šanai, metin šanas galvai j pievieno
dzes šanas dens un aizsargg zes padeve un vad bas sist m j noregul daži
parametri.
Inform ciju par to, k veikt šo regul šanu, skatiet PEK lietošanas pam c b .
2.2
TEHNISKIE DATI
A2SG J1
G zes tips:
Jaukts/Ar
CO2
Pie aujam slodze 100 %:
600 A
650 A
1,0-1,6 mm
1,0-1,6 mm
Stiep u izm ri:
Nele
ta / ar zemu le
juma saturu
Ner s još t rauda
1,0-1,6 mm
Stieple ar tukšu vidu
1,0-2,4 mm
Alum nija
1,0-2,0 mm
1,0-2,4 mm
Stieples padeves trums
2,0-2,5 cm/min.
2,0-2,5 cm/min.
Iestat jumu amplit da, kontaktier ce
±45°
±45°
Maks. s nu sasvere (visas iek rtas)
25°
25°
hob3d1la
-7-
LV
3
UZST D ŠANA
3.1
Visp r gi
Instal šana j veic profesion iem.
BR DIN JUMS
Rot još s da as var izrais t ievainojumus, esiet oti uzman gi.
3.2
Salikšanas instrukcijas
Pirms p rveidošanas
P c p rveidošanas
(A2SF J1)
(A2SG J1)
Atvienojiet visu padeves bloku (1) un kronšteinu no rot još sl d a (9).
Atvienojiet kuš a piltuvi (2) un kuš a cauruli (3).
Uzst diet dzin ja kronšteinu (4) un (5) uz rot još sl d a.
Uzst diet padeves bloku (6) uz dzin ja kronšteina (5).
Iestipriniet kontaktier ci (7) kronštein .
Piestipriniet aizsargg zes elektromagn tisko v rstu (8) uz sviras (A2T),
izmantojot mont žas pl ksni un divas skr ves.
A2S modelim elektromagn tiskais v rsts j piestiprina tam piem rot viet .
Pievienojiet dens un g zes dzes šanas š tenes kontaktier cei un komplekt
iek autajam elektromagn tiskajam v rstam (8), izmantojot š tenes skavas.
hob3i1la
-8-
LV
3.3
Piesl gums
Elektrosavienojumi ar PEK
Pievienojiet g zei paredz t elektromagn tisk v rsta (6) kabeli (1) termin lim
X1:18 un 5. Izveidojiet savienojumu starp X1:3 un 17.
Pievienojiet dzin ja kabeli (2) termin lim CN7.
Pievienojiet impulsu dev ja kabeli (3) termin lim CN17.
Nodrošiniet, lai loka sprieguma kabelis (4) tiktu pievienots metin šanas str vas
savienojumiem (5) un PEK (savienojuma blokam X1:9).
PEK uzst d jumi
Izstr d juma kods
Izv lieties A2TF vai A2SF.
Metin šanas process
Izv lieties MIG/MAG
Aizsargg zes padeve
Uzst diet v lamo laiku sekund s.
Aizsargg zes padeve p c loka dz šanas
Uzst diet v lamo laiku sekund s.
Lai sa emtu plaš ku inform ciju, skatiet PEK lietošanas pam c bu.
(0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036).
hob3i1la
-9-
LV
4
TEHNISK APKOPE
4.1
Visp r gi
Piez me:
Visas pieg d t ja sniegt s garantijas zaud s sp ku, ja klients m
maš nas jebk das darb bas k ûdas garantijas perioda laik .
in s izlabot
Lev rojiet! Veicot apkopi, vienm r atvienojiet t kla spriegumu.
Inform ciju par PEK apkopi skatiet lietošanas pam c b
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
Inform ciju par A2SG J1 metin šanas galvas apkopi skatiet lietošanas pam c b
0449 175 xxx.
5
EKSPLUAT CIJA
5.1
Visp r gi
Visp r gi droš bas nor d jumi par darbu ar iek rtu atrodami 4. lpp. Izlasiet
pirms iek rtas izmantošanas!
BR DIN JUMS
Rot još s da as var izrais t ievainojumus, esiet oti uzman gi.
6
REZERVES DA U PAS T ŠANA
Rezerves da as tiek pieg d tas no j su tuv k s ESAB p rst vniec bas, skatiet
aizmugur jo v ku. Pas tot rezerves da as, l dzu, nor diet maš nas tipu un numuru,
k ar apz m jumu un rezerves da as numuru, kas par d t rezerves da u sarakst
11 lpp.
Tas vienk ršos pieg di un nodrošin s pareizo da u sa emšanu.
hob3m1la
- 10 -
REZERVES DA U SARAKSTS
Edition 091113
- 11 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 248 880
Conversion kit
A2 SAW MIG/MAG
1
1
0449 009 001
Attachment
2
1
0449 009 002
Attachment
3
4
Screw
M6x20
4
4
Washer
D12/6,4x1,5
5
2
Screw
M8x30
6
4
Belleville washer
D16/8,2
7
1
Washer
D16/8,4x3
8
1
Feed unit
4WD
9
2
Screw
M6x40
10
4
Washer
D22/6,4x4
12
2
Nut
M6
13
1
0457 460 881
Contact device
L = 250
14
1
0460 909 884
Pulse transducer cable
L=3m
15
2
0417 699 001
Clamp
16
1
0461 239 882
Arc welding cable
L=3m
17
1
Screw
M8x25
18
1
Nut
M8
19
1
20
1
21
0456 424 902
Washer
D16/8,4x1,5
0461 249 884
Motor cable
L=3m
0333 754 001
Hose
L = 2,250 m
D13/7
22
6
0193 761 002
Hose clip
23
2
0147 336 880
Hose connector
24
1
0461 238 881
Solenoid valve and cable
25
2
26
2
0163 139 002
Bushing
27
2
0162 414 002
Insulating tube
28
1
0449 011 001
Support
Screw
M4x8
- 12 -
D14/6,3
- 13 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
EURO 4WD
0456 424 902
Feed unit
1
1
0455 046 003
Gear housing
2
1
0368 749 881
Pressure device
3
1
0458 997 001
Shaft
4
1
0459 001 880
Pressure arm
5
2
0458 999 001
Shaft
6
1
0458 993 001
Torsion spring
8
4
0215 702 708
Locking washer
9
2
0458 722 001
Shaft,feed roller
10
1
0380 351 001
Wire guide nipple
11
1
0455 072 001
Intermediate nozzle
12
1
0469 837 880
Outlet nozzle
13
1
0457 365 001
Current connection
18
1
0455 048 001
Insulating tube
19
1
0455 077 003
Drive unit
21
4
0459 441 880
Geared adapter
22
1
0459 440 001
Motor gear
23
4
24
1
25
1
Nut
m6
28
2
Locking nut
m6
29
1
Screw
m6x40
30
1
Washer
12x6,4x1,5
34
1
Screw
m4x12
35
1
Rivet washer
d16/5x1
40
1
Screw
m8x25
41
3
Screw
m6x16
44
1
45
1
!
Screw
0469 838 001
0193 104 002
0459 055 001
m6x16, mrt ground-cutter
Cover
Pin bolt
Screw
m3x12
- 14 -
stål 8.8 f
!
- 15 -
Item no.
Qty
Denomination
Notes
0457460881
Contact device
250 mm
1
1
0457457002
Cooling jacket
2
1
0457455002
Contact tube
3
1
0457456001
Insulation sleeve
4
1
0457451001
Gas nozzle
5
1
0457452001
Spatter protection
6
1
0457453001
Centering sleeve
7
1
0457617001
Allen screw
8
1
0457459001
Insulation sleeve
9
1
0457458001
O-ring
10
1
0457616880
Water hose set
11
1
0457625005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457625007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457625008
Contact tip
Ø1.6
1
0457625009
Contact tip
Ø1.8
0457458002
O-ring
1
0457454002
Wear insert (Steel spiral)
L = 260,
wire Ø 1.0-1.6 mm
(W)
1
0457620002
Wear insert (Brass tube)
L = 258,
wire Ø 2.0-2.4 mm
(W)
12
13
!"
Ordering no.
- 16 -
(W)
(W)
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0461 238 881
Solenoid valve with cable
2
1
0157 259 001
Contact
3
1
0262 612 802
Cable
7
3
0262 613 329
Cable
11
1
0193 054 002
Solenoid valve
12
1
0194 269 002
Bushing
Notes
42 V
- 17 -
(&
(
)
)
.
#
, -. /
# $
%&% %'
(
))*
+
,!
. /,!
#
*
#
#
% %
#
0 .1
7
# $ & '
+
,- 4
4
. /,- 4
4
44 " ! !
44 " !
*;
"
2 , 0 .7
# $3
$1;
,. /,/#
7
$
; 1
% % %
8 :
,- 4
4" 4
. /,- 4
4"
4
-2
-2 .
# $0 ;
; $%(%
&
,! !!
. /,!
#
@
@2 @:
$
! !
!!
!
(!
.0
-/
0 2
$1
,-!
. /,-!
"!
"!
. 4/
$ % %
+ &))
,-!!
. /,-!!
4
4
'
4
#
3
#
$
1
#
/3
$
,
#
.
$
1
1+ A
,- 4 ! "
. /,- 4 ! "
;
6%
"4
/6 % %
5
,-!
! !4!4
. /,-!
! "!!
; +B 1
6 A
,. /,-
!
%%%
4
!"
"#
&'
#
! "
1
7 /
# $8
5 : ;$ ;
9 C
," !
. /,!
, -2
# $
351 +
,. /,-
/-4 .
$
"
"
"
/ 0
.
$
7 6 67 * ;
+
,- !
. /,- !
4!
1+
! 4
! 4
,. /,-
*;
#
$
,. /,-
. /- /
1 89 3:* ;
$ 1 &
;
,. /,-
"
$$$
+ 7 ;16
, 0 ./
# $2
. /,- !4
!
$C
5
,! " " "
. /,! " "
+
$
1+
! 4!
! 4
,. /,-
"! !!
"! !!
#
$
7
:
#
%% %
"
"
$
/
/
7% % # $ ; 7
&
C
,. /,4 4
4
!4 ""
/
# $ > 6 % %
6 ?; '
8
,- 4 "
. /,- 4
6/
# $ 5
'
,- ! 4 ! " "
. /,- ! 4 ! " "" "
#
/
$ ;
61
,-4
. /,-4
8 5/
$
,. /,-
,- !
. /,- !
/
#
. -, 0
$ *;
,- !
. /,- !
#
$
$
'
0. # $
&
,. /,-
!
$
%< % %
=6
,!
. /,!
1 .5
6
+
+
,. /,-
!
-2 3 4 3 2 . , /3
# $ ( $#2 3 % % %
( &
,4
!
. /,4
. )
32/
,- "
. /,- "
#
3
++'
9 ' +'
7
$
*
0 /, 1
% % # $ 0 %(%
$ 1
," !
. /," !
6.
3
# $.
+5 7
,. /,-
*
5 .
'
&
!! 4
!! 4
"
, /.
1 /. # $ ;; #
.D#
@1
,-4"
"
. /,-4"
"
*
6
4"
07 # $ #+5
@
))
,4 4
. /,4
4
. 1
/
# $2
$16
. /,-
6
"
., /
** # $
6 =
,-" 4! ! 4
. /,-" 4! ! 4
# $
7
1+
,-"
. /,-"
**
&(
++'
"
"
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising