ESAB | A2 Tripletrac | Instruction manual | ESAB A2 Tripletrac Používateľská príručka

ESAB A2 Tripletrac Používateľská príručka
A2 Tripletrac
A2TF K1
Návod k používání
0449 435 161 091113
Valid for serial no. 942-xxx-xxxx
ESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobce si vyhrazuje právo na zm nu údaj bez p edcházejiciho upozom ni.
4
ESKY
1 BEZPE NOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
5
8
Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sva ovací metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horizontální sva ování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní díly A2TF K1 (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis hlavních ástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
9
9
10
3 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4
INNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6 ODSTRA OVÁNÍ PORUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 MOŽNÉ ZÁVADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZM ROVÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍL
21
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se ízení brzdového kotou e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P ipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zavád ní sva ovacího drátu (A2TF K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vým na podávací kladky (A2TF K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktní za ízení pro sva ování pod tavidlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopl ování tavidlového prášku (obloukové sva ování pod tavidlem) . . . . . . . . . . . . . .
P eprava sva ovacího automatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Denn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Periodicky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................
11
11
11
12
13
14
14
15
15
16
17
17
17
CZ
1
BEZPE NOST
Uživatelé svá ecího za ízení ESAB mají kone nou odpov dnost za zajišt ní, že každý, kdo pracuje na tomto za ízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní
bezpe nostní opat ení. Bezpe nostní opat ení musí spl ovat požadavky, které se
týkají tohoto druhu svá ecího za ízení. Vedle standardních bezpe nostních opat ení,
která se vztahují na toto pracovišt , dodržujte i následující doporu ení.
Veškeré práce musí provád t zaškolený personál, který je s provozem tohoto svá ecího za ízení d kladn seznámen. Nesprávné používání tohoto za ízení m že vést k
nebezpe ným situacím, které mohou mít za následek zran ní obsluhy a poškození
za ízení.
1. Každý, kdo používá toto svá ecí za ízení, musí být seznámen:
s jeho obsluhou,
s umíst ním nouzových vypína
,
s jeho funkcí,
s p íslušnými bezpe nostními opat eními,
se svá ením.
2. Obsluha musí zajistit, aby:
se p i spušt ní tohoto za ízení v jeho pracovním prostoru nenacházela
žádná neoprávn ná
autorizovaná osoba,
p i zapáleném oblouku nebyl nikdo bez p íslušné ochrany.
v pracovním prostoru/pracovním rozsahu nejsou žádné p edm ty.
3. Pracovišt musí být:
vhodné pro daný ú el
bez pr vanu.
4. Pom cky osobní ochrany:
vždy noste doporu ené ochranné pom cky, jako jsou ochranné brýle,
neho lavý od v a ochranné rukavice. Pozor! P vým n drátu nepoužívejte
ochranné rukavice.
nenoste volné dopl ky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste
se mohli zachytit nebo si jimi zp so
5. Ochrana p ed dal ími riziky
Prachové ástice ur ité velikosti mohou b t pro lov ka kodlivé.
ika by tudí m l b t zaji t n ventila ní systém a
za ízení na odsávání.
P i vým n drátové cívky postupujte maximáln opatrn , jelikož konec drátu
by mohl zp sobit zran ní osob.
SafeArcT CZ
-5-
CZ
6. Všeobecná bezpe nostní opat ení:
ujist te se, že zp tný vodi je bezpe n p ipojen,
práci na vysokonap ovém za ízení smí provád t pouze kvalifikovaný
elektriká
po ruce musí být jasn ozna ené vhodné hasicí za ízení.
Mazání a údržba za ízení se nesmí provád t za provozu za ízení.
Dávejte pozor na toto:
Spojka setrva níku p evod musí být v uzam ené poloze.
Pokud obsluha opustí stroj, musí být zaparkován pomocí blok umíst nými
p ed koly, aby se neza al náhodn pohybovat.
P ed zahájením prací se ujist te, že je sva ovací automat stabilní.
Umíst ní sva ovací hlavy a svitku drátu má vliv na t žišt stroje.
T žišt , které je p íliš vysoko, znamená, že sva ovací stroj je nestabilní.
Spot eba drátu a tavidla zp sobuje posun rozložení hmotnosti p i sva ování.
VÝSTRAHA! Riziko rozdrcení!
P í vým n drátu, podávacích kladek a cívek drátu nepoužívejte ochranné
rukavice.
SafeArcT CZ
-6-
CZ
SVÁ ENÍ A EZÁNÍ OBLOUKEM M ŽE BÝT VAŠEMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ
JINÝCH OSOB NEBEZPE NÉ. P I SVÁ ENÍ DODRŽUJTE BEZPE NOSTNÍ
OPAT ENÍ. VYŽÁDEJTE SI BEZPE NOSTNÍ P EDPISY SVÉHO
ZAM STNAVATELE, KTERÉ BY M LY VYCHÁZET Z UPOZORN NÍ VÝROBCE
NA NEBEZPE Í.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - m že zp sobit smrt
Nainstalujte a uzemn te svá ecí jednotku v souladu s p íslušnými p edpisy.
Nedotýkejte se elektrického obvodu ani elektrod pod proudem nechrán nou
pokožkou, vlhkými rukavicemi ani vlhkým od vem.
Izolujte se od uzemn ní a od svá eného p edm tu.
Ujist te se, že vaše pracovní poloha je bezpe ná.
KOU A PLYNY - mohou být zdraví nebezpe né
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin svá ení.
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny
svá ení nedostaly do oblasti vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zp sobit poran ní o í a
popálení pokožky
Chra te sv j zrak a t lo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a
noste ochranný od v.
Chra te osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými záv sy.
NEBEZPE Í POŽÁRU
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou zp sobit požár. Zajist te, aby v blízkosti
nebyly žádné ho lavé materiály.
HLUK - nadm rný hluk m že poškodit sluch
Chra te si uši. Noste tlumi e nebo jinou ochranu sluchu.
Varujte osoby v okolí p ed tímto nebezpe ím.
VADNÁ FUNKCE
v p ípad vadné funkce si p ivolejte na pomoc odborníka.
P ED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K
OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJIST TE SE, ŽE MU ROZUMÍTE.
CHRA TE SEBE I OSTATNÍ!
SafeArcT CZ
-7-
CZ
2
ÚVOD
2.1
Všeobecné informace
Sva ovací automaty A2TF K1 jsou ur eny pro obloukové sva ování tupých a
koutových svar pod tavidlem (SAW).
Veškerá další použití jsou zakázána.
Mají se používat spole n s ídicí jednotkou, PEK nebo A2 Welding Control Unit
(PEI) a zdroji sva ovacího proudu spole nosti ESAB LAF nebo TAF.
2.2
Sva ovací metoda
2.2.1
Obloukové sva ování pod tavidlem (SAW)
P i obloukovém sva ování pod tavidlem se vždy používá sva ovací automat
A2TF K1.
Sva ování pod tavidlem pro malé zatížení.
Sva ování pod tavidlem, pro malé zatížení, s konektorem
zatížení až 800 A (100 %).
20 mm umož uje
Tato verze je vybavena podávacími kladkami pro sva ování jednoduchého drát. Pro
drát s tavidlovým jádrem je k dispozici speciální rýhovaná kladka, která zaru uje
podávání rovného drátu bez rizika, že se z d vodu vysokého tlaku p i podávání
zdeformuje.
2.3
Definice
Sva ování SAW
SAW, pro malé
zatížení
2.4
Svarová housenka je p i sva ování chrán na povlakem
tavidla.
Tato verze umož uje zatížení až 800 A (100 %) a
sva ování s tenkým drátem.
Horizontální sva ování
Sva ovací automaty jsou ur eny k horizontálnímu sva ování.
Nesmí se používat ke sva ování na naklon ných rovinách.
hha3d1ja
-8-
CZ
2.5
Technické údaje
A2TF K1 (SAW)
Napájecí nap tí
42 V AC
P ípustné zatížení p i 100 %:
800 A
Rozm ry drátu:
pevný jednoduchý drát
dutý drát
1.6-4.0 mm
1.6-4.0 mm
Rychlost podávání drátu, max.
9 m/min
Brzdný moment brzdného kotou e
1.5 Nm
Rychlost posunu
0.1-2.0 m/min
Polom r otá ení pro obvodové sva ování, min
1500 mm
Pr m r trubky pro vnit ní svar, min
1100 mm
Max. hmotnost drátu
30 kg
Objem nádrže tavidla
(nesmí být napln na p edeh átým tavidlem)
6l
Hmotnost (krom drátu a tavidla)
68 kg
T ída krytí:
IP10
Klasifikace EMC
Class A
2.6
Hlavní díly A2TF K1 (SAW)
1. Vozík
2. Unaše
3. Jednotka podávání drátu
4. Souprava saní, manuální
5. Kontaktní trubice
6. Motor podávání drátu
7. Vodicí ep
8. Podava tavidla
9. Trubice pro tavidlo
10. Rídicí jednotkou PEK/ PEI
11. Vodováha
12. Vodítko drátu
Viz strana 10, kde najdete popis hlavních ástí.
hha3d1ja
-9-
CZ
2.7
Popis hlavních ástí
2.7.1
Vozík
Vozík má pohon ty kol.
Lze ho zajistit pomocí uzamykací páky (1).
Sm r pohybu se nastaví pomocí ru ního
kole ka (2).
2.7.2
Unaše
K unaše i je mimo jiné p ipojena ídicí
jednotka, jednotka podávání drátu a
podava tavidla.
2.7.3
Jednotka Podávání Drátu
Jednotka se používá pro vedení a podávání sva ovacího drátu dol do konektoru.
2.7.4
Ru ní san
Horizontální a vertikální poloha sva ovací hlavy se upravuje pomocí lineárních saní.
Otá ivý pohyb lze voln upravit pomocí rota ních saní.
2.7.5
Kontaktní trubice
P enáší p i sva ování sva ovací proud do drátu.
2.7.6
Motor podávání drátu
Motor se používá pro podávání sva ovacího drátu.
2.7.7
Vodicí ep
Vodicí ep usnadòuje polohování sva ovací hlavy ve svaru.
2.7.8
Podava tavidla / Trubice pro tavidlo
Tavidlo se plní do podava e tavidla a potom se trubicí pro tavidlo a tavidlovou
tryskou p enáší do sva ovaného kusu.
Množství podávaného tavidla se ídí pomocí tavidlového ventilu p ipevn ného k
podava i tavidla.
Viz Dopl ování tavidla na stran 15.
2.7.9
Rídicí jednotkou
PEK, objednací íslo 0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
A2 Welding Control Unit (PEI), objednací íslo 0449 331 xxx.
2.7.10 Vodováha
Zkontrolujte náklon sva ovacího automatu pomocí vodováhy.
hha3d1ja
- 10 -
CZ
3
INSTALACE
3.1
Všeobecné informace
Instalaci musí provést odborník.
UPOZORN NÍ
Rota ní ásti mohou zp sobit zran ní, bu te opatrní.
3.2
Montáž
3.2.1
Drátová cívka (p íslušenství)
Drátová cívka (1) je p ipevn ná na brzdném kotou i (2).
UPOZORN NÍ
Aby se zabránilo spadnutí cívky z kotou e:
Uzamkn te cívku na kotou i oto ením erveného knoflíku,
jak je uvedeno na výstražné nálepce vedle kotou e.
3.3
Se ízení brzdového kotou e
Brzdový kotou je p i dodání se ízen. Pokud je nutné jeho
p enastavení, postupujte podle pokyn dole. Se i te
brzdový kotou tak, aby byl drát p i zastavení podávání
lehce uvoln ný.
Se ízení brzdného momentu:
Oto te ervenou rukoje do
zablokované polohy.
Vsu te do pružin v kotou i šroubovák.
Pro snížení brzdného momentu oto te pružinami po sm ru hodinových ru i ek.
Pro zvýšení brzdného momentu oto te pružinami proti sm ru hodinových
ru i ek.
Poznámka. Oto te ob ma pružinami stejn .
hha3i1ja
- 11 -
CZ
3.4
P ipojení
3.4.1
Všeobecné informace
PEK musí zapojit kvalifikovaná osoba. Viz návod k obsluze
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
A2 Welding Control unit (PEI) musí zapojit kvalifikovaná osoba. Viz návod k
obsluze 0449 331 xxx.
P ipojení zdroje sva ovacího proudu LAF/ TAF, viz zvláštní návod k obsluze.
3.4.2
Sva ovací automat A2TF K1 (Obloukové sva ování pod tavidlem, SAW)
1. P ipojte ídicí kabel (5) mezi zdroj proudu (3) a ídicí jednotku PEK/ PEI (2).
2. P ipojte zp tný kabel (6) mezi zdroj proudu (3) a sva ovaný kus (4).
3. P ipojte sva ovací kabel (7) mezi zdroj proudu (3) a sva ovací automat (1).
4. P ipojte m icí kabel (8) mezi zdroj proudu (3) a sva ovaný kus (4).
hha3i1ja
- 12 -
CZ
4
4.1
INNOST
Všeobecné informace
Pozor:
P e etli jste si bezpe nostní informace a
rozumíte jim ?
P edtím nesmíte se strojem pracovat !
Obecné bezpe nostní p edpisy platné pro manipulaci se za ízením najdete na
str. 5. P ed používáním za ízení si je d kladn p e t te!
Zp tný kabel
P ed zahájení sva ování zkontrolujte, zda je p ipojený zp tný kabel.
Viz strana 12.
hha3o1ja
- 13 -
CZ
4.2
Zavád ní sva ovacího drátu (A2TF K1)
1. P imontujte drátovou cívku podle pokyn na stran 11.
2. Zkontrolujte, zda mají podávací kladka (1) a kontaktní
elist nebo kontaktní špi ka (3) vzhledem ke
zvolenému pr m ru drátu správný rozm r.
3. P etáhn te konec drátu p es rovna ku (2).
U drátu s pr m rem v tším než 2 mm vyrovnejte
0,5 m drátu a zave te ho ru n p es rovna ku.
4. Vložte konec drátu do drážky podávací kladky (1).
5. Nastavte napnutí drátu na podávací kladce pomocí
knoflíku (4).
Poznámka! Nenastavujte v tší napnutí, než je
pot ebné pro dosažení rovnom rného podávání.
6. Podávejte drát dop edu 30 mm pod kontaktní špi kou stisknutím
jednotky PEK nebo
ídicí
ídicí jednotky PEI. .
7. Nami te drát nastavením knoflíku (5).
4.3
Vým na podávací kladky (A2TF K1)
Jednoduchý drát
Uvoln te knoflíky (3) a (4).
Uvoln te ru ní kolo (2).
Vym te vodicí kladku (1).
Jsou ozna eny p íslušnými pr m ry svých drát .
Drát s tavidlovým jádrem pro rýhované kladky (p íslušenství)
Vym te podávací kladku (1) a tlakovou kladku (5) jako pár pro pr m r drátu,
který použijete.
POZNÁMKA! Pro tlakovou kladku je vyžadován speciální epový h ídel
(obj. . 0212 901 101).
Mírným tlakem utáhn te tlakový šroub (4), abyste zajistili, že se drát s
tavidlovým jádrem nezdeformuje.
hha3o1ja
- 14 -
CZ
4.4
Kontaktní za ízení pro sva ování pod tavidlem
Pro jednoduchý drát1.6 - 4.0 mm. Light duty (D20)
Použijte sva ovací automat A2TF K1 (SAW),
který obsahuje následující díly:
Jednotka podávání drátu (1)
Konektor D20 (2)
Kontaktní špi ka (3) (závit M12).
Utáhn te kontaktní špi ku (3) klí em, abyste zajistili,
že bude dosaženo dobrého kontaktu.
4.5
Dopl ování tavidlového prášku (obloukové sva ování pod
tavidlem)
1. Zav ete tavidlový ventil (1) na podava i tavidla.
2. Odstra te cyklonový odlu ova prachu na tavidlové
regenera ní jednotce, pokud je p imontovaný.
3. Napl te tavidlový prášek.
POZNÁMKA! Tavidlový prášek musí být suchý.
4. Umíst te trubici pro tavidlo tak, aby se nemohla
vytvo it smy ka.
5. Upravte výšku tavidlové trysky nad svarem, aby bylo
podáváno správné množství tavidla.
Pokrytí tavidlem by m lo být dostate n vysoké, aby
jím nepronikal oblouk.
hha3o1ja
- 15 -
CZ
4.6
P eprava sva ovacího automatu
Oto ením uzamykací páky uvoln te kola (1).
Ujist te se, že je bezpe nostní et z (2)
náležit upevn ný; to má p edejít vzniku
nehody, pokud unáše není ádn
uzam ený na patní svorce vozíku.
Poznámka V p ípad zvedání sva ovacího automatu je nutné použít zvedací
oko (3).
hha3o1ja
- 16 -
CZ
5
ÚDRŽBA
5.1
Všeobecné informace
Poznámka:
Všechny záru ní závazky dodavatele p estávají platit, pokud se zákazník pokusí o
nápravu jakékoli závady na stroji b hem záru ního období.
Poznámka! P ed provád ním jakýchkoli údržbá ských prací se ujist te, že je
za ízení odpojeno od sít .
Pokyny k údržb ídicí jednotky, PEK, najdete v návodu k obsluze
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
Pokyny k údržb
5.2
ídicí jednotky, PEI, najdete v návodu k obsluze 0449 331 xxx.
Denn
odstra te tavidlo a ne istoty z pohyblivých ástí sva ovacího stroje.
Zkontrolujte, zda je p ipojená kontaktní špi ka a všechny elektrické kabely.
Zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje pevné a zda vodítka a hnací
kladky nejsou opot ebované nebo poškozené.
Zkontrolujte brzdný moment brzdného kotou e. Nem l by být p íliš nízký, aby se
svitek drátu p i zastavení podávání drátu dále otá el, a nem l by být ani p íliš
vysoký, aby podávací kladky neprokluzovaly. Nap íklad pro 30 kg svitek drátu by
m l být brzdný moment 1,5 Nm.
Pro se ízení brzdného momentu viz strana 11.
5.3
Periodicky
Prohlédn te ovládání elektrod jednotky podávání elektrod, hnací kladky a
kontaktní hrot.
Vym
te opot ebované nebo poškozené díly.
Zkontrolujte san a v p ípad , že zadrhávají, je namažte.
hha3m1ja
- 17 -
CZ
6
ODSTRA OVÁNÍ PORUCH
6.1
Všeobecné informace
Za ízení
Návod k obsluze - ídicí jednotka PEK, objednací íslo 0460 948 xxx,
0460 949 xxx, 0459 839 036.
Návod k obsluze - ídicí jednotka A2 Welding Control Unit (PEI), objednací íslo
0449 331 xxx.
Zkontrolujte
zda je p ívod proudu p ipojený ke správnému p ipojení k síti;
zda všechny t i fáze dodávají správné nap tí (sekvence fází není d ležitá);
zda sva ovací kabely a p ípojky nejsou poškozené;
zda jsou správn nastavené ovlada e;
zda je p ipojení k síti odpojeno p ed zahájením opravy.
6.2
MOŽNÉ ZÁVADY
1. P íznak
P í ina 1.1
Opat ení
P í ina 1.2
Opat ení
2. P íznak
P í ina 2.1
Opat ení
P í ina 2.2
Opat ení
P í ina 2.3
Opat ení
3. P íznak
P í ina 3.1
Opat ení
P í ina 3.2
Opat ení
7
Proud a nap tí vykazují velké kolísání.
Kontaktní elisti nebo tryska jsou opot ebované nebo mají špatnou
velikost.
Vym te kontaktní elisti nebo trysky.
Tlak podávací kladky je nep im ený.
Zvyšte tlak na podávacích kladkách.
Podávání drátu je nepravidelné.
Tlak na podávacích kladkách není nastaven správn .
Upravte tlak na podávacích kladkách.
Podávací kladky mají špatnou velikost.
Vym te podávací kladky.
Drážky v podávacích kladkách jsou opot ebované.
Vym te podávací kladky.
Sva ovací kabely se p eh ívají.
Špatné elektrické p ipojení.
Vy ist te a utáhn te všechna elektrická p ipojení.
P í ný profil sva ovacích kabel je p íliš malý.
Použijte kabely s v tším p í ným profilem nebo použijte paralelní
kabely.
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍL
Náhradní díly se objednávají prost ednictvím nejbližšího zastoupení ESAB, viz
poslední stranu této publikace. P i objednávání náhradních díl uvád jte typ a íslo
stroje, ozna ení a íslo náhradního dílu, jak jsou uvedeny v seznamu náhradních
díl na stran 21.
Tím se zjednoduší vy ízení a zajistí se dodání správného dílu.
hha3f1ja
- 18 -
ROZM ROVÝ VÝKRES
A2TF K1
- 19 -
SPOT EBNÍ DÍLY
Utility light, complete:
0449443880
- 20 -
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍL
A2TF K1
Edition 091113
'
!!
"
#
$
!!
"
#
$
%&
#
- 21 -
( )*+
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2TF K1 Tripletrac
0461 236 880
Automatic welding machine
1
1
0449 400 882
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit
90 mm
4
1
0449 150 900
Wire feed unit complete (right)
38 rpm
5
1
0460 504 880
Control box
PEK, see separate manual
6
1
0449 153 900
Cable kit
1,6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse tranducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
7
1
0449 425 001
Plate
- 22 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 Tripletrac
0449 430 881
Automatic welding machine
1
1
0449 400 880
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit
90 mm
4
1
0449 150 880
Wire feed unit complete (right)
38 rpm
5
1
0449 330 880
Control box
PEI, see separate manual
6
1
0449 153 980
Cable kit
1,6 m
6:2
1
0456 493 981
Cable
6:3
1
0456 504 980
Arc welding cable
7
1
0449 425 001
Plate
16
1
0449 528 001
Protection plate
'
- 23 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 Tripletrac PEI
0449 400 881
Carriage
1
1
0449 418 881
Cover
9
1
0333 087 005
Y-flange unit
12
2
0415 857 002
Rubber wheel
13
2
0211 102 962
Roll pin
14
1
0321 220 001
Grommet
17
1
0192 784 001
Pin plug
18
2
0192 784 101
Pin
19
1
0191 998 103
Attachment
21
1
0457 783 880
Motor Cable
22
1
0449 403 001
Plate
27
2
0413 366 320
Clamp
29
2
0413 366 105
Clamp
30
1
0413 366 112
Clamp
31
1
0449 417 880
Slide
36
1
0192 784 002
Sleeve plug
37
2
0192 784 102
Cap
40
1
0800 185 001
Bearing bushing
42
1
0449 427 001
Plate
43
1
0449 089 880
Drive unit
44
1
0449 098 880
Shaft with eccentric
45
1
0449 099 001
Shaft support
50
1
0333 630 001
Locking arm adjustable
51
1
0211 102 940
Roll pin
D 3x28
52
1
0215 701 019
Grooved ring,
D25x1,2
53
1
0449 097 001
Platta
54
1
0449 103 001
Pressure screw
55
1
0449 411 880
Mounting plate compl.
57
1
0449 416 001
Protective cover
58
1
0237 700 280
Angle gear
59
1
0449 409 001
Arm
60
1
0449 410 001
Holder
61
1
0212 204 344
Stop screw
65
1
0449 402 001
Wheel
66
1
0449 401 001
Shaft
67
1
0449 404 880
Frame compl.
68
1
0146 846 880
Handle
69
1
0449 405 880
Swiveling castor
74
1
0413 539 002
Pillar rota clamp
75
1
0193 570 131
Locking arm
78
1
0449 414 001
Shaft
79
1
0449 412 001
Gear wheel
80
1
0449 426 001
Cross- type water leveler
84
4
0163 139 002
Insulator
85
4
0162 414 002
Insulating tube
l=17 mm
87
1
0413 527 001
Plate
65x65
92
2
0211 102 921
Roll pin
D 2x20
96
1
0449 423 001
Angle
'
D 5x40
2-pole
2-pole
M16
M5x8
- 24 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
98
1
0449 432 001
Brush shaft
99
1
0449 421 001
Brush with bar
101
1
0449 526 001
Casing plate
'
Notes
- 25 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 Tripletrac PEK
0449 400 882
Carriage
1
1
0449 418 881
Cover
9
1
0333 087 005
Y-flange unit
12
2
0415 857 002
Rubber wheel
13
2
0211 102 962
Roll pin
D 5x40
14
1
0461 241 880
Motor cable
L=1,9m
15
1
0461 242 880
Pulse transducer cable
L=2,1m
19
1
0191 998 103
Attachment
22
1
0449 403 001
Plate
27
2
0413 366 320
Clamp
29
2
0413 366 105
Clamp
30
1
0413 366 112
Clamp
31
1
0449 417 880
Slide
40
1
0800 185 001
Bearing bushing
42
1
0449 427 001
Plate
43
1
0449 089 881
Drive unit
44
1
0449 098 880
Shaft with eccentric
45
1
0449 099 001
Shaft support
50
1
0333 630 001
Locking arm adjustable
51
1
0211 102 940
Roll pin
D 3x28
52
1
0215 701 019
Grooved ring,
D25x1,2
53
1
0449 097 001
Plate
54
1
0449 103 001
Pressure screw
55
1
0449 411 880
Mounting plate compl.
57
1
0449 416 001
Protective cover
58
1
0237 700 280
Angle gear
59
1
0449 409 001
Arm
60
1
0449 410 001
Holder
61
1
0212 204 344
Stop screw
65
1
0449 402 001
Wheel
66
1
0449 401 001
Shaft
67
1
0449 404 880
Frame compl.
68
1
0146 846 880
Handle
69
1
0449 405 880
Swiveling castor
74
1
0413 539 002
Pillar rota clamp
75
1
0193 570 131
Locking arm
78
1
0449 414 001
Shaft
79
1
0449 412 001
Gear wheel
80
1
0449 426 001
Cross- type water leveler
84
4
0163 139 002
Insulator
85
4
0162 414 002
Insulating tube
l=17 mm
87
1
0413 527 001
Plate
65x65
92
2
0211 102 921
Roll pin
D 2x20
96
1
0449 423 001
Angle
98
1
0449 432 001
Brush shaft
99
1
0449 421 001
Brush with bar
101
1
0449 526 001
Casing plate
'
M16
M5x8
- 26 -
'
- 27 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 154 880
Carrier
4
1
0413 671 001
Chain attachment
5
1
0413 597 001
Safety chain
11
6
0163 139 002
Bushing
12
6
0162 414 002
Insulating tube
14
1
0413 528 001
Column
15
1
0413 540 001
Clamp
16
1
0413 530 880
Arm
17
1
0146 967 880
Brake hub
18
1
0413 532 001
Attachment
20
1
0413 317 002
Handle
22
2
0156 442 002
Clamp screw
24
1
0334 185 886
Box girder beam complete
26
1
0413 525 001
Insulating tube
27
1
0413 317 001
Handle
30
2
0218 301 113
Lifting eye bolt
31
2
0162 414 004
Insulating tube
' ,
Notes
R21 M8
- 28 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
' ,
- 29 -
Item
Qty
1
1
0413 519 001 Slide profile
2
1
0413 524 001 Bearing bushing
3
1
0413 521 001 Runner
5
1
0413 522 001 Lead screw
7
1
0334 537 002 Crank
9
2
0413 523 001 Axis
17
4
0190 240 107 Bearing
Orderingno.
Denomination
Remarks
0413 518 880 Slide
, !
- 30 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0413 506 880
Rotary slide
1
1
0413 507 001
Flange
2
1
0413 508 001
Tensioning ring
3
1
0413 509 001
Flange
7
2
0219 504 405
Bellleville spring
8
1
0193 571 105
Locking piece
10
1
0193 570 123
Locking lever
,
Notes
T = 0.6
- 31 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 880
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
D20, L = 260 mm
1
0145 221 881
Concentric flux feeding funnel
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
' ,
- 32 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 900
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 001
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
55
1
0449 475 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protecting cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
' ,
D20, L = 260 mm
- 33 -
Item
Qty
1
1
0156 449 001 Clamp
6
2
0212 900 001 Spacer screw
7
4
0215 201 209 O-ring
8
2
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
10
1
0218 810 182 Handwheel
11
3
0332 408 001 Stub shaft
13
3
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601 Spacer screw
16
1
0415 499 001 Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880 Contact clamp
30
1
0212 601 110 Nut
Orderingno.
Denomination
Remarks
0147 639 882 Straightener (right mounted)
'
D11.3x2.4
M10
- 34 -
Item
Qty
1
1
0413 073 002 Searing housing
2
2
0190 726 003 Ball bearing
3
1
0334 575 001 Stub shaft
4
1
0215 701 014 Betaining ring
5
3
0334 576 001 Spacer
Orderingno.
Denomination
Notes
0413 072 881 Bearing housing with stub shaft
D17
- 35 -
Item
Qty
1
1
0332 837 001 Hopper for flux
6
1
0153 347 881 Flux valve
7
1
00203 017 80 Flux strainer
16
1
0443 383 002 Flux hose
Orderingno.
Denomination
Remarks
0332 994 883 Flux hopper complete
''
L= 500
- 36 -
- 37 -
'%
'
(
(
!
,1 2 3 2 1 - + .2
*- . 1 7.*8 &
1
9
45
! '
!!,
% (45
! '
0 -4
9
0
:
45 ,
% (45 ,
*- .
*- . -: $
.
/
"$
45
, ',
% (45
, '
, ,,
, ,,
/ -0
6
*- . / 0
$
45 '
'!
% (45 '
'!
*- .
/
45
% (45
!
/ - , - ., .
*- . / " ;< &=3
>
45
''
!, ,
% (45
''
,!
*- . "
:
45
% (45
1 + / -6
*- . &
."
45
% (45
;7 A8 +A=
45 ' ! !
% (45 ' !
-
3
!
!
., 6
*- . " 7
;7 =
45 '
' ' !
% (45 '
' !' !
,1
,1 *- . 6
.1
45
% (45
, ,,
,
"$
, '
, '
! ,
! !!
- 0
.
*- . 8
."
C% (45
)
!!
' '
=-
)
!
!
',
**&
:
'
!!
'
:
-+ .
33 *- .
7
#
45 ', , ' !
% (45 ', , ' !
.
! ,
,
C)
' '
'
)
33 *- .
- )
"$
45 !
% (45 !
!
%'
3
+ ,1 4 *- . - 0
& " $
45! ,, ' !
% (45! ,, !' !!
, ,
,,
!
'!
-/
,.
6 8
."
45,
% (45,
3
0
6 .
*- . ;7
< -D
45
!
% (45
!
. /
*- .
- $
45 ,
% (45 ,
.
.,3 *- . /
A 9
45
% (45
/6 ,
*- . *$
A 99 22
45
% (45
9
*- . D
9
45! ,
% (45! ,
0
+ / -.
*- . 8
C% (45 ,'
,
.
.
) *- .
D 9
45
% (45
7 4.
*- . - : 9
.
:
45
!!
% (45
!! !
- (
*- . C)
. .
*- . +
"
45'
% (45'
- ,+ /
*- . 3
3
45 , !
'
% (45 ,
!,'
.
*- . + @
5.
*- .
0
9
45 ,! ' ,
% (45 ,! ' ,
52
*- . %
$ )
45
% (45
,
*- . - ?
& #
45 !
,
% (45 !
,
,
,
9
21.
$
$
45!
% (45!
!,
/ .+ 0
*- . 6 1
**&
8 & *&
6
- *- .
3 :9
45
% (45
+ ,- .
*- . /
0
1
223
$
45
!!! ,
% (45
!!! ,
. "
45
% (45
)
,
,
&
+ .,
*- . 7
*
A"
45'
!!
% (45'
!!
0 .- ,
%E*
'
- 3.
*- . $ 227/
45,,
'
% (45,,
'
2
*- . / "
7
"$
45 ' ,
% (45 ' ,
+
! '
0
.2
*- . 7 ( 7
45, ! , ,','
% (45, ! , ,,
+
*- . >
$B " $)
%
45 !
'
% (45 !
, !
!
$$$
"
"
###
%&
!
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising