ESAB | A2 Tripletrac | Instruction manual | ESAB A2 Tripletrac Uputstvo za upotrebu

ESAB A2 Tripletrac Uputstvo za upotrebu
A2 Tripletrac
A2TF K1
Priru nik s uputama
0449 435 161 091113
Valid for serial no. 942-xxx-xxxx
HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadržana prava na izmjenu specifikacija bez obavijesti.
4
HRVATSKI
1 SIGURNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
5
8
Op enito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metoda zavarivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodoravno zavarivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehni ki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glavne komponente A2TF K1 (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis glavnih komponenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
9
9
10
3 POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3.1
3.2
3.3
3.4
Op enito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje glav ine ko nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priklju ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 RAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Op enito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punjenje žice za zavarivanje (A2TF K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamjena dovodnog valjka (A2TF K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktna oprema za elektrolu no zavarivanje pod prahom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponovno punjenje sa prahom za zavarivanje
(elektrolu no zavarivanje pod prahom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Transport stroja za automatsko zavarivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Op enito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dnevno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Periodi no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 OTKRIVANJE SMETNJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Op enito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 MOGU I KVAROVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
13
13
14
14
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
7 NARU IVANJE PRI UVNIH DIJELOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
KOTIRANE NACRTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
POPIS PRI UVNIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
HR
1
SIGURNOST
Korisnici ESAB opreme za zavarivanje imaju krajnju odgovornost da osiguraju, da se
svi koji rade na ili blizu opreme pridržavaju svih relevantnih sigurnosnih mjera
opreza. Sigurnosne mjere moraju ispunjavati zahtjeve koji se primjenjuju za ovu
vrstu opreme za zavarivanje. Sljede e preporuke bi se tako er trebale slijediti pored
standardnih propisa koji vrijede za radno mjesto.
Sav rad mora vršiti kvalificirano osoblje, koje je dobro upoznato s radom opreme za
zavarivanje. Neispravan rad opreme može dovesti do opasnih situacija koje mogu
rezultirati ozljedama operatora ili ošte enjem opreme.
1. Svi koji koriste opremu za zavarivanje moraju biti upoznati sa:
njezinim radom
lokacijom gumba za hitno zaustavljanje
njezinom funkcijom
relevantnim sigurnosnim mjerama opreza
zavarivanjem
2. Operator mora osigurati da:
neovlaštene osobe ne budu unutar radnog podru ja opreme kada je u radu.
nitko ne bude nezašti en kada svjetlosni luk udari
u radnom podru ju/radnom opsegu ne bude predmeta.
3. Radno mjesto mora:
odgovarati svrsi
biti bez propuha
4. Osobna zaštitna oprema
Uvijek nosite preporu enu osobnu zaštitnu opremu, kao što su sigurnosne
nao ale, vatrootporna odje a, sigurnosne rukavice. Napomena! Nemojte
koristiti sigurnosne rukavice prilikom zamjene žice.
Ne nosite labave istaknute predmete kao što su rupci, narukvice, prstenje,
itd., koje bi stroj mogao zahvatiti ili izazvati opekline.
5. Zaštita od ostalih rizika
estice prašine odre ene veli ine mogu biti štetne za ovjeka.
Sustav ventilacije i ekstrator bi stoga trebali biti osigurani da bi se eliminirao
rizik.
Obratite najve u pozornost prilikom zamjene bubnja za žicu, jer bi kraj žice
mogao uzrokovati ozljede.
SafeArcT HR
-5-
HR
6. Op e mjere opreza
Osigurajte da povratni kabel bude sigurno spojen.
Rad na visokonaponskoj opremi može vršiti samo kvalificirani elektri ar.
Odgovaraju a oprema za gašenje požara mora biti jasno ozna ena i na
dohvat ruke.
Podmazivanje i odražavanje opreme se ne smije obavljati tijekom rada.
Imajte na umu sljede e:
Spojka kota a slobodnog hoda prijenosnika treba biti blokirana.
Ako operator napusti stroj, on treba biti parkiran s blokovima ispred kota a,
da bi se sprije ilo nehoti no pomicanje stroja.
Uvjerite se da stroj za automatsko zavarivanje nije nestabilan prije
pokretanja.
Postavljanje zavariva ke glave i kotura žice utje e na središte gravitacije
stroja.
Previsoko središte gravitacije zna i nestabilan stroj za zavarivanje.
Potrošnja žice i praha za zavarivanje dovodi do premještanja raspodjele
težine tijekom zavarivanja.
UPOZORENJE, OPASNOST OD PRIGNJE ENJA!
Nemojte koristiti za titne rukavice kada zamjenjujete icu, uvodne valjke i
kaleme za ic
SafeArcT HR
-6-
HR
LU NO ZAVARIVANJE I REZANJE MOŽE IZAZVATI POVREDE NA VAMA I
DRUGIMA. PODUZMITE MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ZAVARIVANJA.
RASPITAJTE SE O SIGURNOSNIM MJERAMA POSLOFDAVCA KOJE SE
MORAJU ZASNIVATI NA PODACIMA PROIZVO A A O OPASNOSTIMA.
UDAR STRUJE - može ubiti
Postavite i uzemljite jedinicu za zavarivanje u skladu s primjenjivim standardima.
Ne dodirujte elektri ne dijelove pod naponom ili elektrode nezašti eni, u vlažnim rukavicama ili mokrom odje om.
Postavite izolaciju izme u sebe i tla i komada koji obra ujete.
Osigurajte da vaše radno mjesto bude sigurno.
DIM I PLINOVI - Mogu biti opasni po zdravlje
Držite glavu izvan dima.
Upotrijebite ventilaciju, usisavanje kod el. luka, ili oboje, kako biste odveli dim
i plinove iz zone svog disanja i ostalog prostora.
ZRAKE IZ ELEKTRI NOG LUKA - Mogu ozlijediti o i i ope i kožu.
Zaštitite o i i tijelo. Koristite ispravnu masku za zavarivanje i filtarsko staklo i
nosite zaštitnu odje u.
Osobe koje stoje sa strane zaštitite prikladnim paravanima i zavjesama.
OPASNOST OD POŽARA
Iskre (prskanje) mogu izazvati požar. Stoga provjerite da u blizini nema zapaljivih materijala.
BUKA - Prekomjerna buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Nosite štitnike za uši ili zaštitu sluha.
Upozorite osobe u blizini na opasnost.
KVAR - U slu aju kvara, potražite pomo stru njaka.
PRO ITAJTE I SHVATITE PRIRU NIK S UPUTAMA
PRIJE POSTAVLJANJA ILI PO ETKA RADA.
ZAŠTITITE SE BE I DRUGE!
SafeArcT HR
-7-
HR
2
UVOD
2.1
Op enito
A2TF K1 strojevi za automatsko zavarivanje su dizajnirani za elektrolu no
zavarivanje pod prahom (SAW) eonih i prijelaznih spojeva.
Sve druge primjene su zabranjene.
Namijenjeni su za uporabu u kombinaciji s upravlja kom kutijom, PEK ili
A2 Welding Control Unit (PEI) i ESAB-ovim napajanjima za zavarivanje LAF ili TAF.
2.2
Metoda zavarivanja
2.2.1
Elektrolu no zavarivanje pod prahom (SAW)
Elektrolu no zavarivanje s malim optere enjem.
Elektrolu no zavarivanje s malim optere enjem s priklju nicom od
omogu uje optere enje do 800 A (100%).
20 mm,
Ova verzija može biti opremljena s dovodnim valjcima za jednoži no zavarivanje.
Specijalno nareckani dovodni valjak je raspoloživ za žicu s jezgrom od praha, koji
garantira ravnomjerni dovod žice bez rizika od deformacije zbog visokog tlaka
dovoda.
2.3
Definicije
SAW zavarivanje
Zavareni spoj je zašti en slojem praha za zavarivanje
tijekom zavarivanja.
SAW malo optere enje
Ova verzija omogu uje optere enje do 800 A (100%)
te zavarivanje s tankom žicom.
2.4
Vodoravno zavarivanje
Strojevi za automatsko zavarivanje su dizajnirani za vodoravno zavarivanje.
Ne mogu se koristiti za zavarivanje na kosim površinama.
hha3d1wa
-8-
HR
2.5
Tehni ki podaci
A2TF K1 (SAW)
Napon napajanja
42 V AC
Nominalno optere enje 100%
800A
Dimenzije žice:
1,6-4,0 mm
1,6-4,0 mm
vrsta jednostruka žica
žica s jezgrom od praha
Brzina dovoda žice, maks.
9.0 m/min
Moment ko enja bubnja ko nice
1,5 Nm
Brzina kretanja
0,1-2,0 m/min
Radijus okretanja za kružno zavarivanje, min
1500 mm
Promjer cijevi za zavarivanje unutarnjih spojeva, min
1100 mm
Maksimalna težina žice
30 kg
Spremnik za prah, Kapacitet:(ne smije se puniti s predgrijanim prahom za
zavarivanje)
6l
Težina (bez žice i praha za zavarivanje)
68 kg
Klasa zaštite
IP10
EMC klasifikacija
Klasa A
2.6
Glavne komponente A2TF K1 (SAW)
1. Kolica
2. Nosa
3. Jedinica za dovod žice
4. Klizni set, ru ni
5. Priklju nica
6. Motor za dovod žice
7. Vode a igla
8. Koš za prah za zavarivanje
9. Crijevo za prah za zavarivanje
10. Upravlja ke kutije PEK/ PEI
11. Libela
12. Vodilica žice
Na stranici 10 pogledajte opis glavnih komponenti.
hha3d1wa
-9-
HR
2.7
Opis glavnih komponenti
2.7.1
Kolica
Kolica su opremljena s pogonom na 4 kota a.
Kolica se mogu osigurati polugom za blokiranje
(1).
Smjer vožnje podešen je ru nim kota em (2).
2.7.2
Nosa
Upravlja ka kutija, jedinica za dovod žice i koš za
prah za zavarivanje, izme u ostalog, se trebaju
montirati na nosa .
2.7.3
Jedinica za dovod žice
Jedinica se koristi za vo enje i dovod žice za zavarivanje do priklju nice.
2.7.4
Ru ne klizaljke
Vodoravni i okomiti položaj zavariva ke glave se podešava pomo u linearnih
klizaljki. Kretanje pod kutom se može slobodno podesiti koriste i kružnu klizaljku.
2.7.5
Kontaktna cijev
Prenosi struju zavarivanja do žice tijekom zavarivanja.
2.7.6
Motor za dovod žice
Motor za dovod žice se koristi za dovod žice za zavarivanje.
2.7.7
Vode a igla
Vode a igla se koristi kao pomo pri pozicioniranju zavariva ke glave u spoj.
2.7.8
Koš za prah za zavarivanje / crijevo za prah za zavarivanje / mlaznica
praha za zavarivanje
Prah se puni u koš za prah za zavarivanje i potom se prenosi na radni komad kroz
crijevo i mlaznicu za prah.
Koli ina praha za zavarivanje koja se izbacuje se kontrolira ventilom za prah,
montiran na košu za prah.
Pogledajte “Ponovno punjenje s prahom za zavarivanje na stranici 15.
2.7.9
Upravlja ke kutije
PEK, pogledajte priru nik s uputama 0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
A2 Welding Control Unit (PEI), pogledajte priru nik s uputama 0449 331 xxx.
2.7.10 Libela
Nagib stroja za automatsko zavarivanje provjerite libelom.
hha3d1wa
- 10 -
HR
3
POSTAVLJANJE
3.1
Op enito
Postavljanje mora obaviti stru njak.
UPOZORENJE
Dijelovi koji se vrte mogu uzrokovati ozljede, stoga budite
vrlo oprezni.
3.2
Montiranje
3.2.1
Bubanj za žicu (pribor)
Bubanj za žicu (1) je montiran na glav inu ko nice (2).
UPOZORENJE
Da se sprije i klizanje kalema s glav ine:
Zaglavite kalem na mjestu okretanjem crvenog gumba
kao što je prikazano na upozoravaju oj naljepnici
postavljenoj uz glav inu.
3.3
Podešavanje glav ine ko nice
Glav ina ko nice je podešena prilikom isporuke, ukoliko je
potrebno ponovno podešavanje, slijedite dolje navedene
upute. Podesite glav inu ko nice tako da žica bude
malo labava kada se dovod žice zaustavi.
Podešavanje zakretnog momenta
ko enja:
Okrenite crvenu ru icu u zaklju ani položaj.
Umetnite odvija u opruge u glav ini.
Okre ite opruge u smjeru kazaljke na satu da se smanji zakretni moment ko enja
Okre ite opruge u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da bi se pove ao
moment ko enja.
NB: Okrenite obje opruge u istom omjeru.
hha3i1wa
- 11 -
HR
3.4
Priklju ci
3.4.1
Op enito
PEK treba priklju iti kvalificirana osoba. Pogledajte priru nik s uputama
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
A2 Welding Control Unit (PEI) treba priklju iti kvalificirana osoba.
Pogledajte priru nik s uputama 0449 331 xxx.
Za priklju ak izvora napajanja za zavarivanje LAF/ TAF, pogledajte posebni
priru nik s uputama.
3.4.2
Stroj za automatsko zavarivanje A2TF K1
(elektrolu no zavarivanje pod prahom, SAW)
1. Priklju ite upravlja ki kabel (5) izme u izvora napajanja (3) i upravlja ke kutije
PEK/ PEI (2).
2. Priklju ite povratni kebel (6) izme u izvora napajanja (3) i radnog komada (4).
3. Priklju ite zavariva ki kabel (7) izme u izvora napajanja (3) i stroja za
automatsko zavarivanje(1).
4. Priklju ite mjerni kabel (8) izme u izvora napajanja (3) i radnog komada (4).
hha3i1wa
- 12 -
HR
4
RAD
4.1
Op enito
Jeste li pro itali i razumjeli sigurnosne upute?
Ne smijete rukovati strojem prije nego to u inite !
Op i propisi o sigurnosti u rukovanju opremom mogu se na i na stranici 5.
Pro itajte prije po etka upotrebe opreme.
Povratni kabel
Prije po etka zavarivanja, provjerite je li povratni kabel priklju en. Pogledajte
stranicu 12.
hha3o1wa
- 13 -
HR
4.2
Punjenje žice za zavarivanje (A2TF K1)
1. Bubanj za žicu ugradite sukladno uputama na
stranici 11.
2. Provjerite da li dovodni valjak (1) i kontaktna eljust ili
kontaktni vrh (3) imaju ispravne dimenzije za
odabranu veli inu žice.
3. Povucite kraj žice kroz ispravlja (2).
Za promjer žice ve i od 2 mm; ispravite 0,5 m
žice i ru no je provucite kroz ispravlja .
4. Kraj žice postavite u utor dovodnog valjka (1).
5. Podesite napon žice na dovodnom valjku s gumbom (4).
Napomena Nemojte zatezati više nego što je
potrebno da bi se postigao ravnomjerni dovod.
6. Povucite žicu naprijed 30 mm ispod kontaktnog vrha pritiskaju i
upravlja ku kutiju PEK ili
upravlja ku kutiju PEI.
7. Podešavaju i gumb usmjerite žicu (5).
4.3
Zamjena dovodnog valjka (A2TF K1)
Jednostruka žica
Otpustite gumbe (3) i (4).
Otpustite ru ni kota (2).
Zamijenite dovodni valjak (1).
Ozna eni su svojim pripadaju im veli inama žica.
Žice s jezgrom od praha za nareckane valjke (pribor)
Zamijenite dovodni valjak (1) i pritisni valjak (5) kao par za veli inu žice koja se
treba koristiti.
NAPOMENA! Specijalna tupa osovina je potrebna za pritisni valjak
(narudžba br. 0212 901 101).
Zategnite tla ni vijak (4) umjernim tlakom kako biste osigurali da se žica s
jezgrom od praha ne deformira.
hha3o1wa
- 14 -
HR
4.4
Kontaktna oprema za elektrolu no zavarivanje pod prahom
Za jednostruku žicu 1,6 - 4,0 mm. Malo optere enje (D20)
Koristite zavariva ku glavu A2TF K1 (SAW) kada je
sljede e uklju eno:
Jedinica za dovod žice (1),
Priklju nica D20 (2)
Kontaktni vrh (3) (M12 navoj).
Klju em zategnite kontaktni vrh (3) kako biste
osigurali da se postigne dobar kontakt.
4.5
Ponovno punjenje sa prahom za zavarivanje
(elektrolu no zavarivanje pod prahom)
1. Zatvorite ventil praha (1) na košu za prah.
2. Skinite ciklon s jedinice za povrat praha za zavarivanje,
ako je montiran.
3. Napunite s prahom za zavarivanje.
NAPOMENA! Prah za zavarivanje mora biti suh.
4. Postavite crijevo za prah za zavarivanje tako da se
ne slomi.
5. Podesite visinu mlaznice praha za zavarivanje iznad
vara tako, da se isporu uje to na koli ina praha.
Pokrivenost prahom za zavarivanje bi trebala biti
dovoljna, tako da ne do e do penetracije luka.
hha3o1wa
- 15 -
HR
4.6
Transport stroja za automatsko zavarivanje
Deblokirajte kota e okretanjem poluge
za blokiranje (1).
Osigurajte da je sigurnosni lanac (2)
ispravno pri vrš en; to je zbog
sprje avanja nesre a, ako prmjerice
nosa nije odgovaraju e blokiran u
stopnoj stezaljci nosa a.
N.B. U slu aju podizanja stroja za automatsko zavarivanje, podizna uška (3) se
treba koristiti.
hha3o1wa
- 16 -
HR
5
ODRŽAVANJE
5.1
Op enito
Napomena:
Sva jamstvena prava koja daje dobavlja postaju ništavna ukoliko kupac pokuša
popraviti bilo koji kvar na stroju tijekom jamstvenog roka.
PAŽNJA! Prije obavljanja bilo koje vrste radova na održavanju, sa sigurnoš u
utvrdite da je isklju en napon elektri ne mreže.
Za održavanje upravlja ke kutije, PEK, pogledajte priru nik s uputama
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
Za održavanje upravlja ke kutije, PEI, pogledajte priru nik s uputama 0449 331 xxx.
5.2
Dnevno
O istite prah za zavarivanje i prljavštinu s pokretnih dijelova stroja za zavarivanje.
Provjerite jesu li kontaktni vrh i svi elektri ni kabeli priklju eni.
Provjerite jesu li zategnuti svi vij ani spojevi te jesu li vodilice i pogonski valjci
istrošeni ili ošte eni.
Provjerite moment ko enja glav ine ko nice. Ne bi trebao biti tako nizak da se
kotur žice nastavi okretati nakon što se dovod žice zaustavi, niti tako velik da
dovodni valjci skliznu. Kao referenca, moment ko enja za 30 kg kotur žice bi
trebao biti 1,5 Nm.
Za podešavanje momenta ko enja pogledajte stranicu 11.
5.3
Periodi no
Provjerite vodilice žice, pogonske valjke i kontaktni vrh na jedinici za dovod žice.
Zamijenite istrošene ili ošte ene komponente.
Provjerite kliza e i podmažite ih ako vežu.
hha3m1wa
- 17 -
HR
6
OTKRIVANJE SMETNJI
6.1
Op enito
Oprema
Priru nik s uputama - upravlja ka kutija PEK, 0460 948 xxx,
0460 949 xxx, 0459 839 036.
Priru nik s uputama - upravlja ka kutija A2 Welding Control Unit (PEI),
0449 331 xxx.
Provjerite
da je napajanje priklju eno za ispravnu opskrbu mreže
da sve tri faze daju ispravan napon (redoslijed faza nije važan)
da zavariva ki kabeli i priklju ci nisu ošte eni
da su upravlja ki elementi ispravno podešeni
da je napajanje mreže razdvojeno prije izvo enja popravki
6.2
MOGU I KVAROVI
1. Simptom
Uzrok 1.1
Mjera
Uzrok 1.2
Mjera
2. Simptom
Uzrok 2.1
Mjera
Uzrok 2.2
Mjera
Uzrok 2.3
Mjera
3. Simptom
Uzrok 3.1
Mjera
Uzrok 3.2
Mjera
7
O itanja struje i napona pokazuju velika odstupanja.
Kontaktna eljust ili mlaznica su istrošeni ili su pogrešne veli ine.
Zamijenite kontaknu eljust ili mlaznicu.
Tlak dovodnog valjka je neodgovaraju i.
Pove ajte tlak na dovodnim valjcima.
Dovod žice je nepravilan.
Tlak na dovodnim valjcima nije ispravno podešen.
Podesite tlak na dovodnim valjcima.
Pogrešna veli ina dovodnih valjaka.
Zamijenite dovodne valjke.
Utori u dovodnim valjcima su istrošeni.
Zamijenite dovodne valjke.
Pregrijavanje zavariva kog kabela.
Loš elektri ni priklju ak.
O istite i zategnite sve elektri ne priklju ke.
Površina presjeka zavariva kog kabela premalena.
Koristite kabele s ve im presjekom ili paralelne kabele.
NARU IVANJE PRI UVNIH DIJELOVA
Pri uvni dijelovi se trebaju naru ivati preko najbližeg ESAB predstavnika pogledajte
zadnju stranicu. Pri naru ivanju pri uvnih dijelova, molimo navedite tip i broj stroja kao i
namjenu i broj pri uvnog dijela kako je prikazano na popisu pri uvnih dijelova na stranici 21.
To e olakšati otpremu i osigurati da dobijete pravi dio.
hha3f1wa
- 18 -
KOTIRANE NACRTE
A2TF K1
- 19 -
PRIBOR
Utility light, complete:
0449443880
- 20 -
POPIS PRI UVNIH
A2TF K1
Edition 091113
!
"
# $%&
- 21 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2TF K1 Tripletrac
0461 236 880
Automatic welding machine
1
1
0449 400 882
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit
90 mm
4
1
0449 150 900
Wire feed unit complete (right)
38 rpm
5
1
0460 504 880
Control box
PEK, see separate manual
6
1
0449 153 900
Cable kit
1,6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse tranducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
7
1
0449 425 001
Plate
- 22 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 Tripletrac
0449 430 881
Automatic welding machine
1
1
0449 400 880
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit
90 mm
4
1
0449 150 880
Wire feed unit complete (right)
38 rpm
5
1
0449 330 880
Control box
PEI, see separate manual
6
1
0449 153 980
Cable kit
1,6 m
6:2
1
0456 493 981
Cable
6:3
1
0456 504 980
Arc welding cable
7
1
0449 425 001
Plate
16
1
0449 528 001
Protection plate
"
- 23 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 Tripletrac PEI
0449 400 881
Carriage
1
1
0449 418 881
Cover
9
1
0333 087 005
Y-flange unit
12
2
0415 857 002
Rubber wheel
13
2
0211 102 962
Roll pin
14
1
0321 220 001
Grommet
17
1
0192 784 001
Pin plug
18
2
0192 784 101
Pin
19
1
0191 998 103
Attachment
21
1
0457 783 880
Motor Cable
22
1
0449 403 001
Plate
27
2
0413 366 320
Clamp
29
2
0413 366 105
Clamp
30
1
0413 366 112
Clamp
31
1
0449 417 880
Slide
36
1
0192 784 002
Sleeve plug
37
2
0192 784 102
Cap
40
1
0800 185 001
Bearing bushing
42
1
0449 427 001
Plate
43
1
0449 089 880
Drive unit
44
1
0449 098 880
Shaft with eccentric
45
1
0449 099 001
Shaft support
50
1
0333 630 001
Locking arm adjustable
51
1
0211 102 940
Roll pin
D 3x28
52
1
0215 701 019
Grooved ring,
D25x1,2
53
1
0449 097 001
Platta
54
1
0449 103 001
Pressure screw
55
1
0449 411 880
Mounting plate compl.
57
1
0449 416 001
Protective cover
58
1
0237 700 280
Angle gear
59
1
0449 409 001
Arm
60
1
0449 410 001
Holder
61
1
0212 204 344
Stop screw
65
1
0449 402 001
Wheel
66
1
0449 401 001
Shaft
67
1
0449 404 880
Frame compl.
68
1
0146 846 880
Handle
69
1
0449 405 880
Swiveling castor
74
1
0413 539 002
Pillar rota clamp
75
1
0193 570 131
Locking arm
78
1
0449 414 001
Shaft
79
1
0449 412 001
Gear wheel
80
1
0449 426 001
Cross- type water leveler
84
4
0163 139 002
Insulator
85
4
0162 414 002
Insulating tube
l=17 mm
87
1
0413 527 001
Plate
65x65
92
2
0211 102 921
Roll pin
D 2x20
96
1
0449 423 001
Angle
"
D 5x40
2-pole
2-pole
M16
M5x8
- 24 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
98
1
0449 432 001
Brush shaft
99
1
0449 421 001
Brush with bar
101
1
0449 526 001
Casing plate
"
Notes
- 25 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 Tripletrac PEK
0449 400 882
Carriage
1
1
0449 418 881
Cover
9
1
0333 087 005
Y-flange unit
12
2
0415 857 002
Rubber wheel
13
2
0211 102 962
Roll pin
D 5x40
14
1
0461 241 880
Motor cable
L=1,9m
15
1
0461 242 880
Pulse transducer cable
L=2,1m
19
1
0191 998 103
Attachment
22
1
0449 403 001
Plate
27
2
0413 366 320
Clamp
29
2
0413 366 105
Clamp
30
1
0413 366 112
Clamp
31
1
0449 417 880
Slide
40
1
0800 185 001
Bearing bushing
42
1
0449 427 001
Plate
43
1
0449 089 881
Drive unit
44
1
0449 098 880
Shaft with eccentric
45
1
0449 099 001
Shaft support
50
1
0333 630 001
Locking arm adjustable
51
1
0211 102 940
Roll pin
D 3x28
52
1
0215 701 019
Grooved ring,
D25x1,2
53
1
0449 097 001
Plate
54
1
0449 103 001
Pressure screw
55
1
0449 411 880
Mounting plate compl.
57
1
0449 416 001
Protective cover
58
1
0237 700 280
Angle gear
59
1
0449 409 001
Arm
60
1
0449 410 001
Holder
61
1
0212 204 344
Stop screw
65
1
0449 402 001
Wheel
66
1
0449 401 001
Shaft
67
1
0449 404 880
Frame compl.
68
1
0146 846 880
Handle
69
1
0449 405 880
Swiveling castor
74
1
0413 539 002
Pillar rota clamp
75
1
0193 570 131
Locking arm
78
1
0449 414 001
Shaft
79
1
0449 412 001
Gear wheel
80
1
0449 426 001
Cross- type water leveler
84
4
0163 139 002
Insulator
85
4
0162 414 002
Insulating tube
l=17 mm
87
1
0413 527 001
Plate
65x65
92
2
0211 102 921
Roll pin
D 2x20
96
1
0449 423 001
Angle
98
1
0449 432 001
Brush shaft
99
1
0449 421 001
Brush with bar
101
1
0449 526 001
Casing plate
"
M16
M5x8
- 26 -
"
- 27 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 154 880
Carrier
4
1
0413 671 001
Chain attachment
5
1
0413 597 001
Safety chain
11
6
0163 139 002
Bushing
12
6
0162 414 002
Insulating tube
14
1
0413 528 001
Column
15
1
0413 540 001
Clamp
16
1
0413 530 880
Arm
17
1
0146 967 880
Brake hub
18
1
0413 532 001
Attachment
20
1
0413 317 002
Handle
22
2
0156 442 002
Clamp screw
24
1
0334 185 886
Box girder beam complete
26
1
0413 525 001
Insulating tube
27
1
0413 317 001
Handle
30
2
0218 301 113
Lifting eye bolt
31
2
0162 414 004
Insulating tube
" '
Notes
R21 M8
- 28 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
" '
- 29 -
Item
Qty
1
1
0413 519 001 Slide profile
2
1
0413 524 001 Bearing bushing
3
1
0413 521 001 Runner
5
1
0413 522 001 Lead screw
7
1
0334 537 002 Crank
9
2
0413 523 001 Axis
17
4
0190 240 107 Bearing
Orderingno.
Denomination
Remarks
0413 518 880 Slide
'
- 30 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0413 506 880
Rotary slide
1
1
0413 507 001
Flange
2
1
0413 508 001
Tensioning ring
3
1
0413 509 001
Flange
7
2
0219 504 405
Bellleville spring
8
1
0193 571 105
Locking piece
10
1
0193 570 123
Locking lever
'
Notes
T = 0.6
- 31 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 880
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
D20, L = 260 mm
1
0145 221 881
Concentric flux feeding funnel
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
" '
- 32 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 900
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 001
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
55
1
0449 475 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protecting cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
" '
D20, L = 260 mm
- 33 -
Item
Qty
1
1
0156 449 001 Clamp
6
2
0212 900 001 Spacer screw
7
4
0215 201 209 O-ring
8
2
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
10
1
0218 810 182 Handwheel
11
3
0332 408 001 Stub shaft
13
3
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601 Spacer screw
16
1
0415 499 001 Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880 Contact clamp
30
1
0212 601 110 Nut
Orderingno.
Denomination
Remarks
0147 639 882 Straightener (right mounted)
"
D11.3x2.4
M10
- 34 -
Item
Qty
1
1
0413 073 002 Searing housing
2
2
0190 726 003 Ball bearing
3
1
0334 575 001 Stub shaft
4
1
0215 701 014 Betaining ring
5
3
0334 576 001 Spacer
Orderingno.
Denomination
Notes
0413 072 881 Bearing housing with stub shaft
D17
- 35 -
Item
Qty
1
1
0332 837 001 Hopper for flux
6
1
0153 347 881 Flux valve
7
1
00203 017 80 Flux strainer
16
1
0443 383 002 Flux hose
Orderingno.
Denomination
Remarks
0332 994 883 Flux hopper complete
""
L= 500
- 36 -
- 37 -
'%
'
(
(
%( )
(+ +
' ''
' ''
/ -0
6
%( ) * ,
(
01 "
"
#01 "
"
/ - , - ., .
%( ) *
89 !:/
;
01
""
' '
#01
""
'
%( )
6
01
#01
/
(+ +
83 ?4 &?:
)
)
)+-+
' ''
'
' '
''
'!
&
-/
,.
2 4
)
'
'
"
2
%( ) *
3
@
01 " '
#01 " '
& +
"
0
.2
%( ) 3 # (+ +
3
7
01'
' '"'"
#01'
' ''
+
%( ) ;
A
$
@(
01
#01
!
$$$
"
'
"
###
%&
:(
)
'
'
$
+ .,
%( ) 3
%
?
01"
#01"
// %( )
( $
01
#01
%'
/
"'
+ ,1 4 %( ) ( ,
!7
01 '' "
#01 '' "
' "
' "
!
0
6 .
%( ) 83 7
9 (C
01
#01
"
-+ .
// %( )
3
01 "' ' "
#01 "' ' "
" "
0 .- ,
D%
**&
6
- 0
.
%( ) 4
)
B #01
$
. /
%( )
B$
(
01 '
#01 '
' "'
' "
.,3 %( ) *
? 5
01
#01
'
9
%( ) C
57
01
'
#01
'
++ +
)
/6 ,
%( ) % 7
? 55 ..
01
" "
#01
"
/
.
.
$+ + %( )
C 5
01
#01
- 3.
%( ) (+ +
..3*
01''
"
#01''
"
., 6
%( ) (
(+ + +
3
83 :
01 "
" "
#01 "
"
"
01
#01
%( )
*
01
#01
+ / -.
%( ) 4
(
B #01 '"
'
01"
#01"
7 4.
%( ) ( 6 5
)
6
01
#01
%( ) (6
*
01
#01
- (
%( ) B$
. .
%( ) &
"
'"
01'
#01'
1 + / -6
%( ) !
)
01
#01
,1
,1 %( ) 2
- ,+ /
%( ) /
/
01 '
#01 '
.
%( ) & =
>
,
01 "
#01 "
5.
%( ) 7
,
5
01 ' " '
#01 ' " '
52
%( )
7$
01
#01
'
%( ) ( +< + +
!
01
'
#01
'
,1 2 3 2 1 - + .2
%( ) - 3)%4 ! + + +
5
01
"
'
#01
"
0 -4
5
,
6
01 '
#01 '
21.
(
(
01
#01
'
/ .+ 0
(+ + %( ) 2 +-+
)
01
'
#01
'
**&
8 & *&
6
( %( )
/ 65
01
#01
+ ,- .
%( ) * + + +,
../
01
'
#01
'
5
)
"
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising