ESAB | A2/A6 Beam Travelling Carriage | Instruction manual | ESAB A2/A6 Beam Travelling Carriage Brugermanual

ESAB A2/A6 Beam Travelling Carriage Brugermanual
A2/ A6 Beam
Travelling Carriage
A6BF F1/ BG F1
Bruksanvisning
0457 883 101 091112
Valid for serial no. 916-xxx-xxxx
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
5
!
" #
!
$# !
! "
"
"
' % "
'
!%
#
'
% (
$ &&& &&&& '
$% "
& "
"
"
(
) $*
"
)
" # #
+ ,!
-% .
" //$ 0 1 2 3 "(
4
56 $ 0
7 &56 $ 0
"
%% &
8$
8
//
//
8$
//
"
"
"
//
!
!
(
"
#
$ #!
1 &<
& "
//
$% "
9
94
+ ,!
' "
& "
+ ,!
5;
94
,
5
!
%
"
' "
"
=
!
, -
$
"
-9 4
5:
!, %
'
'
"
)
+
* +
"
%
!
!
-
*
& " "
4 #
: %
+ ,!
!%
"
!
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
9
2.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4 DRIFT OG VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 FEILSØKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
14
14
14
15
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som
angår de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det,
blir iverksatt. Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen
sveiseutstyr.
Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder
for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets
funksjon. Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og
ødelegge utstyret.
1. Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
bruken
nødstoppens plassering
funksjon
gjeldende sikkerhetsforskrifter
sveising
2. Operatøren må sørge for:
at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets
arbeidsområde før det startes.
at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3. Arbeidsplassen må:
være egnet for sveisearbeid
være trekkfri
4. Personlig verneutstyr
Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller,
flammesikkert tøy, vernehansker. Merk! Ikke bruk beskyttelseshansker
når du skal skifte tråd
Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende
som kan bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5. Beskyttelse mot andre farer
Støv av en viss partikkelstørrelse kan være skadelig for mennesker.
Monter derfor et ventilasjonssystem og avtrekk for å eliminere denne faren.
6. Annet
Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert
elektriker.
Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
SafeArcS NO
-6-
NO
ADVARSEL, KLEMFARE!
Ikke bruk beskyttelseshansker når du skal skifte tråd, materuller eller trådspoler.
SafeArcS NO
-7-
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG
SELV OG ANDRE. VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT
PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med
vått verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og
bruk verneklær.
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL
Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET
INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
SafeArcS NO
-8-
NO
2
INNLEDNING
2.1
Generelt
“A6BF F1/ BG F1” bjelkegående vogn, plasseres på en standard I-profil IPE 300,
eller ved større presisjonskrav, på spesielt bearbeidede løpebaner som leveres av
ESAB.
Horisontalfremdriften av vognen skjer med en drivmotor med girkasse og et drivhjul
som løper langs I-bjelkens flens (se side 10).
En frikoblingsanordning gjør det mulig å flytte vognen manuelt langsetter I-bjelken.
Betjeningen av motorbevegelsen skjer fra kontrollboksen PEK, hvor passende sveisedata kan stilles inn.
Den bjelkegående vognen kan kombineres med alle moduler fra ESABs A2/A6-automasjonsprogram.
Sammen med sleidereguleringen (PAV) eller fugefølgeenheten (GMH), kan passende sveisehoder og ESABs sveisestrømkilder lett sammenkobles til en komplett sveisestasjon.
Den bjelkegående vognen leveres i en utførelse for montering på ESABs bearbeidede bjelke.
Festedeler for montering på en standardbjelke IPE 300 følger med.
Ved montering av et tandemsveisehode mot kassebjelken,
må adapterplate 458 026 001 brukes mellom kassebjelken og tandemfestet.
hob2d1na
-9-
NO
Bjelkegående vogn på bearbeidet bjelke:
Bjelkegående vogn på ubearbeidet bjelke:
1.
Isolerplate
7.
Skive
2.
Isoleringsrør
8.
IN6-skrue
3.
Isoleringsskive
9.
Isolator
4.
Skive
10. Stoppskrue
5.
Fjær
6.
IN6-skrue
Ved bruk av ubearbeidet bjelke, må posisjonene 1-6 byttes mot de leverte
posisjonene 7-10 (4 av hver).
Leveransen omfatter også følgende deler:
Konsoll og festedeler for montering av sleidene og sveisehodet på vognen.
Monteringsdeler for PEK+PAV-kassen.
Motorkabel (3m) med tilkoblingskontakt som skal monteres i kontrollboksen PEK
(for kontakt CN6).
2.2
Tekniske data
A6BF F1/ BG F1
Løpehastighet
6-200 cm/min (VEC-motor 4000/156 o/min. med tacho)
Belastningsmoment
1090 Nm
Vekt (uten sveiseautomat)
60 kg
hob2d1na
- 10 -
NO
3
INSTALLERING
3.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
Følg anvisningene som følger med modulene som skal monteres på den
bjelkegående vognen.
ADVARSEL
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor
stor forsiktighet.
3.2
Tilkoblinger
For tilkobling og innstilling av kontrollboksen PEK, se bruksanvisning
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
For tilkobling av A6 SFE1 / SFE2 / SGE1 / SFE1C,
se bruksanvisning 0456 562 xxx.
For tilkobling av A6SF F1/ A6SF F1 Twin, se bruksanvisning 0449 275 xxx.
For tilkobling av A2 SFE1/SGE1, se bruksanvisning 0456 552 xxx
For tilkobling av A2SF J1/ A2SF J1 Twin/ A2SG J1/ A2SG J1 4WD,
se bruksanvisning 0449 175 xxx.
For tilkobling av A6 VEC, se bruksanvisning 0443 393 xxx.
3.3
Montering
Montering av vognen på bjelke.
Løft opp bjelkesveisevognen på bjelken.
NB! Løfting eller flytting må gjøres med løftestropper som er godkjent for minst
500 kg.
Sjekk at stroppen er skikkelig festet, slik at ikke bjelkesveisevognen ikke løsner.
Sjekk at ingen deler har kommet til skade.
hob2i1na
- 11 -
NO
Innstilling av vognhjul:
Still inn vognhjulene (1) slik at vognens montasjeplan (2) står loddrett.
Innstillingen gjøres ved å justere de eksentrisk lagrede hjulparene som løper
langs flensen på bjelken, (se figuren nedenfor).
Skru løs festeskruene (hulsekskant M10) i de respektive lagerfestene (3).
Vri de eksentriske akslene med urviseren ved hjelp av en sekskantnøkkel (4).
Sjekk med et vaterpass at montasjeplanet (2) står vertikalt.
Skru til festeskruene.
NB! Begge hjulparene justeres slik at de ligger an mot bjelkeflensen.
hob2i1na
- 12 -
NO
Montering av kassebjelke og kontrollboksen PEK.
Monter kassebjelken (5) på vognen og skru fast kontrollboksen PEK (6) med fire
skruer.
Kople A6 VEC til kontrollboksen PEK (6) med motorkabelen (10).
Montering av sveiseautomat:
Montere sveiseautomaten (7) på vognen via den vannrette sleiden (8).
N.B !
Ved montering av et tandemsveisehode mot kassebjelken (5), må adapterplate
0458 026 001 brukes mellom kassebjelken og tandemfestet.
Montage av isolatorer:
Plasser de fire isolatorene (9) i overgangen mellom sleiden (8) og vogn så det
ikke kan oppstå galvanisk kontakt mellom sleiden og vognen.
hob2i1na
- 13 -
NO
4
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
4.1
Generelt
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 6. Les disse før utstyret tas i bruk.
Følg også forskriftene som finnes i de andre medfølgende håndbøkene når det gjelder
montering på den bjelkegående vognen.
Vognen er forsynt med vedlikeholdsfrie, permanentinnsmurte lagre.
Pass på at ikke olje eller fett kommer på I-bjelken og hold den fri for smuss og partikler
som kan forstyrre bjelkevognens bevegelse.
5
FEILSØKNING
Feilsøkning fremgår av de respektive håndbøker for PEK samt A2/A6 sveisehoder og
sveisestrømkilder.
6
RESERVEDELSBESTILLING
A6BF F1/ BG F1
12200-2, EN 60204-1
60974-10
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 15.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
hob2o1na
- 14 -
RESERVDELSLISTE
Edition 091112
!
- 15 -
!"
!#
$
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457897881
Beam- travelling carriage
2
2
0212904109
Positioning screw
nr 2x3
3
1
0212101608
Screw
m10x40
5
1
0334485001
Drive unit
6
1
0457898880
Bracket
7
1
0192238503
Allen screw
M10x60, Steel 8.8
8
1
0147018902
Motor with gear
A6 VEC (4000rpm, 672:1), see separate manual
9
1
0148503880
Cable clamp
10
1
0192855001
Strap
11
1
0460907892
Motor cable
12
4
0215305401
Insulating washer
13
4
0215510103
Insulating pipe
14/12x26
14
4
0215100204
Washer
D36/13x6, TBRSB Steel
15
24
0219504309
Cup spring
T = 1.5
16
4
0192238544
Allen screw
M12x60
17
1
0215305801
Insulating plate
18
1
0020269081
Beam travelling carriage
19
4
0278300180
Insulator
2000V
20
4
0212204527
Stop screw
M12x30
21
12
0190452178
Washer
D24/13x2, BRB Steel
22
8
0192238540
Allen screw
M12 x 40, Steel 8.8
23
1
0457891880
Disconnection arm
24
1
0218801202
Rubber handle
25
3
0192238380
Screw
M6x50, MC6S
26
1
0190726008
Ball bearing
SKF 6008-2rs
27
1
0457890001
Eccentric
28
1
0192238368
Screw
M6x16, MC6S
29
3
0215100013
Washer
D12x6,4x1,5
31
1
0449498880
Junction box
32
1
0417868880
Bracket
33
4
0215100204
Washer
D36/13x6, TBRSB Steel
34
4
0192238548
Allen screw
M12x80, Steel 8.8
35
1
0334522880
Box holder
36
1
0334185880
Box girder beam, complete
38
1
0334187001
Box girder beam
39
8
0194119227
Screw
41
1
0161337036
Box
42
1
0460908892
Pulse transducer cable
% $
$
&&
"$ !
"
3.0m
RTS ST4.2x13
!#
'
L=3m
(
$
- 16 -
) " *+
$
- 17 -
!"
1
4*!=
, ,
. 98
/01 22 &
301 22
!2 34 5!
,
$+ +#+. $
/01 2
&
301 2
&
&
38
,
9 : 9 8 4 +2 " '59
5 6 7 $+ + +
# 8
/01 & &
301 & &
&
7 !4 ;
$ /$8 #
- /9
/01 2 2
301 2 2
,
2
<5 '!
,
(
- /$ 8
/012
3012
&
,
&
.!
22 && 22
22 &
53!'=
,
, /! " ,+)+ +
5 $
'5 *
/012 &
3012 &
&
38 4 '!
4 ! / ! + +
$
/012 22 && 2
3012 22 && 2
&
@!+!
,
C )
8(
/01
301
$+ + +
& &
,+ +
$ '5 @6 =@*
2
&2
& &&
9! ! !
,
")
5 $$ $ " A
/01
301
2 2
2 2 2
222
! = +
&&
7 (59
,
5 3 ,+ +
5
(
/01 & 2
301 & 2
2 !
,
; /!
/
A,
/01
2
301
2
B "
!" !"
#$ %& '!()
*
+,
-.# %. %& ///
000
1
7 !'!= 5!
,
'5 / ($ *, !
: ,C
/01 2 &2 2
301 2 &2 &&
!
.!
% !" $
2 &
2 &
..
,
, %
$#"
/01
& 22
301
& 22
1
2 53
!4 !" 7 54 !3
,
5 !!/
$ D
@"#
/01
&
301
&& 2
,!
5
/01 2 &
301 2 &
4 2 5!
..
,
5 $
/01
301
2 38 ; 4 !
,
, )
7("
/01 &
&
301 &
&
2
,
4 7 ! 5!
,
6 ) $
9
"
$
/ 301
2&& 2
2
5 6 !+ 4
,
$ %
%
,
)
/01
2 &&
301
2
9
6 =+3
,
()
@ 88
/01& & 2
301& & 2 2 2& 2
5!
5
5!
%+ + ,
! %
C 8
/01 & &
301 & &
& &
" 4 !:5'
,
,+ +
&
" 2 '6 !4 5!
,
6 ) $
,
/ 3012 &
=! .!
/"
/01 22
301 22
*53: 4 '!
,
@ 8
/01
& &
301
2
!4 6
35 !
4 6
"
$
$
/01
301
4
,
&
/
#"
/01 2
301 2
8 2 6 !4=
,
7
"! ) $
/012
&
3012
&
38
,
+!5
,
=#>
/ /? ! /012
3012
,9
#"
/01 2
301 2
6 4 !3 " 4 53!5
,
") ': 7*. !
; /
$$
/01
&
301
&
2
,
"
! 9
/01
&
301
&
' >!; 5!
,
,/ 9 8
$/ 9
/01 &
301 &
5
*
,
<4 ! 9
,
,+ +
(%
$
/0122 2
30122 2
6 47 ! =
,
#, /
/01 & & &
301 & & &
+ 4 32 6 !'
,
.!
. $#
/012
2
3012
?+
985 !
,
,
%
,
/01 & &2& 2
301 &
&&
& 2
+ '!
,
,)+< + +
7
/01 2& 2
301 2& 2
" '6 52 7
,+ + ,
4+ +
"$$ /$
/012& &
3012& &
8
!
&
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising