ESAB | A6S Arc Master/ A6S G Master/ A6S Compact 500 | Instruction manual | ESAB A6S Arc Master/ A6S G Master/ A6S Compact 500 Användarmanual

ESAB A6S Arc Master/ A6S G Master/ A6S Compact 500 Användarmanual
A6S Arc Master
A6S G Master
A6S Compact 500
A6 SFE1/ A6 SFE2/ A6 SGE1/
A6 SFE1C
Bruksanvisning
0456 562 201 2009-11-09
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
4
SVENSKA
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
5
8
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
10
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
5.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dagligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Periodiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
6 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
20
21
Feed rollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pressure rollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stub shaft for pressure roller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact jaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contact tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adapter for contact tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
22
22
23
23
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
4.1
4.2
4.3
4.4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igångkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombyggnad av A6 SFE1 (UP-svetsning) till MIG/MAG-svetsning . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombyggnad av A6 SFE1 / A6 SFE2 (UP-svetsning) till Twinarc . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
17
17
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de
säkerhetsåtgärder som berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet.
Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som ställs på denna typ av
svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till
de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i
svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl
operatör som den maskinella utrustningen.
1. All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
dess handhavande
nödstoppens placering
dess funktion
gällande säkerhetsföreskrifter
svetsning
2. Operatören skall se till:
att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid
start
att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3. Arbetsplatsen skall:
vara lämplig för ändamålet
vara dragfri
4. Personlig skyddsutrustning:
Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex
skyddsglasögon, flamsäkra kläder, skyddshandskar.
Observera! Använd ej skyddshandskar vid byte av tråd.
Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc
som kan fastna, eller ge brännskador.
5. Skydd mot andra risker
Damm av vissa partikelstorlekar kan vara skadligt för människor.
Anordna därför ventilationssystem och utsug som eliminerar dessa risker.
6. Övrigt
Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats.
Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
SafeArcS SE
-5-
SE
VARNING KLÄMRISK!
Använd ej skyddshandskar vid byte av tråd, matarrullar och trådbobin.
SafeArcS SE
-6-
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH
ANDRA VAR DÄRFÖR FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER
ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM SKALL VARA BASERADE
PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för Er hälsa
Håll ansiktet borta från svetsröken.
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och
bär skyddskläder.
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
Gnistor ("svetsloppor") kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål
inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
Varna personer i närheten för riskerna.
VID FEL
Kontakta fackman.
LÄS OCH FÖRSTÅ OPERATÖRSMANUALEN FÖRE
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
SafeArcS SE
-7-
SE
2
INTRODUKTION
2.1
Allmänt
Samtliga svetsautomater som är upptagna i denna bruksanvisning är avsedda för
UP resp. MIG/MAG-svetsning av stum- och kälfogar.
ESAB's svetshuvuden är av typ A6 S och är avsedda att användas tillsammans med
manöverlåda PEK och ESAB's svetsströmkällor LAF eller TAF.
Svetshuvudets läge kan ställas in horisontellt eller vertikalt med linjärslider.
Vinkelrörelsen kan fritt ställas in med en vinkelslid.
2.2
Definitioner
2.3
Tekniska data
!"
!! "
#! "
!"
!
$$ %
$ $&'
$!! %
!!! %
% &
'!! %
((
% &
'!! %
((
% &
,*!((#*!
,*!((+*!
-.-*!((,*!
,*!((#*!
((
-.-*!((,*!
!*-((+*!
!*-((+*!
!"
!"#
$ $&'
#!! %
((
% &
'!! %
((
% &
)
*#((+*!
*#((+*!
-. *-((-*!
!*-((+*!
/
*
1
23
.
4
5
2 .
6
5
*
.
&
&
*' 0
*' 0
*' 0
-.,!
-.,!
+.,!
!
!
!
'!
-'
'!
-'
&
!*$((-*'
*-((,*((
!*-(( '
(( +*!
((
((
&
*' 0
,!
!*-((+*!
*' 0
-.,!
((
!!
'
-'
-'
'!
-'
7
2
8
%((
5
4
- !
,!!
#$ /
- !
,!!
#$ /
*) OBS annan längd kan beställas.
hfb6d1sa
-8-
- !
,!!
#$ /
- !
,!!
$, /
#!
#$ /
&
SE
2.4
Svetsmetod
UP-svetsning
För UP-svetsning används alltid svetshuvud A6 SF, som finns i följande utföranden:
UP Light duty
UP light duty med ett kontaktdon Ø 20 mm som tillåter en belastning upp till
800 A (100%) resp. 1000 A (60%).
UP Heavy duty
UP heavy duty med ett kontaktdon Ø 35 mm som tillåter en belastning upp till
1500 A.
Båda utföranden kan förses med matarrullar för enkel- eller dubbeltrådsvetsning
(twinarc). För rörtråd finns speciella räfflade matarrullar som garanterar en säker
frammatning av tråden utan att den deformeras p.g.a höga matningstryck.
För arbete i trånga utrymmen (mindre än 50 cm) finns ett speciellt svetshuvud av typ
A6 SFE1C.
Tandem-svetsning (UP)
För tandemsvetsning används alltid svetshuvud A6 SFE2 som måste anslutas till
2 st svetsströmkällor och 2 st manöverlåder PEK.
I tandemsvetshuvudet ingår 2 st enkla svetshuvud (A6 SF) med var sitt
kontaktmunstycke. Varje kontaktmunstycke belastas med max 1500 A.
MIG/MAG-svetsning
För MIG/MAG-svetsning används alltid svetshuvud A6 SG som tillåter en max
belastning av 600 A. Svetshuvudet är vattenkylt och kylvattnet kopplas in via slangar
till de avsedda anslutningarna.
hfb6d1sa
-9-
SE
2.5
Utrustning
I ett komplett svetshuvud ingår matningsmotor (A6 VEC) för att mata fram tråden
och en kontaktutrustning som förser tråden med ström och ger bra kontakt.
Kontaktutrustningar finns i flera olika utföranden.
A6 SF används för UP-svetsning.
A6 SG används för MIG/MAG-svetsning.
Exempel på en A6 SFE1 och SFE2
1
Riktrulleverk.
2
Kontaktutrustning, som består av
kontaktmunstycke, kontaktdon och pulverrör.
3
Vinkelslid
4
Slid (motordriven eller handdriven).
5
Motor med växel (A6 VEC).
6
Trådtrumma.
7
Pulverbehållare (ibland med påmonterad cyklon).
Exempel på en A6 SGE1
1
Riktrulleverk.
2
Kontaktutrustning som består av kontaktdon,
gasmunstycke och vattenslang.
3
Vinkelslid.
4
Slid (motordriven eller handdriven).
5
Motor med växel (A6 VEC).
6
Trådtrumma.
7
Klentrådsriktverk (Tillbehör).
8
Trådledare.
hfb6d1sa
- 10 -
SE
Exempel på A6 SFE1C
"
9
8
&
*
2
:
'
5
.
1
2%# ; 5
2
5
Inkopplingsanvisning för UP-resp MIG/MAG svetsning framgår ur systemschema se
på sidan 12.
3
INSTALLATION
3.1
Allmänt
Installation får endast göras av behörig personal.
VARNING
Roterande delar utgör klämrisk. Iakttag största försiktighet!
3.2
Montering
Svetsautomaterna kan enkelt monteras på en balkgående vagn eller på en
svetskran med 4 st skruvar M10 x 40.
3.3
Anslutningar
<
1;8*
1;8
För vidare information, se bruksanvisning för PEK,
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
hfb6d1sa
- 11 -
SE
2. Anslut A6 svetshuvuden enligt nedan.
PULVERBÅGSVETSNING UP
Anslut manöverkabel (7) mellan svetsströmkälla (8) och manöverlåda
PEK (2).
Anslut återledare (11) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
Anslut svetskabel (10) mellan svetsströmkälla (8) och svetsautomat (1).
Anslut mätledning (12) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
GASMETALLBÅGSVETSNING MIG/MAG
Anslut manöverkabel (7) mellan svetsströmkälla (8) och manöverlåda
PEK (2).
Anslut återledare (11) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
Anslut svetskabel (10) mellan svetsströmkälla (8) och svetsautomat (1).
Anslut gasslang (5) mellan reduceringsventilen (6) och svetsautomatens
gasventil (13).
Anslut slangar för kylvatten (3) mellan kylaggregatet (4) och svetsautomaten
(1).
Anslut mätledning (12) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
hfb6d1sa
- 12 -
SE
4
DRIFT
4.1
Allmänt
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 5. Läs dessa innan du använder utrustningen.
4.2
Igångkörning
Laddning av svetstråd.
Demontera trådtrumman (1) från bromsnavet (2) och lossa
gaveln (3).
Placera trådspolen på trådtrumman (1).
Klipp av najtrådarna runt trådspolen.
Montera gaveln (3).
Montera trådtrumma (1) på bromsnavet (2).
Observera att medbringarens läge (4) är rätt.
OBS! Max lutning för trådbobinen är 25
Vid för kraftig lutning blir det förslitningar på låsmekanismen på
bromsnavet och trådbobinen glider av bromsnavet.
VARNING
För att förhindra att trådtrumman glider av bromsnavet:
Lås trådtrumman med hjälp av det röda vredet,
enligt varningsetiketten placerad intill bromsnavet.
hfb6d1sa
- 13 -
SE
Kontrollera att matarrulle (1) och kontaktbackar
resp kontaktmunstycken (3) har rätt dimension för
vald tråddimension.
Dra fram trådens ände genom riktrulleverket (2). Vid
tråd med större diameter än 2 mm: räta ut 0,5 m av
tråden och mata ned den för hand genom riktrulleverket.
Placera trådänden i matarrullens (1) spår.
Ställ in trådtrycket mot matarrullen med ratt (7). OBS!
Spänn ej hårdare än att säker matning erhålls.
Tryckskruv (8) får ej demonteras. (gäller UP Heavy
duty)
Mata fram tråden 30 mm genom nedanför
kontaktbackarna genom att trycka
på
manöverlåda PEK.
Rikta tråden genom justering på ratt (6)
För klen tråd kan speciella klentrådsriktverk (4)
användas för enkel eller dubbel tråd.
Se till att riktverkan är rätt inställd så att tråden kommer
rakt ut genom kontaktbackarna resp kontaktmunstycket.
Använd alltid styrrör (5) för säker matning av klen
tråd (1,6 - 2,5 mm).
Vid MIG/MAG-svetsning med tråddimension < 1,6 mm
använd en styrspiral, som sättes i styrröret (5) .
Byte av matarrulle.
Enkeltråd
Lossa rattarna (3) och (4).
Lossa handratt (2).
Byt matarrulle (1). De är märkta med resp.
tråddimension.
Dubbeltråd (Twin arc)
Byt matarrulle (1) med dubbla spår på samma sätt som för
enkeltråd.
OBSERVERA! Byt även tryckrulle (5). Den speciella sfäriska tryckrullen för
dubbel tråd ersätter standardtryckrulle för enkeltråd.
Montera tryckrullen med speciell axeltapp (best. nr. 0146 253 001).
Rörtråd (för räfflade rullar)
Byt matarrulle (1) och tryckrulle (5) parvis för respektive tråddimensioner.
OBS! För tryckrulle erfodras speciell axeltapp (best. nr. 0212 901 101).
Drag åt tryckskruven (4) med måttligt tryck så att rörtråden ej deformeras.
hfb6d1sa
- 14 -
SE
Kontaktutrustningar för UP-svetsning.
För enkeltråd 3,0 - 4,0 mm. Light duty (D20)
Använd riktrulleverk (3), kontaktdon (1) D20 med
kontaktmunstycke (2) (M12-gänga).
Drag fast kontaktmunstycket (2) med nyckel för att god
kontakt skall erhållas.
För enkeltråd 1,6 - 2,5 mm UP. Light duty (D20)
Använd riktrulleverk (3), kontaktdon (1) D20 med
kontaktmunstycke (2) (M12-gänga) och separat
klentrådsriktverk (4) med styrrör (6).
Montera klamma (7) med styrröret (6) i M12-hålet på
riktrulleverket (3). Styrröret (6) skall bottna mot
kontaktmunstycke (2) .
Kapa ev. längden på styrröret så att matarrullen (5)
löper fritt.
Montera klentrådsriktverket (4) på ovansidan av
klamman för riktrulleverket (3).
För enkeltråd 3,0 - 6,0 mm. Heavy duty (D35)
Använd riktrulleverk (3) kontaktdon (1) D35 med
kontaktbackar (2).
Montera den ena kontaktbacken med de M5-skruvar som
medlevereras, i det fasta kontaktdonet (a).
Montera den andra kontacktbacken i den lösa halvan av det
delade kontaktdonet (b) under skruven (8) och drag åt stumt
så att god kontakt erhålls mellan kontaktbackarna och tråden.
För rörtråd 1,6 mm - 4,0 mm (D20 och D35) (Tillbehör) .
Om kontaktbackar (D35) används måste trycket över kontaktbackarna dras åt
med måttlig kraft så att rörtråden ej deformeras. Se till att god kontaktövergång
till rörtråden erhålls.
Inställning av tråden vid tandemsvetsning.
Avståndet mellan första och andra tråden får ej vara så stort att slaggen
hinner stelna mellan trådarna.
Se till så att det är god pulvertäckning mellan första och andra tråden.
hfb6d1sa
- 15 -
SE
För dubbeltråd 2 x 2,0 - 3,0 Heavy Twin (D35) (Tillbehör).
Använd riktrulleverk (3) kontaktdon (1) D35 med
kontaktbackar (2).
Montera den ena kontaktbacken i det fasta
kontaktdonet (a) med de M5-skruvar som medlevereras.
Montera den andra kontacktbacken i den lösa halvan av det
delade kontaktdonet (b) under skruven (8) och drag åt
stumt så att god kontakt erhålls mellan kontaktbackarna och
tråden.
För dubbeltråd 2 x 1,2 - 2,0 mm, Light Twin (D35) (Tillbehör).
Använd riktrulleverk (3), kontaktdon (1) D35 med
twinadapter (9) och 2 st kontaktmunstycken (2) (M6-gänga)
och separat klentrådsrikverk (4) med två styrrör (6). För
dubbeltråd < 1,6 mm används en styrspiral som sätts in i
vardera styrröret.
Montera twinadapter (9) för M6-kontaktmunstycken (2)
med M5-skruv i den fasta delen av det delade
kontaktdonet (1).
Montera klamma (7) med styrrören (6) i M12-hålet på
standardriktrulleverket (3). Styrrören skall bottna mot
twinadapter (9) för kontaktmunstycke (2).
Drag åt kontaktmunstyckena (2) med nyckel för att god
kontakt skall erhållas.
Kapa ev. längden på styrröret (6) så att matarrullen (5)
löper fritt.
Inställning av tråden vid Twinarc-svetsning:
Ställ in trådarna i fogen för optimalt svetsresultat genom att vrida
kontaktdonet. De båda trådarna kan vridas så att de är placerade efter
varandra i linje med fogen eller i valfritt läge upp till 90 tvärs fogen, dvs.
en tråd på var sida av fogen.
hfb6d1sa
- 16 -
SE
Kontaktutrustningar för MIG/MAG-svetsning.
För enkeltråd 1,6 - 2,5 mm (D35)
Använd riktrulleverk (3) kontaktdon (1) D35 med
kontaktmunstycke (2) (M10-gänga).
Drag fast kontaktmunstycket (2) med nyckel för att god
kontakt skall erhållas.
Montera klamma (7) med styrröret (6) i M12-hålet på
standardriktrulleverket (3). Styrröret (6) skall bottna mot
kontaktmunstycke (2) .
Kapa ev. längden på styrröret (6) så att matarrullen (5)
löper fritt.
För enkeltråd < 1,6 mm (D35)
Använd riktrulleverk (3), kontaktdon (1) D35 med
kontaktmunstycke (2) (M12-gänga), klentrådsriktverk (4)
med styrrör (6) och en styrspiral som sätts in i styrröret (6).
Montera klamma (7) med styrröret (6) i M12-hålet på
standardriktrulleverket (3). Styrröret (6) skall bottna mot
kontaktmunstycke (2) .
Kapa ev. längden på styrröret så att matarrullen (5) löper
fritt.
Montera klentrådsriktverket (4) på ovansidan av
klamman för riktrulleverket (3).
Anslut kylvatten och gas (MIG/MAG-svetsning).
Påfyllning av svetspulver (UP-svetsning)
Stäng pulverventilen på pulverbehållaren.
Lossa eventuellt cyklonen till pulversugaren.
Fyll på svetspulver.
OBSERVERA! Svetspulvret ska vara torrt.
Placera pulverröret så att inte pulverslangen viker sig.
Justera pulvermunstyckets höjd över svetsen, så att lämplig pulvermängd
erhålls.
Pulvertäcket ska vara så högt att genomslag av ljusbåge ej förekommer.
4.3
Ombyggnad av A6 SFE1 (UP-svetsning) till MIG/MAG-svetsning
Montera enligt medföljande bruksanvisning för ombyggnadssats.
4.4
Ombyggnad av A6 SFE1 / A6 SFE2 (UP-svetsning) till Twinarc
Montera enligt medföljande bruksanvisning för ombyggnadssats.
hfb6d1sa
- 17 -
SE
5
UNDERHÅLL
5.1
Allmänt
OBS! Vid allt underhållsarbete ska nätspänningen vara frånslagen.
För underhåll av manöverlåda PEK, se bruksanvisning 0460 948 xxx, 0460 949 xxx,
0459 839 036.
5.2
Dagligen
Håll svetsautomatens rörliga delar rena från svetspulver och damm.
Kontrollera att kontaktmunstyckena och samtliga elledningar är anslutna.
Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna och att styrning och matarrullar ej är
slitna eller skadade.
Kontrollera bromsnavets bromsmoment. Det får ej vara så litet, att trådtrumman
fortsätter att rotera vid stopp av trådmatning och det får ej vara så stort, att
matarrullarna slirar. Riktvärde för bromsmoment för 30 kg trådtrumma är 1,5 Nm.
Justering av bromsmomentet:
Ställ spärrknappen (2) i låst läge.
För in en skruvmejsel i navets fjädrar.
Medsols vridning av fjädrarna
(1) ger mindre bromsmoment.
Motsols vridning ger större bromsmoment. OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
5.3
Periodiskt
Kontrollera trådmotorns kolborstar varje kvartal. Byt när de är nedslitna till
6 mm.
Kontrollera sliderna, smörj om de kärvar.
Kontrollera trådmatarenhetens trådstyrning, drivrullar och kontaktmunstycke.
Byt slitna eller skadade delar (se reservdelar på sidan 25).
hfb6d1sa
- 18 -
SE
6
FELSÖKNING
1;8* 0460 948 xxx, 0460 949 xxx,
/
0459 839 036.
.
0443 393 xxx
()
%# ; *
)**
,
2
4
5
4
MÖJLIGA FEL
"+
)
,
.
- "+"
/
,
.
/
)
- +"
/
,
.
.
/
/
)
- &+"
/
,
.
Fel dimension på matarrullarna.
Spåren i matarrullarna är slitna.
Byt matarrullar.
&+
.
Trycket på matarrullarna är fel inställt.
Byt matarrullar.
- +&
,
Trådmatningen är ojämn.
Ändra trycket på matarrullarna.
- +
,
Trycket på matarrullarna är otillräckligt.
Öka trycket på matarrullarna.
+
.
Kontaktbackar resp -munstycke är slitna eller har fel dimension.
Byt kontaktbackar resp -munstycke.
- "+
,
Ampere- och voltvärde ger stora variationer på displayen.
Svetskablarna blir överhettade.
Dåliga anslutningar.
Rengör och drag åt alla anslutningar.
- &+
/
hfb6d1sa
Svetskablarna har för klen dimension.
Öka kabeldimensionen eller använd parallella kablar.
- 19 -
SE
7
TILLBEHÖR
=
! '+ +#' ...
:
!,,+ ,,, ...
!#>
> '$!
8
-. *- (( -.-*! 6
!,,, $'- $$
8
-.-*! (( -.-*'((,*! =
!+ > ?'? $$
8
!,,- '#' $$!
%# 3;
: <@ &: %@
%# 3; &%# 3;%# 3; & %# 3;-
!+# -+# $$!
A
26 5
A
2= 5
1
2 ,!5
%
: #&: !
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
!+ , '+ $$!$!? ?,+ $$! ', +, $$'
! +> ,,, !!
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 25.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
hfb6d1sa
- 20 -
SLITDELAR
Feed rollers
0
0
)
$1
)
$1
0218 510 281
1,6
0218 522 480
2,5
0218 510 282
2,0
0218 522 481
3-3,2
0218 510 283
2,5
0218 522 484
2,0
0218 510 286
4,0
0218 522 486
1,2
0218 510 287
5,0
0218 522 487
1,0
0218 510 288
6,0
0218 522 488
1,6
0
2
3 *
)
$1
2
)
$1
0146 024 880
0,8-1,6
0145 538 880
0,6
0146 024 881
2,0-4,0
0145 538 881
0,8
0145 538 882
1,0
0145 538 883
1,2
$1
148 772-880
?
2
1$&'2
2
2,0-3,0
- 21 -
2
Pressure rollers
0
3 *
)
$1
2
0146 025 880
0,8-1,6
0146 025 881
2,0-4,0
0146 025 882
5,0-7,0
0
)
0218 524 580
0146 253 001
Stub shaft
0144 953 001
Sperical ball bearing
0190 452 178
Washer
Stub shaft for pressure roller
0
3 *
)
0212 901 101
Contact jaws
0
$ 1$&'2
)
$1
0265 900 880
3,0
0265 900 881
3,2
0265 900 882
4,0
0265 900 883
5,0
0265 900 884
6,0
0
)
?
2
$
$1
2
0265 902 880
2,5-3,0
0265 902 881
2,0
0265 902 882
1,6
0265 902 883
4,0
- 22 -
Contact tip
0 $ 1$ %2
)
$1
0154 623 003
4,0
0154 623 004
3,2
0154 623 005
3,0
0154 623 006
2,5
0154 623 007
2,0
0154 623 008
1,6
0
2
$ 1$&'2
)
$1
2
0153 501 002
0,8
0153 501 004
1,0
0153 501 005
1,2
0153 501 007
1,6
0153 501 009
2,0
0153 501 010
2,4-2,5
1$&'2
)
$1
0258 000 908
1,2
0258 000 909
1,6
0258 000 910
2,0
0258 000 911
2,4
0258 000 913
1,0
0258 000 914
0,8
0258 000 915
3,2
2
Adapter for contact tip
0
1$&'2
)
$1
0147 333 001
?
2
M6 / M 10
- 23 -
- 24 -
RESERVDELSFÖRTECKNING
A6 SFE1/ A6 SFE2/ A6 SGE1/
A6 SFE1C
Edition 2009-11-09
,
)+
$
)
)
4)
!+'>>-!?!!
%# 3;-
B
A
!+'>>-!?!,
%# 3;-
B
A
1;8
!+'>>-!?!+
%# 3;-
B
A
1;8
!+'>>-!?!'
%# 3;-
B
A
1;8
!+'>>-!?!>
%# 3;-
B
A
1;8
!+'>>-!?!?
%# 3;-
B
A
1;8
!+'>>-!?
%# 3;-
B
A
1;8* %# @ : =
!+'>>-!? ,
%# 3;-
B
A
1;8* %# @ : =
!+'#'#,?!!
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#,?!
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#,?!-
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#,?!,
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#,?!+
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#,?!'
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#,?!#
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#,?!>
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#,?!$
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#+?!!
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#+?!
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#+?!-
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#+?!,
%# @ ;
B
A
1;8
!+'#'#+?!+
%# @ ;
B
A
1;8
%# 1%
!+'#'#+?!'
%# @ ;
B
A
1;8
%# 1%
!+'#'#+?!#
%# @ ;
B
A
1;8
%# @ : =
!+'#'#+?!>
%# @ ;
B
A
1;8
%# @ : =
!+ #?#>$$!
%#
#
'!! 2%#(( 3;
5
B
- 25 -
1;8
%# 1%
%# 1%
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457720900
Welding head with PEK and A6 PAV
A6 SFE2
1
1
0334549880
Swivel Bracket
2
2
0334333884
Motorised Slide
3
1
0334557880
Mounting bracket
4
8
0278300180
Insulator
200 V
5
2
0154465880
Slide manually operated
L = 90
6
2
0671171580
Angular slide
7
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
8
1
0145063896
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
9
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
10
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
11
2
0218810183
Insulated hand wheel
12
2
0334290880
Contact Equipment
D35 / L220
0333645880
Flux hose
L = 1,000
13
A6 Slide (L=300), see separate manual
14
1
0153491001
Branching Tube
16
1
0147649881
Flux hopper
17
1
0148487880
Holder
18
1
0334294001
Bracket
27
4
0154734001
Brake hub lock
30
2
0146967880
Brake hub
33
2
0461241880
Motor cable
2m
34
2
0460907892
Motor cable
3m
35
2
0460504880
Control box
PEK, see separate manual
37
2
0461239883
Cable (arc voltage)
3m
38
1
0460697880
Control system for motorised slides
A6 PAV, see separate manual
80
2
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
,
0457720903
Welding head
A6 SFE2
1
1
0334549880
Swivel bracket
3
1
0334557880
Mounting bracket
4
8
0278300180
Insulator
5
2
0154465880
Slide manually operated
6
2
0671171580
Angular slide
7
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
8
1
0145063896
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
9
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
10
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
11
2
0218810183
Insulated hand wheel
12
2
0334290880
Contact Equipment
D35 / L220
0333645880
Flux hose
L = 1,000
13
10 l
L = 90
34
2
0460907892
Motor cable
3m
37
2
0461239883
Cable (arc voltage)
3m
80
2
0457713001
Bar
+'>>-!
- 26 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
?,
-
!++?+?$$$!
C
?+
-
!+#!?!$$?-
;
+'>>-!
Denomination
Notes
.
,
- 27 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457720904
Welding head
A6 SFE2
1
1
0334549880
Swivel bracket
3
1
0334557880
Mounting bracket
4
8
0278300180
Insulator
5
2
0154465880
Slide manually operated
6
2
0671171580
Angular slide
7
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
8
1
0145063896
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
L = 90
9
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
10
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
11
2
0218810183
Insulated hand wheel
12
2
0334290880
Contact Equipment
D35 / L220
0333645880
Flux hose
L = 1,000
13
14
1
0153491001
Branching Tube
16
1
0147649881
Flux hopper
17
1
0148487880
Holder
18
1
0334294001
Bracket
27
4
0154734001
Brake hub lock
30
2
0146967880
Brake hub
34
2
0460907892
Motor cable
3m
37
2
0461239883
Cable (arc voltage)
3m
80
2
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
C
?+
-
!+#!?!$$?-
;
,
0457720905
Welding head with PEK
A6 SFE2
10 l
.
1
1
0334549880
Swivel bracket
3
1
0334557880
Mounting bracket
4
8
0278300180
Insulator
5
2
0154465880
Slide manually operated
6
2
0671171580
Circular slide
7
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
8
1
0145063896
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
9
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
10
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
11
2
0218810183
Insulated hand wheel
12
2
0334290880
Contact Equipment
D35 / L220
0333645880
Flux hose
L = 1,000
13
14
1
0153491001
Branching Tube
16
1
0147649881
Flux hopper
17
1
0148487880
Holder
18
1
0334294001
Bracket
27
4
0154734001
Brake hub lock
30
2
0146967880
Brake hub
34
2
0460907892
Motor cable
+'>>-!
L = 90
10 l
3m
- 28 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
35
2
37
80
Denomination
Notes
0460504880
Control box
PEK, see separate manual
2
0461239883
Cable (arc voltage)
3m
2
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
C
?+
-
!+#!?!$$?-
;
+'>>-!
.
,
- 29 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457720907
Welding head with PEK
A6 SFE2
1
1
0334549880
Swivel bracket
3
1
0334557880
Mounting bracket
4
8
0278300180
Insulator
5
2
0154465880
Slide manually operated
6
2
0671171580
Circular slide
7
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
8
1
0145063896
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
L = 90
9
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
10
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
11
2
0218810183
Insulated hand wheel
12
2
0334290880
Contact Equipment
D35 / L220
0333645880
Flux hose
L = 1,000
13
14
1
0153491001
Branching Tube
16
1
0147649881
Flux hopper
17
1
0148487880
Holder
18
1
0334294001
Bracket
27
4
0154734001
Brake hub lock
30
2
0146967880
Brake hub
34
2
0460907892
Motor cable
3m
35
2
0460504880
Control box
PEK, see separate manual
37
2
0461239883
Cable (arc voltage)
3m
41
2
0154465881
Slide manually operated
L = 210
80
2
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
C
?+
-
!+#!?!$$?-
;
,
0457720909
Welding head with PEK and A6 PAV
A6 SFE2
10 l
.
1
1
0334549880
Swivel Bracket
2
2
0334333884
Motorised Slide
3
1
0334557880
Mounting bracket
4
8
0278300180
Insulator
200 V
5
2
0154465880
Slide manually operated
L = 90
6
2
0671171580
Angular slide
7
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
8
1
0145063896
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
9
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
10
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
11
2
0218810183
Insulated hand wheel
12
2
0334290880
Contact Equipment
D35 / L220
33
2
0461241880
Motor cable
2m
34
2
0460907892
Motor cable
3m
35
2
0460504880
Control box
PEK, see separate manual
37
2
0461239883
Cable (arc voltage)
3m
38
1
0460697880
Control system for motorised slides
A6 PAV, see separate manual
+'>>-!
A6 Slide (L=300), see separate manual
- 30 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
80
2
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
+'>>-!
Denomination
Notes
,
- 31 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457720911
Welding head with PEK, A6 GMH
A6 SFE2
1
1
0334549880
Swivel bracket
2
2
0334333884
Motorised Slide
3
1
0334557880
Mounting bracket
4
8
0278300180
Insulator
200 V
5
2
0154465880
Slide manually operated
L = 90
6
2
0671171580
Angular slide
7
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
8
1
0145063896
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
9
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
10
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
11
2
0218810183
Insulated hand wheel
12
2
0334290880
Contact Equipment
D35 / L220
33
2
0461241880
Motor cable
2m
34
2
0460907892
Motor cable
3m
35
2
0460504880
Control box
PEK, see separate manual
37
2
0461239883
Cable (arc voltage)
3m
42
1
0460884880
Joint tracking equipment
A6 GMH, see separate manual
80
2
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
C
?+
-
!+#!?!$$?-
;
,
0457720913
Welding head with PEK, A6 GMH
A6 SFE2
1
1
0334549880
Swivel bracket
2
2
0334333884
Motorised Slide
3
1
0334557880
Mounting bracket
4
8
0278300180
Insulator
200 V
5
2
0154465880
Slide manually operated
L = 90
6
2
0671171580
Angular slide
7
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
8
1
0145063896
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
9
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
10
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
11
2
0218810183
Insulated hand wheel
12
2
0334290880
Contact Equipment
D35 / L220
0333645880
Flux hose
L = 1,000
13
A6 Slide (L=300), see separate manual
.
A6 Slide (L=300), see separate manual
14
1
0153491001
Branching Tube
16
1
0147649881
Flux hopper
17
1
0148487880
Holder
18
1
0334294001
Bracket
27
4
0154734001
Brake hub lock
30
2
0146967880
Brake hub
33
2
0461241880
Motor cable
2m
34
2
0460907892
Motor cable
3m
35
2
0460504880
Control box
PEK, see separate manual
+'>>-!
10 l
- 32 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
37
2
42
80
Denomination
Notes
0461239883
Cable (arc voltage)
3m
1
0460884880
Joint tracking equipment
A6 GMH, see separate manual
2
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
C
?+
-
!+#!?!$$?-
;
+'>>-!
.
,
- 33 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0456563900
Welding head
A6 SGE1
2
1
0145063909
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
3
1
0460907892
Cable
L= 3 m
4
1
0218810183
Handwheel
5
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
6
1
0030465385
Connector
D35
7
1
0148493001
Cable holder
10
1
0461238880
Solenoid valve with cable
13
2
0147336880
Hose connection
45
1
0461239883
Cable (arc voltage)
80
1
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
,
0456563901
Welding head
A6 SGE1
3.0 m
2
1
0145063909
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
3
1
0460907892
Cable
L= 3 m
4
1
0218810183
Handwheel
5
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
6
1
0030465385
Connector
D35
7
1
0148493001
Cable holder
10
1
0461238880
Solenoid valve with cable
13
2
0147336880
Hose connection
22
1
0147328880
Reel holder (bent)
23
1
0146967880
Brake hub
45
1
0461239883
Cable (arc voltage)
80
1
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
+'#'#,
3.0 m
,
- 34 -
+'#'#,
- 35 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0456563902
Welding head
A6 SGE1
2
1
0145063909
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
3
1
0460907892
Cable
L= 3 m
4
1
0218810183
Handwheel
5
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
6
1
0030465385
Connector
D35
7
1
0148493001
Cable holder
10
1
0461238880
Solenoid valve with cable
13
2
0147336880
Hose connection
23
1
0146967880
Brake hub
24
1
0334318880
Reel holder, straight
45
1
0461239883
Cable (arc voltage)
80
1
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
,
0456563903
Welding head
A6 SGE1
3.0 m
1
4
0278300180
Insulator
2000 V
2
1
0145063909
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
3
1
0460907892
Cable
L= 3 m
4
1
0218810183
Handwheel
5
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
6
1
0030465385
Connector
D35
7
1
0148493001
Cable holder
10
1
0461238880
Solenoid valve with cable
13
2
0147336880
Hose connection
16
1
0671171580
Angular slide
17
2
0154465881
Slide, manually operated
L=210
45
1
0461239883
Cable (arc voltage)
3.0 m
80
1
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
+'#'#,
,
- 36 -
+'#'#,
- 37 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0456563904
Welding head
A6 SGE1
1
4
0278300180
Insulator
2000 V
2
1
0145063909
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
3
1
0460907892
Cable
L= 3 m
4
1
0218810183
Handwheel
5
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
6
1
0030465385
Connector
D35
7
1
0148493001
Cable holder
10
1
0461238880
Solenoid valve with cable
13
2
0147336880
Hose connection
16
1
0671171580
Angular slide
17
2
0154465881
Slide, manually operated
22
1
0443510880
Reel holder (bent)
23
1
0146967880
Brake hub
45
1
0461239883
Cable (arc voltage)
80
1
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
,
0456563905
Automatic welding
A6 SGE1
1
4
0278300180
Insulator
2000 V
2
1
0145063909
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
3
1
0460907892
Cable
L= 3 m
4
1
0218810183
Handwheel
5
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
6
1
0030465385
Connector
D35
L=210
3.0 m
7
1
0148493001
Cable holder
10
1
0461238880
Solenoid valve with cable
13
2
0147336880
Hose connection
16
1
0671171580
Angular slide
18
2
0334333884
Motorised slides
A6 Slide (L=300), see separate manual
45
1
0461239883
Cable (arc voltage)
3.0 m
80
1
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
,
0456563906
Automatic welding
A6 SGE1
1
4
0278300180
Insulator
2000 V
2
1
0145063909
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
3
1
0460907892
Cable
L= 3 m
4
1
0218810183
Handwheel
5
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
6
1
0030465385
Connector
D35
7
1
0148493001
Cable holder
10
1
0461238880
Solenoid valve with cable
13
2
0147336880
Hose connection
+'#'#,
- 38 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
16
1
0671171580
Angular slide
18
2
0334333884
Motorised slides
23
1
0146967880
Brake hub
24
1
0334318880
Reel holder, straight
45
1
0461239883
Cable (arc voltage)
80
1
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
+'#'#,
Denomination
Notes
A6 Slide (L=300), see separate manual
3.0 m
,
- 39 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0456563907
Welding head
A6 SGE1
1
4
0278300180
Insulator
2000 V
2
1
0145063909
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
3
1
0460907892
Cable
L= 3 m
4
1
0218810183
Handwheel
5
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
6
1
0030465385
Connector
D35
7
1
0148493001
Cable holder
10
1
0461238880
Solenoid valve with cable
13
2
0147336880
Hose connection
16
1
0671171580
Angular slide
18
2
0334333884
Motorised slides
A6 Slide (L=300), see separate manual
45
1
0461239883
Cable (arc voltage)
3.0 m
80
1
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
,
0456563908
Welding head
A6 SGE1
1
4
0278300180
Insulator
2000 V
2
1
0145063909
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
3
1
0460907892
Cable
L= 3 m
4
1
0218810183
Handwheel
5
1
0147639880
Wire straightener (right mounted)
D35
6
1
0030465385
Connector
D35
7
1
0148493001
Cable holder
10
1
0461238880
Solenoid valve with cable
13
2
0147336880
Hose connection
16
1
0671171580
Angular slide
18
2
0334333884
Motorised slides
23
1
0146967880
Brake hub
24
1
0334318880
Reel holder, straight
45
1
0461239883
Cable (arc voltage)
80
1
0457713001
Bar
?,
-
!++?+?$$$!
Junction box complete
?+
-
!+#!?!$$?-
Encoder cable
+'#'#,
A6 Slide (L=300), see separate manual
3.0 m
,
- 40 -
+'#'#,
- 41 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0456564900
Welding head with PEK
A6 SGE1
PEK, see separate manual
1
1
0460504880
Control box
2
1
0456563901
Welding head
0456564901
Welding head with PEK
A6 SGE1
PEK, see separate manual
1
1
0460504880
Control box
3
1
0456563902
Welding head
0456564902
Welding head with PEK
A6 SGE1
PEK, see separate manual
1
1
0460504880
Control box
4
1
0456563903
Welding head
0456564903
Welding head with PEK
A6 SGE1
PEK, see separate manual
1
1
0460504880
Control box
5
1
0456563904
Welding head
+'#'#+
- 42 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0456564904
Welding head with PEK and A6 PAV
A6 SGE1
PEK, see separate manual
1
1
0460504880
Control box
6
1
0456563905
Welding head
19
2
0461241880
Motor cable
2.0 m
20
1
0460697880
Control system for motorised slides
A6 PAV, see separate manual
,!
! ?!, , !'
,
! ?!, ,
?& '
'#&'!
0456564905
Welding head with PEK and A6 PAV
A6 SGE1
PEK, see separate manual
1
1
0460504880
Control box
7
1
0456563906
Welding head
19
2
0461241880
Motor cable
2.0 m
20
1
0460697880
Control system for motorised slides
A6 PAV, see separate manual
,!
! ?!, , !'
,
! ?!, ,
+'#'#+
?& '
'#&'!
- 43 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0456564906
Welding head with PEK and A6 GMH
A6 SGE1
PEK, see separate manual
1
1
0460504880
Control box
8
1
0456563907
Welding head
19
2
0461241880
Motor cable
2.0 m
21
1
0460884880
Joint-tracking equipment
A6 GMH, see separate manual
,!
! ?!, , !'
,
! ?!, ,
?& '
'#&'!
0456564907
Welding head with PEK and A6 GMH
A6 SGE1
PEK, see separate manual
1
1
0460504880
Control box
9
1
0456563908
Welding head
19
2
0461241880
Motor cable
2.0 m
21
1
0460884880
Joint-tracking equipment
A6 GMH, see separate manual
,!
! ?!, , !'
,
! ?!, ,
+'#'#+
?& '
'#&'!
- 44 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0416967880
Welding head
A6 Compact 500 (A6-SFE1C)
1
8
0278300180
Insulator
2000 V.
2
2
0334333880
Motorised slide
A6 Slide (l=60), see separate manual
3
1
0153856884
Flux hopper with flux valve
1l
4
1
0254900880
Flux funnel
5
1
0145063896
Motor with gear
A6 VEC (4000rpm, 156:1), see separate manual
6
1
0449253882
Cable unit
L =5
6:2
1
0456490883
Motor cable
5.0m
63
1
0456504884
Cable (arc-voltage)
5m
7
1
0218810183
Insulated hand wheel
8
1
0147639889
Wire straightener (right mounted)
D35
18
1
0417959886
Contact device
hd l=180
20
1
0334170001
Clamping ring
21
1
0334171001
Plate
22
1
0334172001
Gear bracket
25
4
0212204527
Stop screw
27
1
0411408001
Mounting plate
30
1
0416955001
Attachment for roller
31
1
0153148880
Pressure roller
32
1
0332411880
Stub shaft with washer
37
0443383001
Flux hose
38
1
0416957001
Wire conduit mount
80
1
0457713001
Bar
86
1
0806265880
Bracket
88
1
0811053001
Bracket
+ #?#>
SK6SS
d32/25
- 45 -
Item
Qty
1
1
6
Orderingno.
Denomination
Remarks
0154465880
Slide, manually operated
L=90
0154464001
Slide frame
1
0154463880
Carriage with slide rails
7
6
0190509485
Stop screw
8
1
0154458001
End piece
10
2
0211102957
Roll pin
11
1
0154461001
Lead screw
16
1
0190531201
Ball bearing
17
1
0154456001
Lock nut
18
1
0154457001
Ball bearing cap
22
1
0334537001
Handle crank
23
1
0211102938
Roll pin
0154465881
Slide, manually operated
2
1
0154464002
Slide frame
6
1
0154463880
Carriage with slide rails
7
6
0190509485
Stop screw
8
1
0154458001
End piece
10
2
0211102957
Roll pin
12
1
0154461002
Lead screw
16
1
0190531201
Ball bearing
17
1
0154456001
Lock nut
18
1
0154457001
Ball bearing cap
22
1
0334537001
Handle crank
23
1
0211102938
Roll pin
'++#'
M10x10
D5x20
SKF 3201
D3x20
M10x10
D5x20
SKF 3201
D3x20
- 46 -
Item
Qty
1
1
2
Orderingno.
Denomination
0671171580
Angular slide
0232601901
Housing (casing)
1
0232303101
Worm wheel
3
1
0040644080
Worm screw
4
1
0215401206
Locking washer
5
1
0215401306
Nut
6
1
0218522301
Eccentric bushing
7
1
0215100204
Washer
D36/13x6
8
1
0212101628
Screw
M12x30
9
1
0212911101
Screw
10
1
0212204346
Stop screw
#>
> '
Remarks
D25
M5x12
- 47 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639880
Wire straightener(right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212 601110
Nut
M10
+>#,?
D35
D11.3x2.4
- 48 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6 S COMPACT 500 (A6 SFE1C)
0147639889
Wire straightener(right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
OSealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Insulated hand wheel
10
1
0218810182
Insulated hand wheel
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
a2/a6
19
2
0219501013
Spring washer
d18,1/10,2
30
1
0212601110
Nut
M10
34
1
0416956001
Contact clip
D 35
+>#,?
11,3x2,4
- 49 -
Pos
Ant
1
1
11
1
,,+-?!
Best nr.
Benämning
Anm.
0334290880
Contact equipment single wire
D35
0417959880
Contact jaw tube
L=220
0153299880
Flux nozzle complete
- 50 -
5
,
%&&
-
)+
7%88
)
)
#)
!+ >?'?$$
! ',-??$$!
,,+-?!
$
9 :
6
*
4A
3 .
$&'
6D->'
EE
- 51 -
-
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417959880
Contact jaw tube
L = 220mm
L = 220 mm
1
1
0443344880
Contact tube
4
1
0443372001
Fitting bolt
5
4
0219504307
Cup spring
6
1
0417979001
Ring
% ";7'788"
#)
!++,,>-!!
3
+
'
+
<
d20/10.2, T=1.1
3
= ;'
!- ?'!+,!>
#
!+ >?>?!!
$
!++,,++$$
% ";7'788
-!& ! -* D
9
6 D ->'
#)
<
3
= "8%
!++,,++$$'
+
'
#
+ >?'?
!++,,>-!!
+
6 D $!
3
!- ?'!+,!>
!+ >?>?!!
-!& ! -* D
9
- 52 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle complete
1
1
0153290002
Holder for flux pipe
2
1
0153296001
Flux pipe, bent
3
1
0153425001
Wheel
',-??
Notes
- 53 -
Item
Qty
Orderingno.
%
-
" &888%
Denomination
Solenoid valve with cable
= +% >
?
.!*>'
- .
! '>-'?!!
,
!
!-#-# -$!-
Cable
>
-
!-#-# ,,-?
Cable
! ?,!'+!!-
Solenoid valve
! ?+-#?!!-
Bushing
-
+# -,$
Notes
-7!*>'
+-
- 54 -
Item
Qty
1
1
2
Orderingno.
Denomination
Remarks
0147649881
Flux hopper (complete)
10 l
0154007001
Hopper for flux
1
0148837001
Window
6
1
0153347880
Flux valve
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
+>#+?
L=500
- 55 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0153856884
Flux hopper without flux valve
9
1
0810153001
Holder
10
1
0153856780
Flux hopper, joint details
11
1
0153347880
Flux valve
0153856780
Flux hopper, joint details
1
1
0153853001
Flux hopper
2
1
0153854001
Pipe
4
1
0153855001
Filter
',$'#
1l
- 56 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153347880
Flux valve
1
1
0153348001
Outlet
2
1
0153349001
Shaft
3
1
0211102938
Roll pin
',,+>
Notes
d 3x20
- 57 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0030465385
Connector
Notes
2
1
0145226001
Insulating sleeve
3
1
0190 680313
O-ring
OR 15.3x2.4
4
1
0190680303
O-ring
OR 5.3x2.4
5
1
0190680405
O-ring
OR 22.2x3
8
1
0334278880
Insert tube
9
1
0334279001
Spiral
20
1
0146094001
Extension
23
1
0145534882
Contact tube
24
1
0145227882
Gas nozzle
25
1
0144998882
Water hose
!!,!+#'
L = 180
- 58 -
- 59 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising