ESAB | Caddy Arc 151i | Instruction manual | ESAB Caddy Arc 151i Användarmanual

ESAB Caddy Arc 151i Användarmanual
SE
Caddy™
Arc 151i, Arc 201i
Bruksanvisning
0460 446 001 SE 091020
Valid for serial no. 803-xxx-xxxx
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
PFC - Effektfaktorkorrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning av svets- och återledarkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överhettningskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA-svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG-svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjärrdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
10
10
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7.1
Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8.1
Felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
9 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 DEMONTERING OCH SKROTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
18
19
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-2-
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsström­
källa Arc 151i, Arc 201i från serienummer 803 är konstruerade och provade i överensstämmelse med
standard EN 60974-1 och EN 60974-10 (Class A) enligt villkoren i direktiv (2006/95/EG) och
(2004/108/EG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-01-25
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör perso­
nal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som ställs på denna
typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler som
gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som den maski­
nella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
dess handhavande
dess funktion
gällande säkerhetsföreskrifter
svetsning
2.
Operatören skall se till:
att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
vara lämplig för ändamålet
vara dragfri (gäller vid TIG-svetsning)
4.
Personlig skyddsutrustning:
Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra kläder,
skyddshandskar Observera! Använd ej skyddshandskar vid byte av tråd.
Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna, eller ge
brännskador.
5.
Övrigt
Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
Underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
-3bh32d1s
SE
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar.
Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
Håll ansiktet borta från svetsröken.
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
OBSERVERA!
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
-4bh32d1s
SE
3
INTRODUKTION
Arc 151i, Arc 201i är en svetsströmkälla avsedd för svetsning med belagda
elektroder (MMA-svetsning) och TIG-svetsning.
ESAB's tillbehör för produkten hittar du på sidan 19.
3.1
Utrustning
Arc 151i, Arc 201i levereras med 3 m svetskabel, återledarkabel, 3 m nätkabel och
en bruksanvisning för strömkälla och inställningspanel.
Bruksanvisningar på andra språk finns tillgängliga att ladda ner från internetsidan
www.esab.com.
3.2
Inställningspanel
Control panel A31
Ratt för inställlning av ström
Lysdiod för nätspänning (grön)
Indikator for termovakt (gul)
Control panel A33
Svetsprocessens parametrar regleras via inställningspanelen.
OBS! Utförlig beskrivning av inställningspanelen finns i separat bruksanvisning.
-5bh32d1s
SE
4
TEKNISKA DATA
Nätspänning
Primärström
Imax TIG
Imax MMA
Nätmatning
Tomgångseffekt
Inställningsområde MMA
A31
A33
Inställningsområde TIG
Tillåten belastning vid MMA
25% intermittens
60% intermittens
100% intermittens
Tillåten belastning vid TIG
20% intermittens
25% intermittens
60% intermittens
100% intermittens
Effektfaktor vid max ström
Verkningsgrad vid max ström
Tomgångsspänning
A31
A33
Arbetstemperatur
Transporttemperatur
Kontinuerligt A-vägt ljudtryck
Dimensioner l x b x h
Vikt
med A31
med A33
Kapslingsklass
Användningsklass
Arc 151i
230 V, 1 50/60 Hz
Arc 201i
230 V, 1 50/60 Hz
13,8 A
21,3 A
Zmax 0,35 ohm
30 W
24,1 A
24,9 A
Zmax 0,30 ohm
30 W
8 A /20 V - 150 A /26 V
4 A /20 V - 150 A /26 V
3 - 150 A
4 A /20 V - 170 A /26,8 V
3 - 220 A
150 A / 26,0 V
100 A / 24,0 V
90 A / 23,6 V
170 A / 26,8 V
130 A / 25,2 V
110 A / 24,4 V
150 A / 16,0 V
120 A / 14,8 V
110 A / 14,4 V
0,99
80%
220 A / 18,8 V
150 A / 16,0 V
110 A / 14,4 V
0,99
81%
58 - 72 V
72 V
-10° C - +40° C
-20° C - +55° C
< 70 db
418 x 188 x 208 mm
72 V
-10° C - +40° C
-20° C - +55° C
< 70 db
418 x 188 x 208 mm
7,9 kg
8,1 kg
IP 23
8,3 kg
IP 23
Nätmatning, Zmax.
Största tillåtna nätimpedans i enlighet med IEC 61000-3-11.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40C omgivningstemperatur.
Kapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med förhöjd
elektrisk fara.
-6bh32d1s
SE
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
Notera!
Krav på elnätet
Utrustning med hög effekt kan, till följd av den höga ström den drar från nätet, påverka
nätspänningen ogynnsamt. För vissa utrustningstyper kan det därför finnas anslutningsbegränsnin­
gar eller krav rörande maximalt tillåten nätimpedans eller erforderlig minsta uttagbara effekt vid
anslutningspunkten till det allmänna elnätet (se tekniska data). I sådana fall åligger det
utrustningens användare att kontrollera, om så behövs genom att konsultera elnätsoperatören, att
den aktuella utrustningen får anslutas.
5.1
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in- och utlopp är fria.
5.2
Nätanslutning
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt
nätspänning och att rätt säkringsstorlek används.
Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter
Märkskyltens placering
5.2.1
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Arc 151i
Arc 201i
Nätspänning
230 V 10 %, 1-fas
230 V 10 %, 1-fas
Nätfrekvens
50-60 Hz
50-60 Hz
Nätkabel, area
Fasström I1eff
Svetskabel, area
Säkring
trög smältsäkring
dvärgbrytare typ C
3G2,5
mm2
11,5 A
16
mm2
16 A
13 A
3G2,5 mm2
13,4 A
16 mm2
16 A
16 A
OBS!
Kabelarea och säkringsstorlek ovan är enligt svenska föreskriftier. Anslut
svetsströmkällan enligt gällande lokala föreskrifter.
-7bh32d1s
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 3. Läs dessa innan du använder utrustningen.
6.1
PFC - Effektfaktorkorrigering
Caddy Arc 151i/201i är 230 V enfasiga strömkällor utrustade med PFC-krets som gör
det möjligt att använda svetsens hela område med en 16 A säkring.
PFC skyddar också svetsen mot fluktuationer i nätspänningen och gör den säkrare vid
användning tillsammans med generator. Med Caddy Arc 151i/201i kan du använda
extra långa elkablar, längre än 100 m, vilket ger dig mycket stor arbetsradie.
6.2
Anslutningar och kontrollorgan
1
Anslutning (+)
MMA: för återledarkabel eller svetskabel
TIG: för återledarkabel
4
Anslutning (+)
MMA: för återledarkabel eller svetskabel
TIG: för Tig-brännarel
2
Anslutning för fjärrdon
5
Vippströmbrytare för nätspänning 0 / 1
3
Inställningspanel, se under 3.2
6
Nätkabel
-8bh32d1s
SE
6.3
Anslutning av svets- och återledarkabel
Svetsströmkällan har två uttag, en pluspol (+) och en minuspol (-), för anslutning av
svets- och återledarkablar. Vilket uttag svetskabeln ska anslutas till beror på vilken
elektrodtyp som används. Anslutningspolaritet finns angivet på elektrodförpackning­
en. Anslut svetskabeln till den pol som anges på elektrodförpackningen.
Anslut återledarkabeln till det andra uttaget på svetsströmkällan. Fäst
återledarkabelns kontaktklämma i arbetsstycket och se till att god kontakt erhålls
mellan arbetsstycket och uttaget för återledarkabeln på svetsströmkällan.
6.4
Överhettningskydd
Svetsströmkällan är försedd med termovakt som löser ut vid för hög temperatur. När
detta sker bryts svetsströmmen och en gul indikeringslampa lyser på strömkällans
front. När temperaturen sjunker återställs termovakten automatiskt.
6.5
MMA-svetsning
Arc 151i / 201i lämnar likström och du kan svetsa de flesta metaller i olegerade och
legerade stål, rostfritt och gjutjärn.
Med Arc 151i / 201i kan du svetsa de flesta belagda elektroder från ∅ 1,6 till ∅ 3,25.
MMA-svetsning kallas även svetsning med belagda elektroder. När ljusbågen tänds smäl­
ter den elektroden varvid höljet bildar skyddande slagg.
Om elektrodspetsen vid tändning pressas mot plåtbiten smälter den omgående fast
och fortsatt svetsning blir omöjlig.
Elektroden måste därför tändas som man tänder en tändsticka.
Stryk elektroden snabbt mot plåten och lyft den därefter så att
du får en lämplig ljusbågslängd (ca 2 mm). Blir ljusbågen för
lång knastrar och sprutar den för att slutligen helt slockna.
Om du arbetar på ett svetsbord, kontrollera före tändningsför­
sök att slaggrester, elektrodstumpar eller annat som ligger på
bordet inte isolerar detaljen som skall svetsas.
cmha2p11
När ljusbågen är tänd för du elektroden från vänster till höger.
Elektroden skall bilda 60° vinkel mot plåtbiten i förhållande till
svetsriktningen.
När du skall svetsa breda strängar eller när svetsen skall vara
så tjock att du måste svetsa i flera lager, är det dock nödvän­
digt med sidorörelser.
-9bh32d1s
cmha2p10
SE
6.6
TIG-svetsning
Vid TIG-svetsning smälter en ljusbåge arbetsstycket med hjälp av en icke smältande
volframelektrod. Smältan och volframelektroden skyddas av en skyddsgas.
TIG-svetsning är speciellt användbar där höga kvalitetskrav ställs samt vid tunn­
plåtssvetsning. Arc 151i / 201i har även goda egenskaper för TIG-svetsning.
För att TIG-svetsa måste Arc 151i / 201i utrustas med:
en TIG-brännare med gasventil
en svetsgastub (en lämplig svetsgas)
en svetsgasregulator (lämplig gasregulator)
volframelektrod
vid behov lämpligt tillsatsmaterial.
TIG-skrapstart (endast A31)
Vid skrapstart skrapar man med en nätt
strykning av volframelektroden mot
arbetsstycket för att få en ljusbåge.
“Live TIG-start” (endast A33)
Vid “Live TIG-start” läggs volframelektroden emot arbetsstycket och ljusbågen tänds
när elektroden sedan lyfts från arbetsstycket igen.
6.7
Fjärrdon
Fjärrdonet ansluts i fjärrdonsuttaget på strömkällan.
7
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar för att: ansluta, utföra service, underhåll och reparationer på en
svetsutrustning.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
- 10 bh32d1s
SE
7.1
Kontroll och rengöring
Strömkällan
Kontrollera regelbundet att svetströmkällan inte är nedsmutsad.
Hur ofta och på vilket sätt rengöringen skall utföras beror på: svetsprocess, bågtid,
uppställning, samt omgivande miljö. Vanligtvis räcker det att blåsa ren strömkällan
med torr tryckluft (reducerat tryck) en gång om året.
Igensatt eller blockerat luft in- och utlopp leder annars till överhettning.
TIG-brännare
Rengöring och byte av TIG-brännarens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för
att erhålla en störningsfri svets.
8
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Typ av fel
Svetsströmkällan ger ingen ljus­
båge.
Åtgärd
Svetsströmmen bryts under på­
gående svetsning.
Kontrollera om elkopplaren för nätspänning är
tillslagen.
Kontrollera om svets- och återledarkablarna är
korrekt anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera om automatsäkringen har löst ut.
Kontrollera om termovakterna har löst ut (orange
indikeringslampa på svetsströmkällans front).
Kontrollera nätsäkringarna.
Termovakten löser ut ofta.
Kontrollera om dammfiltret är igensatt.
Kontrollera om svetsströmkällans märkdata
överskrids (överbelastning av svetsström- källan).
Dåligt svetsresultat.
Kontrollera om svets- och återledarkablarna är
korrekt anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att det inte är felaktiga elektroder som
används.
Kontrollera gasflödet.
8.1
Felkoder
Arc 151i, 201i har inbyggd felövervakning. Om något fel skulle uppträda visas en
kod på displayen. Se bruksanvisning för inställningspanel.
- 11 bh32d1s
SE
9
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reparations- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
Arc 151i, Arc 201i är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard 60974-1 och 60984-10 . Efter utförd service eller reparation
åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte avviker
från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
10
DEMONTERING OCH SKROTNING
Svetsutrustningen är huvudsakligen tillverkad av stål, plast och ickejärnmetaller, och
ska avfallshanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
Även kylvätska ska avfallshanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga avfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som nått
slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig
återvinningsanläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information från
vår lokala representant om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
- 12 bh32d1s
NOTES
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- 13 p1
Schema
Arc 151i
- 14 bh32e
- 15 bh32e
Arc 201i
- 16 bh32e
- 17 bh32e
Arc 151i/Arc 201i
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0460 445 881 Welding Power source
Caddy
Arc 151i, A31
0460 445 883 Welding Power source
Caddy
Arc 151i, A33
0460 445 884 Welding Power source
Caddy
Arc 201i, A33
0460 449 074 Instruction manual Control
panel
Caddy
A32, A33, A33
0459 839 027 Spare parts list
Caddy
Arc 151i, Arc 152i, A31
0459 839 028 Spare parts list
Caddy
Arc 151i, Arc 201i, A33
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 18 bh32o
Edition 091020
Arc 151i/Arc 201i
Tillbehör
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder 2 pcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Welding cable kit, Arc 151i . . . . . . . . . . . . . .
Return cable kit, Arc 151i . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding cable kit, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . .
Return cable kit, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . . .
0700 006 898
0700 006 899
0700 006 900
0700 006 901
Tig torch TXH 150V, Arc 151i . . . . . . . . . . . . 0460 011 843
Tig torch TXH 200V, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . 0460 012 841
- 19 bh32a
R0460
446/E091020/P24
Arc 151i/Arc 201i
Only for A33 control panel
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole - 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 20 bh32a
R0460
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
446/E091020/P24
NOTES
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- 21 pn
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- 22 pn
- 23 p
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising