ESAB | Caddy Arc 151i | Instruction manual | ESAB Caddy Arc 151i Používateľská príručka

ESAB Caddy Arc 151i Používateľská príručka
SK
Caddy™
Arc 151i, Arc 201i
Navod na pouitie
0460 446 001 SK 091020
Valid for serial no. 803-xxx-xxxx
1 SMERNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
5.1 Miesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Napájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla . . . . . . . . . . . .
7
7
7
6 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
PFC ć korekcia účinníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie a ovládacie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie zváracieho a spätného kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti prehrievaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zváranie MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zváranie TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednotka diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
9
10
7 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7.1
Kontrola a čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8.1
Kódy poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
9 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 DEMONTÁŽ A VYRAĎOVANIE DO ŠROTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
18
19
TOCk
-2-
SK
1
SMERNICA
VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxĺ Švédsko, vyhlasuje, že zvárací zdroj Arc
151i, Arc 201i od výrobného čísla 803 je skonštruovaná a odskúšaná podľa noriem EN 60974-1 a EN
60974-10 (Trieda A) v súlade s požiadavkami smernice (2006/95EC/ES) a (2004/108/EHS).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-01-25
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zváracích zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zváracieho zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre
dané pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
s jeho prevádzkou
umiestnením núdzových vypínačov
princípom jeho činnosti
platnými bezpečnostnými opatreniami
zváraním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
vhodné na daný účel
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice. Poznámka! Pri výmene drôtu noste ochranné
rukavice.
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
-3bh32d1k
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní dodržiavajte
bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti pri práci
založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
Nainštalujte a uzemnite zváraciu jednotku v súlade s platnými normami.
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
VAROVANIE!
Nepoužívajte napájací zdroj na rozmrazovanie zamrznutých potrubí.
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
-4bh32d1k
SK
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
3
ÚVOD
Arc 151i, Arc 201isú zdroje zváracieho prúdu určené na použitie s obaľovanými
elektródami (zváranie MMA) a na zváranie TIG.
Príslušenstvo výrobku značky ESAB nájdete na strane 19.
3.1
Zariadenia
Arc 151i, Arc 201i je dodávaný s trojmetrovým zváracím káblom, spätným káblom,
trojmetrovým napájacím káblom a návod na použitie zváracieho zdroja a
ovládacieho panelu.
Návody na obsluhu v iných jazykoch si možno prevziať z internetovej lokality na
www.esab.com.
3.2
Ovládací panel
Ovládací panel A31
Gombík na nastavenie prúdu
LED sieťového napätia (zelená)
Indikátor aktivácie ochrany pri
tepelnom preťažení
(žltý)
Ovládací panel A33
Parametre zváracieho postupu sa ovládajú ovládacím panelom.
POZNÁMKA! Pozri samostatný návod na obsluhu s podrobným popisom
ovládacieho panelu.
-5bh32d1k
SK
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Arc 151i
230 V, 1 50/60 Hz
Arc 201i
230 V, 1 50/60 Hz
13,8 A
24,1 A
21,3 A
Zmax 0,35 Ohmu
30 W
24,9 A
Zmax 0,30 Ohmu
30 W
8 A /20 V - 150 A /26 V
4 A /20 V - 150 A /26 V
3 - 150 A
4 A /20 V - 170 A /26,8 V
3 - 220 A
150 A / 26,0 V
100 A / 24,0 V
90 A / 23,6 V
170 A / 26,8 V
130 A / 25,2 V
110 A / 24,4 V
150 A / 16,0 V
120 A / 14,8 V
110 A / 14,4 V
0.99
80%
220 A / 18,8 V
150 A / 16,0 V
110 A / 14,4 V
0.99
81%
58 - 72 V
72 V
-10° C - +40° C
-20° C - +55° C
72 V
-10° C - +40° C
-20° C - +55° C
< 70 dB
418 x 188 x 208 mm
< 70 dB
418 x 188 x 208 mm
s A31
7,9 kg
-
s A33
Krytie
Trieda použitia
8,1 kg
IP 23
8,3 kg
IP 23
Sieťové napätie
Primárny prúd
Imax TIG
Imax MMA
Sieťové napájacie napätie
Príkon bez zaťaženia
Rozsah napätia/prúdu, MMA
A31
A33
Rozsah napätia/prúdu TIG
Dovolené zaťaženie MMA
25 % zaťažovací cyklus
60 % zaťažovací cyklus
100 % zaťažovací cyklus
Dovolené zaťaženie pri TIG
20 % zaťažovací cyklus
25 % zaťažovací cyklus
60 % zaťažovací cyklus
100 % zaťažovací cyklus
Účinník pri maximálnom prúde
Účinnosť pri maximálnom prúde
Napätie na svorkách
A31
A33
Prevádzková teplota
Prepravná teplota
Konštantný zvukový tlak vážený podľa
krivky A
Rozmery, d x š x v
Hmotnosť
Napájací zdroj, Zmax
Maximálny dovolený priebeh impedancie siete v súlade s normou IEC 61000-3-11.
Prevádzkové zaťaženie
Pod prevádzkovým zaťažením sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového intervalu,
počas ktorého možno zvárať s určitým zaťažením bez preťaženia zariadenia. Zaťažovací cyklus
platí pre 40° C.
Krytie
Kód IP indikuje krytie, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie označené IP23 je skonštruované na použitie vo vnútornom a vonkajšom pracovnom pro­
stredí.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným ne­
bezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
-6bh32d1k
SK
5
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
Poznámka!
Požiadavky na napájacie napätie
Silnoprúdové zariadenie môže mať s ohľadom na prúd odoberaný z elektrickej siete vplyv na
kvalitu elektriny v rozvodnej sieti. Z tohto dôvodu sa na určité druhy zariadení môžu vzťahovať
pripojovacie obmedzenia alebo požiadavky na maximálnu dovolenú sieťovú impedanciu, prípadne
požiadavky na minimálnu napájaciu kapacitu v mieste pripojenia do verejnej siete určitých druhov
zariadení (pozri technické údaje). V tomto prípade inštalatér alebo používateľ zariadenia
zodpovedá za zaručenie toho, v prípade potreby po dohode s prevádzkovateľom rozvodnej siete,
či zariadenie môže byť pripojené.
5.1
Miesto
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch
neboli upchané.
5.2
Napájanie
Skontrolujte, či je zvárací zdroj pripojený k správnemu
sieťovému napájaciemu napätiu a či je chránený
poistkou so správnou menovitou hodnotou. Musí sa
použiť ochranný zemniaci vodič v súlade s
požiadavkami predpisov.
Umiestnenie typového štítku
5.2.1
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla
Sieťové napätie
Sieťová frekvencia
Sieťový kábel, prierez
Prúd fázy I1ef
Zvárací kábel, prierez
Arc 151i
Arc 201i
230 V 10 %, jednofázový
230 V 10 %, jednofázový
50-60 Hz
50-60 Hz
3G 2,5
mm2
11,5 A
16
mm2
3G 2,5 mm2
13,4 A
16 mm2
Poistka
proti prúdovým špičkám
16 A
16 A
typ C MCB
13 A
16 A
POZNÁMKA!
Hore uvedený prierez kábla a menovitý prúd poistky zodpovedajú švédskym
predpisom. Zvárací zdroj používajte v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.
-7bh32d1k
SK
6
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 3. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
6.1
PFC ć korekcia účinníka
Caddy Arc 151i/201i sú 230 V jednofázové zváracie zdroje vybavené obvodom
PFC umožňujúcim využívať úplný rozsah stroja s poistkou 16 A. PFC chráni stroj aj
proti krátkodobým výchylkám napájacieho napätia a zvyšuje bezpečnosť používania
s generátorom. Caddy Arc 151i/201i sa môže prevádzkovať s mimoriadne dlhými
sieťovými káblami, viac ako 100 m, čím vám poskytuje veľmi veľký pracovný dosah.
6.2
Pripojenie a ovládacie zariadenia
1
Pripojenie (+)
MMA: pre spätný kábel alebo zvárací
kábel
TIG: pre spätný kábel
4
Pripojenie (+)
MMA: pre spätný kábel alebo zvárací
kábel
TIG: pre horák 1 Tig
2
Pripojenie jednotky diaľkového ovládania
5
Prepínač pre sieťový zvárací zdroj 0 / 1
3
Ovládací panel, pozri v bode 3.2
6
Sieťový kábel
-8bh32d1k
SK
6.3
Pripojenie zváracieho a spätného kábla
Zvárací zdroj má dva výstupy, kladnú svorku (+) a zápornú svorku (-), určené na
pripojenie zváracieho a vratného kábla. To, ku ktorému výstupu sa pripojí zvárací
kábel závisí od typu použitej elektródy. Polarita pripojenia sa uvádza na obale
elektród. Zvárací kábel pripojte k svorke uvedenej na obale elektródy.
Spätný kábel pripojte k druhému výstupu na zváracom zdroji. Pripevnite kontaktnú
príchytku spätného kábla k zvarencu a zaručte spoľahlivý kontakt medzi zvarencom
a výstupom pre spätný kábel na zváracom zdroji.
6.4
Ochrana proti prehrievaniu
Zvárací zdroj má ochranu proti tepelnému preťaženiu, ktorá sa aktivuje pri prílišnom
zvýšení teploty, ktorá preruší zvárací prúd a rozsvieti sa žltá kontrolka na čelnej
stene zváracieho zdroja. Aktivovanie ochrany proti tepelnému preťaženiu sa
automaticky zruší, ak teplota klesne.
6.5
Zváranie MMA
Arc 151i / 201i dodáva jednosmerný prúd. Môžete zvárať väčšinu kovov na legovanú i
nelegovanú oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a liatinu.
Arc 151i / 201i vám umožňuje zvárať použitím väčšiny obalených elektród v rozsahu
od Ø 1,6 do Ø 3,25.
Zváranie MMA sa niekedy označuje aj ako zváranie s potiahnutými elektródami.
Preskočením oblúka sa roztaví elektróda a jej povlak vytvára ochrannú trosku.
Ak sa pri zapaľovaní oblúka hrot elektródy pritlačí oproti kovu, okamžite sa nataví a
prilepí sa ku kovu, v dôsledku čoho pokračovanie zvárania nie je možné.
Z tohto dôvodu sa oblúk musí zapáliť rovnako, ako by ste zapaľovali zápalku.
Rýchlo škrtnite elektródou o kov, potom ju nadvihnite, tak, aby
sa dosiahla vhodná dĺžka oblúka (pribl. 2 mm). Ak je oblúk príliš
dlhý, bude praskať a striekať, až nakoniec zhasne.
Ak pracujete na zváracej stolici, pred pokusom o zapálenie
oblúka skontrolujte, či zvyšky kovového odpadu, kúsky elektród
alebo iné predmety na stolici neizolujú zvarenec.
cmha2p11
Po zapálení oblúka pohybujte elektródou zľava doprava.
Elektróda sa musí nachádzať pod uhlom 60° ku kovu vzhľadom
na smer zvárania.
Avšak v prípade, ak chcete zvárať širokou húsenicou alebo ak
chcete dosiahnuť taký hrubý zvar, že musíte zvárať v
niekoľkých vrstvách, musíte používať priečne pohyby.
cmha2p10
6.6
Zváranie TIG
Zváranie TIG roztaví kov zvarenca pomocou oblúka, ktorý preskočí z volfrámovej
elektródy, ktorá sa sama osebe netaví. Tavný kúpeľ a elektróda sú chránené
ochrannou plynovou atmosférou.
Zváranie TIG je užitočné predovšetkým tam, kde sa požaduje vysoká kvalita a pri
zváraní tenkých plechov. Arc 151i / 201i má dobré charakteristiky aj pre zváranie
TIG.
-9bh32d1k
SK
Pri zváraní systémom TIG musí byť Arc 151i / 201i vybavený:
horákom TIG s plynovým ventilom
fľašou so zváracím plynom (vhodný zvárací plyn)
regulátorom zváracieho plynu (vhodný plynový regulátor)
volfrámovou elektródou
vhodným pomocným materiálom, v prípade
potreby.
TIG scrape start (iba A31)
Zapálenie oblúka škrtnutím dosiahnete ľahkým
krtnutím volfrámovej elektródy o zvarenec, aby
sa vytvoril oblúk.
„Live TIG-start“ (iba A33)
So systémom „Live TIG start“ sa oblúk zapaľuje tak, že sa volfrámovou elektródou
dotknete zvarenca a nadvihnete ju nad neho.
6.7
Jednotka diaľkového ovládania
Jednotka diaľkového ovládania je pripojená ku konektoru diaľkového ovládania na
napájacom zdroji.
7
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné panely môžu pri vykonávaní servisu, údržby alebo opravy zváracieho
zariadenia demontovať iba osoby s primeranou elektrotechnickou kvalifikáciou
(autorizovaní pracovníci).
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
- 10 bh32d1k
SK
7.1
Kontrola a čistenie
Zvárací zdroj
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchaný nečistotami.
Frekvencia a metódy používané pri čistení závisia od: zváracieho postupu, časov
horenia oblúku, umiestnenia a okolitého prostredia. Spravidla postačí vyfúkať
napájací zdroj raz za rok suchým stlačeným vzduchom (so zníženým tlakom).
Upchané alebo zablokované prívody a vývody vzduchu by inak spôsobovali
prehrievanie.
Horák TIG
Dielce horáka TIG podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu sa musia v pravidelných
intervaloch vyčistiť a vymeniť, aby bolo zaručené bezproblémové zváranie.
8
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
Predtým, ako zavoláte autorizovaného servisného technika, skúste vykonať aj tieto
odporúčané kontroly a prehliadky.
Typ poruchy
Nehorí oblúk.
Spôsob odstránenia
Zvárací prúd sa preruší počas
zvárania.
Ochrana proti tepelnému
preťaženiu sa aktivuje príliš
často.
Neuspokojivý zvárací výkon.
8.1
Skontrolujte, či je zapnutý hlavný sieťový vypínač.
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú
správne pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna aktuálna
hodnota.
Skontrolujte, či sa aktivoval MCB.
Skontrolujte, či sa neaktivovali ochrany proti
tepelnému preťaženiu (čo indikuje oranžová
kontrolka na čelnom paneli).
Skontrolujte poistky sieťového napájacieho
prívodu.
Skontrolujte, či nie je upchaný prachový filter.
Presvedčite sa, či neboli prekročené menovité
údaje pre zvárací zdroj (t.j. či jednotka nie je
preťažená).
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú
správne pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna aktuálna
hodnota.
Skontrolujte, či sa používajú správne elektródy.
Skontrolujte prietok plynu.
Kódy poruchy
Arc 151i, 201i sa dodávajú s integrovaným monitorovaním porúch. V prípade vzniku
poruchy sa na displeji zobrazí kód. Pozri návod na obsluhu ovládacieho panelu.
- 11 bh32d1k
SK
9
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
Opravy a práce na elektrickom zariadení musí vykonávať autorizovaný pracovník
servisu ESAB. Používajte iba originálne náhradné diely a diely podliehajúce
rýchlemu opotrebeniu značky ESAB.
Arc 151i, Arc 201i bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a európskych
noriem 60974-1 a normy 60984-10 . Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykonala
servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej zodpovedá
vyššie uvedenej norme.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
10
DEMONTÁŽ A VYRAĎOVANIE DO ŠROTU
Zváracie zariadenia obsahujú predovšetkým oceľ, plasty a neželezné kovy, a musí sa
s nimi zaobchádzať v súlade s platnými miestnymi predpismi o ochrane životného
prostredia. Podľa pokynov platných miestnych predpisov o ochrane životného
prostredia sa musí zaobchádzať aj s chladivom.
Elektrické zariadenia nikdy nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom!
V súlade s európskou Smernicou 2002/96/ES o Odpade z elektrických a
elektronických zariadení a s jej implementáciou v rámci vnútrošátneho
zákonodarstva, elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec svojej životnosti, musí
byť zberané ako separovaný odpad a vrátené do recyklačnej zberne, ktorá je
kompatibilná s požiadavkami ochrany životného prostredia. Ako vlastník zariadenia
ste povinný sa informovať na schválené systémy zberu u kompetentných miestnych
orgánov.
Uplatnovaním tejto európskej Smernice zlepšujete životné prostredie a zdravie
človeka!
- 12 bh32d1k
NOTES
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- 13 p1
Diagram
Arc 151i
- 14 bh32e
- 15 bh32e
Arc 201i
- 16 bh32e
- 17 bh32e
Arc 151i/Arc 201i
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0460 445 881 Welding Power source
Caddy
Arc 151i, A31
0460 445 883 Welding Power source
Caddy
Arc 151i, A33
0460 445 884 Welding Power source
Caddy
Arc 201i, A33
0460 449 074 Instruction manual Control
panel
Caddy
A32, A33, A33
0459 839 027 Spare parts list
Caddy
Arc 151i, Arc 152i, A31
0459 839 028 Spare parts list
Caddy
Arc 151i, Arc 201i, A33
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 18 bh32o
Edition 091020
Arc 151i/Arc 201i
Príslušenstvo
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder 2 pcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Welding cable kit, Arc 151i . . . . . . . . . . . . . .
Return cable kit, Arc 151i . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding cable kit, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . .
Return cable kit, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . . .
0700 006 898
0700 006 899
0700 006 900
0700 006 901
Tig torch TXH 150V, Arc 151i . . . . . . . . . . . . 0460 011 843
Tig torch TXH 200V, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . 0460 012 841
- 19 bh32a
R0460
446/E091020/P24
Arc 151i/Arc 201i
Only for A33 control panel
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole - 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 20 bh32a
R0460
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
446/E091020/P24
NOTES
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- 21 pn
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- 22 pn
- 23 p
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising